Bedienungsanleitung Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 5 Stimmen mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 100/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠ
ƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘ
ƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩ
Ʒᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬ
ƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣƱӷሁ
ƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴFA J ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣ
ƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJ
ƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲Ǖƕ
ƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆᡮƳǪȸȈ
ȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠ
LJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻ
ȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫ
ǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴ
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛ
ӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪ
ȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤư
ƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡưƢŵ
ǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJư
ȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳȈƕ
ӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ẎἌ
Ὂἱὅἂ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ἌὊἲἿἕἁἋỶἕἓ
ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴǺȸȠȭȃ
ǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 150 ƴӳǘƤŴǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
Ǜ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍᲢ׋ 3ŵજࢨ଺ƸǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛ UNLOCK ͨ
ƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍŵ
৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)
Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ǘƳƍƱƖƱൔǂŴኖ 4 െǷȣȃǿȸᡮࡇǛ᡿Ƙ
ƠƯજࢨưƖLJƢŵ
OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢŵᲢ׋ 4ᲣǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡ
ǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤ
ܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ්ƠજǓǛƢǔ଺Ƹ OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢŵᲢɥɦ૾
ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴᡫࠝƷ৖ਤƪજࢨƴƓƍƯဃơǔ৖ȖȬǛ᠉ถƞƤǔೞᏡưƢŵˌ
ɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദƷјௐƕҗЎƴႆੱƞǕƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
ƒ ѣƍƯƍǔʈǓཋƔǒƷજࢨ ƒ ǫȡȩƷӼƖǛٻƖƘѣƔƠƳƕǒƷજࢨ
ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨئӳ
ƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒ
ෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿǕᙀ
ദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈƢƱŴȬ
ȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱƕƋ
ǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛਰǔ
ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ŦǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳȇǸǿȫǫȡȩƱ
ƷኵӳƤư৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇưƖLJƢŵȬȳǺƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƸŴ
ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ OFF ƴƠƯŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƴƸŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯŴǫ
ȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺǛdzȋǫȟȎȫǿ-7D / Sweet DŴǽȋȸ100 ưƝ̅ဇƷئӳŴȬȳǺƷ
OS ǹǤȃȁƕ ON ƷLJLJǫȡȩƷᩓเǛ
OFF ƴƢǔƱŴȬȳǺϋƷ OS ȦȋȃȈƕ׍
ܭƞǕƣŴئӳƴǑƬƯƸ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵજࢨࢸƸ࣏ƣȬȳǺƷ OS
ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒŴǫȡȩƷᩓเǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧȋdzȳ AF ဇƸŴɦᚡƷǫȡȩư৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖLJƢŵƦǕˌٳƷǫȡȩưƸ
৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇưƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴӏƼ F6
è৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖǔǫȡȩƷஇૼऴإƸŴࡴᅈțȸȠȚȸǸƴƯƝᄩᛐƍƨƩƘ
ƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɤᏩࡈ
ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್Ʒᛦራƕቇҥ
ƴưƖLJƢ (׋ 5)ŵ
ƜƷȬȳǺƸɤᏩࡈƷӕǓٳƠƕӧᏡưƢŵ৖ਤƪưƷજࢨǍઃ࠘଺ƴ̝МưƢŵ
1. ɤᏩࡈƷ׍ܭȎȖǛǏǔNJŴɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ ŤREMOVE ƷˮፗƴӳǘƤLJƢŵᲢ׋ 6
2. (׋ 7)ƷಮƴŴჵҮƷ૾ӼƴɤᏩࡈǛLJƬƢƙࡽƖ৷ƍƯɦƞƍŵ
ŦӕǓ˄ƚ૾ƸɤᏩࡈƷӕǓٳƠ૾ƱᡞƷ৖᪯ưᘍƬƯɦƞƍŵ
ŦბᏮƷ଺ˌٳƸɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ ŤREMOVE ƷˮፗƴӳǘƤƳƍưɦƞƍŵɤᏩࡈƔǒ
ȬȳǺƕٳǕᓳɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴɧဇॖƴɤᏩࡈƕׅ᠃ƠƳƍǑƏƴŴᡫࠝ
Ƹ׍ܭȎȖǛƠƬƔǓዸNJƯƝ̅ဇɦƞƍŵ
ŦǫȡȩƴᘺბƠƨLJLJưŴɤᏩࡈƷӕǓٳƠƸưƖLJƤǜŵ
ἉἹἽἒὊἋἚἻἕἩ
ƜƷȬȳǺƸઃ࠘଺ƴ̝МƳǷȧȫȀȸǹȈȩȃȗǛӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJƢŵɤᏩࡈƷ
ǹȈȩȃȗӕǓ˄ƚ᣿φƴᲢ׋ 8ᲣƷಮƴǹȈȩȃȗǛᡫƠŴᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
ἧἻἕἉἷજࢨ
ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅ဇƴƳ
ǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿
210-700mm F7-9ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿Ტ300-1000mm
F10-13ƷǺȸȠȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵᲢƍƣǕNjȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇ
ƱƳǓLJƢᲣ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȚȳǿȃǯǹ AF ဇƸŴȆȬdzȳȐȸǿȸǛƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠLJƢŵ
ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥȸ଺ƷǪȸȈ
ȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥƸŴȬ
ȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞ
ƍŵᲢ׋ 9
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕưƖLJƢŵ
Ტ׋ 10ŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷ
ᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍ
ưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔ
ȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳ
ǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌ
ݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴද
ॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴ
ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼Ɣ
ƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ
̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵ
ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Ĵ ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
ĵ OS ǹǤȃȁ
Ķ ȬȳǺȕȸȉ
Ĭ ȕǣȫǿȸƶơ
ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
Į ᙀяႎុᩉႸႮ
į ਦ೅ዴ
İǺȸȠȪȳǰ
ı
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
IJȞǦȳȈ
ijɤᏩࡈ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction booklet
thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
NIKON AF TYPE CAMERAS
This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without an aperture
ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera combination. For more
details, please refer to the camera’s instruction manual.
PENTAX AF TYPE CAMERAS
This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus Pentax lens.
Depending on the combination with camera some restrictions with its functions may result.
For more details, please refer to instruction manual of the camera in use etc.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the same way
as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the instruction booklet for your camera
body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical contacts.
Please keep them clean to ensure proper connection.
ŦWhile changing the lens, be sure to place it front end down to avoid damaging the rear
mount.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please refer to the
camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables quick and
quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If
you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “M” position. You
can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON AF, PENTAX AF, and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch on the
lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera bodies
which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not function if
the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the camera
set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually override the autofocus
while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct focus be
confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance scale. This is
due to possible focus shift resulting from extreme changes in temperature which cause
various components in the lens to expand and contract. Special allowance is made for
this at the infinity setting.
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
ZOOM LOCK SWITCH
This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom creep when the
lens is tilted down. Please set zooming ring to 150mm and set the zoom lock switch to the
LOCK” position, (fig.3), however, please slide the lens to the “UNLOCK” position from
LOCK” position, before taking the picture.
ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring caused by
camera shake.
With this lens, you can take pictures at shutter speeds approx 4 steps slower than you
could without using the OS function of this lens and can get sharp results.
Set the OSOptical Stabilizerswitch to Mode 1 (fig. 4). Press the shutter button halfway
down, confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes
approximately 1 second to produce a stable image, after pressing the shutter button
halfway). Mode 2, detects the vertical camera shake, and overcomes blurring. It is effective
on subjects moving horizontal to the camera.
ŦThe blurring compensation function of Optical Stabilizer is effective for hand-held
shooting. In the following conditions, Optical Stabilizer may not function properly.
ƒ Shots from the a moving vehicle ƒ If there is a considerable camera motion or shake.
ŦPlease do not use Optical Stabilizer in the following situations.
ƒ When the lens is mounted on a tripod. ƒ Bulb (long time exposure).
ŦOptical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is attached to your
camera and activated, shooting capacity of your camera will be lower than with
conventional lenses used with the same camera. If you are not using Optical Stabilizer,
please turn OFF the OS switch, in order to prevent consumption of a battery.
ŦBe sure to turn of OS switch to OFF position, before attaching or detaching the lens to
the camera.
ŦThe Optical Stabilizer continues to operate after you release your finger from the shutter
button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never remove the
lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is operating, you could
damage the lens.
ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after shooting and at
the start of the flash charge cycle of the built-in flash of the camera etc., it will not cause
any effect on pictures.
ŦIf the camera power is turned off or lens is detached while the Optical Stabilizer function
is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not a malfunction.
ŦFor Sony and Pentax mounts, it is only possible to use the OS function, incorporated in
this lens, with camera bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as
HSM. When using the OS function, please turn off the optical stabilizer function of the
camera body and set the OS switch of the lens to ON. When using the camera’s optical
stabilizer function, please set the OS switch of the lens to OFF and turn the camera’s
optical stabilizer function on.
ŦIf using this lens with a KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX / MAXXUM
5D or SONY A100 camera, please turn the OS switch of the lens off before turning the
camera body off. The OS unit of the lens will not fix into its position if the camera body is
turned off before switching off the lens’ OS mechanism. Ignoring this notice might cause
damage to the lens.
ŦOptical Stabilizer feature can work with the Nikon AF cameras shown in the following
table. When using this lens with other camera models not listed in the following table,
please set the OS Switch to OFF position to cancel the Optical Stabilizer function.
Digital SLR Cameras and F6
èFrom our homepage, you can check the latest information regarding the camera models,
which can be used with Optical Stabilizer function.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob on the collar,
the lens and camera can rotate freely to easily position the camera horizontally or vertically
(fig.5).
HOW TO REMOVE THE TRIPOD COLLAR
1. It is possible to remove the lens’ tripod socket, for more convenient hand-held
photography, if desired. To do so, first loosen the tripod collar locking knob, and, align the
index mark of the collar, with the źREMOVE position (fig.6).
2. Then, pull the tripod collar straight back, as shown in Fig.7, removing the collar.
ŦWhen you wish to re-attach the tripod collar to the lens, please reverse the procedure
above.
ŦPlease, do not set the tripod collar to the źREMOVE position, except when you are
removing, or attaching, the tripod collar, as the lens may inadvertently detach from the
collar and fall. Also, please remember to tighten the locking knob to prevent the lens
from rotating unintentionally.
ŦWhen the lens is mounted on the camera, the tripod collar cannot be removed from the
lens.
SHOULDER STRAP
Please attach the shoulder strap to the sling as described in figure 8.
FLASH PHOTOGRAPHY
The camera’s built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best results,
please only use an external flash unit.
ABOUT TELE CONVERTERS
The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX or 2.0x EX Apo Tele Converters (optional),
becoming a 210-700mm F7-9 telephoto zoom lens or a 300-1000mm F10-13 telephoto
zoom lens respectively both can be used in manual focus only.
ŦDo not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are compatible.
ŦThe Pentax mount Tele Converter is not compatible with this particular lens.
ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR cameras.
ŦIt is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast detectAF mode.
LENS HOOD
A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent flare and ghosted images caused by extraneous light. Attach the hood and turn
clockwise until it stops rotating. (fig.9)
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove the hood,
then replace it on the lens in the reverse position. (fig.10)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at a time. Two or more filters and/or special, thicker
filters, such as a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with an AF camera, use the “circular” type.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good ventilation. To
avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger
prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens
tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water, prevent it
from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements
and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface
of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.
ENGLISH
Ĵ Zoom Lock Switch
ĵ OS Switch
Ķ Lens Hood
ĬFilter Attachment Thread
ĭFocus Ring
ĮDistance Scale
įFocus Index Line
İ Zoom Ring
ı Focus Mode Switch
IJ Mount
ij Tripod Socket
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA Produktes
erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes
aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
KAMERAS VOM TYP NIKON AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G Typs“ (Typ ohne
Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können einige
Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie bitte in
der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ Typs“ (Typ
ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können
einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht auf der
Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu vermeiden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen automatisch
zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM). Der
HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie
den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch
Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb und
schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie
die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
die “
M
”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt
werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
ŦDieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-Betriebsart
eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist, können Sie, nachdem
das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist,
die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei
halb durchgedrückt bleiben.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden, da
durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala auftreten
können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
ZOOM LOCK-SCHALTER
Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schalter ausgestattet, um das „Kriechen“, die
selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten gehaltenem Objektiv, zu verhindern.
Stellen Sie den Zoomring auf 150mm und bringen Sie den Zoom Lock-Schalter in die
Position „LOCK“ (Abb.3). Bringen Sie den Zoom Lock-Schalter aber wieder in die Position
UNLOCK“, bevor Sie eine Aufnahme machen.
ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in Ihren
Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht. Mit diesem
Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen längeren Verschlußzeiten, als ohne den
Einsatz der OS Funktion möglich, anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
Stellen Sie den OSOptical StabilizerSchalter auf Modus 1 (Abb.4). Drücken Sie den
Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und
drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde,
um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen). Modus 2 erkennt die
vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese Verwacklung. Dieser Modus
empfiehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
Die Kompensierung der Verwacklungsunschärfe durch den Optical Stabilizer ist speziell für
Aufnahmen aus der freien Hand entwickelt. Unter den folgenden Bedingungen könnte der
Optical Stabilizer eventuell nicht einwandfrei arbeiten:
ƒ Aufnahmen aus einem fahrenden Fahrzeug.
ƒ Im Falle einer erheblichen Bewegung oder Erschütterung der Kamera.
ŦBitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
ƒ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
ƒ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt. Wenn das
OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert sich die
Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen
Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter
bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr Objektiv an die
Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser genommen
haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die Belichtungsdaten anzeigt.
Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera oder entfernen Sie die Batterien der
Kamera, während der Optical Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv
hierdurch beschädigen.
ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des Aufladens des
eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluß auf Ihre Bilder.
ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv
ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch verursachen, was jedoch keine
Fehlfunktion darstellt.
ŦDie objektiveigene OS Funktion steht bei Objektiven mit Sony- und Pentaxanschluss nur
dann zur Verfügung, wenn sie an Kameragehäusen eingesetzt werden, die den
eingebauten Motor im Objektiv (wie HSM) unterstützen. Wenn die objektiveigene OS
Funktion eingesetzt wird, schalten Sie bitte die Stabilizer Funktion der Kamera aus und den
OS Schalter am Objektiv auf ON. Wenn die kameraeigene Stabilizer Funktion eingesetzt
wird, schalten Sie sie an der Kamera ein und den OS Schalter am Objektiv auf OFF.
ŦWenn das Objektiv an einer KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX /
MAXXUM 5D oder SONY A100 Kamera eingesetzt wird, schalten Sie den OS Schalter
am Objektiv bitte aus, bevor Sie die Kamera ausschalten. Die OS Einheit des Objektivs
wird nicht in ihrer Position fixiert, sollte die Kamera ausgeschaltet werden, bevor der OS
Mechanismus am Objektiv ausgeschaltet wurde. Das Nichtbefolgen dieses Hinweises
kann das Objektiv beschädigen.
ŦDie Optical Stabilizer Funktion kann mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten
Nikon AF Kameras genutzt werden. Wenn das Objektiv an einem anderen Kameramodell
benutzt wird, das nicht in der Liste aufgeführt wird, stellen Sie den OS Schalter bitte auf
OFF, um die OS Funktion zu deaktivieren.
Digitale SLR Kameras und F6
è
Bitte vergewissern Sie sich über die aktuellen Informationen bezüglich der Kameramodelle,
an denen der Optical Stabilizer genutzt werden kann, auf unserer Homepage.
Stativanschluß
Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf lösen, läßt
sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es möglich, die
Kamera exakt für Hoch- oder Querformataufnahmen auszurichten. (Abb.5)
ABNEHMEN DER STATIVSCHELLE
1. Falls gewünscht kann die Stativschelle vom Objektiv gelöst werden, um eine bequemere
Handhabung beim Fotografieren aus der freien Hand zu erreichen. Hierzu lösen Sie bitte
zuerst die Arretierschraube der Stativschelle und bringen die Index-Markierung der
Schelle mit der „źREMOVE Position zur Deckung (Abb.6).
2. Danach ziehen Sie die Schelle gerade nach hinten (Richtung Kameraanschluss) vom
Objektiv ab, wie in Abbildung 7 dargestellt.
ŦWenn Sie die Stativschelle wieder anbringen möchten, gehen Sie bitte in der
umgekehrten Reihenfolge wie oben beschrieben vor.
ŦBitte stellen Sie die Stativschelle ausschließlich zur De- und Montage auf die
ź
REMOVE
“ Position, da sich andernfalls das Objektiv versehentlich von der Schelle lösen
und stürzen könnte. Bitte denken Sie immer daran, die Arretierschraube der Stativschelle
wieder anzuziehen, um ein unbeabsichtigtes Verdrehen des Objektives zu verhindern.
ŦWährend das Objektiv an der Kamera montiert ist, lässt sich die Stativschelle nicht vom
Objektiv abnehmen.
TRAGERIEMEN
Bitte befestigen Sie den Trageriemen so an den Ösen des Objektivs, wie es in Abb. 8
gezeigt wird.
BLITZ FOTOGRAFIE
Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie nicht
den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät verwenden.
ÜBER TELEKONVERTER
Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX oder 2.0x EX Apo Tele- Konverter
(optional), resultierend zum 210-700mm F7-9 Telezoom Objektiv respektive einem
300-1000mm F10-13 Telezoom Objektiv, die beide manuell fokussiert werden müssen.
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
ŦDer Sigma Telekonverter mit Pentax-Anschluß ist mit diesem Objektiv nicht kompatibel.
ŦWir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern DSLR
Kameras eingesetzt werden.
ŦDer Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF Modus
Kontrastvergleich betrieben wird.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert. Diese hilft,
Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich einfallendes Licht
entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.9)
ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.10)
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte ausschließlich
Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich bei Autofokus und
Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen
oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut belüfteten
Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die
Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im Regen
oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives
mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Ŧ
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen führen.
Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange
im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
DEUTSCH
1. Filtergewinde
2. Entfernungsring
3. Entfernungsskala
4. Einstellindex
5. Brennweitenring
6. Fokussierschalter
7. Anschluß
8. Stativanschluß
9. Zoom Lock-Schalter
10. OS Schalter
11. Lens Hood
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur profit et le
plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
POUR LES BOITIERS NIKON AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus Nikon de
type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en fonction du boîtier utilisé.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi du boîtier.
POUR LES BOITIERS PENTAX AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus PENTAX
de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en fonction du boîtier
utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi du boîtier.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec vos
objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques. Gardez-les
bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais l’objectif sur sa base
arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier. Veuillez
vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic Motor”
(HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position “AF
(fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en positionM” position, et
ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
NIKON AF, PENTAX AF, et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le sélecteur de
mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur
en position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise au point
de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est possible qu'avec
les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de celui de la
motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec l’appareil
en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez retoucher la mise au
point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au point automatiquement en
maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé de
vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts importants de
température peuvent provoquer de légères modifications des composants intemes, qui
font varier la position de la mise au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet
en position infini.
䇶㩷 Zooming
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
Cet objectif est équipé d’un curseur de verrouillage du zoom en position 150mm pour éviter
que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est orienté vers le bas.
Placez la bague de zoom sur 150mm et placez alors le curseur de verrouillage en position
« LOCK » (fig.3). Veillez à le replacer en position « UNLOCK » avant la prise de vues.
FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
(OPTICAL STABILIZER)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical Stabilizer) qui
évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la prise de vue. Vous
pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des vitesses plus lentes d'environ quatre
valeurs que celles utilisables sans le stabilisateur, tout en obtenant des images
parfaitement nettes.
Placez le curseur OS sur le Mode 1 (Fig.4). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation de l'image
est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été activé). Le Mode 2, qui
détecte et corrige exclusivement les mouvements verticaux, est utile pour photographier
des sujets en déplacement.
ŦLa fonction de compensation des mouvements du stabilisateur optique OS est efficace
pour les prises de vue à main levée. Dans certaines conditions particulières, le
stabilisateur peut ne pas être pleinement efficace :
ƒPrises de vues depuis un véhicule en déplacement
ƒMouvements ou secousses très importants
ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
ƒsi l'objectif est monté sur un trépied ƒen pose B (longue durée d'exposition).
ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le boîtier. Si
l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS activée, l'autonomie de
l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation avec une optique classique. Pour
éviter une consommation d'énergie inutile, nous vous recommandons de placer le
curseur OS sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position OFF) avant
d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur aussi
longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut jamais détacher
l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le stabilisateur est activé,
sous peine d'endommager l'objectif.
ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de vue ou au
démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien les images.
ŦSi l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur optique est
activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il y ait dysfonctionnement.
ŦPour les montures Sony et Pentax, la fonction OS, incorporée dans cet objectif, est
seulement disponible avec les boîtiers permettant la commande d’optiques ultrasoniques
tels que les objectifs HSM. Si vous utilisez la fonction OS, veuillez désactiver la fonction
de stabilisation du boîtier et placer le curseur OS de l’objectif sur ON. Si vous utilisez la
fonction de stabilisation du boîtier, veuillez placer le curseur OS de l’objectif sur OFF et
ensuite activer la fonction de stabilisation du boîtier.
ŦSi vous utilisez cet objectif avec un boîtier KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D,
DYNAX / MAXXUM 5D ou SONY A100, veillez à désactiver le stabilisateur OS avant
d'éteindre le boîtier. Le stabilisateur d'image OS de l'objectif ne sera pas positionné
correctement si l'appareil est mis hors tension sans avoir placé préalablement le curseur
du stabilisateur sur OFF. Le non suivi de cette procédure pourrait endommager l'objectif.
ŦLe stabilisateur optique OS fonctionne avec les boîtiers Nikon figurant dans la liste
ci-dessous. Avec les autres modèles de cette marque, veuillez maintenir le curseur OS
sur la position OFF afin de désactiver le stabilisateur optique.
Boîtiers reflex numériques et F6
è Nous vous suggérons de vous reporter à un site Web Sigma pour consulter la liste
actualisée des boîtiers compatibles avec le stabilisateur optique Sigma OS.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le serrage du
collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner aisément le boîtier
en position verticale ou horizontale. (fig.5)
POUR DETACHER LE COLLIER DE PIED
1. Il est possible de détacher le collier de pied pour faciliter le cas échéant la prise de vue à main
levée. Pour ce faire, dévissez le bouton de serrage et alignez le trait du collier sur le repère
źREMOVE (Fig.6).
2. Tirez ensuite le collier vers l’arrière, comme indiqué sur la Fig.7, afin de le retirer.
ŦPour replacer le collier de pied sur l’objectif, procédez de la même façon en sens
inverse.
ŦNe mettez jamais le collier sur la position źREMOVE sauf pour le détacher ou le
replacer, car l’objectif pourrait de détacher accidentellement et tomber. Veillez également
à bien resserrer l’écrou de serrage pour éviter toute rotation intempestive.
ŦLe collier de pied ne peut être retiré lorsque l’objectif est monté sur un boîtier.
BANDOULIERE
Veuillez attacher Ia bandoulière comme indiqué à la figure 8.
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le flash intégré
du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash externe.
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x EX Apo (en
option), qui le transforment respectivement en 210-700mm F7-9 ou en 300-1000mm
F10-13. en mode de mise au point manuelle seulement.
ŦIl est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux mentionnés
ci-dessus.
ŦLes téléconvertisseurs en monture Pentax ne fonctionnent pas avec cet objectif.
ŦIl est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo EX lorsque
vous utilisez un boîtier numérique.
ŦLa mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil est en mode
AF «détection de contraste».
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce pare-soleil
protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente. Assurez-vous qu’il se fixe
convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.9).
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à détacher
d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.10)
FILTRES
ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre très
épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de type
“circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul d’exposition pourraient
être incorrects.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne
pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le nettoyage de
saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de l’eau,
veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments
optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de
dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la buée
peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce
que sa température avoisine celle du local.
FRAN
ÇA
IS
1. Filetage pour filtre
2. Bague des distances
3. Echelle des distances
4. Repère de distance
5. Bague de zoom
6.
Sélecteur de mise au point
7. Baïonnette
8. Attache pour trépied
9. Curseur de verrouillage du zoom
10. Curseur OS
11. Pare-Soleil
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om maximaal profijt
en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel
door te lezen voor u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
NIKON AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er enkele
beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
PENTAX AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er enkele
beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net zo
functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd te zijn.
Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de
vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit geheel
automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM maakt snel
en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF postitie te
zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief op de M positie.
Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Nikon AF, Pentax AF, en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de camera op AF
positie te zetten (fig. 2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief
op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde instellingen
op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de
camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de camera op
“One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel handmatig
corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en u de ontspanknop
half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de correcte
scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een mogelijke scherpte
verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen, waardoor meerdere
lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop
te worden gelet.
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
ZOOMBLOKKERING
Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch) om te voorkomen
dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld. Om de zoom in de “LOCK” positie te
plaatsen dient u de zoomring in de 150 mm stand te zetten, (fig.3), echter voordat u een foto
gaat maken, dient u het objectief van de “LOCK” naar deUNLOCK” positie te schakelen.
DE MOGELIJKHEDEN VAN HET OS (OPTICAL STABILIZER) SYSTEEM
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te voorkomen.
Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te werken als met een
objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te behouden.
Zet de OS schakelaar op 1 (fig.4). Druk de ontspanknop half in en controleer de opname /
compositie in de zoeker en controleer tevens of het onderwerp zonder beweging wordt
weergegeven. Het kan na het half indrukken van de ontspanknop tot ongeveer 1 seconde
duren voor dat het OS systeem het beeld heeft gestabiliseerd.
Indien de OS schakelaar op 2 wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen
gecorrigeerd. Deze stand is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
De compensatie van de bewegingsonscherpte is vooral effectief bij het uit de hand
fotograferen. Het OS systeem kan minder goed functioneren als er bijvoorbeeld uit een
rijdende auto wordt gefotografeerd of bij zeer heftige bewegingen van de camera tijdens
het maken van de opname
U dient het OS systeem uit te schakelen (Off) als u de camera met een statief gebruikt of
indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt
Het OS systeem maakt gebruik van de batterijen van de camera. Als u het OS systeem
activeert kan het dus mogelijk zijn dat u de batterijen van de camera sneller dient te
vervangen als bij het gebruik van een objectief zonder OS functie. Indien u de OS functie
voor langere tijd niet gebruikt is het aan te bevelen de OS schakelaar op OFF te zetten om
hiermee het batterijgebruik te verlagen.
Het is belangrijk dat de OS schakelaar op OFF staat als u het objectief op uw camera zet.
Het OS systeem blijft geactiveerd ook als uw vinger de ontspanknop los laat. Het OS
systeem blijft net zo lang geactiveerd als de camera de meetwaarden toont.
Belangrijk: Verwijder nooit het objectief, of de batterijen van de camera, zolang het OS
systeem is geactiveerd. Dit kan tot beschadiging van het objectief leiden.
Alhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de zoeker lijkt te
bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte van de opname. Dit zelfde effect
kan optreden indien de ingebouwde flitser begint op te laden maar ook dit heeft geen
invloed op de opname.
Indien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan het objectief
een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
Voor Sony en Pentax objectief vattingen kan de OS-functie van het objectief alleen
gebruikt worden met camera’s die het externe motorsysteem ondersteunen, zoals HSM.
Wanneer u de OS-functie gebruikt, schakel dan de optische stabilisatie functie van de
camera uit en schakel de OS-functie op het objectief naar ON. Indien u de optische
stabilisatie functie van de camera gebruikt, schakel de OS functie op het objectief naar
OFF en zet de optische stabilisatie functie van de camera aan.
Indien het objectief wordt gebruikt met een KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D,
DYNAX / MAXXUM 5D of SONY A100 camera, schakel de OS functie uit voordat u de
camerabody uit zet. De OS unit van het objectief komt niet in de juiste stand indien de
camera body is uitgezet voordat de OS functie van het objectief is uitgezet. Dit kan
beschadigingen veroorzaken.
Het OS systeem werkt alleen met de navolgende Nikon camera’s. Indien u dit objectief
met een ander type Nikon gebruikt dient u de OS schakelaar op OFF te zetten.
DSLR Camera’s en F6
! voor actuele informatie betreffende de compatabiliteit van het OS systeem met de diverse
Nikon camera’s kunt u ook onze website raadplegen.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de blokkeerknop op de
statiefring losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien waardoor de camera op
eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal gebruikt kan worden (fig.5).
DEMONTAGE VAN DE STATIEFGONDEL
1. Het mogelijk de statiefgondel te demonteren indien gewenst. Draai de knop los en plaats
het merkteken op de źREMOVE positie (fig.6)
2. Trek de knop naar buiten en verwijder de statiefgondel (fig.7)
Indien u de statiefgondel weer wilt monteren werkt u in omgekeerde volgorde.
Zorg er voor dat tijdens normaal gebruik van het objectief met statiefgondel het merkteken
nooit tegenover “źREMOVE” staat aangezien anders het objectief zou kunnen losraken
van de statiefgondel en kunnen vallen. Denk er ook aan om na de montage van de
statiefgondel de knop weer vast te draaien om ongewenste rotatie te voorkomen.
Indien het objectief op de camera is gemonteerd is het niet mogelijk de statiefgondel te
demonteren.
DRAAGRIEM
Bevestig de draagriem aan de lus zoals afgebeeld in fig.8.
FLITSOPNAMEN
Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een externe
flitser zal veel betere resultaten opleveren.
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX (DG) of 2.0x EX (DG) Apo Tele
Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 210-700mm F7-9 en 300-1000mm
F10-13 wordt. (Beide converters zijn alleen met handmatige scherpstelling (MF) te gebruiken)
Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
De tele converter voor Pentax vatting is niet te combineren met deze lens.
Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt op een
Digitale Reflexcamera.
Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de camera in de
“contrast detect” AF functie is ingesteld.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd. De zonnekap
draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door
sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het
monteren van de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.9)
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de zonnekap
afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.10)
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals een
polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus camera.
Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal de autofocus
scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct functioneren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele, droge en
bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de
lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil of
vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor dat het niet
nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische componenten die door
water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het oppervlak van
de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het
raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief
ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
NEDERLANDS
1. Filterschroefdraad
2. Scherpstelring
3. Afstandschaal
4. Index teken
5. Zoomring
6. Scherpstelkeuze schakelaar
7. Vatting
8. Statief aansluiting
9. Zoomblokkering
10. OS Schakelaar
11. Zonnekap
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores resultados
de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto focus de
Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer algunas restricciones.
Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones de la cámara en cuestión.
CÁMARAS TIPO AF DE PENTAX
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo auto focus de
PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer algunas
restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones de la cámara
en cuestión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los objetivos
originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y acopladores.
Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para prevenir daños en el
objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie de óptica.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por favor,
consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (fig.2).Si quiere enfocar
manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de
enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la óptica
en la posición “AF” (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición
M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de instrucciones de
la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que soporten
los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF estará
desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo automático.
Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el enfoque manualmente
después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga
el botón disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable comprobar
visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido a que los cambios
de temperatura causan que distintos elementos internos se expandan o contraigan (de
modo que no coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
puede ser más ostensible en ajuste infinito.
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que elimina el
desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo. Coloque el aro de zoom
en la posición de 150mm y ajuste el bloqueo del zoom a la posición “LOCK(fig.3). Antes
de efectuar la toma deslice el interruptor a la posición “UNLOCK”.
ACERCA DEL OS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por el
movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una velocidad del
obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el estabilizador OS y aun así
conseguir resultados nítidos.
Fijar OSEstabilizador Óptico) cambiar a modo 1 (Fig.4). Presionar el disparador a medio
camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable y entonces tomar la fotografía.
(Tarda aproximadamente 1 segundo en producir una imagen estable tras haber presionado
el disparador. El modo 2, detecta el temblor vertical de la cámara y soluciona el
consiguiente desenfoque Es efectivo en objetos en movimiento.
El compensador del desenfoque del estabilizador óptico es efectivo en tomas a mano
alzada. Hay situaciones en las que el Estabilizador Óptico no es eficiente.
ƒ Disparos realizados desde un vehículo en movimiento.
ƒ Si el temblor es considerable
No debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
ƒ Cuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
ƒ Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
La alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el estabilizador óptico
está activado la capacidad de disparo será menor de lo habitual. Si no se desea usar el
Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
Debe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y desmontar
el objetivo.
El Estabilizador Óptico funciona a pesar de elevar el dedo del disparador durante el
tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el objetivo o las baterías de la
cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya que podría causar defectos en el objetivo.
A pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa inmediatamente
después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash esto no provocará defectos
en la fotografía.
Si se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de Estabilizador óptico
operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño, que no es síntoma de un mal
funcionamiento.
Para monturas Sony y Pentax, sólo pueden usar la función de estabilizador incorporada
en este objetivo, los cuerpos de cámaras que soportan motores impulsados por ondas
ultrasónicas, como los HSM. Cuando utilice la función OS, por favor, apague la función
del estabilizador óptico del cuerpo de la cámara y fije el interruptor OS del objetivo en
ON. Cuando utilice la función del estabilizador óptico de la cámara, por favor, cambie el
interruptor OS del objetivo a la posición OFF y encienda la función del estabilizador
óptico de la cámara.
Si utiliza este objetivo con una cámara KONICA MINOLTA DYNAX / DYNAX MAXXUM
7D, / MAXXUM 5D o Sony A100, por favor apague el interruptor OS del objetivo antes de
apagar el cuerpo de la cámara. La unidad OS del objetivo no se fijará en esta posición si
el cuerpo de la cámara se apaga antes de apagar mecanismo de estabilización del
objetivo. Ignorar este aviso podría dañar el objetivo.
El Estabilizador Óptico puede funcionar con las Cámaras AF de Nikon de la siguiente
lista. Al usar este objetivo con otros modelos que no estén listados abajo debe poner el
Estabilizador Óptico en modo OFF para cancelar la función estabilizadora.
Con cámaras digitales réflex F6
èPuede confirmar los últimos modelos compatibles con el Estabilizador Óptico en nuestra
página web.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del aro, el
objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u horizontal (fig.5).
CÓMO DESMONTAR EL ARO DEL TRÍPODE
1. Existe la posibilidad de sacar el aro del trípode para utilizar el objetivo en fotografía a
mano sin él. Para efectuarlo, primero desenrosque el botón de bloqueo y alinee la señal
del aro con la posición źREMOVE (fig.6).
2. Después tire del aro hacia atrás, tal como se indica en la fig.7, y sáquelo.
Cuando desee volver a colocarlo, siga los pasos descritos en forma inversa.
Por favor, no coloque el aro en la posición źREMOVE excepto cuando quiera sacarlo o
ponerlo, en caso contrario el aro podría desplazarse de su posición inadvertidamente.
Recuerde bloquear el aro con el botón de bloqueo para evitar que gire.
Cuando el objetivo está montado en la cámara no se quede sacar el aro.
CORREA
Coloque la correa por los pasadores tal como se muestra en la figura 8
FOTOGRAFíA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá sombras,
solo utilice flash externo.
TELE CONVERTIDORES
El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo. (Opcional),
convirtiéndose en un Teleobjetivo 210-700mm F7-9 o en un Teleobjetivo 300-1000mm
F10-13 (Sólo para utilizar en enfoque manual).
No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
El Teleconvertidor con bayoneta Pentax no es compatible con este objetivo.
Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se usan
camaras DSLR.
Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la camera está en
modo AF “Detección por contraste”.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol ayuda a
prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental. Al conectarlo
compruebe que quede completamente sujeto. (fig.9).
Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol y
después invertirlo en el objetivo (fig.10).
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
Cuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo circular.
Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la exposición
automática pueden funcionar incorrectamente.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la suciedad de
los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del agua,
asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío,
es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su temperatura se asemeje
a la de la habitación.
ESPAÑOL
1. Rosca para filtros
2. Aro de enfoque
3. Escala de distancias
4. Línea de índice
5. Aro del zoom
6. Selector de enfoque
7. Montura
8. Zapata para trípode
9. Interruptor de bloqueo del zoom
10. OS botón
11. Parasol
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo obiettivo Sigma.
Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di cominciare a
usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
1.Portafiltri frontale a vite
5.
Ghiera di variazione della focale (zoom)
9.
Comando di LOCK sullo zoom
2
.Ghiera di messa a fuoco
6.Selettore di messa a fuoco 10.Interruttore OS
3.Scala delle distanze 7.Innesto 11.Paraluce
4.Indice di collimazione 8.Passo a vite per treppiede
FOTOCAMERE NIKON AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi Nikon
autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera sulla quale viene
montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per maggiori dettagli bisogna
leggere il manuale d’uso della fotocamera.
FOTOCAMERE PENTAX AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi PENTAX
autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera sulla quale viene
montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per maggiori dettagli bisogna
leggere il manuale d’uso della fotocamera.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà automaticamente
allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri elementi per
il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate l’obiettivo su
una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di
danneggiare i contatti in questione.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più veloce e
silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la posizione
AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la
posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere, sull’obiettivo, la
posizione “
AF
” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo,
la posizione “
M
”. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di messa a fuoco.
Per attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità AF quando il
corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità AF non è
possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad autofocus
inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di funzionamento One Shot AF
(AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il pulsante di scatto e da far intervenire il
meccanismo di messa a fuoco automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante
la ghiera di messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino. L’operazione è
vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di messa
a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali
diversi elementi ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco.
Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
MANOVRA DELLO ZOOM
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la posizione
desiderata.
COMANDO DI LOCK SULLO ZOOM
Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della focale variabile
per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo è abbassato. Vi preghiamo
pertanto di regolare la focale sul minimo di 150mm e di aspettare che il comando di blocco
[
LOCK
] dello zoom assuma la posizione
LOCK
(fig.3); prima di fotografare, però, attendete
che l’obiettivo si riporti dalla posizione di sblocco [
UNLOCK
] alla posizione di blocco [
LOCK
].
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile riprendere a mano
libera con un tempo di scatto dalle due alle quattro volte più lento, corrispondente a valori
luce da 2 a 4, rispetto a quello che si dovrebbe usare senza il dispositivo OS, e ottenere
foto ugualmente ricche di dettagli visibili.
Impostare lo Stabilizzatore Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1 (fig.4). Premere il
pusante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi,
scattare la foto. (Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel
mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa). La modalità 2 rileva gli
spostamenti verticali ed elimina i tremolii, è utile per riprendere soggetti in movimento.
La compensazione del mosso accidentale, operata dallo Stabilizzatore Ottico, è efficace
nelle riprese a mano libera.
x Tuttavia esistono condizioni di ripresa in cui lo Stabilizzatore Ottico non funziona
altrettanto bene.
x Ripresa da un veicolo in movimento, se i sobbalzi sono di una certa entità.
Non usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
x Quando la fotocamera è montata su treppiede.
x Quando si usa la posa B (tempo lungo)
L’alimentazione necessaria allo stabilizzatore è data dalla fotocamera. Con l’obiettivo
OS montato, la durata delle batterie della fotocamera diminuirà, rispetto alla durata che
avrebbero se non usaste l’obiettivo stabilizzato. Quindi, se non usate la funzione
Stabilizzatore Ottico, per risparmiare le batterie, spostate l’interruttore su OFF.
Prima di togliere o mettere l’obiettivo assicuratevi che l’interruttore sia su OFF.
Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione, dopo
che voi avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai l’obiettivo dalla
fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste danneggiarlo.
Può accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si è scattato,
oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi. Ciò non causa
immagini mosse.
Se la fotocamera viene spenta, o l’obiettivo tolto, quando è in funzione lo stabilizzatore
ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va considerato un difetto
E’ possible usare la funzione OS, incorporata nell’obiettivo, con gli apparecchi Sony e
Pentax predisposti per il motore ultrasonico HSM. Quando si usa la funzione OS,
disattivare la funzione di stabilizzazione ottica nel corpo macchina e spostare il cursore
OS, presente nell’obiettivo, su ON. Quando si usa la funzione di stabilizzazione ottica
della fotocamera, spostare il cursore OS, presente nell’obiettivo, su OFF e attivare la
stabilizzazione ottica della fotocamera.
Se usate questo obiettivo con le fotocamere KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D,
DYNAX / MAXXUM 5D o SONY A100, disattivare il dispositivo OS dell’obiettivo prima di
spegnere il corpo macchina. Il dispositivo OS non assume la disposizione corretta se
prima si spegne l’alimentazione del corpo macchina. Non tenere conto di questo avviso e
non seguire la procedura descritta può causare danni all’obiettivo.
Lo Stabilizzatore Ottico funziona con le fotocamere Nikon AF elencate nella tavola che
vedete qui sotto. Quando usate quest’obiettivo con fotocamere Nikon, che non siano
quelle elencate nella tabella, ricordatevi di portare su OFF l’interruttore, per escludere la
funzione dello Stabilizzatore Ottico.
Fotocamere SLR digitali e F6
Potete avere le informazioni più recenti circa i modelli di fotocamera, che si possono usare
con la funzione dello Stabilizzatore Ottico consultando la nostra homepage
PASSO A VITE PER TREPPIEDE E COLLARE ROTANTE
L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede. Previo sblocco
della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare liberamente la fotocamera in modo
che assuma senza difficoltà, secondo il caso, la posizione orizzontale o verticale (fig.5).
COME RIMUOVERE IL COLLARE PER TREPPIEDI
1. Se si vuole, per dare una manovrabilità più conveniente all’obiettivo usato a mano libera,
si può rimuovere il particolare collare per treppiedi, indispensabile nelle situazioni che
richiedono un appoggio stabile e sicuro. Prima di tutto, bisogna ruotare il collare nel
proprio alloggiamento, fino ad allineare i riferimenti della posizione di “źREMOVE
(rimozione, fig.6).
2. Quindi si deve spingere verso l’esterno il collare, fino alla sua rimozione dalla posizione
operativa, come visualizzato nella figura 7.
Per rimettere il collare sull’obiettivo si deve ripetere in senso opposto la procedura descritta.
Attenzione: il collare va portato/ruotato fino alla posizione “źREMOVE” soltanto quando
si desidera rimuoverlo dall’obiettivo o lo si ricolloca in posizione operativa sullo stesso
obiettivo. Nelle altre condizioni e situazioni, è pericoloso raggiungere la posizione
źREMOVE”: si rischia la caduta involontaria dell’obiettivo. Allo stesso tempo ci si ricordi
di fissare il collare nella posizione desiderata mediante l’apposita manopola di blocco,
che impedisce la rotazione involontaria.
Quando l’obiettivo è montato su un apparecchio fotografico, il collare non può essere rimosso.
CINGHIA A TRACOLLA
La cinghia a tracolla va agganciata agli appositi attacchi come illustrato in fig.8.
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo obiettivo non si
deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
CIRCA I TELE CONVERTER
L’obiettivo può essere usato con gli Apo Tele Converter (accessori) 1,4x EX o 2.0 EX, a
iniziare dallo zoom tele 210-700mm F7-9 o dal tele zoom 300-1000mm F10-13,
rispettivamente (entrambi possono essere usati anche in messa a fuoco manuale.)
Non usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
Il tele converter con montatura Pentax non è compatibile con questa particolare ottica.
Con le Reflex Digitali SLR sono consigliate le versioni DG degli Apo Tele Converter.
E’ possible usare l’autofocus, quando si è in modalità Live View, solo con la modalità di
AF a rilevazione di contrasto.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che possono
prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce, sinceratevi che
sia perfettamente bloccato.(fig.9)
Quando si ripone l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario. (fig.10)
FILTRI
Si può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri molto
spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
CURA E CONSERVAZIONE
Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
umidità eccessiva.
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un posto
fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora o
naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare dagli
elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un panno morbido
inumidito o con una cartina per lenti.
L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la pioggia o vicino
all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i componenti elettrici vengono
danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o provocare
la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato mentre fuori fa
molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua
temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.83 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
5 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.83 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma APO 150-500MM F5-6.3 DG OS HSM Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien