Bedienungsanleitung Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 3 Stimmen mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 100/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣƱ
ӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕ
ƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴFA J ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍ
ǿǤȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕư
ǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ắදॖ
ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ৖
ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢᲢજࢨǹ
ǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNjƠƘƸҞ਀Ơ
ƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢƕီ
ࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓನ׋
ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘƩƞƍŵ
1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟଢ୿
ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ
AF ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢŵ
ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M Ʒˮ
ፗƴǻȃȈƠƯŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳǫȡ
ȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳ
ƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦǪȸȈȕǩȸǫǹȢȸȉƷ଺ƴŴȕǩȸǫǹȪȳǰƷѣƖǛڳƛƨǓŴ໯ྸƴ৖ư
ׅƞƳƍưƘƩƞƍŵǫȡȩǍȬȳǺϋᢿǛᄊ੷ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗư
NjŴᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔ
ȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦᙀяႎុᩉႸႮƸŴƓƓǑƦƷႸܤǛᅆƢNjƷưŴܱᨥƷុᩉƱƸီƳǔئӳƕƋ
ǓLJƢŵ
ẎἌὊἱὅἂẏ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔƱŴǷȣȃǿȸᡮࡇኖ 4 െƷ
ᙀദјௐǛࢽǔƜƱƕưƖLJƢŵ
OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 2ǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴ
ȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔ
ǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨ
ئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴ
ᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿ
ǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈ
ƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱ
ƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛ
ਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ŦǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳȇǸǿȫǫȡ
ȩƱƷኵӳƤư৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇưƖLJƢŵȬȳǺƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢ
ǔئӳƸŴǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ OFF ƴƠƯŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ ON ƴ
ƠƯƘƩƞƍŵǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƴƸŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁ
Ǜ OFF ƴƠƯŴǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέᇢƴȬ
ȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋
3
Ŧ
ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧ
ઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕưƖLJƢᲢ׋
4
ŵ
ᘮϙမขࡇႸႮ
ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊ᲣǛჷǔ
ƜƱƕưƖLJƢŵ̊Ƒƹ
(
׋
5)
ƸŴ዁ǓǛ
F11
ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ŦᘮϙမขࡇႸႮƸ 70mm ͨưƷLjƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
ƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸPL
ǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 1116 இٻજࢨ̿ྙ 1:3.9
ဒ 34.38.2° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 62mm
இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X μᧈ 76.5x124mm
இჺજࢨុᩉ 1.5m ᣻ 610g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴSA ȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵᝋǛ
ƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ᵈᗧ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓLJƢŵ
ཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
Ĭȕǣȫǿȸƶơ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮᙀяႎុᩉႸႮ
IJȞǦȳȈ
ijOS ǹǤȃȁ
ĴȬȳǺȕȸȉ
įਦ೅ዴ
İǺȸȠȪȳǰ
ı
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
NIKON AF TYPE CAMERAS
This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without
an aperture ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera
combination. For more details, please refer to the camera’s instruction manual.
PENTAX AF TYPE CAMERAS
This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus
Pentax lens. Depending on the combination with camera some restrictions with
its functions may result. For more details, please refer to instruction manual of
the camera in use etc.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.
NOTICE
This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The active
status will take approximately a minute from turning the camera on or depressing
the shutter button “half-way”.
ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is turned
on or turned off. This is not a malfunction.
ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine the
composition when the stabilize unit is in the active status. The composition
seen through the viewfinder will be different depending on the power status of
the camera. If the active status is cancelled, please press the shutter button
“half-way”.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to “AF” position.
If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “MF”
position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support built-in motors. AF will not function if the camera body
does not support this type of motor.
ŦTo avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring manually
while in the autofocus mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contact. Special allowance is made for this at the infinity setting.
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
shake. Using the Optical Stabilizer function it is possible to get sharp results at
shutter speeds approximately 4 stops slower than you could without using the
OS function.
Set the OS switch to ON (fig.2). Press the shutter button halfway down, confirm
the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes approximately
1 second to produce a stable image from the time of depressing the shutter
button halfway).
ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
ƒ When the lens is mounted on a tripod. ƒ When using the camera in Bulb mode.
ŦThe Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera will
be lower than with conventional lenses used with the same camera. If you are
not using OS, please turn OFF the OS switch, in order to prevent unnecessary
battery consumption.
ŦBe sure to turn the OS switch to the OFF position before attaching or
detaching the lens to the camera.
ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
operating as this could damage the lens.
ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after
shooting and/or at the start of the flash charge cycle of the camera’s built-in
flash, it will not cause any effect to the pictures.
ŦIf the lens is detached from camera or the camera power is turned off while the
OS function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not
a malfunction.
ŦFor Sony and Pentax mounts, it is only possible to use the OS function,
incorporated in this lens, with camera bodies which support motors driven by
ultrasonic waves such as HSM. When using the OS function, please turn off
the optical stabilizer function of the camera body and set the OS switch of the
lens to ON. When using the camera’s optical stabilizer function, please set
the OS switch of the lens to OFF and turn the camera’s optical stabilizer
function on.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.3)
ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove the
lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could cause
a shadow in the picture.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.4)
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (5), the depth of field zone
is shown when the aperture F11 is used.
ŦThe depth of field scale can be used at a focal length of 70mm only.
FILTER
ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it
is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction
11 – 16
Magnification
1:3.9
Angle of View
34.3 – 8.2°
Filter Size
62mm
Minimum Aperture
22
Dimensions
Dia.gLength
76.5 x 124mm
(3.01 x 4.88 in)
Minimum Focusing Distance
1.5m (4.92ft)
Weight 610g (21.5oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
Ĭ Filter Attachment Thread
ĭ Focus Ring
Į Distance Scale
į Focus Index Line
İ Zoom Ring
ıFocus Mode Switch
IJMount
ijOS Switch
ĴLens Hood
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
KAMERAS VOM TYP NIKON AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G Typs“ (Typ
ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera
können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ
Typs“ (Typ
ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera
können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
Ŧ
Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht auf der
Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu vermeiden.
ŦVieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes
Zubehör wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist baulich auf bestimmte
Objektive abgestimmt. Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen
Zubehörs, ob lhr Sigma Objektiv damit kompatibel und einwandfreies
Funktionieren des Zubehörs gewährleistet ist.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
HINWEIS
Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit
wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden
möglich, (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter Position.
Der Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera oder vom
“Halb-Drücken” des Auslösers an.
Das Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder
ausschalten. Das ist keine Fehlfunktion.
Wenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen bitte Sie
Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau durch den Sucher
sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich aus. Ist der Stabilisator nicht
aktiv, drücken Sie den Auslöser der Kamera ”halb-durch”, um ihn zu aktivieren.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Für die Arbeit im AF-Betrieb stellen Sie den AF/M Schalter am Objektiv auf „AF“.
Wenn Sie manuell scharfstellen möchten, stellen Sie den entsprechenden
Schalter auf „M“. Die Einstellung der Schärfe erfolgt durch Drehen am
Fokussierring des Objektives.
ŦBei der Nikon, Pentax und Sony Ausführung, kann der Autofokus nur mit
Kameras verwendet werden, die eingebaute Motoren unterstützen. Der
Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kameras diese Art von Motoren
nicht unterstützen.
Ŧ
Zur Vermeidung einer Beschädigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring nicht
von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus geschaltet ist.
Ŧ
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
entsteht. Mit diesem Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen
längeren Verschlußzeiten, als ohne den Einsatz der OS Funktion möglich,
anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.2). Drücken Sie den Auslöser halb
durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken
den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1
Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
ŦBitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
ƒwenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist ƒbei Langzeitbelichtungen (Bulb)
Ŧ
Die Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt. Wenn
das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert sich
die Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen
Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den
OS Schalter bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr
Objektiv an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera
oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical Stabilizer
noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
Aufladens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
Einfluss auf Ihre Bilder.
Ŧ
Falls das Objektiv von der Kamera abgenommen wird oder diese ausgeschaltet
wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein
schnatterndes Geräusch von sich geben, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
ŦDie objektiveigene OS Funktion steht bei Objektiven mit Sony- und
Pentaxanschluss nur dann zur Verfügung, wenn sie an Kameragehäusen
eingesetzt werden, die den eingebauten Motor im Objektiv (wie HSM)
unterstützen. Wenn die objektiveigene OS Funktion eingesetzt wird, schalten
Sie bitte die Stabilizer Funktion der Kamera aus und den OS Schalter am
Objektiv auf ON. Wenn die kameraeigene Stabilizer Funktion eingesetzt wird,
schalten Sie sie an der Kamera ein und den OS Schalter am Objektiv auf OFF.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.3)
Ŧ
Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die Gegenlichtblende
zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels abgenommen werden.
ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.4)
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich)
Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (5) wird der
Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F11 verwendet wird.
ŦDie Schärfentiefenskala kann nur bei 70 mm Brennweite verwendet werden.
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig
bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders
hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Ŧ
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen
11 – 16
Größter Abbildungsmaßstab
1:3.9
Diagonaler Bildwinkel
34.3 – 8.2°
Filterdurchmesser
62mm
Kleinste Blende
22
Abmessungen Ø
×
Baulänge
76.5
x
124mm
Naheinstellgrenze 1.5m Gewicht 610g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
Ĭ Filtergewinde
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Einstellindex
İ Brennweitenring
ı Fokussierschalter
IJ Anschluß
ij OS Schalter
Ĵ Gegenlichtblende
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ĬFiletage pour filtre
ĭBague des distances
ĮEchelle des distances
įRepère de distance
İBague de zoom
ılecteur de mise au point
IJBaïonnette
ijCurseur OS
ĴPare-Soleil
POUR LES BOITIERS NIKON AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles
en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode
d'emploi du boîtier.
POUR LES BOITIERS PENTAX AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boîtier.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
NOTE
L’objectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de
l'appareil, le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la prise
de vue (il passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS de
l'objectif. Il garde cette position pendant approximativement une minute à partir
de la mise en route ou de l'activation du déclencheur.
ŦIl est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état du
boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement.
ŦLors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer votre
photo lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage de l’image
dans le viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du boîtier. Si l’état
du module de stabilisation est inactif, veuillez appuyer à mi-course sur le
déclencheur afin de rendre celui-ci actif.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF”. Pour faire la mise au point manuellement, placez le sélecteur en
position “M”. La mise au point se fait alors en tournant la bague de distance.
ŦDans les montures pour Nikon, Pentax et Sony, l'autofocus n'est possible
qu'avec les boîtiers activant la motorisation de l'objectif. L'autofocus sera
inactif avec les boîtiers qui ne gèrent pas ce type de motorisation.
ŦPour èviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne doit
pas être tournée à la main si le boîtier et l’objectif sont en position AF.
ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise au
point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ZOOMING
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
(OPTICAL STABILIZER)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
prise de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des
vitesses plus lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le
stabilisateur, tout en obtenant des images parfaitement nettes.
Placez le curseur OS sur ON (Fig.2). Appuyez à mi-course sur le déclencheur
,
vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation
de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été activé).
ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
ƒsi l'objectif est monté sur un trépied. ƒen pose B (longue durée d'exposition)
ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le
boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS
activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation
avec une optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile,
nous vous recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous
n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position
OFF) avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut
jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le
stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
Ŧ
Même si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de
vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en
rien les images.
ŦSi l'objectif est détaché du boîtier ou si le boîtier est mis hors tension pendant
que le stabilisateur est activé, l'objectif peut émettre un claquement qui n'est
en rien un dysfonctionnement.
ŦPour les montures Sony et Pentax, la fonction OS, incorporée dans cet objectif,
est seulement disponible avec les boîtiers permettant la commande d’optiques
ultrasoniques tels que les objectifs HSM. Si vous utilisez la fonction OS,
veuillez désactiver la fonction de stabilisation du boîtier et placer le curseur OS
de l’objectif sur ON. Si vous utilisez la fonction de stabilisation du boîtier,
veuillez placer le curseur OS de l’objectif sur OFF et ensuite activer la fonction
de stabilisation du boîtier.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.3).
ŦLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
Ŧ
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.4)
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ
(zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (5) indique la
profondeur de champ à l'ouverture F11.
Ŧ
L'échelle de profondeur de champ n'est valable que pour la longueur focale 70mm.
FILTRES
Ŧ
N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
type “circulaire”. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de
la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un
local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif
11 – 16
Rapport de reproduction
1:3.9
Angle de champ
34.3 – 8.2°
Diamétre de filtre
62mm
Ouverture minimale
22
Dimension: diamentre
g
longueur
76.5
x
124mm
Distance minimale de mise au point
1.5m Poids 610g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRANÇAIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ĬFilterschroefdraad
ĭScherpstelring
ĮAfstandschaal
įIndex teken
İZoomring
ı Scherpstelkeuze schakelaar
IJ Vatting
ij OS Schakelaar
Ĵ Zonnekap
NIKON AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen
er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
camera.
PENTAX AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype
kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch
net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
LET OP!
Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is ingeschakeld
of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie functie in werking.
ŦHet beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het
activeren van de OS functie.
ŦIndien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief kan
alleen een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat of de
ontspanknop half is ingedrukt.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Zet voor een autofocus de schakelaar op de “AF-stand”. Wanneer U met de hand
scherp wilt stellen zet U de focus standschakelaar op “MF”. U kunt manueel de
scherpstelling bijsturen door aan de scherpstelring te draaien.
ŦBij Nikon, Pentax en Sony vattingen is het alleen mogelijk de AF-functie te
gebruiken indien de camera body de built-in motor van het objectief
ondersteunt.
ŦTeneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de
afstandsring niet met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is
ingesteld.
ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te
werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te
behouden.
Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.4). Druk de ontspanknop van uw camera half
in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname (nadat u de
ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde voordat het
zoekerbeeld stabiel is).
ŦGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
ƒ wanneer het objectief op een statief staat. ƒ met de sluitertijd op 'B' (bulb).
Ŧ
De Optical Stabilizer maakt gebruik van de camerabatterij. Wanneer u een
OS-objectief gebruikt, zal de levensduur van de batterij minder zijn dan bij het
gebruik van objectieven zonder deze functie. Wanneer u geen gebruik wilt maken
van de OS-functie, schuif de OS-schakelaar dan naar
OFF
om te voorkomen dat
u de batterij belast.
ŦSchuif de OS-schakelaar naar OFF voordat u het objectief op de camera zet of
het er van af haalt.
Ŧ
Het OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop neemt
zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de camera en neem de
batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator actief is. U zou het objectief
kunnen beschadigen.
Ŧ
Ook al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of tijdens
het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op de opnamen.
ŦWanneer u het objectief van de camera haalt of wanneer u de camera uitzet
terwijl het OS-systeem actief is, kan het objectief een ratelend geluid
produceren. Dit betekent echter niet dat het objectief defect is.
ŦVoor Sony en Pentax objectief vattingen kan de OS-functie van het objectief
alleen gebruikt worden met camera’s die het externe motorsysteem
ondersteunen, zoals HSM. Wanneer u de OS-functie gebruikt, schakel dan de
optische stabilisatie functie van de camera uit en schakel de OS-functie op het
objectief naar ON. Indien u de optische stabilisatie functie van de camera
gebruikt, schakel de OS functie op het objectief naar OFF en zet de optische
stabilisatie functie van de camera aan.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd. De
zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die worden
veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief
valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde
positie wordt gedraaid. (fig.3)
ŦBij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk afschermt.
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.4)
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (5) de scherpte zone
aangegeven bij diafragma F11.
ŦDe scherptediepte schaal kan alleen in de 70mm stand gebruikt worden.
FILTERS
ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
Ŧ
Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus
camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal
de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct
functioneren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging
van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Ŧ
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor
dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen
redelijke kosten te herstellen.
Ŧ
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op he
t
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur
van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(g
roepen
elementen
)
11 – 16
Maximale vergrotings maatstaf
1:3.9
Beeldhoek
34.3
8.2°
Filtermaat
62mm
Kleinste diafragma
22
Afmetingen (diam.
g
lengte)
76.5
x
124mm
Kortste instelafstand 1.5m Gewicht 610g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto
focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cámara en cuestión.
MARAS TIPO AF DE PENTAX
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo
auto focus de PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cámara en cuestión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
cambie de óptica.
AVISO
Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde que
encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
ŦLa imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
se apaga. Esto no es una anomalía.
ŦSi fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
composición cuando el estabilizador es en estado activo. La composición,
vista través del visor, será diferente dependiendo de la situación de energía de
la cámara. Si el estado activo es cancelado, presione el botón del obturador "a
medio camino".
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Para efectuar el autoenfoque ajuste el modo del objetivo a la posición AF. Si
desea enfocar manualmente ajuste el modo MF en el objetivo y podrá enfocar
accionando el aro de enfoque.
ŦPara las monturas Nikon, Pentax y Sony, Sólo podrá usar el AF con los
cuerpos de cámara que soporten el motor incorporado. El AF no funcionará si
el cuerpo de la cámara no es compatible con este tipo de motor.
ŦPara prevenir daños en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de
enfoque cuando esté en modo autofocus.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en
ajuste infinito.
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por
el movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una
velocidad del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el
estabilizador OS y aun así conseguir resultados nítidos.
Fijar OSEstabilizador Óptico) en la posición encendido (Fig.2). Presionar el
disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable
y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en producir
una imagen estable tras haber presionado el disparador)
ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
x Cuando el objetivo este montado en un trípode
x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo
habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo
consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
desmontar el objetivo.
ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
que podría causar defectos en el objetivo.
ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash
esto no provocará defectos en la fotografía.
ŦSí el objetivo se desmonta o se apaga la cámara mientras el Estabilizador
óptico está en funcionamiento este puede emitir chasquidos, aunque esto no
es un defecto.
ŦPara monturas Sony y Pentax, sólo pueden usar la función de estabilizador
incorporada en este objetivo, los cuerpos de cámaras que soportan motores
impulsados por ondas ultrasónicas, como los HSM. Cuando utilice la función OS,
por favor, apague la función del estabilizador óptico del cuerpo de la cámara y
fije el interruptor
OS
del objetivo en
ON
. Cuando utilice la función del
estabilizador óptico de la cámara, por favor, cambie el interruptor
OS
del objetivo
a la posición
OFF
y encienda la función del estabilizador óptico de la cámara.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental.
Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.3).
ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
parasol para evitar viñeteados en la imagen.
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.4).
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
(zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (5), se muestra la
zona de profundidad de campo usando un diafragma de F11.
Ŧ
La escala de profundidad de campo puede ser usada solo con la focal de 70mm.
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y
la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar
los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos
dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo
11 – 16
Ampliación
1:3.9
Ángulo de visión
34.3
8.2°
Diámetro filtro
62mm
Apertura mínima
22
Dimensiones (diám
g
long)
76.5 x124mm
Distancia mínima enfoque 1.5m Peso 610g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
ĬRosca para filtros
ĭAro de enfoque
ĮEscala de distancias
įLínea de índice
İAro del Zoom
ıSelector de enfoque
IJMontura
ijOS Botón
ĴParasol
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI(fig.1)
FOTOCAMERE NIKON AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
FOTOCAMERE PENTAX AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la
fotocamera sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere
attive. Per maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
automaticamente
allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
l’uso della fotocamera).
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri elementi
per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte della lente
frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
ATTENZIONE
Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si
trova all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la
posizione dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il
dispositivo si attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o dopo
aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto.
ŦDopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino si mette
a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
ŦQuando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. L’inquadratura, infatti, può variare a
seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo stabilizzatore non è
attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Per l’ operazione di messa a fuoco automatica, posizionare la levetta della funzione di
messa a fuoco, posta sull’obiettivo, sulla posizione “AF”. Se desiderate la messa a
fuoco manuale, posizionare la levetta della funzione di messa a fuoco, sulla posizione
“MF”. Potete regolare la messa a fuoco facendo ruotare la ghiera di messa a fuoco.
ŦPer gli obiettivi con attacco Nikon, Pentax e Sony è possibile usare solamente
corpi macchina predisposti per gli obiettivi con motore AF incorporato. Se il
corpo macchina non è predisposto, non sarà possibile utilizzare la modalità di
messa a fuoco automatica AF.
ŦPer non rischiare di danneggiare il meccanismo dell’autofocus, eviate di manvrare
direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel modo autofocus.
Ŧ
Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino. Loperazione è
vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di
messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei
quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto
reciproco. Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
posizione desiderata.
PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile
riprendere a mano libera con un tempo di scatto di 4 volte più lento, rispetto a
quello che si dovrebbe usare senza il dispositivo OS, e ottenere foto ugualmente
ricche di dettagli visibili.
Impostare il cursore OS su ON (fig.2). Premere il pulsante di scatto a metà corsa
,
accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna
attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo
aver premuto il pulsante a metà corsa).
ŦLo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata su
cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
ŦIl meccanismo di stabilizzazione è alimentato dalla batteria della fotocamera.
Quando un obiettivo OS è fissato alla fotocamera, la durata della batteria sarà
minore rispetto a quando la fotocamera monta un obiettivo senza stabilizzatore.
Perciò, quando non usate lo stabilizzatore OS, spostate l’interruttore OS su OFF,
per risparmiare la batteria.
ŦAssicuratevi che l’interruttore OS sia su OFF prima di fissare o staccare l’obiettivo
dalla fotocamera.
Ŧ
Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione, dopo
che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai l’obiettivo dalla
fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste danneggiare l’obiettivo.
ŦPuò accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in altre
situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
ŦSe l’obiettivo è staccato dalla fotocamera, oppure l’alimentazione della stessa è
spenta mentre lo Stabilizzatore Ottico è in funzione, l’obiettivo potrebbe emettere un
rumore di cicalino; non preoccupatevi, non è un difetto.
ŦE’ possible usare la funzione OS, incorporata nell’obiettivo, con gli apparecchi Sony
e Pentax predisposti per il motore ultrasonico HSM. Quando si usa la funzione OS,
disattivare la funzione di stabilizzazione ottica nel corpo macchina e spostare il
cursore OS, presente nell’obiettivo, su ON. Quando si usa la funzione di
stabilizzazione ottica della fotocamera, spostare il cursore OS, presente
nell’obiettivo, su OFF e attivare la stabilizzazione ottica della fotocamera.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta.
Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il
paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.3)
Ŧ
Prima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare il paraluce per
evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della potenza luminosa disponibile.
ŦPer riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario. (fig.4)
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (5) è
visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a F11.
ŦLa scala delle profondità di campo può solo essere usata alla focale di 70mm.
FILTRI
ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri molto
spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un posto
fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora
o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare
dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un
panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.)
11 – 16 Rapporto d’ingrandim. 1:3.9
Angoli di campo 34.3 – 8.2° Diamentro filtri 62mm
Apertura minima 22
Dimensioni (diametro × lunghezza)
76.5
x
124mm
Distanza min. messa fuoco
1.5m
Peso
610g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ĬPortafiltri frontale a vite
ĭGhiera di messa a fuoco
ĮScala delle distanze
įIndice di collimazione
İGhiera di variazione della focale (zoom)
ıSelettore di messa a fuoco
IJInnesto
ijInterruttore OS
ĴParaluce
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.53 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
3 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 70-300MM F4-5.6 DG OS
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.53 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 70-300MM F4-5.6 DG OS Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien