Bedienungsanleitung Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
DC ἾὅἌỆếẟề
ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)
ƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷ
ཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
Ŧ
APS-C
Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴƓ
ǑƼ
35mm
ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱဒ᩿ƴDZȩȬƕ
ဃơLJƢŵ
ŦǷǰȞ SD ǷȪȸǺƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ13.6
27.2 mmႻ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢƷưŴǫ
ȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦજࢨƷᨥƴƸȬȳǺǭȣȃȗƱσƴŴȬȳǺǭȣȃȗǛӕǓ˄ƚǔƨNJƷǢȀ
ȗǿȸȪȳǰNjӕǓٳƠƯɦƞƍᲢ׋ 2ŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕ˄ƚǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆ
ᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 3ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅ AF ဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 3ŵȞȋȥǢȫ
ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
Ʃƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵ
ӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫ
ȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸŴ
AF
ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ
AF
ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿ
ȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ŧ໰ໜុᩉƷჺƍƜƷȬȳǺƸŴᘮϙမขࡇƕ᩼ࠝƴขƘŴȔȳȈƷӳƏር׊ƕ
࠼ƍࣱឋǛNjƬƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưӳǘƤƨȔȳȈƷˮፗƱŴȬȳ
ǺƷុᩉႸႮƷૠ͌ƕ࣏ƣƠNjɟᐲƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧᘮϙ˳ƕݱƞƢƗǔƱŴǫȡȩƷ AF ǻȳǵȸƕᘮϙ˳ǛƱǒƑƖǕƣŴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍئӳƕƋǓLJƢŵᘮϙ˳ƕǫȡȩƷ AF ȕȬȸȠᲢȕǩȸǫǹǨ
ȪǢᲣǛҗЎǫȐȸƠƯƍǔƔᄩᛐƷɥŴજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ẎἌ
Ὂἱὅἂ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
ἧἻἕἉἷજࢨ
ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴƜƷȬȳǺƷဒᚌǛǫȐȸƠƯƍƳƍƨNJŴဒ᩿ԗ
ᡀƷή᣽ƕɧឱƠƯƠLJƍLJƢŵٳ˄ƚȕȩȃǷȥǛӕǓ˄ƚŴȯǤȉȑȍȫǛ
̅ဇƠƯજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢƝ̅ဇƷȕȩȃǷȥƴǑƬƯƸݣࣖưƖƳƍNjƷ
NjƋǓLJƢƷưŴʙЭƴȆǹȈજࢨǛᘍƬƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 1115 இٻજࢨ̿ྙ 1:7.8
ဒ 114.575.7° இٻࢲ X μᧈ 75 x 105.7mm
இݱ዁Ǔ 22 ᣻ 545
g
இჺજࢨុᩉ 0.24m
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Š
ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
İ ǺȸȠȪȳǰ
ı ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
IJ ȞǦȳȈ
Ĭ ǢȀȗǿȸȪȳǰ
ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
Į ᙀяႎុᩉႸႮ
į ਦ೅ዴ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
1. Adapter Ring
2. Focus Ring
3. Distance Scale
4. Focus Index Line
5. Zoom Ring
6. Focus Mode Switch
7. Mount
DC LENS
These are special lenses that are designated for digital cameras because
the lens image circle is designated to correspond to the size of the image
sensors of most digital SLR cameras. The specialized design gives these
lenses the ideal properties for digital cameras.
ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C
cannot be used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an
element is used vignetting will occur on the picture surface.
ŦIf you use SD9, SD10, SD14 or SD15 digital cameras, corresponding
angle of view will be 13.6-27.2mm.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function
in the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet
for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
down while changing the lens.
ŦWhen you take a picture, please remove the lens cap and the adapter
ring not just the lens cap, to avoid vignetting (fig.2).
ŦFilters cannot be mounted on the front of the lens.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera.
Please, refer to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
enables quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.3). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus
ring.
NIKON AF, PENTAX AF and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus
mode switch on the lens to the “AF” position (fig.3). If you wish to focus
manually, set the focus mode switch on the lens to the “M” position. You can
adjust the focus by turning the focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with
camera bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as
HSM. AF will not function if the camera body does not support this type of
motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With
the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to
manually override the autofocus while the shutter release button is
pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from
extreme changes in temperature which cause various components in the
lens to expand and contract. Special allowance is made for this at the
infinity setting.
ŦThis lens has a short focal length and gives a wide depth of field and
wide focusing area in front of and behind the subject. For this reason,
the focusing position with AF may not match the position of the Distance
Scale on the camera body.
ŦIf the subject is too small, it may not be possible for the camera’s AF
sensor to focus on it. Please ensure the subject is in the AF frame
before shooting.
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
PREVENTION OF FLARE AND GHOST
Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and ghosting
may occur much more easily than with other lenses. When you take a
picture with this lens, please pay special attention to flare and ghosting
which can occur when shooting near or directly into the sun or other very
bright lights.
FLASH PHOTOGRAPHY
Built-in flash of your camera may not cover angle of view of this lens, and
this may cause light fall-off at the corners. When external flash is used, flip
wide panel of your flashgun down to cover flash’s head, before taking
picture. (This may not work with some flashguns, please test your
equipment shootings beforehand)
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
moistened lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature
of the lens approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 11 – 15
Angle of View 114.5 – 75.7°
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing Distance 0.24m (0.79 ft)
Magnification 1:7.8
Dimensions Dia.gLength 75g105.7mm (2.95g4.16in)
Weight 545g (19.2oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses
SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor
der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
DC OBJEKTIVE
Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit
Aufnahmesensoren bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design
verleiht den Objektiven die optimalen Eigenschaften für den Einsatz an
digitalen Kameras, zudem ermöglicht es die kompakte und leichte Bauweise.
Ŧ
Werden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras
eingesetzt, treten Vignettierungen im Bild auf.
ŦDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe
des Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
stets sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel
grundsätzlich nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der
Kupplungselemente zu vermeiden.
Ŧ
Um Vignettierungen zu vermeiden, entfernen Sie vor dem Fotografieren nicht
nur den Objektivdeckel, sondern auch auf jeden Fall den Adapterring (Abb.2).
ŦFilter können nicht in an der Frontseite des Objektives befestigt werden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
der Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
(HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische
Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.3). Sollten Sie die Schärfe manuell
einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “
M
”-
Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
AF”-Position (Abb.3). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit
Kameras benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM,
unterstützen. Der Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera
diese Art von Motoren nicht unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S)
eingestellt ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik
scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch
Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei
halb durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen
von der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
Unendlich-Einstellung.
Dieses Objektiv besitzt eine sehr kurze Brennweite und liefert eine große
Tiefenschärfe vor und hinter dem Motiv. Aus diesem Grund kann die auf
der Entfernungsskala angezeigte Entfernung von der tatsächlichen
Entfernung zum Motiv abweichen.
Sollte das Motiv zu klein sein, kann der AF Sensor der Kamera unter
Umständen die Schärfe nicht korrekt ermitteln. Stellen Sie sicher, dass
sich das Motiv innerhalb des AF Meßfeldes befindet.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives, sind
Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen Objektiven.
Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten Sie bitte darauf,
daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle Lichtquellen ins Objektiv fallen.
Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild auf entsprechende Reflexe.
BLITZLICHTFOTOGRAFIE
Der eingebaute Blitz Ihrer Kamera kann nicht den vollständigen Bildwinkel
dieses Objektives ausleuchten, was zu Abdunklungen in den Bildecken
führen kann. Wenn Sie ein externes Blitzgerät verwenden, setzen Sie bitte
eine Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf. Bei einigen Geräten kann
dies nicht möglich sein, daher prüfen Sie Ihre Ausrüstung bitte im voraus.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von
Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
Ŧ
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder
Linsen
11 – 15
Diagonaler Bildwinkel
114.5 – 75.7°
Kleinste Blende
22
Naheinstellgrenze
0.24m
G
r
ößter Abbildungsmaßstab
1:7.8
Abmessungen Ø ×Baulänge
75g105.7mm
Gewicht 545
g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
1. Adapterring
2. Entfernungsring
3. Entfernungsskala
4. Einstellindex
5. Brennweitenring
6. Fokussierschalter
7. Anschluß
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
OBJECTIF DC
Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers
reflex numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs
des appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait
bénéficier de caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
Ŧ
Cet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le
capteur est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex
135mm. Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
ŦEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD9, SD10, SD14
ou SD15
, l'angle de champ est équivalent à
celui d'un zoom
13.6-27.2mm.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦIors de la prise de vue, n’omettez pas de retirer le porte-bouchon en plus
du bouchon (Fig.2) afin d’éviter un vignettage intempestif.
ŦAucun filtre ne se monte à l’avant de l’objectif.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
Sonic Motor”(HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
en position “AF” (Fig.3). Pour une mise au point manuelle, placez le
sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague
de mise au point.
NIKON AF, PENTAX AF et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et
placez le sélecteur de mise au point en position “AF” (Fig.3). Pour une mise
au point manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le
point en tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
de mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est
indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S),
vous pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif
ait fait la mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur
enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
En effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de
légères modifications des composants intemes, qui font varier la position
de la mise au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en
position infini.
Cet objectif possède une longueur focale courte qui génère une
profondeur de champ importante et donc une grande plage de netteté de
part et d’autre du sujet. De ce fait, il peut arriver que la position de mise
au point AF ne corresponde pas à la distance indiquée sur le boîtier.
Il peut être impossible pour le capteur AF du boîtier de faire la mise au
point sur un sujet trop petit. Assurez-vous que le sujet est dans la zone
de mise au point avant de prendre la photo.
Zooming
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement
qu’avec d’autres objectifs. Lors de la prise de vue, soyez attentif à ces lumières
et reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours, avec
des lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
Le flash intégré de votre boîtier peut ne pas couvrir l'angle de champ de cet
objectif, ce qui peut engendrer un assombrissement des coins de l'image.
En cas d'utilisation avec le flash intégré, il est recommandé d'utiliser
l'élargisseur d'angle prévu à cet effet. (certains flashes pouvant ne pas
couvrir l'angle de vue maximal, il est conseillé d'effectuer un test préalable)
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou
à l’humidité.
Ŧ
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ŧ
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou
près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du
mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments
électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation
ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est
recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif 11 – 15
Angle de champ 114.5 – 75.7°
Ouverture minimale 22
Distance minimale de mise au point 0.24m
Rapport de reproduction 1:7.8
Dimension: diamentreglongueur 75g105.7mm
Poids 545g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRANÇAIS
1. Porte-bouchon
2. Bague des distances
3. Echelle des distances
4. Repère de distance
5. Bague de zoom
6. Sélecteur de mise au point
7. Baïonnette
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
DC OBJECTIEVEN
DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale camera’s.
De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van
de digitale sensor van de meeste digitale camera’s.
ŦDe DC objectieven zijn niet geschikt voor camera’s met een beeldsensor
groter dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er
vignettering optreden.
ŦBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD9, SD10 of SD14 zal de
corresponderen beeldhoek 13.6-27.2mm zijn.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor
de gebruiksaanwijzing van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde
van een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
ter voorkoming van beschadiging.
ŦWanneer men een foto neemt, verwijder dan de lensdop en ook de adapter
ring (fig.2) om vervloeiing van de achtergrond te voorkomen.
ŦFilters kunnen niet vooraan de lens geplaatst worden.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
de AF postitie te zetten (fig.3). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.
Nikon AF, Pentax AF en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
de camera op AF positie te zetten (fig.3). Wilt u handmatig scherpstellen zet
dan het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u
scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
de camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
Dit objectief heeft een korte instelafstand en een enorme scherptediepte
zowel voor als achter het onderwerp Om deze reden is het soms mogelijk
dat de focuspositie in AF niet overeenkomt met de positie op de
afstandsschaal op de camera.
Indien het onderwerp te klein is, is het mogelijk dat het AF systeem van de
camera zich er niet op kan scherpstellen. Zorg er daarom voor dat het
onderwerp binnen het AF instelpunt ligt.
ZOOMEN
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en zweem
gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen met dit
objectief moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op kunnen treden
wanneer U in de richting van of rechtstreeks in de zon of een fel licht
fotografeert.
FLITSOPNAMEN
Flitsopnamen met de ingebouwde flitser van uw camera kunnen donkere
randen/hoeken vertonen. Dit komt omdat de beeldhoek van het objectief
groter is dan beeldhoek van de flitser. Indien u een externe flitser gebruikt
dient u de flitser te voorzien van een groothoek diffuser (bij de Sigma flitsers
kunt u deze eenvoudig, door de diffuser uit te trekken, voor de flitser klappen).
Niet alle externe flitsers hebben een groothoek diffuser, het is dan aan te
bevelen om vooraf enkele proefopnamen te maken.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen
of naftalinegas.
Ŧ
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie (groepen – elementen) 11 – 15
Beeldhoek 114.5 – 75.7°
Kleinste diafragma 22
Kortste instelafstand 0.24m
Maximale vergrotings maatstaf 1:7.8
Afmetingen (diam.glengte) 75g105.7mm
Gewicht 545g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
NEDERLANDS
1. Adapter ring
2. Scherpstelring
3. Afstandschaal
4. Index teken
5. Zoomring
6.
Scherpstelkeuze schakelaar
7. Vatting
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
1. Aro Adaptador
2.
Aro de enfoque
3. Escala de distancias
4. Línea de índice
5. Aro del Zoom
6. Selector de enfoque
7. Montura
OBJETIVO DC
Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales
ya que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría
de cámaras digitales réflex. Su diseño especializado los convierte en
objetivos ideales para cámaras digitales.
ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no
son aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean
provocarán un efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
ŦSi emplea las cámaras digitales SD9, SD10, SD14 o SD15 de Sigma, el
ángulo de visión del objetivo será de 13.6-27.2mm.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que
los objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de óptica.
ŦCuando tome una instantánea le agradeceremos que saque la tapa del
objetivo y el aro adaptador (fig.2) para evitar viñeteos.
ŦNo puede monter filtros en la parte frontal frontal del objetivo.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su
cámara. Por favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.3).Si
quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el
foco moviendo el aro de enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el
selector de la óptica en la posición “AF” (fig.3). Si quiere enfocar
manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo
el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos
que soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En
caso contrario el AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE
SHOT) (AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el
objetivo haya enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga
el botón disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
puede ser más ostensible en ajuste infinito.
Este objetivo tiene una longitud focal corta ofreciendo una gran
profundidad de campo y una amplia área de enfoque tanto delante como
detrás del sujeto. Por esta razón, la posición de enfoque con AF no
puede coincidir con la posición de la Escala de Distancia en el cuerpo de
la cámara.
Si el objeto es demasiado pequeño, el sensor AF de la cámara puede no
enfocarlo. Por favor, asegúrese que el objeto está en el área AF antes de
disparar.
OPERACION ZOOM
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las
sombras pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo
de ópticas. Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz
directa del sol o luces brillantes.
FOTOGRAFIA CON FLASH
Podría ser que el flash incorporado de la cámara no cubriera el ángulo de
visión de este objetivo, esto podría causar entradas de luz en los bordes.
Cuando utilice un flash externo, bascule el panel angular de su unidad de
flash para cubrir el cabezal antes de tomar una fotografía. (Puede que no
funcione con algunas unidades de flash, por favor compruebe su equipo
antes de tomar fotografías).
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
y/o humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
componentes eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo
en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida,
viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su
caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 11 – 15
Ángulo de visión 114.5 – 75.7°
Apertura mínima 22
Distancia mínima enfoque 0.24m
Ampliación 1:7.8
Dimensiones (diámglong) 75g105.7mm
Peso 545g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
OBIETTIVI DC
Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti
alle macchine fotografiche digitali.
ŦSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non
possono essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò
avviene l’immagine risulta “vignettata” ai bordi.
ŦNelle fotocamere digitali SD9, SD10, SD14 e SD15, il corrispondente
campo visuale sarà di 13.6-27.2mm.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo
(v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
Ŧ
La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di
curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio
di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in
giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
ŦQuando fotografate, dovete rimuovere il tappo dall’obiettivo e l’anello
adattatore (fig.2), non solo il tappo dell’obiettivo, par evitare vignettature.
ŦNon è possibile montare filtri nella parte frontale dell’obiettivo.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette
una più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.3). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si
mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.3). Quando si desidera
mettere a fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In
questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦPer attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità
AF quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo
HSM. La modalità AF non è possible se il corpo macchina non riconosce
questo tipo di motore.
Ŧ
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa
il pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
Ŧ
Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
ŦQuesto obiettivo possiede una ridotta lunghezza focale e offre una grande
profondità di campo con una ampia zona perfettamente a fuoco sia
davanti, sia dietro il soggetto. Per questo motivo l’indicazione della
distanza segnalata dall’Autofocus potrebbe non coincidere con la scala
delle distanze indicata sul corpo.
ŦQuando il soggetto è troppo piccolo, la messa a fuoco automatica AF
potrebbe non essere possible. Prima di scattare la foto assicurarsi che il
soggetto cada nella zona di messa a fuoco.
MANOVRA DELLO ZOOM
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a
raggiungere la posizione desiderata.
PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo
,
riflessi parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente rispetto ad
altri obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo, prestate particolare
attenzione a riflessi parassiti e false immagini che possono presentarsi
quando puntate vicino o direttamente verso iI sole o altre luci molto chiare.
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato nella fotocamera potrebbe non illuminare tutto il campo
ripreso da questo obiettivo. Ciò causa una caduta di luce ai bordi. Quando,
con questo obiettivo, usate un flash esterno, inserite il suo pannello diffusore,
prima di scattare la foto. (Il pannello diffusore di alcuni flash non sempre
copre il campo di ripresa. Scattate alcune foto di prova per verificarlo)
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
Ŧ
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi
ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.) 11 – 15
Angoli di campo 114.5 – 75.7°
Apertura minima 22
Distanza min. messa fuoco 0.24m
Rapporto d’ingrandim. 1:7.8
Dimensioni (diametro lunghezza) 75105.7mm
Peso 545g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ITALIANO
1. Anello adattatore
2. Ghiera di messa a fuoco
3. Scala delle distanze
4. Indice di collimazione
5. Ghiera di variazione della focale (zoom)
6. Selettore di messa a fuoco
7. Innesto
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.68 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.68 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 8-16MM F4.5-5.6 DC HSM Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien