Bedienungsanleitung Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv

Benötigen Sie eine Bedienungsanleitung für Ihre Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv? Unten können Sie sich die Bedienungsanleitung im PDF-Format gratis ansehen und herunterladen. Zudem gibt es häufig gestellte Fragen, eine Produktbewertung und Feedback von Nutzern, damit Sie Ihr Produkt optimal verwenden können. Kontaktieren Sie uns, wenn es sich nicht um die von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung handelt.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ĭ ǢȀȗǿȸȪȳǰ
ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
Į ᙀяႎុᩉႸႮ
į ਦ೅ዴ
İ ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ı ȕǣȫǿȸțȫȀȸ
IJ ȞǦȳȈ
ij ǬǤȉȗȬȸȈ
DC ݣᚌዴᮄაἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴAPS-C Ⴛ࢘ǵǤǺƷજ΂እ܇ǛNjƭȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴӳ
ǘƤƯᚨᚘƞǕƨݣᚌዴᮄაȬȳǺưƢŵဒ᩿Ʒݣᚌዴ૾Ӽƴ 180cᲢȋdzȳŴ
ǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƷئӳᲣƷဒᚌƕࢽǒǕLJƢŵᲢજ΂እ܇ǵǤǺƷ᧙̞
ɥŴǷǰȞဇƸ 154cǭȤȎȳဇƸ 167cƱƳǓLJƢᲣƞǒƴȇǸǿȫƷཎࣱƴ
ӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴ
ƓǑƼ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZ
ȩȬƕဃơLJƢŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢƷưŴǫ
ȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦજࢨƷᨥƴƸȬȳǺǭȣȃȗƱσƴŴȬȳǺǭȣȃȗǛӕǓ˄ƚǔƨNJƷǢȀ
ȗǿȸȪȳǰ(׋Ძ)ᲧĬ NjӕǓٳƠƯɦƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆ
ᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ẎἉἂἰ AF Ẇỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵ
ӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫ
ȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸŴ
AF
ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ
AF
ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿ
ȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ŧ໰ໜុᩉƷჺƍƜƷȬȳǺƸŴᘮϙမขࡇƕ᩼ࠝƴขƘŴȔȳȈƷӳƏር׊ƕ
࠼ƍࣱឋǛNjƬƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưӳǘƤƨȔȳȈƷˮፗƱŴȬȳ
ǺƷុᩉႸႮƷૠ͌ƕ࣏ƣƠNjɟᐲƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧᘮϙ˳ƕݱƞƢƗǔƱŴǫȡȩƷ AF ǻȳǵȸƕᘮϙ˳ǛƱǒƑƖǕƣŴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍئӳƕƋǓLJƢŵᘮϙ˳ƕǫȡȩƷ AF ȕȬȸȠᲢȕǩȸǫǹǨ
ȪǢᲣǛҗЎǫȐȸƠƯƍǔƔᄩᛐƷɥŴજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
ἧỵἽἑὊ
ƜƷȬȳǺƸŴЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕǓ˄ƚǔƜƕưƖLJƤǜƷưŴȬȳǺࢸᢿ
ƴƋǔȕǣȫǿȸțȫȀȸƴŴࠊᝤƷǼȩȁȳȕǣȫǿȸǛЏǓӕǓŴࠀƠᡂǜ
ư̅ဇƠLJƢ(׋Ჭ)ŵǼȩȁȳȕǣȫǿȸǛ˄ޓƷǬǤȉȗȬȸȈƷٻƖƞƴӳ
ǘƤƯЏƬƯɦƞƍŵ
ŦǼȩȁȳȕǣȫǿȸƴŴਦኚǍDŽƜǓƳƲǛ˄ƚƳƍǑƏදॖƠƯɦƞƍŵ
ŦǼȩȁȳȕǣȫǿȸƷǫȸȫƠƨƾƘǒǜƩ૾ǛٳͨƴࠀƠᡂǜưɦƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭
௏Უ
712 இݱ዁Ǔ 22
ဒ
154cǷǰȞဇ இჺજࢨុᩉ 13.5cm
167cǭȤȎȳဇ இٻજࢨ̿ྙ 1:3.3
180c
ȋdzȳŴǽȋȸŴ
Țȳǿȃǯǹဇ
இٻࢲ X μᧈ 75.8 x 83.1mm
᣻ 475g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢ
ŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼ
ήྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓ
LJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢ
ƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕ
ƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ĬAdapter Ring
ĭFocus Ring
ĮDistance Scale
įFocus Index Line
İFocus Mode Switch
ıFilter Holder
IJMount
ijGuide Plate
DC DIAGONAL FISHEYE LENS
The 10mm f/2.8 EX DC HSM Diagonal Fisheye lens is designed for use with
digital SLRs with APS-C size image sensors and produces a rectilinear image
which fills the frame. The Nikon, Sony and Pentax versions produce a diagonal
angle of view of 180 degrees, the Canon version produces a diagonal angle of
view of 167 degrees and the Sigma version produces a diagonal angle of view of
154 degrees.
The specialized design gives these lenses the ideal properties for digital
cameras.
ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot
be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is used
vignetting will occur on the picture surface.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.
ŦWhen you take a picture, please remove the lens cap and the adapter ring
(fig.1-Ĭ) not just the lens cap, to avoid vignetting.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.
FOCUSING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the
lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON AF , PENTAX AF and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set
the focus mode switch on the lens to the “M” position. You can adjust the focus
by turning the focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF
will not function if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
ŦThis lens has a short focal length and gives a wide depth of field and wide
focusing area in front of and behind the subject. For this reason, the focusing
position with AF may not match the position of the Distance Scale on the
camera body.
ŦIf the subject is too small, it may not be possible for the camera’s AF sensor to
focus on it. Please ensure the subject is in the AF frame before shooting.
PREVENTION OF FLARE AND GHOST
Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and ghosting may
occur much more easily than with other lenses. When you take a picture with
this lens, please pay special attention to flare and ghosting which can occur
when shooting near or directly into the sun or other very bright lights.
FILTER
Filters cannot be mounted on the front of the lens. If you wish to use filters,
please use gelatin type. Please cut the gelatin filter, using the guide plate
accessory as a pattern, and insert the filter into the filter holder at the rear of the
lens. (fig.3)
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it
is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 7 – 12
Angle of View
154°(for SIGMA)
167°(for CANON)
180°(for NIKON / SONY / PENTAX)
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing Distance 13.5cm (0.44 ft)
Magnification 1:3.3
Dimensions Dia.gLength 75.8g83.1mm (2.98g3.27 in)
Weight 475g (16.8 oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ĬAdapterring
ĭEntfernungsring
ĮEntfernungsskala
įEinstellindex
İFokussierschalter
ıFilterhalter
IJAnschluß
ijFilterschablone
DC DIAGONAL FISHEYE OBJEKTIV
Das 10mm F2.8 EX DC HSM Diagonal Fisheye Objektiv ist speziell für den
Einsatz digitaler SLR Kameras mit APS-C großem Sensor berechnet, an denen
es ein geradliniges, formatfüllendes Bild produziert. Die Nikon, Sony und Pentax
Versionen liefern einen diagonalen Bidwinkel von 180°, die Canon Version liefert
einen diagonalen Bildwinkel von 167° und die SIGMA Version einen diagonalen
Bildwinkel von 154°.
Dieses Design verleiht den Objektiven die optimalen Eigenschaften für den
Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte
Bauweise.
ŦWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt,
treten Vignettierungen im Bild auf.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich
nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente
zu vermeiden.
ŦUm Vignettierungen zu vermeiden, entfernen Sie vor dem Fotografieren nicht
nur den Objektivdeckel, sondern auch auf jeden Fall den Adapterring (Abb.1-
Ĭ
).
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM).
Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten
Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die
Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras
benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus
wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-
Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S) eingestellt
ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde
und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich- Einstellung.
Dieses Objektiv besitzt eine sehr kurze Brennweite und liefert eine große
Tiefenschärfe vor und hinter dem Motiv. Aus diesem Grund kann die auf der
Entfernungsskala angezeigte Entfernung von der tatsächlichen Entfernung
zum Motiv abweichen.
Sollte das Motiv zu klein sein, kann der AF Sensor der Kamera unter
Umständen die Schärfe nicht korrekt ermitteln. Stellen Sie sicher, dass sich
das Motiv innerhalb des AF Meßfeldes befindet.
VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives, sind
Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen Objektiven.
Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten Sie bitte darauf,
daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle Lichtquellen ins Objektiv fallen.
Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild auf entsprechende Reflexe.
FILTER
Filter können nicht in an der Frontseite des Objektives befestigt werden. Wenn
Sie Filter verwenden möchten, benutzen Sie Gelatine-Folien, die Sie bitte
entsprechend der beiliegenden Metallschablone ausschneiden und in den
Filterhalter auf der Rückseite des Objektives einsetzen. (Abb.3)
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder
Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen 7 – 12
Diagonaler Bildwinkel
154°(mit SIGMA)
167°(mit CANON)
180°(mit
NIKON / SONY / PENTAX
)
Kleinste Blende 22
Naheinstellgrenze 1m
Größter Abbildungsmaßstab 1:3.3
Abmessungen Ø ×Baulänge 75.8 ×83.1mm
Gewicht 475g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ĬPorte-bouchon
ĭBague des distances
ĮEchelle des distances
įRepère de distance
İSélecteur de mise au point
ıPorte-filtre
IJBaïonnette
ijPlaquette pour découpe du filtre
DC DIAGONAL FISHEYE
Cet objectif fish-eye diagonal convient idéalement aux boîtiers reflex numériques
dont la taille du capteur est inférieure ou égale au format APS-C, en produisant
une image rectiligne incluse dans le cadre image. Les versions Nikon, Sony et
Pentax procurent un angle de champ diagonal de 180 degrés, la version Canon
un angle de champ de 167 degrés et la version Sigma un angle de champ de
154 degrés.
Leur conception spécifique les fait bénéficier de caractéristiques idéales pour les
appareils numériques.
ŦCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur
est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex 135mm.
Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦIors de la prise de vue, n’omettez pas de retirer le porte-bouchon en plus du
bouchon (Fig.1-Ĭ) afin d’éviter un vignettage intempestif.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (Fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
NIKON AF, PENTAX AF et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF” (Fig.2). Pour une mise au point
manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en
tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible
avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
Cet objectif possède une longueur focale courte qui génère une profondeur de
champ importante et donc une grande plage de netteté de part et d’autre du
sujet. De ce fait, il peut arriver que la position de mise au point AF ne
corresponde pas à la distance indiquée sur le boîtier.
Il peut être impossible pour le capteur AF du boîtier de faire la mise au point
sur un sujet trop petit. Assurez-vous que le sujet est dans la zone de mise au
point avant de prendre la photo.
PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement qu’avec
d’autres objectifs. Lors de la prise de vue, soyez attentif à ces lumières et
reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours, avec des
lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
FILTRE
Aucun filtre ne se monte à l’avant de l’objectif. Seuls les filtres en gélatine
peuvent être utilisés. Veuillez alors découper le filtre en utilisant la plaquette
fournie comme patron, et insérez le filtre dans le porte-filtre à l’arrière de l’objectif.
(Fig.3)
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de
la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un
local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif 7 – 12
Angle de champ
154°(pour SIGMA)
167°(pour CANON)
180°(pour
NIKON / SONY / PENTAX
)
Ouverture minimale 22
Distance minimale de mise au point
13.5cm
Rapport de reproduction 1:3.3
Dimension: diamentre
g
longueur
75.8g83.1mm
Poids 475g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRANÇAIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (FIG.1)
ĬAdapter ring
ĭScherpstelring
ĮAfstandschaal
įIndex teken
İScherpstelkeuze schakelaar
ıFilterhouder
IJVatting
ijGeleidingsplaatje
DC DIAGONAAL FISH-EYE OBJECTIEF
Het 10mm. f2.8 EX DC HSM Diagonal Fishye objectief is speciaal ontworpen voor
gebruik met Digitale SLR camera’s met APS-C sensor formaat en maakt
beeldvullende opnamen. De Nikon, Sony en Pentax uitvoeringen hebben een
beeldhoek van 180 graden, het Canon objectief heeft een beeldhoek van 167
graden en het Sigma objectief een beeldhoek van 154 graden. Dit speciale
ontwerp zorgt voor ideale eigenschappen bij digitale camera’s.
ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor camera’s met een beeldsensor groter
dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er vignettering
optreden.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch
net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
ŦWanneer men een foto neemt, verwijder dan de lensdop en ook de adapter ring
(fig.1-Ĭ) om vervloeiing van de achtergrond te voorkomen.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
draaien.
Nikon AF, Pentax AF en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan
de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF
zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera op “One- Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
Dit objectief heeft een korte instelafstand en een enorme scherptediepte zowel
voor als achter het onderwerp Om deze reden is het soms mogelijk dat de
focuspositie in AF niet overeenkomt met de positie op de afstandsschaal op de
camera.
Indien het onderwerp te klein is, is het mogelijk dat het AF systeem van de
camera zich er niet op kan scherpstellen. Zorg er daarom voor dat het
onderwerp binnen het AF instelpunt ligt.
VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en zweem
gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen met dit objectief
moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op kunnen treden wanneer U in
de richting van of rechtstreeks in de zon of een fel licht fotografeert.
FILTERS
Filters kunnen niet vooraan de lens geplaatst worden. Wanneer U een filter wilt
gebruiken, neem dan het gelatinetype. Snij het filter in de vorm van het
geleidingsplaatje (fig.1-ij) en steek het filter in de filterhouder (fig.1-ı) aan de
achterkant van de lens. (fig.3)
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
7 – 12
Beeldhoek
154°(voor SIGMA)
167°(voor CANON)
180°(voor
NIKON / SONY / PENTAX
)
Kleinste diafragma 22
Kortste instelafstand 13.5cm
Maximale vergrotings maatstaf 1:3.3
Afmetingen (diam.glengte) 75.8g83.1mm
Gewicht 475g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ĬAro Adaptador
ĭAro de enfoque
ĮEscala de distancias
įLínea de índice
İSelector de enfoque
ıAlojamiento del filtro
IJMontura
ijPlatina guía
OBJETIVO DC OJO DE PEZ DIAGONAL
El objetivo Ojo de pez Diagonal 10mm f/2.8 EX DC HSM está diseñado para
cámaras digitales con tamaño de sensor APS-C y produce una imagen rectilínea
que llena todo el cuadro. Las versiones para Nikon, Sony y Pentax producen un
ángulo de visión diagonal de 180º, la versión Canon produce un ángulo de visión
diagonal de 167º y la versión Sigma produce un ángulo de visión diagonal de 154º.
Por su diseño y propiedades estos objetivos son ideales para cámaras digitales.
ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
cambie de óptica.
ŦCuando tome una instantánea le agradeceremos que saque la tapa del
objetivo y el aro adaptador (fig.1-Ĭ) para evitar viñeteos.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (fig.2).Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de
la óptica en la posición “AF” (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga el
selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso
contrario el AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE SHOT)
(AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el objetivo haya
enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en
ajuste infinito.
Este objetivo tiene una longitud focal corta ofreciendo una gran profundidad de
campo y una amplia área de enfoque tanto delante como detrás del sujeto.
Por esta razón, la posición de enfoque con AF no puede coincidir con la
posición de la Escala de Distancia en el cuerpo de la cámara.
Si el objeto es demasiado pequeño, el sensor AF de la cámara puede no
enfocarlo. Por favor, asegúrese que el objeto está en el área AF antes de
disparar.
PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las sombras
pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo de ópticas.
Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz directa del sol o
luces brillantes.
FILTROS
No puede monter filtros en la parte frontal frontal del objetivo. Utilice el
portafiltros de la parte posterior para insertar filtros de gelatina. Para obtener la
medida exacta use la pletina guía y posteriormente inserte el filtro en su
alojamiento. (fig.3)
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento
de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 7 – 12
Ángulo de visión
154°(Para SIGMA)
167°(Para CANON)
180°(Para
NIKON / SONY / PENTAX
)
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque 13.5cm
Ampliación 1:3.3
Dimensiones (diámglong) 75.8g83.1mm
Peso 475g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI(fig.1)
ĬAnello adattatore
ĭGhiera di messa a fuoco
ĮScala delle distanze
įIndice di collimazione
İSelettore di messa a fuoco
ıPorta filtro
IJInnesto
ijPiastrina guida
OBIETTIVO DC FISH EYE DIAGONALE
L’obiettivo Fish eye diagonale 10mm f/2.8 EX DC HSM è stato progettato per
essere usato con fotocamere SLRE digitali dotate di sensore APS-C. Produce
un’immagine fish eye sulla diagonale del fotogramma. La versione con innesto
Nikon, Sony e Pentax offre un angolo di ripresa di 180 gradi sulla diagonale,
quella per Canon di 167 gradi e quella per Sigma di 154.
Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle macchine fotografiche digitali.
ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
risulta “vignettata” ai bordi.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
l’uso della fotocamera).
Ŧ
La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne
la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la
parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
ŦQuando fotografate, dovete rimuovere il tappo dall’obiettivo e l’anello
adattatore (fig.1-Ĭ), non solo il tappo dell’obiettivo, par evitare vignettature.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco
ruotando la ghiera di messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità AF
quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La
modalità AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di
motore.
ŦQuesto obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti
ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
prevista una compensazione speciale.
ŦQuesto obiettivo possiede una ridotta lunghezza focale e offre una grande
profondità di campo con una ampia zona perfettamente a fuoco sia davanti,
sia dietro il soggetto. Per questo motivo l’indicazione della distanza segnalata
dall’Autofocus potrebbe non coincidere con la scala delle distanze indicata sul
corpo.
ŦQuando il soggetto è troppo piccolo, la messa a fuoco automatica AF potrebbe
non essere possible. Prima di scattare la foto assicurarsi che il soggetto cada
nella zona di messa a fuoco.
PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo, riflessi
parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente rispetto ad altri
obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo, prestate particolare attenzione
a riflessi parassiti e false immagini che possono presentarsi quando puntate
vicino o direttamente verso iI sole o altre luci molto chiare.
FILTRI
Non è possibile montare filtri nella parte frontale dell’obiettivo. Se desiderate
usare i filtri potete usare i filtri in gelatina. Tagliate il filtro in gelatina usando la
piastrina come modello e inserite il filtro nel porta filtro posto nel retro
dell’obiettivo. (fig.3)
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
Ŧ
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto
da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Ŧ
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.) 7 – 12
Angoli di campo
154°(Per SIGMA)
167°(Per CANON)
180°
(
Per
NIKON / SONY / PENTAX
)
Apertura minima 22
Distanza min. messa fuoco 13.5cm
Rapporto d’ingrandim. 1:3.3
Dimensioni
(diametro
lunghezza)
75.883.1mm
Peso 475g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.62 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Mehr zu diesem Handbuch

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Handbuch für Ihr Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv zu haben. Sie können das Handbuch jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Handbuch Ihres Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.62 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert
Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (17) Mehr lesen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Handbuch sorgfältig durch. Die Anforderung eines Handbuchs kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Bedienungsanleitung Sigma 10MM F2.8 EX DC FISHEYE HSM Objektiv