Bedienungsanleitung Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
ĬȬȳǺȕȸȉ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮᙀяႎុᩉႸႮ
įਦ೅ዴ
İȕǣȫǿȸદ˺Ȫȳǰ
ıȕǣȫǿȸțȫȀȸ
IJɤᏩࡈ
ij
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ᲢǷǰȞŴǭȤȎȳဇᲣ
Ĵ
ȞǦȳȈ
ĵ዁ǓȪȳǰ
ᲢȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹဇᲣ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦǽȋȸဇƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ AF ƷˮፗƴǻȃȈƠƨཞ७ưǫ
ȡȩƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵȕǩȸǫǹȪȳǰƕ M ƴǻȃȈƞǕƯƍ
LJƢƱŴǫȡȩƷ #( Ȣȸǿȸƕᆰ᠃ƢǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇ
ሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẆἝἅὅဇẏ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴ
ᡆᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤ
ȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ S
LJƨƸ C ƴǻȃȈƠLJƢŵ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭Ƒ
ǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠƯᲢȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ M ƴǻ
ȃȈƠƯᲣŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫ
ǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱ
NjӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿ
ȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩ
ƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳƷ #( ǫȡȩƷȔȳȈᘙᅆƸßŪàƕᘮϙ˳ƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ
७Ŵß
Źàƕᘮϙ˳ǑǓNj৖ЭƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ७Ŵ߯àƕᘮϙ˳Ǒ
ǓNjᢒƘƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵȔȳȈᘙᅆǛМဇƠƯ
৖ѣưȔȳȈӳǘƤǛƢǔئӳŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯßŪàǛໜ໊ƞ
ƤƯƘƩƞƍŵ
ẎἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛȕǩȸǫǹȢȸȉǛǪȸȈȕǩ
ȸǫǹƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛAF”ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢ
Ტ׋ 3ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
ǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M
ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢᲢ׋ 4ŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƕ AF ƷLJLJŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ M ƴ
ǻȃȈƢǔƱŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕׅ᠃ƠŴǫȡȩƷ AF Ȣȸǿȸƴ᝟ਃǛ
ƔƚLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ɤᏩࡈ
ƜƷȬȳǺƴƸŴბᏮࡸɤᏩࡈƕӕǓ˄ƚǒǕƯƍLJƢŵɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛ
ǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್ƷᛦራƕቇҥƴưƖ
LJƢᲢ׋ 5ŵ
LJƨŴ׍ܭȎȖǛܦμƴǏǔNJŴ׍ܭȎȖƷɺҮƱȪȳǰƷɺҮǛɟᐲƞƤƯ
ȎȖǛࡽƘƱŴȪȳǰƕƸƣǕɤᏩࡈƕӕǓٳƤLJƢᲢ׋ 6ŵ
ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4
̿420mm F4ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿600mm
F5.6ᲣƷឬஓᢒȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠ
LJƢŵ
ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥ
ȸ଺ƷǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ
ἧỵἽἑὊ
ƜƷȬȳǺƸŴȬȳǺЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕǓ˄ƚǔƜƱƸưƖLJƤǜŵȕǣȫ
ǿȸƸŴ
46mm
ࢲƷȕǣȫǿȸǛȕǣȫǿȸțȫȀȸƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠLJƢŵ
ἧỵἽἑὊἭἽἒὊỉ̅ဇ૾ඥ
ȕǣȫǿȸțȫȀȸƴƸƋǒƔơNJȎȸȞȫȕǣȫǿȸƕǻȃȈƞǕƯƍLJƢŵ
ɥᢿȬȐȸǛƭLJLjŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࡽƖ৷ƖŴȭȸȬȃȈᢿ A ƕׅ᠃
ƠƳƍǑƏƴ਀ƑƳƕǒ
Ŵ
ȕǣȫǿȸǛ߼ƴׅ᠃ƞƤƯƸƣƠƯƘƩƞƍ
Ტ׋
7
ŵ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƸŴȭȸȬȃȈᢿ A ƕׅ᠃ƠƳƍǑƏƴ਀ƑƳƕǒŴȕǣ
ȫǿȸǛӫƴׅ᠃ƞƤƯȭȸȬȃȈᢿ A ƴ׍ܭƞƤƯƘƩƞƍŵᲢȕǣȫǿȸ
ƸȭȸȬȃȈᢿ A Ʊɟደƴׅ᠃ƠLJƢŵᲣ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƕܦʕƠƨǒŴ૾ӼǛ᧓ᢌƑƳƍǑƏƴᲢØ46 Ʒᘙᅆƕ߼
ͨƴƳǔǑƏƴᲣȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࠀƠᡂLjӝƴ৏ƠLJƢᲢ׋ 8ŵ
Ŧ˄ޓƷǰȬȸƷȕǣȫǿȸƸǵȸǭȥȩȸPL ȕǣȫǿȸưƢŵȕǡǤȳȀȸ
ǛƷƧƖƳƕǒȕǣȫǿȸׅ᠃ȪȳǰǛׅƠƯŴNjƬƱNjјௐƕƋǒǘǕǔ
ˮፗưજࢨƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 9ŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴȕǣȫǿȸǛԃNJƨཞ७ưŴஇᑣƷࣱᏡƕႆੱưƖǔᚨᚘư
ƢŵᡫࠝƸȎȸȞȫȕǣȫǿȸǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵȕǣȫǿȸƕǻȃȈ
ƞǕƯƍƳƍƱŴဒឋ˯ɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛƸ
ƣƠƨLJLJ̅ဇƢǔƱŴήዴ๨ǕǍȬȳǺϋƴDŽƜǓƕλǔҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
Ŧȕǣȫǿȸદ˺ȪȳǰƸŴႸܤƱƠƯਦ೅ƕ˄ƍƯƍLJƢŵᡫࠝŴƲƷˮፗ
ƴƋƬƯNjನƍLJƤǜŵ
ŦࠊᝤƷ 46mm ȕǣȫǿȸNj̅ဇưƖLJƢƕŴȕǣȫǿȸ௒ƕ 5mm ǛឭƑǔ
NjƷᲢȍǸᢿǛᨊƘᲣƸӕ˄ƚưƖLJƤǜᲢ׋ 10ŵ
ŦPL ȕǣȫǿȸƸŴ˄ޓƷݦဇȕǣȫǿȸˌٳƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
Ŧ˄ޓƷ PL ȕǣȫǿȸƸŴ˂ƷȬȳǺƴ̅ဇƢǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺ
έᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯŴȭȃǯȍǸư
ᄩܱƴ׍ܭƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 11ŵ
ŦDZȸǹƴӓኛƢǔᨥƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴɥᚡƱӷơᙲ᪸
ư׍ܭƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳ
ƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ
׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸ
Ŵ
КኡƷ
ż
̬ᚰᙹܭ
Ž
ǛƝӋༀƘƩƞƍ
ŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵ
ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this
instruction booklet thoroughly before using the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Ĭ Lens Hood
ĭ Focus Ring
Į Distance Scale
į Focus Index Line
İ Filter Rotator Ring
ı Filter Holder
IJ Tripod Socket
ij Focus Mode Switch
(for SIGMA / Canon)
Ĵ Mount
ĵ Diaphragm Control Ring
(for Nikon / PENTAX)
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
the same way as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the
instruction booklet for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep these clean to ensure proper connection.
ŦWhile changing the lens, be sure to place it front end down to avoid
damaging the rear mount.
ŦIf your lens is for a Sony AF camera, be sure to set the focus ring on the lens
to AF position (fig.3) before attaching the lens to the camera body. If the lens
is attached to certain types of camera bodies while in the “M” position, there
is a possibility that this could damage the motor in the camera.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please
refer to the camera instruction book.
FOCUSING
FOR SIGMA AF, CANON AF and NIKON AF
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
enables quick and quiet autofocusing.
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF”
position (fig.2) (for Nikon AF, select the autofocus mode on your camera body).
If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the M
position. (For Nikon AF, select the manual focus mode on your camera body as
you would do normally).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦFor Nikon mount, it is only possible to use AF with camera bodies which
support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not function
if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity
setting.
Ŧ
The viewfinders of some Nikon AF cameras have indicators to display the
focus status. The “
Ū
symbol indicates that correct focus has been set, “
Ź
indicates that focus is set in front of the subject, and
Ż
indicates that focus
is set behind the subject. When this AF lens is used with Nikon AF cameras in
MF mode, please adjust the lens’ focus until the “Ū symbol is visible.
FOR SONY AF and PENTAX AF
Select the auto focus mode on your camera body and set the focusing ring on
the lens to the “AF” position (fig.3), your camera will now focus automatically.
To focus manually, select the manual focus mode on your camera body and set
the focus ring on the lens to “M” position (fig.4).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦEven if you set the focusing ring on the lens to the “M” position, it will rotate
automatically when the camera is set in the autofocus mode. There is a
possibility that this might damage the motor in the camera.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity
setting.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens has a detachable tripod socket. When the locking knob on the collar
is loosened, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera
horizontally or vertically (fig.5).
To remove the tripod collar from the lens, first loosen and then disengage the
locking knob. (fig.6)
ABOUT TELE CONVERTERS
The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX (DG) or 2.0x EX (DG) Apo Tele
Converters (optional), becoming a 420mm F4 telephoto lens or a 600mm F5.6
telephoto lens respectively.
ŦDo not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are
compatible.
ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR
cameras.
ŦIt is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast
detect” AF mode.
FILTER
Filters cannot be mounted on the front of the lens. To attach a filter to the lens
assembly, please use the filter holder that is inserted into the lens barrel near
the rear of the lens assembly. This unit has a removable filter holder that fits a
46mm filter.
FILTER HOLDER
A normal (clear) filter is already supplied with your Lens Filter Holder. To remove
the filter from the lens, first press together the filter holder clip. Then remove the
filter holder from the lens barrel. In order to remove the filter, you must hold
Ring A in place and then unscrew the filter turning in a counterclockwise
direction (fig.7). To install another filter, you must hold Ring A so that it cannot
move and then place your filter in the holder by turning it in a clockwise
direction. To re-install the filter holder into the lens barrel, the notation (ø46)
must be on the left side of the holder while the lens faces away from you (fig.8).
Ŧ
A Polarizing (PL) filter is supplied with your lens as one of its accessories. The
function of this filter is the reduction of undesired reflections that are produced
by glass or water surfaces. In addition, it increases the contrast of landscape
pictures and darkens blue skies. Please turn your filter rotator ring while
looking through the viewfinder to set the desired picture taking position (fig.9).
ŦThis lens has been designed to deliver optimum performance with a filter
installed in the lens assembly. The quality of the picture decreases if the filter
is not installed inside the lens. Please, always use a filter inside the lens
assembly. Stray light and dust entering from the insertion slot of the filter
holder can affect exposure and cause poor pictures if the filter holder is not in
the lens assembly.
ŦThe position of the white dot on the rotator ring is important for filters that use
rotation movement as a filtering process, such as polarizing (PL) filters.
ŦPlease check the filter dimensions before you purchase extra filters. Some of
the 46mm filters have a very thick ring and impede the filter holder from
being inserted into the filter slot on the lens assembly. The thickness of the
ring over its screw must be less than or equal to 5mm (fig.10).
ŦThis lens assembly accepts only Sigma Polarizing (PL) filters. The
Polarization filters of other brands may not be adaptable to your lens
assembly.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotating, then
lock the knob to fix the hood in place (fig.11).
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water,
prevent it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Ĭ Streulichtblende
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Einstellindex
İ Filter-Drehring
ı Filterschublade
IJ Stativanschluß
ij Fokussierschalter
(SIGMA / CANON)
Ĵ Anschluß
ĵ Blendenring
(NIKON / PENTAX)
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch
wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich
nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente
zu vermeiden.
ŦWenn Sie das Objektiv in der Ausführung für Minolta-Kameras besitzen,
stellen Sie vor dem Ansetzen an die Kamera sicher, daß der Fokussierring in
der „AF“-Position steht (siehe Abbildung 3). Wenn sich der Fokussierring
beim Ansetzen an das Kameragehäuse in der „M“-Position befindet kann es
bei einigen Gehäusetypen zu Beschädigungen des AF-Motors in der Kamera
kommen.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
SIGMA AF, CANON AF und NIKON AF
Dieses Objektiv ist mit einem Sigma Hyper Sonic Motor (HSM) ausgerüstet,
der die schnelle und nahezu lautlose Fokussierung gestattet.
Für den AF-Betrieb schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
Position “
AF
” (Abb.2). (Im Nikon-System wählen Sie die AF-Fokussierbetriebsart
bitte am Kameragehäuse).
Wenn Sie manuell fokussieren möchten, schalten Sie den Fokussierschalter
am Objektiv auf die Position “M”. (Im Nikon-System wählen Sie die
MF-Fokussierbetriebsart bitte am Kameragehäuse). Die Schärfe kann nun
durch Drehen des Fokussierringes eingestellt werden.
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei Nikon Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt werden,
die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
ŦDieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt
ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt
wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am
Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb
durchgedrückt bleiben.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-
Einstellung.
SONY AF und PENTAX AF䇷㩷
Wählen Sie am Kameragehäuse den AF-Modus und bringen Sie den
Fokussierring des Objektivs in die „AF“-Position (Abb.3). Die Scharfstellung
erfolgt nun automatisch. Um manuell zu fokussieren wählen Sie am
Kameragehäuse den Manuell-Fokus-Modus und bringen Sie den Fokussierring
des Objektivs in die „M“-Position (Abb.4).
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦDer Fokussierring wird auch dann vom Autofokusmotor der Kamera bewegt,
wenn der Fokussierring auf „M“ steht, am Kameragehäuse aber der
„AF“-Modus eingestellt ist. In diesem Fall ist es möglich, daß der
Autofokusmotor der Kamera beschädigt wird.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
Unendlich-Einstellung.
STATIVANSCHLUß
Das Objektiv wird mit einem abnehmbaren Stativring geliefert. Nach Lösen der
Klemmschraube am Stativring lassen sich Objektiv und Kamera - zum Beispiel
auf einem Stativ - zum Wechsel zwischen Hoch - und Querformat bequem
drehen. (Abb.5)
Zum Abnehmen das Stativringes lösen sie die Klemmschraube und ziehen ihn
ab. (Abb.6)
ÜBER TELEKONVERTER
Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX oder 2.0x EX Apo
Tele- Konverter (optional), resultierend zum 420mm F4 Tele Objektiv respektive
einem 600mm F2.8 Tele Objektiv.
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
ŦWir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern
DSLR Kameras eingesetzt werden.
ŦDer Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF
Modus Kontrastvergleich betrieben wird.
FILTER
Es ist nicht möglich, Filter in den Fronttubus des Objektives zu schrauben. Um
einen Filter an dem Objektiv zu verwenden, benutzen Sie bitte die
Filterschublade, die im hinteren Objektivtubus sitzt und Filter in der Größe
46mm aufnimmt.
FILTERSCHUBLADE
Standardmäßig ist ein klarer Filter, der die Abbildung nicht beeinflußt, in das
Gewinde der Filterschublade eingesetzt. Um einen anderen Filter einzusetzen
drücken Sie zunächst die Klemme der Filterschublade und ziehen Sie diese aus dem
Objektiv. Halten Sie dann den Ring “A“ fest und schrauben Sie den eingesetzten
Filter aus dem Gewinde. (Abb.7) Auch beim Einschrauben des neuen Filters muß
der Ring “A“ festgehalten werden. Der Ring “A“ darf sich weder beim Herausnehmen
noch beim Einsetzen des Filters drehen. Beim Einsetzen der Filterschublade in das
Objektiv muß sich die Aufschrift “Ø46“ links befinden (gesehen in Aufnahmerichtung
bzw. von hinten ).(Abb.8)
ŦEin Polarisationsfilter gehört zum Lieferumfang lhres Objektivs. Mit diesem Filter
lassen sich Reflexionen auf nichtmetallischen Oberflächen (z.B. Lack, Glas oder
Wasser) reduzieren bzw. eliminieren. Außerdem lassen sich mit diesem Filter
Kontrast und Farbsättigung steigern. Bei Landschaftsaufnahmen sorgt der
Polarisationsfilter für bessere Fernsicht und sattes Himmelblau. Die Wirkung des
Filters wird durch Drehen verändert. Nutzen Sie zum Verstellen des Filters das
Filter-Drehrad. (Abb.9).
ŦDas Objektiv ist so konzipiert, daß es die optimale Abbildungsleistung bietet, wenn
ein Filter eingesetzt ist. Lassen Sie daher stets einen Filter in der Filterschublade
(standardmäßig ist ein klarer Filter eingesetzt). Befindet sich die Filterschublade
nicht im Objektiv, können Streulicht oder eindringender Staub die
Abbildungsqualität verschlechtern.
ŦDer weiße Punkt auf dem Drehring dient der Kontrolle der Fliterstellung beim
Einsatz von Filtern, deren Wirkung durch Drehen verändert wird (z.B.
Polarisationsfilter, Verlaufsfilter).
ŦBitte prüfen Sie vor dem Kauf neuer Filter deren Abmessungen. Manche Filter mit
46mm x weisen eine dicke Fassung auf, die es unmöglich machet, die mit dem
Filter bestückte Filterschublade wieder ins Objektiv einzusetzen. Die Filterfassung
darf ab Gewinde nicht dicker als 5mm sein. (Abb.10).
ŦDieses Objektiv kann nur mit Sigma Polarisations (PL) Filtern bestückt werden.
Filter anderer Hersteller lassen sich möglicherweise mit dem Objektiv nicht nutzen.
STREULICHTBLENDE
Zum Objektiv gehört eine abnehmbare Streulichtblende mit Bajonettanschluß.
Die Streulichtblende hilft, Kontrastminderungen und Reflexe zu vermeiden, die
dutch seitlich einfallendes Licht hervorgerufen werden könnten. Schieben Sie
die Streulichtblende zum Ansetzen auf das Objektiv und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Drehen Sie dann den Feststellknopf, um die
Streulichtblende zu arretieren. (Abb.11).
ŦUm das Objektiv und die Streulichtblende im Köcher unterzubringen, muß die
Streulichtblende abgenommen, umgedreht und wieder auf das Objektiv
gesetzt weden.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder
Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
Ĭ Pare-Soleil
ĭ Bague des distances
Į Echelle des distances
į Repère de distance
İ Bague de rotation du filtre
ı Porte-filtre
IJ Attache pour trépied
ij Sélecteur de mise au point
(SIGMA / CANON)
Ĵ
Baïonnette
ĵ Bague des diaphragmes
(NIKON / PENTAX)
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦEn cas d’utilisation avec un boîtier Sony AF, assurez-vous que la bague de
mise au point de l’objectif est en position « AF » (Fig.3) avant de le placer
sur l’appareil. Sur certains types de boîtiers, le fait d’être alors en position
« M » pourrait endommager le moteur situé dans le boîtier.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
SIGMA AF, CANON AF et NIKON AF
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
Sonic Motor” (HSM) qui permet une mise au point automatique rapide et
silencieuse.
Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (Fig.2). (Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez
également le mode autofocus sur votre boîtier).
Pour la mise au point manuelle, placez le sélecteur de mise au point en
position “M”.(Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez également le
mode manuel sur votre boîtier). La mise au point se fait alors en tournant la
bague de distance.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, la mise au point AF n'est possible qu'avec les
boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de celui
de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la
mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à
mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
Le viseur de certains boîtiers Nikon AF possède un témoin de l’état de mise
au point. Le symbole
٨ indique une mise au point correcte, “ Ź ” signifie
que la mise au point est faite devant le sujet, et “Ż qu’elle est faite en
arrière du sujet. Lorsque cet objectif autofocus est utilisé en mise au point
manuelle avec ce type de boîtier Nikon AF, tournez la bague de mise au
point jusqu’à l’apparition du symbole “
٨ ”.
SONY AF et PENTAX AF䇷㩷
Sélectionnez le mode autofocus sur le boîtier et placez la bague de mise au
point de l’objectif en position « AF » (Fig.3) : l’appareil fera la mise au point
automatiquement. Pour faire la mise au point manuellement, sélectionnez le
mode manuel sur le boîtier, et placez la bague de mise au point en position
« M » (Fig.4).
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Si vous placez la bague de mise au point en position « M » lorsque le boîtier
est en mode autofocus, la bague tournera malgré tout automatiquement lors
de la mise au point et vous pourriez endommager le moteur situé dans
l’appareil.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif possède une attache amovible pour trépied. Lorsque vous
relâchez le serrage du collier, I’objectif et I’appareil peuvent tourner librement
pour positionner aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (fig.5).
Pour détacher le collier de I’objectif, ouvrez d’abord complètement le collier, et
retirez-le ensuite. (fig.6)
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x
EX Apo (en option), qui le transforment respectivement en 420mm F4 ou en
600mm F2.8.
Il est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
mentionnés ci-dessus.
Il est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo
EX lorsque vous utilisez un boîtier numérique.
La mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil
est en mode AF «détection de contraste».
FILTRE
Pour installer un filtre, il faut utiliser le porte-filtre qui est situé vers I'arrière de
l'objectif. Ce porte-filtre amovible convient aux filtres de diamètre 46mm.
PORTE-FILTRE
Un filtre neutre est instaIIé d'origine dans le porte-filtre. Pour retirer le filtre, appuyez
d'abord sur les pattes du porte-filtre. Retirez ensuite le porte-filtre de l'objectif. Pour
ôter le filtre, tenez la bague A d'une main, et dèvissez le filtre en tournant dans le
sens inverse aux aiguilles d'une montre (Fig.7). Pour placer un autre filtre, tenez
fermement la bague A et vissez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre. Lorsque vous replacez le porte-filtre, l'inscription [Ø46] doit être située sur le
côté gauche en regardant l'objectif (Fig.8).
Un filtre polarisant gris (PL) est fourni avec l'objectif parmi les accessoires. La
fonction de ce filtre est de réduire les réflections indésirables produites par le verre
ou les surfaces d'eau. De plus, il accroît le contraste des paysages et densifie un
ciel bleu. Tournez la bague de rotation du filtre pendant la visée pour placer le
filtre dans la position souhaitable (Fig.9).
Cet objectif est concu pour obtenir une perfomlance optimale avec un filtre présent
dans le porte-filtre. La qualité de l'image sera dégradée s'il n'y a aucun filtre
installé dans le porte-filtre. Veillez donc à toujours placer un filtre dans Ie
porte-filtre. De plus, des lumières parasites et de la poussière entrant par le
porte-filtre vide pourraient diminuer encore la qualité des résultats.
La position du repère blanc sur la bague de rotation du filtre est importante pour
des filtres dont l'effet varie avec la rotation, tels les filtres polarisants (PL).
Vérifiez les dimensions d'un filtre avant de I'acheter. Certains filtres de diamètre
46mm possèdent un rebord très épais qui empêcheraient l'insertion du porte-filtre
dans la fente de l'objectif. L'épaisseur du bord ne doit en aucun cas dépasser
5mm (Fig.10).
Cet objectif n'accepte que les filtres polarisants Sigma. Les filtres polarisants
d'autres marques ne pourraient être insérés dans l'objectif.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est fourni avec l'objectif. Ce
pare-soleil protège des rayons parasites et de la lumière incidente. Il doit être fixé en
le tournant jusqu'à la position de blocage et en vérouillant ensuite, I’écrou de serrage
(Fig.11).
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
dètacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du
local.
FRANÇAIS
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat
gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Ĭ Zonnekap
ĭ Scherpstelring
Į Afstandschaal
į Index teken
İ Roterende filter ring
ı Filterhouder
IJ Statief aansluiting
ij Scherpstelkeuze schakelaar
(SIGMA / CANON)
Ĵ
Vatting
ĵ Diafragmaring
(NIKON / PENTAX)
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
Als uw objectief voor de Minolta AF Camera is, zorg er dan voor dat de
focusring van het objectief in de AF-positie staat (fig.3) voordat u het objectief
op de camera bevestigt. De mogelijkheid bestaat dat bij bepaalde type
camera’s, de motor kan beschadigen als het objectief in de “M” positie staat.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Sigma AF, Canon AF en Nikon AF
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk. Zet voor een
autofocus de schakelaar op de “AF-stand” (fig.2). (Voor Nikon AF : selecteer de
autofocusstand op de camerabody.) Wanneer U met de hand scherp wilt stellen
zet U de focus standschakelaar op “MF” (voor de Nikon AF selecteert U op Uw
camerabody de manual focusstand zoals gewoonlijk.) U kunt manueel de
scherpstelling bijsturen door aan de scherpstellingsring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de camera
welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
In de zoeker van sommige Nikon AF camera’s geven indicators de staat van
de scherpstelling aan. Het “Ū” symbool geeft aan dat de scherpstelling correct
is, “Ź” geeft aan dat er voor het onderwerp is scherpgesteld, en “Ż” geeft aan
dat er achter het onderwerp is scherpgesteld. Indien dit objectief wordt
gebruikt op Nikon AF camera’s die zijn ingesteld op MF bediening, draait u aan
de scherpstelring tot dat het “Ū” symbool verschijnt.
Sony AF en Pentax AF
Zet de camera in de autofocus stand en de focusring van het objectief in de
AF-positie (fig.3), uw camera zal nu automatisch scherpstellen. Bij handmatig
scherpstellen, schakelt u de camera in de MF-positie (manual focus) en de
focusring van het objectief in de “M” positie (fig.4).
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Zelfs als de focusring van het objectief in de “M” positie staat, gaat de
focusring automatisch meedraaien als de camera in de AF-positie staat. De
mogelijkheid bestaat dat de motor in de camera wordt beschadigd.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief heeft een afneembare statief aansluiting. Wanneer u de
blokkeerknop op de bevestigingsgondel losdraait, kunnen objectief en camera
vrij ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als
verticaal op het statief kan worden gepositioneerd. (fig.5).
Voor het verwijderen van de bevestigingsgondel draait u eerst de blokkeerknop
los en vervolgens trekt u deze uit. (fig.6)
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX (DG) of 2.0x EX (DG)
Apo Tele Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 420mm F4
en 600mm F5.6 wordt.
Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt
op een Digitale Reflexcamera.
Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de
camera in de “contrast detect” AF functie is ingesteld.
FILIER
Het is niet mogelijk een filter aan de voorzijde van het objectief te plaatsen. Wij
adviseren u de filterhouder, die aan de achterzijde van het objectief is geplaatst
te gebruiken. In de filterhouder kunnen filters met 46mm draad gebruikt worden.
FILIERHOUDER
Een normaal (heider) filter is reeds voorgemonteerd in de filterhouder. Om dit
filter uit te nemen drukt u de vergrendeling van de filterhouder in. Hierna kunt u
de filterhouder uitnemen. Om het filter te verwijderen houdt u ring A vast en
draait u het filter tegen de klok in los (fig.7). Om een ander filter te plaatsen moet
u ring A vast houden en het filter plaatsen door het in de richting van de wijzers
van de klok te draaien. De filterhouder plaatst u daarna terug in het objectief
waarbij het merkteken (Ø46) zich aan de linkerzijde bevindt terwiji het objectief
naar voren is gericht (fig.8).
Grijs gekleurd polarisatiefilter (PL). Filter is als accessoire meegeleverd bij uw
objectief. De functie van dit filter is het reduceren van ongewenste reflecties
welke ontstaan bij wateroppervlakten en bij glas. Het contrast bij
landschapsfotografie verhoogd en krijgt een blauwe lucht een diepere kleur.
Om het gewenste effect te krijgen draait u aan de roterende filterring terwiji u
door de zoeker van de camera kijkt (fig.9).
Dit objectief is ontwikkeld om optimaal te presteren wanneer er een filter is
geplaatst. De kwaliteit van de foto verslechtert indien er geen filter is geplaatst.
Gebruik dus altijd een filter in de filterhouder. Strooilicht en stof kunnen de
beeldkwaliteit nadelig beïnvioeden indien de filterhouder niet in het objectief is
geplaatst.
De positie van de witte markeringspunt op de roterende filterring is van belang
bij het gebruik van filters welke draaibaar moeten zijn, zoals een polarisatie
filter.
Controleer voordat u tot aanschaf van extra filters overgaat de afmetingen van
het filter. Sommige 46mm filters hebben een vrij dikke filterrand, welke het
terugplaatsen van de filterhouder in het objectief onmogelijk maakt. De dikte
van de filterrand beginnend boven de schroefdraad moet minder of gelijk zijn
aan 5 mm (fig.10).
Gebruik bij dit objectief alleen het originele Sigma polarisatie filter. Polarisatie
filters van de andere merken kunnen niet in dit objectief worden gebruikt.
ZONNEKAP
Een afneembare zonnekap met bajonet aansluiting is meegeleverd bij dit
objectief. Deze zonnekap voorkomt schittering van invallend licht van sterke
lichtbronnen afkomstig uit de omgeving van het te fotograferen onderwerp.
Bevestig de zonnekap en draai deze in de richting van de wijzers van de klok
totdat deze vast zit, draai hierna de knop vast om de zonnekap hiermee te
vergrendelen (fig.11).
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Ĭ Parasol
ĭ Aro de enfoque
Į Escala de distancias
į Línea de índice
İ Aro giratorio del filtro
ı Sujeción del filtro
IJ Zapata para trípode
ij Selector de enfoque
(SIGMA / CANON)
Ĵ Montura
ĵ Anillo de diafragmas
(NIKON / PENTAX)
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de óptica.
ŦSi su objetivo es de montura Minolta AF asegúrese de ajustar el aro de
enfoque en la posición AF antes de conectarlo al cuerpo de cámara (fig.3). Si
el objetivo se conectara a ciertos tipos de cámaras en posición “M” existe la
posibilidad de dañar el motor de la cámara.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
SIGMA AF, CANON AF y NIKON AF
La característica de este objetivo Sigma es que incorpora el motor Hipersónico
(HSM), que permite un autofoco rápido y silencioso.
Para trabajar en autofoco, coloque el selector de modo de enfoque del objetivo
en la posición "AF" (fig.2) (Seleccione el modo de autofoco en su cuerpo de
cámara de Nikon AF).
Si desea enfocar manualmente, fije el interruptor de modo de enfoque en el
objetivo en la posición "M" (para Nikon AF, seleccione el modo de enfoque
manual de su cámara como lo haría normalmente). Puede ajustar el enfoque
manualmente girando el anillo de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon solo funcionará el AF con cuerpos que soporten los
motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF
estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar
el enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado
automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala
de distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más
ostensible en ajuste infinito.
Los visores de algunas cámaras fotográficas de Nikon AF tienen
indicadores que muestran el estado del enfoque. El símbolo
٨” indica que
el foco fijado es correcto, “Ź” indica está fijado por delante del tema, y “Ż
indica que el foco está detrás del tema. Cuando este objetivo AF se usa
con cámara fotográficas Nikon AF en modo MF, ajuste el foco del objetivo
hasta que sea visible el símbolo
٨”.
SONY AF y PENTAX AF
Seleccione el modo de autoenfoque en su cámara y ajuste el aro de enfoque
de su objetivo a la posición AF (fig.3) para enfocar en modo automático. Para
enfocar en modo manual seleccione el modo manual en su cámara y ajuste
M” en el objetivo (fig.4).
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
Si no selecciona enfoque manual en la cámara, podría girar
automáticamente el aro del objetivo aunque estuviera ajustado a “M”,
pudiendo dañar el motor de la cámara.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala
de distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más
ostensible en ajuste infinito.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Incorporan una conexión para trípode desmontable. Cuando desenrosque el
bloqueador del aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para permitirle
colocarlos fácilmente en posición horizontal o vertical en el trípode. (Fig.5).
Para sacar el aro, primero desenrosque el bloqueador y desqués tire de él
hacia afuera . (Fig.6)
TELE CONVERTIDORES
El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo.
(Opcional), convirtiéndose en un Teleobjetivo 420mm F4 o en un Teleobjetivo
600mm F5.6.
No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente
.
Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se
usan camaras DSLR.
Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la
camera está en modo AF “Detección por contraste”.
FILTROS
No es posible montar un filtro en la parte frontal del objetivo. Para colocar un
filtro al conjunto del objetivo, utilice el cajetín del filtro que se inserta en la
ranura para filtros cerca de la parte posterior del cuerpo del objetivo. Este
objetivo tiene una ranura para filtros de 46mm.
ALOJAMIENTO PARA FILTROS
Se suministra un filtro normal (neutro) con el adaptador para filtros. Para sacar
el filtro presione primero el clip de sujeción, después saque el portafiltros del
objetivo; una vez sacado sujete el aro A y desenrosque el filtro girándolo en
sentido antihorario (fig.7). Para colocar un nuevo filtro sujete el aro A
nuevamente y enrósquelo en sentido horario. Para reinstalar el portafiltros
vigile que la anotación (Ø46) esté situada en la parte izquierda del mismo
mientras el objetivo està con la parte frontal hacia usted (fig.8).
Se suministra un filtro polarizador gris (PL) con su objetivo. La función de
este filtro es reducir los reflejos indeseados producidos por el agua o
superficies reflejantes, incrementando el contraste de los paisajes y
oscureciendo el cielo. Gire el aro del portafiltros hasta que la imagen que
aparece en su visor coincida con el efecto deseado (fig.9).
Este objetivo ha sido diseñado para ser utilizado con un filtro insertado en
el alojamiento, por tanto la calidad de la toma disminuirá si no se utiliza; al
tiempo que puede entrar polvo en el interior de la óptica causando posibles
averías.
La posición del punto blanco del aro es importante, sobretodo cuando se
utilizan filtros polarizadores (PL).
Compruebe las dimensiones del filtro antes de adquirir uno nuevo. Algunos
filtros de 46mm tienen un aro demasiado grueso, impidiendo que puedan
alojarse en el portafiltros. El grosor del aro de los filtros debe ser igual o
inferior a 5mm (fig.10).
Este objetivo solo acepta filtros polarizadores de Sigma. Otros filtros pueden
no adaptarse a su objetivo.
PARASOL
Con este objetivo se suministra un parasol a bayoneta que le permite prevenir
reflejos indeseados causados por una iluminación brillante. Coloque el
parasol y gírelo hasta el tope, posteriormente fíjelo con el tornillo (fig.11).
Para guarder el objetivo y el parasol en su caja primero debe sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
ESPAÑOL
ਥ䬹઀᭽䎃 ଐஜᛖ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 9 – 11 இٻજࢨ̿ྙ 1:7.5
ဒ 8.2° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 46mm
இݱ዁Ǔ 32 இٻࢲ X μᧈ 119
x
214.5mm
இჺજࢨុᩉ 2.5m ᣻ 2400g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
z APO ȬȳǺƸཎഷ˯Ў૝ǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵƜƷȬȳǺƸ஬ឋƷཎࣱɥŴݱƞƳൢණǛٶ
ݲԃljئӳƕƋǓŴƦǕƕЭͨƷȬȳǺưਘٻƞǕƯᙸƑǔƜƱƕƋǓLJƢƕŴီࠝưƸƋǓLJ
ƤǜŵLJƨŴȬȳǺƷήܖࣱᏡƴƸμƘࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
z ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
TECHNICAL SPECIFICATIONS ENGLISH
Lens construction 9 – 11 Filter Size 46mm
Angle of View 8.2°
Dimensions Dia.
g
Length
119g214.5mm
(4.69g8.44in)
Minimum Aperture 32
Minimum Focusing Distance
2.5m (8.2ft)
Weight
2400g
(84.7oz)
Magnification 1:7.5
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
z APO lenses use Special Low Dispersion glass. This special glass normally has some tiny air
bubbles but it does not affect the optical performance.
z The glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous lead and arsenic.
TECHNISCHE DATEN DEUTSCH
Glieder – Linsen 9 – 11
Größter Abbildungsmaßstab
1:7.5
Diagonaler Bildwinkel 8.2° Filterdurchmesser 46mm
Kleinste Blende 32
Abmessungen Ø ×
Baulänge
119g214.5mm
Naheinstellgrenze 2.5m Gewicht
2400g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
z In einigen Linsen der APO-Objektive finden hochbrechende und ELD-Gläser besonders niedriger
Dispersion Verwendung. Kleine Lufteinschlüsse sind bei diesen Spezialgläsern unvermeidlich.
Sie haben keinen Einfluß auf die Abbildungsleistung des Objektives.
z
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches Blei und Arsen.
CARACTERISTIQUES FRANÇAIS
Construction de l’ objectif 9 – 11 Rapport de reproduction 1:7.5
Angle de champ 8.2° Diamétre de filtre 46mm
Ouverture minimale 32
Dimension:
diamentreglongueur
119g214.5mm
Distance minimale de
mise au point
2.5m
Poids 2400g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
z Certains éléments optiques des objectifs APO sont constitués de verres avec haut indice de
réfraction et de faible dispersion. Dans cette sorte de verres, des minuscules bulles d’air peuvent
apparaître, sans aucune influence sur les performances de I’objectif.
z Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière nuisibles à l’environnement
telles que le plomb et l’arsenic.
TECHNISCHE GEGEVENS NEDERLANDS
Lensconstructie
(g
roe
p
en
elementen
)
9 – 11
Maximale vergrotings maatstaf
1:7.5
Beeldhoek 8.2° Filtermaat 46mm
Kleinste diafragma 32 Afmetingen (diam.glengte) 119g214.5mm
Kortste instelafstand 2.5m Gewicht 2400g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
z Voor Sigma APO objectieven wordt gebruik gemaakt van speciale glassoorten met een hoge
refractie index en lage dispersie karakteristieken. Het is normaal bij deze glassoorten dat er zich
zeer kleine luchtbelletjes in bevinden. Echter wordt de kwaliteit van uw objectief hierdoor op geen
enkele wijze beïnvloed.
z
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of a rsenicum.
CARACTERISTCAS ESPAÑOL
Construcción del objetivo 9 – 11 Ampliación 1:7.5
Ángulo de visión 8.2° Diámetro filtro 46mm
Apertura mínima 32 Dimensiones (diámglong) 119g214.5mm
Distancia mínima enfoque 2.5m Peso 2400g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
z Los objetivos APO utilizan unos cristales de alto indice de reflexión y baja dispersión, en algunos
elementos. Estos cristales especiales presentan normalmente unas pequeñas burbujas de aire
que no afectan al rendimiento óptico del objetivo.
z Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos para la salud ni el
medio ambiente.
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert,
daß das betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).
SIGMA (Deutschland) GmbH Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.66 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell APO 300MM F2.8 EX DG HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.66 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma APO 300MM F2.8 EX DG HSM Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien