Bedienungsanleitung Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ĭȕǣȫǿȸƶơ
ĭᙀяႎុᩉႸႮ
ĮȕǩȸǫǹȪȳǰ
įਦ೅ዴ
İǺȸȠȪȳǰ
ıOS ǹǤȃȁ
ᲢǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇǛᨊƘᲣ
IJ
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ijȞǦȳȈ
ĴȬȳǺȕȸȉ
DC ἾὅἌỆếẟề
ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)
ƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷ
ཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴ
ƓǑƼ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZ
ȩȬƕဃơLJƢŵ
ŦǷǰȞ SD1 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ26-105 mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
ŦǷǰȞ SD9 / 10 / 14 / 15 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ29-119mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ắදॖᴾ ίἏἝὊẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ
৖ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢ
ᲢજࢨǹǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNj
ƠƘƸҞ਀ƠƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢ
ƕီࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓ
ನ׋ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘ
Ʃƞƍŵኖ 1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿ
ȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃ
ȁǛ AF ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵ
ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M
ƷˮፗƴǻȃȈƠƯŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦǪȸȈȕǩȸǫǹȢȸȉƷ଺ƴŴȕǩȸǫǹȪȳǰƷѣƖǛڳƛƨǓŴ໯ྸƴ
৖ưׅƞƳƍưƘƩƞƍŵǫȡȩǍȬȳǺϋᢿǛᄊ੷ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮ
ፗưNjŴᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠ
ƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦᙀяႎុᩉႸႮƸŴƓƓǑƦƷႸܤǛᅆƢNjƷưŴܱᨥƷុᩉƱƸီƳǔئӳ
ƕƋǓLJƢŵ
ẎἌὊἱὅἂẏ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
જࢨ̿ྙ
ȬȳǺᦟለƴ 1ᲴŨŨƱЦLJǕƯƍǔૠ܌ƸŴஇჺજࢨុᩉƴƓƚǔજࢨ̿ྙǛ
ᘙƠƯƍLJƢŵƜǕƸŴᲢજ΂እ܇ɥƴϙƠᡂLJǕǔ΂ƷٻƖƞᲣᲢᘮϙ˳Ʒܱ
ݡᲣƷൔྙǛᘙƠLJƢŵ̊Ƒƹ 1:2.8 ƸŴܱݡƕ 2.8cm Ʒᘮϙ˳ƕŴજ΂እ܇ɥ
ƴ 1cm ưϙƠᡂLJǕǔƜƱǛᘙƠLJƢŵᲢ׋ 3
৖ốủᙀദೞᏡỆếẟềᴾ ίἏ
ẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔƱŴǷȣȃǿȸᡮࡇኖ 4
െƷᙀദјௐǛࢽǔƜƱƕưƖLJƢŵᲢǽȋȸဇŴȚȳǿȃǯǹဇƸ৖ƿǕᙀദ
ೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵǫȡȩͨƷ৖ƿǕᙀദೞನǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 4ᲣǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
ŦǽȋȸဇŴȚȳǿȃǯǹဇƸ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵǫȡȩͨƷ
৖ƿǕᙀദೞᏡǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇ
ƠƨئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳ
ƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷
ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔ
ƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳ
ǺǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέ
ᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘ
ƩƞƍŵᲢ׋ 5
ŦǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕư
ƖLJƢᲢ׋ 6ŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸ
PLᲣǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱ
Ŵ
̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔ
Ŵ
ཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Š
ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ᵈᗧ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ᣣᧄ⺆㩷
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Ĭ Filter Attachment Thread
ĭ Distance Scale
Į Focus Ring
į Focus Index Line
İ Zoom Ring
ı OS Switch (Except Sony / Pentax)
IJ Focus Mode Switch
ij Mount
Ĵ Lens Hood
DC LENS
These are special lenses that are designated for digital cameras because the
lens image circle is designated to correspond to the size of the image sensors
of most digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the
ideal properties for digital cameras.
ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot
be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is
used vignetting will occur on the picture surface.
Ŧ
If you use SD1 digital camera, corresponding angle of view will be 26-105mm.
ŦIf you use SD15, SD14, SD10 or SD9 digital camera, corresponding angle of
view will be 29-119mm.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
down while changing the lens.
NOTICE (Except Sony / Pentax)
This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The
active status will take approximately a minute from turning the camera on or
depressing the shutter button “half-way”.
ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is
turned on or turned off. This is not a malfunction.
ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine
the composition when the stabilize unit is in the active status. The
composition seen through the viewfinder will be different depending on the
power status of the camera. If the active status is cancelled, please press
the shutter button “half-way”.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to “AF”
position (fig.2).
If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
“MF” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
ŦTo avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring
manually while in the autofocus mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contact. Special allowance is made for this at the infinity setting.
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
MAGNIFICATION
The “1:xx indication on the magnification scale represents the magnification
at the minimum focusing distance (commonly called the reproduction ratio).
For example when you are in focus at the “1:2.8” position on the scale, a
subject with an actual size of 2.8cm will have an image size of 1cm on the
sensor. (fig.3)
ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
(Except Sony / Pentax)
This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
shake. Using the Optical Stabilizer function it is possible to get sharp results
at shutter speeds approximately 4 stops slower than you could without using
the OS function.
Set the OS switch to ON (fig.4). Press the shutter button halfway down,
confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes
approximately 1 second to produce a stable image from the time of
depressing the shutter button halfway).
ŦSony and Pentax fittings are not equipped with the Optical Stabilizer (OS)
function.
ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
When the lens is mounted on a tripod.
When using the camera in Bulb mode.
ŦThe Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera
will be lower than with conventional lenses used with the same camera. If
you are not using OS, please turn OFF the OS switch, in order to prevent
unnecessary battery consumption.
ŦBe sure to turn the OS switch to the OFF position before attaching or
detaching the lens to the camera.
ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
remove the lens or remove the cameras battery while the image stabilizer is
operating as this could damage the lens.
ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after
shooting and/or at the start of the flash charge cycle of the cameras
built-in flash, it will not cause any effect to the pictures.
ŦIf the lens is detached from camera or the camera power is turned off while
the OS function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but
this is not a malfunction.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
rotation. (fig.5)
ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove
the lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could
cause a shadow in the picture.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ĬFiltergewinde
ĭ
Entfernungsskala
ĮEntfernun
g
srin
g
įEinstellindex
İBrennweitenring
ı
OS Schalter
(Ausser Sony / Pentax)
IJFokussierschalter
ijAnschluß
ĴGe
g
enlichtblende
DC OBJEKTIVE
Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit
Aufnahmesensoren bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht
den Objektiven die optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen
Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte Bauweise.
Werden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt,
treten Vignettierungen im Bild auf.
Der sogenannte „Verlängerungsfaktor der Brennweite, der den optischen
Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe
des Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich
nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente
zu vermeiden.
Vieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes
Zubehör wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist baulich auf bestimmte
Objektive abgestimmt. Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen
Zubehörs, ob lhr Sigma Objektiv damit kompatibel und einwandfreies
Funktionieren des Zubehörs gewährleistet ist.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
HINWEIS (Ausser Sony / Pentax)
Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit
wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden
möglich, (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter
Position. Der Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera
oder vom “Halb-Drücken des Auslösers an.
ٟDas Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder
ausschalten. Das ist keine Fehlfunktion.
ٟWenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen
bitte Sie Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau
durch den Sucher sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich
aus. Ist der Stabilisator nicht aktiv, drücken Sie den Auslöser der
Kamera ”halb-durch, um ihn zu aktivieren.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Für die Arbeit im AF-Betrieb stellen Sie den AF/M Schalter am Objektiv auf
„AF“(Abb.2). Wenn Sie manuell scharfstellen möchten, stellen Sie den
entsprechenden Schalter auf „M“. Die Einstellung der Schärfe erfolgt durch
Drehen am Fokussierring des Objektives.
Zur Vermeidung einer Beschädigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring
nicht von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus
geschaltet ist.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von
der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
Unendlich-Einstellung.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
VERGRÖßERUNG
Bei der Angabe “1:xx” auf der Scala handelt es sich um die Abbildungsmaßstäbe.
So wird beispielsweise bei der Einstellung “1:2.8 ein 2,8cm großes Objekt
1cm groß auf dem Sensor abgebildet. (Abb.3)
ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
(Ausser Sony / Pentax)
Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe
in Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
entsteht. Mit diesem Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen
längeren Verschlußzeiten, als ohne den Einsatz der OS Funktion möglich,
anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.4). Drücken Sie den Auslöser halb
durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken
den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1
Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
ٟSony- und Pentax-Anschlüsse sind nicht mit der Optical Stabilizer (OS)
Funktion ausgestattet.
ٟ
Bitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
ٟDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt.
Wenn das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist,
verringert sich die Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem
Einsatz mit konventionellen Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer
nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter bitte auf OFF, um den
Batterieverbrauch zu reduzieren.
ٟVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr
Objektiv an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
ٟDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der
Kamera oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical
Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
ٟObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
Aufladens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
Einfluss auf Ihre Bilder.
ٟFalls das Objektiv von der Kamera abgenommen wird oder diese
ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv ist,
kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch von sich geben, was jedoch
keine Fehlfunktion darstellt.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die
Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels
abgenommen werden.
Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.6)
FILTER
Bei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ĬFiletage pour filtre
ĭ
Echelle des distances
ĮBague des distances
įRepère de distance
İBague de zoom
ıCurseur OS
(Sauf Sony / Pentax)
IJ
Sélecteur de mise au point
ijBaïonnette
ĴPare-Soleil
OBJECTIF DC
Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers
reflex numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs
des appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier
de caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
ٟCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le
capteur est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
135mm. Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD1 l'angle de
champ est équivalent à celui d'un zoom 26-105 mm.
ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10
/ SD9, l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 29-119 mm.
FIXATION SUR LAPPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
d’emploi de l’appareil.
ٟSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
NOTE (Sauf Sony / Pentax)
Lobjectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de
l'appareil, le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la
prise de vue (il passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS
de l'objectif. Il garde cette position pendant approximativement une minute à
partir de la mise en route ou de l'activation du déclencheur.
ٟIl est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état
du boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un
dysfonctionnement.
ٟLors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer
votre photo lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage
de l’image dans le viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du
boîtier. Si l’état du module de stabilisation est inactif, veuillez appuyer à
mi-course sur le déclencheur afin de rendre celui-ci actif.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (fig.2). Pour faire la mise au point manuellement, placez le
sélecteur en position “M. La mise au point se fait alors en tournant la bague
de distance.
ٟPour èviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne
doit pas être tournée à la main si le boîtier et l’objectif sont en position AF.
ٟEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ZOOMING
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
RAPPORT DE REPRODUCTION
L'échelle de forme "1:xx" située sur le fût interne précise le grossissement à la
distance minimale de mise au point (communément appelé le rapport de
reproduction). Par exemple, lorsque la mise au point se fait avec l'indication
1:2.8 sur l'échelle, un sujet avec une taille réelle de 2,8 cm aura une taille
d'image de 1 cm sur le capteur. (fig.3)
FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
(OPTICAL STABILIZER) (Sauf Sony / Pentax)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de
la prise de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des
vitesses plus lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le
stabilisateur, tout en obtenant des images parfaitement nettes.
Placez le curseur OS sur ON (Fig.4). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la
stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le
déclencheur a été activé).
ٟLes versions Sony et Pentax ne sont pas équipées de la fonction de
stabilisation d'image OS (Optical Stabilizer).
ٟLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
si l'objectif est monté sur un trépied.
en pose B (longue durée d'exposition)
ٟLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le
boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS
activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une
utilisation avec une optique classique. Pour éviter une consommation
d'énergie inutile, nous vous recommandons de placer le curseur OS sur OFF
lorsque vous n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
ٟAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position
OFF) avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
ٟ
Le stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut
jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant
que le stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
ٟMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise
de vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci
n'affecte en rien les images.
ٟSi l'objectif est détaché du boîtier ou si le boîtier est mis hors tension
pendant que le stabilisateur est activé, l'objectif peut émettre un
claquement qui n'est en rien un dysfonctionnement.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente
.
Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.5).
ٟLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
ٟPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.6)
FILTRES
ٟN’employez jamais deux filtres à la fois. Lutilisation de deux filtres, ou
d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer
un vignettage.
ٟSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
de type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ٟNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ٟSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ٟNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ٟCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ٟDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans
un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Ĭ
Filterschroefdraad
ĭAfstandschaal
ĮScherpstelring
įIndex teken
İZoomring
ıOS Schakelaar
(
Niet voor Son
y
/ Pentax
)
IJ
Scherpstelkeuze schakelaar
ijVatting
ĴZonnekap
DC OBJECTIEVEN
DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale cameras.
De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van
de digitale sensor van de meeste digitale cameras.
ٟDe DC objectieven zijn niet geschikt voor cameras met een beeldsensor
groter dan het APS-C formaat en 35mm SLR cameras. In dit geval zal er
vignettering optreden.
ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD1 zal de corresponderen
beeldhoek 26-105mm zijn.
ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9
zal de corresponderen beeldhoek 29-119mm zijn.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
ٟOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van
een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
ter voorkoming van beschadiging.
LET OP! (Niet voor Sony / Pentax)
Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is
ingeschakeld of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie
functie in werking.
ٟHet beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het
activeren van de OS functie.
ٟIndien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief
kan alleen een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat
of de ontspanknop half is ingedrukt.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Zet voor een autofocus de schakelaar op de “AF-stand” (fig 2). Wanneer U met
de hand scherp wilt stellen zet U de focus standschakelaar op “MF”. U kunt
manueel de scherpstelling bijsturen door aan de scherpstelring te draaien.
ٟTeneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de
afstandsring niet met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is
ingesteld.
ٟWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan
de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
VERGROTING
De aanduiding op het objectief als “1:xx op een vergrotingsschaal geeft de
vergroting aan bij de minimale scherpstelafstand (meestal aangegeven als
reproductie ratio). Indien u bijvoorbeeld scherpstelt bij de 1:2.8 positie op de
schaal dan zal een onderwerp met een werkelijke afmeting van 2.8cm. een
afmeting van 1cm. op de sensor hebben. (fig 3)
FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
(Niet voor Sony / Pentax)
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte
te voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere
sluitertijden te werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale
scherpte te behouden.
Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.4). Druk de ontspanknop van uw camera
half in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname
(nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde
voordat het zoekerbeeld stabiel is).
ٟDe Sony en Pentax uitvoering is niet voorzien van de Optical Stabilizer (OS)
functie.
ٟGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
wanneer het objectief op een statief staat. met de sluitertijd op 'B' (bulb).
ٟDe Optical Stabilizer maakt gebruik van de camerabatterij. Wanneer u een
OS-objectief gebruikt, zal de levensduur van de batterij minder zijn dan bij
het gebruik van objectieven zonder deze functie. Wanneer u geen gebruik
wilt maken van de OS-functie, schuif de OS-schakelaar dan naar OFF om te
voorkomen dat u de batterij belast.
ٟSchuif de OS-schakelaar naar OFF voordat u het objectief op de camera zet
of het er van af haalt.
ٟHet OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop
neemt zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de
camera en neem de batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator
actief is. U zou het objectief kunnen beschadigen.
ٟOok al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of
tijdens het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op
de opnamen.
ٟWanneer u het objectief van de camera haalt of wanneer u de camera uitzet
terwijl het OS-systeem actief is, kan het objectief een ratelend geluid
produceren. Dit betekent echter niet dat het objectief defect is.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
ٟBij het maken van flitsfotos met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk
afschermt.
ٟOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)
FILTERS
ٟGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ٟGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair polarisatiefilter op AF cameras
wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
belichtingsregeling niet correct functioneren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ٟVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ٟIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ٟGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ٟDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ٟPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ĬRosca para filtros
ĭEscala de distancias
ĮAro de enfoque
įLínea de índice
İAro del Zoom
ıOS Botón
(Excepto Sony / Pentax)
IJSelector de enfoque
ijMontura
ĴParasol
OBJETIVO DC
Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales
ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de
cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos
ideales para cámaras digitales.
ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
ŦSi emplea las cámaras digitales SD1 de Sigma, el ángulo de visión del
objetivo será de 26-105mm.
ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 / SD10 / SD9 de Sigma, el
ángulo de visión del objetivo será de 29-119mm.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de óptica.
AVISO (Excepto Sony / Pentax)
Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde
que encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
ŦLa imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
se apaga. Esto no es una anomalía.
ŦSi fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
composición cuando el estabilizador esté en estado activo. La
composición, vista través del visor, será diferente dependiendo de la
situación de energía de la cámara. Si el estado activo es cancelado,
presione el botón del obturador "a medio camino".
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Para efectuar el autoenfoque ajuste el modo del objetivo a la posición AF
(fig.2). Si desea enfocar manualmente ajuste el modo MF en el objetivo y
podrá enfocar accionando el aro de enfoque.
ŦPara prevenir daños en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de
enfoque cuando esté en modo autofocus.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
puede ser más ostensible en ajuste infinito.
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
AMPLIACIÓN
La indicación del objetivo como "1:xx" es una escala de ampliación que
representa el aumento en la distancia mínima de enfoque (comúnmente
llamado el ratio de reproducción). Por ejemplo, cuando usted está enfocando
en la posición de escala "1:2,8", un sujeto con un tamaño real de 2,8cm tendrá
un tamaño de imagen de 1 cm en el sensor. (fig.3)
CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
(Excepto Sony / Pentax)
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
por el movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a
una velocidad del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el
estabilizador OS y aun así conseguir resultados nítidos.
Fijar OSEstabilizador Óptico) en la posición encendido (Fig.4). Presionar el
disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece
estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en
producir una imagen estable tras haber presionado el disparador)
ŦLos apropiados para Sony y Pentax no están equipados con la función de
Estabilizador de Imagen (OS).
ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
x Cuando el objetivo este montado en un trípode
x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo
habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo
consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
desmontar el objetivo.
ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
que podría causar defectos en el objetivo.
ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
flash esto no provocará defectos en la fotografía.
ŦSí el objetivo se desmonta o se apaga la cámara mientras el Estabilizador
óptico está en funcionamiento este puede emitir chasquidos, aunque esto
no es un defecto.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
parasol para evitar viñeteados en la imagen.
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.6).
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
su temperatura se asemeje a la de la habitación.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
ĬPortafiltri frontale a vite
ĭScala delle distanze
ĮGhiera di messa a fuoco
įIndice di collimazione
İ
Ghiera di variazione della focale
(zoom)
ı
Interruttore OS
(Esclusa la Sony / Pentax)
IJSelettore di messa a fuoco
ijInnesto
ĴParaluce
OBIETTIVI DC
Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti
alle macchine fotografiche digitali.
ٟSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non
possono essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene
l’immagine risulta “vignettata ai bordi.
ٟNelle fotocamere digitali SD1, il corrispondente campo visuale sarà di
26-105mm.
ٟNelle fotocamere digitali SD15 / SD14 / SD10 / SD9, il corrispondente
campo visuale sarà di 29-119mm.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v.
istruzioni per l’uso della fotocamera).
ٟLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
altri elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo
di curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di
cambio di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a
rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
contatti in questione.
ATTENZIONE (Esclusa la Sony / Pentax)
Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si
trova all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la
posizione dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il
dispositivo si attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o
dopo aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto.
ٟDopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino
si mette a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
ٟQuando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. L’inquadratura, infatti, può
variare a seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo
stabilizzatore non è attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Per l’ operazione di messa a fuoco automatica, posizionare la levetta della
funzione di messa a fuoco, posta sull’obiettivo, sulla posizione “AF”(fig.2). Se
desiderate la messa a fuoco manuale, posizionare la levetta della funzione di
messa a fuoco, sulla posizione “MF”. Potete regolare la messa a fuoco facendo
ruotare la ghiera di messa a fuoco.
ٟPer non rischiare di danneggiare il meccanismo dell’autofocus, eviate di
manvrare direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel
modo autofocus.
ٟSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
posizione desiderata.
INGRANDIMENTO
L’indicazione “1:xx dell’obiettivo indica l’ingrandimento massimo ottenibile
alla minima distanza di messa a fuoco (generalmente definito come rapporto
d’ingrandimento). Esempio: se un soggetto di 2.8 cm è a fuoco alla posizione
1:2.8 della scala, sulla superficie del sensore misurerà 1 cm. (fig.3)
PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
(Esclusa la Sony / Pentax)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è
possibile riprendere a mano libera con un tempo di scatto di 4 volte più lento,
rispetto a quello che si dovrebbe usare senza il dispositivo OS, e ottenere foto
ugualmente ricche di dettagli visibili. Impostare il cursore OS su ON (fig.4).
Premere il pulsante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel
mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un
secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver
premuto il pulsante a metà corsa).
ٟ
Gli obiettivi per Sony e Pentax non offrono la funzione OS, di stabilizzazione ottica.
ٟLo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata
su cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
ٟIl meccanismo di stabilizzazione è alimentato dalla batteria della
fotocamera. Quando un obiettivo OS è fissato alla fotocamera, la durata
della batteria sarà minore rispetto a quando la fotocamera monta un
obiettivo senza stabilizzatore. Perciò, quando non usate lo stabilizzatore OS,
spostate l’interruttore OS su OFF, per risparmiare la batteria.
ٟAssicuratevi che l’interruttore OS sia su OFF prima di fissare o staccare
l’obiettivo dalla fotocamera.
ٟLo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo
dell’esposizione, dopo che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non
staccate mai l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è
in funzione: potreste danneggiare l’obiettivo.
ٟPuò accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in
altre situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
ٟSe l’obiettivo è staccato dalla fotocamera, oppure l’alimentazione della
stessa è spenta mentre lo Stabilizzatore Ottico è in funzione, l’obiettivo
potrebbe emettere un rumore di cicalino; non preoccupatevi, non è un difetto.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
ٟPrima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare il
paraluce per evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della
potenza luminosa disponibile.
ٟ
Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario (fig.6).
FILTRI
ٟSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ٟ
Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
CURA E CONSERVAZIONE
ٟProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
ٟIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
rivestimenti antiriflessi.
ٟNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ٟL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ٟImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.82 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.82 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (19) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 17-70MM F2.8-4 DC HSM MACRO Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien