Bedienungsanleitung Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

400120201
19mm
F2.8
EX DN
̅ဇᛟଢ୿
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGSANVISNING
MODE D’EMPLOI
ش֪֫ם
GEBRUIKSAANWIJZING
㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
INSTRUCCIONES
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ἰỶἁἿἧỻ
ἌဇἾὅἌỆếẟề
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸ
Ŵ
ȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈᙹ఍ƴแਗƠƨ
ȇǸǿȫǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
ȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
E ỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌǫȡȩǷǹȆȠ E ȞǦȳȈǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜ
ƱƕưƖLJƢŵ
A ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT
ENGLISH
This lens can be used with Micro Four Thirds
System lens mount specification
cameras.
You cannot use it on Four Thirds
System lens mount specification cameras.
FOR SONY E-MOUNT
This lens can be used with Sony
өө
ʳ
camera system E-mount cameras.
You cannot use it on Sony A-mount cameras.
FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS
DEUTSCH
Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four Thirds
Anschluss
verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Four Thirds
Anschluss können Sie das Objektiv nicht
verwenden.
FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
Dieses Objektiv kann an Sony
ө
ʳ
Kamerasystemen mit E-Mount Anschluss
verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie das Objektiv
nicht verwenden.
POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS
FRANÇAIS
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la monture Micro Quatre
Tiers
.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers équipés de la
monture Quatre Tiers
.
POUR LA MONTURE SONY E
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sony
ө
ʳ
équipés de la monture E.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers Sony équipés de la
monture A.
VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
NEDERLANDS
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four Thirds
Syteem en
niet met het Four Thirds
Systeem.
VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sony
ө
ʳ
camera systeem
E-lensvatting en niet met Sony A-lensvatting camera’s.
PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS
ESPAÑOL
Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas especificas del
Sistema Micro Cuatro Tercios
.
No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro Tercios
.
PARA MONTURAS SONY MONTURA E
Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonyөcon el sistema de montura E.
No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
J E D F N
Es
I S
Dk
C
K
R P
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
ƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
Ĭȕǣȫǿȸƶơ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮȞǦȳȈ
įȬȳǺȕȸȉ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
ƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼ
ƬƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊј
ưƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔ
LJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 2
ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛ
ٳƠƯƘƩƞƍŵ
ઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄
ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
ἧỵἽἑ
ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư
̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞д
Ʊɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ
᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴ
Ƹ
Ŵ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
ŵ
ਦƷួƳƲƸ
Ŵ
ᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘ
Ʃƞƍ
ŵ
șȳǸȳ
Ŵ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍ
ŵ
ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻ
ƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλ
ǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
ἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȞǤǯȭȕǩ
ȸ
ǵ
ȸ
Ǻǽȋ
ȸ
E ȞǦȳȈ
35mm Й੭ም໰ໜុᩉ 38mm 28.5mm
ဒ 59.3° 73.5°
ȬȳǺನ঺Ტ፭
௏Უ 6 - 8
இݱ዁Ǔ 22
இჺજࢨុᩉ 0.2m
இٻજࢨ̿ྙ 1:7.4
ȕǣȫǿ
ȸ
ǵǤǺ 46mm
இٻࢲgμᧈ 60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
᣻ 140g 145g
ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺǛਰǔ
ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ
OS(
Optical Stabilizer
)
Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵ
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get
the maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens,
please read this instruction booklet thoroughly before you start to
use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
cause damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
attached, whether the lens is attached to the camera or not. This
will prevent the lens from concentrating the sun’s rays, which
may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful
when handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ԘFilter Attachment Thread
ԙFocus Ring
ԚMount
ԛLens Hood
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically
function in the same way as your normal lens. Please refer to the
instruction booklet for your camera body.
On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
cause the camera to malfunction.
FOCUSING
For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
Please refer to the camera’s instruction manual for details on
changing the camera’s focusing mode.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
bright illumination from outside the picture area. Attach the hood
and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
When taking photographs using the built-in flash, it is advisable
to remove the lens hood so as to avoid cutting off any of the
flash output, which could cause a shadow in the picture.
In order to place the lens and hood into the storage case, you
must first remove the hood, then replace it on the lens in the
reverse position. (fig.3)
FILTER
Only one filter should be used at the time. Two or more filters
and/or special thicker filters, like a polarizing filter, may cause
vignetting.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid
any
shocks
or
exposure
to
extreme
high
or
low
temperatures
or to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep
away from mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to
remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by
using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or
near water, keep it from getting wet. It is often impractical to
repair the internal mechanism, lens elements and electric
components damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to
appear on the surface of the lens. When entering a warm room
from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case
until the temperature of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Equivalent 35mm-format
focal length
38mm 28.5mm
Angle of View
59.3° 73.5°
Lens construction
6 - 8
Minimum Aperture
22
Minimum Focusing Distance
0.2m (0.656ft)
Magnification
1:7.4
Filter Size
46mm
Dimensions Dia.
g
Length
60.6 x 45.7mm
(
2.39g1.8 in
)
60.7 x 46.9mm
(
2.39g1.85 in
)
Weight 140g (4.94 oz) 145g (5.11 oz)
If the lens is detached from camera or the camera power is
turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is not a
malfunction.
This lens is not incorporated with OS (
Optical Stabilizer
) function.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese
Anleitung
vor
der
ersten
Benutzung
des
Gerätes
aufmerksam
durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens
führen kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist
oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der
direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu
vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte
Strahlen ausgelöst werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ԘFiltergewinde
ԙEntfernungsring
ԚAnschluß
ԛGegenlichtblende
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden
Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische Kontakte.
Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen. Sollten sie
beschädigt
werden,
kann
das
Fehlfunktionen
der
Kamera
verursachen.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen Sie
die
Kamera
auf
den
manuellen
Fokusmodus. Die
Scharfeinstellung
erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie
durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die
Blende korrekt einrastet. (Abb.2)
Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
abgenommen werden.
Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
(Abb.3)
FILTER
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder
solche, mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen
verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
möglichst
gut
belüfteten
Ort. Vermeiden
Sie
die
Lagerung
in
der
Nähe
von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken
auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei
Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden
Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist
häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes
Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der
Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Brennweite äquivalent zum KB-Format
38mm 28.5mm
Diagonaler Bildwinkel
59.3° 73.5°
Glieder – Linsen
6 - 8
Kleinste Blende
22
Naheinstellgrenze
0.2m
Größter Abbildungsmaßstab
1:7.4
Filterdurchmesser
46mm
Abmessungen ØgBaulänge
60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
Gewicht
140g 145g
Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die Kamera
ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes Geräusch
verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
ausgestattet.
DEUTSCH
Ç
A
Wij
stellen
het
op
prijs
dat
u
een
Sigma
objectief
heeft
aangeschaft.
Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te
hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te
lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu
wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat
zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor brand
zou kunnen ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
voorzichtig
te
zijn
om
verwondingen
en
beschadigingen
te
voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ԘFilterschroefdraad
ԙScherpstelring
ԚVatting
ԛZonnekap
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische contacten.
Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen. Beschadiging kan
ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt.
SCHERPSTELLEN
Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de handmatige
scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen door aan de
focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk
tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief valt.
Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
Bij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het
raadzaam de zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het
flitslicht gedeeltelijk afschermt.
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u
eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief
plaatsen. (fig.3)
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters- zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan
voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats.
Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te
voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik
geen
thinner,
benzine
of
andere
organische
schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt
van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne
mechanische delen en electrische componenten die door water zijn
aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te
herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken
op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas
te houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is
aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-lensvatting
Equivalent met 35mm-formaat
38mm 28.5mm
Beeldhoek 59.3° 73.5°
Lensconstructie
(g
roe
p
en
elementen
)
6 - 8
Kleinste diafragma 22
Kortste instelafstand 0.2m
Maximale vergrotings maatstaf
1:7.4
Filtermaat 46mm
Afmetingen (diam.lengte) 60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
Gewicht 140g 145g
Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of wanneer
de camera wordt uitgezet kan het objectief een geluid produceren.
Dit is een normaal verschijnsel en geen storing.
Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
conseguir los mejores resultados de su objetivo lea atentamente
este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ԘRosca para filtros
ԙAro de enfoque
ԚMontura
ԛParasol
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
instrucciones de su cámara.
En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
cámara no funcione correctamente.
ENFOQUE
Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
automático.
Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque manual.
Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
manual de instrucciones de la cámara.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta.
Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos
por la iluminación ambiental. Al conectarlo compruebe que quede
completamente sujeto. (fig.2).
Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara,
retire el parasol para evitar viñeteados en la imagen.
Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más
filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
polarizador, pueden causar viñeteos.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas
o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar
fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para
evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos de las
bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un
paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando entre
en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
MICRO
CUATRO
TERCIOS
Sony montura E
Distancia focal equivalente
en formato 35mm
38mm 28.5mm
Ángulo de visión 59.3° 73.5°
Construcción del objetivo 6 - 8
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque 0.2m
Ampliación 1:7.4
Diámetro filtro 46mm
Dimensiones
(diámglong)
60.6 x 45.7mm 60.7 x 46.9mm
Peso 140g 145g
Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un fallo.
Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador Óptico).
ESPAÑOL
ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶᴾ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ
ȕȪȸdzȸȫ :
0120-9977-88
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
Ӗ˄଺᧓
:
உ᳸᣿
9:00-18:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
ᅈ Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
(
044
)
989
-
7430 (ˊ) FAX:
(
044
)
989
-
7451
߻ ئ Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
(0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
(
0242
) 73 - 3382
ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓
:
உ᳸᣿
9:00-17:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
DEUTSCH
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
umweltschädliches Blei und Arsen.
FRANÇAIS
Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
NEDERLANDS
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
belastend lood of a rsenicum.
ESPAÑOL
Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
nocivos para la salud ni el medio ambiente.
ITALIANO
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
sotto il profilo ecologico.
SVENSKA
Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
bly eller arsenik.
DANSK
Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
arsen.
խ ֮!
ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
䚐ạ㛨ʳ
㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers,
die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von
EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap
(EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
Europea (CE).
ITALIANO
Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea
(CE).
SVENSKA
CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
kvalitetsnorm.
DANSK
CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
խ ֮!
CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
䚐ạ㛨G
CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
PORTUGUÊS
A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
pela Comunidade Europeia
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.85 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 19MM F2.8 EX DN
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 0.85 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (19) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 19MM F2.8 EX DN Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien