Bedienungsanleitung Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

330120101
30mm F2.8 EX DN
̅ဇᛟଢ୿
ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGSANVISNING
MODE D’EMPLOI
ش֪֫ם
GEBRUIKSAANWIJZING
㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
INSTRUCCIONES
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ἰỶἁἿἧỻ
ἌဇἾὅἌỆếẟề
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸ
Ŵ
ȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈᙹ఍
ƴแਗƠƨȇǸǿȫǫȡȩƴӕǓ˄ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
ȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
E ἰỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌǫȡȩǷǹȆȠ E ȞǦȳȈǫȡȩƴӕǓ˄
ƚƯ̅ƏƜƱƕưƖLJƢŵ
A ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸᘺბưƖLJƤǜŵ
FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT ENGLISH
This lens can be used with Micro Four Thirds
System lens mount
specification cameras.
You cannot use it on Four Thirds
System lens mount specification
cameras.
FOR SONY E-MOUNT MOUNT
This lens can be used with Sonyө
ʳ
camera system E-mount cameras.
You cannot use it on Sony A-mount cameras.
FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS DEUTSCH
Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four Thirds
Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Four Thirds
Anschluss können Sie das
Objektiv nicht verwenden.
FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
Dieses Objektiv kann an Sony ө
ʳ
Kamerasystemen mit E-Mount
Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie das
Objektiv nicht verwenden.
POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS FRANÇAIS
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la monture
Micro Quatre Tiers
.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers équipés
de la monture Quatre Tiers
.
POUR LA MONTURE SONY E
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sonyө
ʳ
équipés de la
monture E.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers Sony
équipés de la monture A.
VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
NEDERLANDS
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four Thirds
Syteem en niet met het Four Thirds
Systeem.
VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sonyө
ʳ
camera
systeem E-lensvatting en niet met Sony A-lensvatting camera’s.
PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS ESPAÑOL
Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas especificas
del Sistema Micro Cuatro Tercios
.
No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro
Tercios
.
PARA MONTURAS SONY MONTURA E
Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonyөcon el sistema de
montura E.
No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
J E D F N
Es
I S
Dk
C
K
R P
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
ƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
Ĭȕǣȫǿȸƶơ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮȞǦȳȈ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
ƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ
૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ
୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἧỵἽἑ
ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯ
Ძ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴ
ʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍ
ƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵ
ਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳ
ǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊ
ೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇư
ƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλ
ǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋ
ǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓ
LJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓ
ȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
ἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȞǤǯȭȕǩ
ȸ
ǵ
ȸ
Ǻ
ǽȋ
ȸ
E ȞǦȳȈ
35mm Й੭ም໰ໜុᩉ
60mm 45mm
ဒ 39.6° 50.7°
ȬȳǺನ঺Ტ፭
௏Უ 5 7
இݱ዁Ǔ 22
இჺજࢨុᩉ 0.3m
இٻજࢨ̿ྙ
1:8.1
ȕǣȫǿ
ȸ
ǵǤǺ
46mm
இٻࢲgμᧈ 60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
᣻ 135g 135g
ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺ
ǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJ
Ƥǜŵ
ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯ
ƍLJƤǜŵ
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order
to get the maximum performance and enjoyment out of your
Sigma lens, please read this instruction booklet thoroughly
before you start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so
can cause damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
attached, whether the lens is attached to the camera or not.
This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful
when handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ԘFilter Attachment Thread
ԙFocus Ring
ԚMount
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will
automatically function in the same way as your normal lens.
Please refer to the instruction booklet for your camera body.
On the lens mount surface, there are many electrical
contacts. Be careful not to damage them. If they are
damaged, it may cause the camera to malfunction.
FOCUSING
For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
Please refer to the camera’s instruction manual for details
on changing the camera’s focusing mode.
FILTER
Only one filter should be used at the time. Two or more
filters and/or special thicker filters, like a polarizing filter,
may cause vignetting.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid any shocks or exposure to extreme high or low
temperatures or to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place,
preferably with good ventilation. To avoid damage to the
lens coating, keep away from mothballs or naphthalene
gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning
agents to remove dirt or finger prints from the lens elements.
Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the
rain or near water, keep it from getting wet. It is often
impractical to repair the internal mechanism, lens elements
and electric components damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or
fog to appear on the surface of the lens. When entering a
warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Equivalent 35mm-
format focal length
60mm 45mm
Angle of View 39.6° 50.7°
Lens construction 5 - 7
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing
Distance
0.3m (0.98 ft)
Magnification 1:8.1
Filter Size 46mm
Dimensions
Dia.
g
Length
60.6g38.6 mm
(2.39g1.52 in)
60.7g39.8 mm
(2.39g1.57 in)
Weight 135g (4.76 oz) 135g (4.76 oz)
If the lens is detached from camera or the camera power is
turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is
not a malfunction.
This lens is not incorporated with OS (Optical Stabilizer)
function.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem
Kauf
dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie
sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes
aufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da
dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des
Sehvermögens führen kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera
angebracht ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls
ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung aus.
Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das
Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst
werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie
vorsichtig im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ԘFiltergewinde
ԙEntfernungsring
ԚAnschluß
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv
genauso automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten
hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische
Kontakte. Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu
beschädigen. Sollten sie beschädigt werden, kann das
Fehlfunktionen der Kamera verursachen.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen
Sie die Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die
Scharfeinstellung erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
FILTER
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr
Filter gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B.
Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen
bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen
und möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die
Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die
Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder
Fingerabdrücken auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin
oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes,
feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb
bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives
und seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte
in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv
solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es
die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Brennweite äquivalent zum
KB-Format
60mm 45mm
Diagonaler Bildwinkel 39.6° 50.7°
Glieder – Linsen 5 - 7
Kleinste Blende 22
Naheinstellgrenze 0.3m
Größter Abbildungsmaßstab
1:8.1
Filterdurchmesser 46mm
Abmessungen Ø
g
Baulänge
60.6g38.6mm 60.7g39.8mm
Gewicht 135g 135g
Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die
Kamera ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes
Geräusch verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (
Optischer Stabilisator
)
ausgestattet.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour
en tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
utilisation.
AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
entraîner une cécité définitive.
Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le
soleil sans son bouchon de protection avant. La concentration
des rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent
lors de la manipulation afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ԘFiletage pour filtre
ԙBague des distances
ԚBaïonnette
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
Veillez à ne pas endommager les nombreux contacts
électroniques présents sur la surface de la baïonnette de
l’optique. En cas de dommage, cela peut provoquer un
dysfonctionnement du boîtier.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en
mode MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au
point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour
changer le mode de mise au point de l'appareil.
FILTRES
N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux
filtres, ou d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant
ordinaire, peut provoquer un vignettage.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
extrèmes, ou à l’humidité.
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un
endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près
de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas
détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de
doigts sur les éléments optiques.
Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de
pluie ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les
réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
Des écarts soudains de température peuvent causer de la
condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille
frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température
avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
MICRO QUATRE TIERS
Sony monture-E
Longueur focale équivalente
au format 24x36
60mm 45mm
Angle de champ 39.6° 50.7°
Construction de l’ objectif 5 - 7
Ouverture minimale 22
Distance minimale de
mise au point
0.3m
Rapport de reproduction 1:8.1
Diamétre de filtre 46mm
Dimension:
diamentre×longueu
r
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Poids 135g 135g
Un léger bruit, qui n'est pas un dysfonctionnement, peut être
audible lorsque l'objectif est détaché du boîtier ou lorsque ce
dernier est désactivé.
Cet objectif n’intègre pas la fonction de stabilisation optique
OS.
FRANÇAIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan
oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of
het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor
voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen
bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren
u voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te
voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ԘFilterschroefdraad
ԙScherpstelring
ԚVatting
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd,
zal het automatisch net zo functioneren als de originele
objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed
werkt.
SCHERPSTELLEN
Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de handmatige
scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen door aan
de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of
extra dikke filters- zoals een polarisatiefilter-kan vignettering
veroorzaken.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies
dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde
plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating
te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische
schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de
lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in
de buurt van water voor dat het niet nat wordt.
Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie
veroorzaken op het oppervlak van de lens. Bij het betreden
van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het
raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van
de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-lensvatting
Equivalent met 35mm-
formaat
60mm 45mm
Beeldhoek 39.6° 50.7°
Lensconstructie
(groepen
elementen)
5 - 7
Kleinste diafragma 22
Kortste instelafstand 0.3m
Maximale
v
ergrotings
maatsta
f
1:8.1
Filtermaat 46mm
Afmetingen
(diam.lengte)
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Gewicht 135g 135g
Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of
wanneer de camera wordt uitgezet kan het objectief een
geluid produceren. Dit is een normaal verschijnsel en geen
storing.
Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
conseguir los mejores resultados de su objetivo lea
atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el
objetivo al sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se
concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que podría
provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor,
manipulela cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ԘRosca para filtros
ԙAro de enfoque
ԚMontura
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del
mismo modo que los objetivos originales. Consulte el manual
de instrucciones de su cámara.
En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que
la cámara no funcione correctamente.
ENFOQUE
Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo
enfoque automático.
Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque
manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en
el manual de instrucciones de la cámara.
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o
más filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
polarizador, pueden causar viñeteos.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
altas o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos,
aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en
la lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco.
Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
internos, elementos de cristal y componentes eléctricos
dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando
entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
MICRO CUATRO TERCIOS
Sony montura E
Distancia focal equivalente
en formato 35mm
60mm 45mm
Ángulo de visión 39.6° 50.7°
Construcción del objetivo
5 - 7
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque
0.3m
Ampliación 1:8.1
Diámetro filtro 46mm
Dimensiones
(diámglong)
60.6 x 38.6mm 60.7 x 39.8mm
Peso 135g 135g
Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un
fallo.
Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador
Óptico).
ESPAÑOL
ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶᴾ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ
ȕȪȸdzȸȫ :
0120-9977-88
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
Ӗ˄଺᧓ : உ᳸ 9:00-18:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
ᅈ Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
(
044
)
989-7430 (ˊ) FAX:
(
044
)
989-7451
߻ ئ Ƅ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
(0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
(
0242
) 73 - 3382
ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-17:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ http://www.sigma-photo.co.jp
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
DEUTSCH
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
umweltschädliches Blei und Arsen.
FRANÇAIS
Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
NEDERLANDS
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
belastend lood of a rsenicum.
ESPAÑOL
Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
nocivos para la salud ni el medio ambiente.
ITALIANO
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
sotto il profilo ecologico.
SVENSKA
Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget miljöfarligt
bly eller arsenik.
DANSK
Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
arsen.
խ ֮!
ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
䚐ạ㛨ʳ
㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers,
die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von
EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap
(EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
Europea (CE).
ITALIANO
Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità Europea
(CE).
SVENSKA
CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
kvalitetsnorm.
DANSK
CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
խ ֮!
CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
䚐ạ㛨G
CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
PORTUGUÊS
A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
pela Comunidade Europeia
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.89 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 30MM F2.8 EX DN
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 0.89 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 30MM F2.8 EX DN Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien