Bedienungsanleitung Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳ
ƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ԙȕǣȫǿȸƶơ
ԙȕǩȸǫǹȪȳǰ
ԚᙀяႎុᩉႸႮ
ԛᘮϙမขࡇႸႮ
Ԝਦ೅ዴ
ԝȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ԞȞǦȳȈ
ԟȬȳǺȕȸȉ
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤ
ȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕ
ưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ
AF
ȬȳǺƴƓƚǔŴ
FA J
ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳ
ƍǿǤȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂ
ƕưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦȪȤdzȳȐȸǿȸሁƷǢǯǻǵȪȸ᫏ƸŴཎܭƷೞᆔݦဇƴᙌᡯƞǕƨNjƷƕ
ٶƘŴӕǓ˄ƚưƖƳƍئӳǍᡲѣƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵƝទλЭƴӕǓ˄
ƚŴӏƼ˺ѣǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵ
ӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫ
ȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸŴ
AF
ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ
AF
ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿ
ȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ᘮϙမขࡇႸႮ
ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊Ƒƹ(׋ 3)ƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇ
ǛᅆƠƯƍLJƢŵᲢƜƷȬȳǺƴᘙᅆƞǕƯƍǔᘮϙမขࡇႸႮƸ F16 ƷLjưƢŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 4
ŦƝ̅ဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸŴȬȳǺȕȸȉƴǑǓϋᔺȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
ǒǕǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƍŴȕȩȃǷȥƷήƕƞƑƗ
ǒǕǔئӳƸŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜ
ƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 5ŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇ
ƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 1113 இٻજࢨ̿ྙ 1:5.2
ဒ 63.4° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 67mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 77
x
94mm
இჺજࢨុᩉ 30cm ᣻ 665g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
⺆㩷
දॖ
ԓ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Filter Attachment Thread
Focus Ring
Distance Scale
Depth of Field Read Out Index
Focus Index Line
Focus Mode Switch
Mount
Lens Hood
NIKON AF TYPE CAMERAS
This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens
(without an aperture ring). Functions may be restricted depending on the
lens/camera combination. For more details, please refer to the cameras
instruction manual.
PENTAX AF TYPE CAMERAS
This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus
Pentax lens. Depending on the combination with camera some restrictions
with its functions may result. For more details, please refer to instruction
manual of the camera in use etc.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
down while changing the lens.
ŦMany accessories such as rear mounted teleconverters, extension tubes,
etc., are specially made for designated lenses. Before you purchase such
accessories, please check your Sigma lens to determine that it is
compatible and that the accessories will function properly with it.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.
FOCUSING
This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the focus
ring.
NIKON AF , PENTAX AF and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
switch on the lens to the “AF position (fig.2). If you wish to focus manually,
set the focus mode switch on the lens to the “M position. You can adjust the
focus by turning the focus ring.
ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
cameras focusing mode.
Ŧ
For Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF
will not function if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With
the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (3), the depth of field
zone is shown when the aperture F16 is used.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
rotation. (fig.4)
ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
cause a shadow in the picture.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 11 – 13 Magnification 1:5.2
Angle of View 63.4° Filter Size 67mm
Minimum Aperture 16
Dimensions
Dia.gLength
77g94mm
(3.03g3.7 in)
Minimum Focusing Distance
30 cm (0.99 ft) Weight 665g (23.5oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Filtergewinde
Entfernungsring
Entfernungsskala
Schärfentiefenindex
Einstellindex
Fokussierschalter
Anschluß
Gegenlichtblende
KAMERAS VOM TYP NIKON AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G
Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit
einer Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere
Informationen hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
verwendeten Kamera nach.
KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ
Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit
einer Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere
Informationen hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
verwendeten Kamera nach.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
ŦVieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes
Zubehör, wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist auf gewisse Objektive
abgestimmt. Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen Zubehörs, ob
lhr Sigma Objektiv damit kompatibel und einwandfreies Funktionieren des
Zubehörs gewährleistet ist.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
(HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras
benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der
Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht
unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S)
eingestellt ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik
scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch
Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb
durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich- Einstellung.
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter
Bereich) Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (3) wird der
Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.4)
ŦFür Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels abgenommen
werden.
ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.5)
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder
Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen
11 – 13
Größter Abbildungsmaßstab
1:5.2
Diagonaler Bildwinkel
63.4°
Filterdurchmesser
67mm
Kleinste Blende
16
Abmessungen Ø ×
Baulänge
77g94mm
Naheinstellgrenze
30 cm
Gewicht
665g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
Filetage pour filatre
Bague des distances
Echelle des distances
Echelle de profondeur de champ
Repère de distance
Sélecteur de mise au point
Baïonnette
Pare-Soleil
POUR LES BOITIERS NIKON AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boîtier.
POUR LES BOITIERS PENTAX AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boîtier.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦIl existe de mombreux accessories tels que convertisseurs, bagues-allonges,
etc... Avant leur acquisition, assurez-vous de leur compatibilité avec votre
objectif Sigma.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
Sonic Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au
point.
NIKON AF, PENTAX AF et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point
manuelle, placez le sélecteur en position “M position, et ajustez le point en
tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible
avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait
la mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché
à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ
(zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (3) indique la profondeur
de champ à l'ouverture F16.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif.
Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.4).
ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
(fig.5)
FILTRES
ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. Lutilisation de deux filtres, ou
d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer
un vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
de type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif 11 – 13 Rapport de reproduction 1:5.2
Angle de champ 63.4° Diamétre de filtre 67mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
diamentre×longueur
77g94mm
Distance minimale de mise au point
30 cm Poids 665g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het
objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Scherptediepteschaal
Index teken
Scherpstelkeuze schakelaar
Vatting
Zonnekap
NIKON AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type
(zonder diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte
cameratype kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
PENTAX AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type
(zonder diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte
cameratype kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor
de gebruiksaanwijzing van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van
een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
ter voorkoming van beschadiging.
ŦVeel accessoires zoals teleconverters, tussenringen, enz zijn vaak specifiek
voor bepaalde objectieven ontwoepen. Voordat u dergelijke toebehoren
aanschaft, is het raadzaam te controleren of uw Sigma objectief ermee
gecombineerd kan worden en er correct mee functioneert.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
de AF postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje
op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de
focusring te draaien.
Nikon AF, Pentax AF en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
de camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
dan het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u
scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand.
Als de camera op “One-Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan
de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege
een mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme
temperatuurswijzigingen, waardoor meerdere lenscomponenten kunnen
uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (3) de scherpte
zone aangegeven bij diafragma F16.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
ŦBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
afschermt.
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)
FILTERS
ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF cameras
wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
belichtingsregeling niet correct functioneren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
11 – 13
Maximale vergrotings maatstaf
1:5.2
Beeldhoek 63.4° Filtermaat 67mm
Kleinste diafragma 16 Afmetingen (diam.glengte) 77g94mm
Kortste instelafstand 30 cm Gewicht 665g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Rrosca para filatros
Aro de enfoque
Escala de distancias
Indice de profundidad de campo
Linea de indice
Selector de enfoque
Montura
Parasol
CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo
auto focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual
de instrucciones de la cámara en cuestión.
CÁMARAS TIPO AF DE PENTAX
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo
auto focus de PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual
de instrucciones de la cámara en cuestión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de optica.
ŦAlgunos accesorios tales como convertidores, tudos de extensión, etc.,
están especialmente diseñados para un tipo de objetivos. Antes de
adquirir estos accesorios, compruebe con su objetivo Sigma la
compatibilidad de estos.
MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2).Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector
de la óptica en la posición “AF (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga
el selector en la posición M. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso
contrario el AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE SHOT)
(AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el objetivo haya
enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón
disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
puede ser más ostensible en ajuste infinito.
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de
campo (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (3), se
muestra la zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.4).
ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
parasol para evitar viñeteados en la imagen.
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.5).
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
componentes eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
su temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 11 – 13 Ampliación 1:5.2
Ángulo de visión 63.4° Diámetro filtro 67mm
Apertura mínima 16
Dimensiones
(diámglong)
77g94mm
Distancia mínima enfoque 30 cm Peso 665g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Scala delle distanze
Scala delle profondia di
campo
Indice di collimazione
Selettore di fuoco
Innesto
Paraluce
FOTOCAMERE NIKON AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
FOTOCAMERE PENTAX AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la
fotocamera sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere
attive. Per maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
istruzioni per l’uso della fotocamera).
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
ŦDiversi complementi ottici, come i convertitori di focale a montaggio
posteriore, i tubi estensori, ecc., sono realizzati espressamente per
obiettivo predisposti. Prima di procurarvi accessori del genere, accertatevi
che il vostro obiettivo Sigma sia compatibile e che funzioni correttamente
con i complementi ottici di cui trattasi.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
la posizione “AF (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco
ruotando la ghiera di messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF(fig.2). Quando si desidera mettere a
fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso
si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità
AF quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM.
La modalità AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo
tipo di motore.
ŦQuesto obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (3) è
visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a
F16.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.4)
ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario.
(fig.5)
FILTRI
ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
tipo “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il
regolare funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione
automatica.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.)
11 – 13 Rapporto d’ingrandim. 1:5.2
Angoli di campo 63.4° Diamentro filtri 67mm
Apertura minima 16
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
77g94mm
Distanza min. messa fuoco 30 cm Peso 665g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.66 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 35MM F1.4 DG HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.66 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (19) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 35MM F1.4 DG HSM Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien