Bedienungsanleitung Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
Ĭ ȕǣȫǿȸƶơ
ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
Į ᙀяႎុᩉႸႮ
į ᘮϙမขࡇႸႮ
İ ਦ೅ዴ
ı
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
IJ ȞǦȳȈ
ij ȬȳǺȕȸȉ
Ĵ ȕȸȉǢȀȗǿȸ
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤ
ȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕ
ưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴFA J ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷ
Ƴ
ƍǿǤȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴС
ᨂƕưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦȪȤdzȳȐȸǿȸሁƷǢǯǻǵȪȸ᫏ƸŴཎܭƷೞᆔݦဇƴᙌᡯƞǕƨNjƷƕٶƘŴ
ӕǓ˄ƚưƖƳƍئӳǍᡲѣƠƳƍئӳƕƋǓLJƢŵƝទλЭƴӕǓ˄ƚŴӏƼ˺
ѣǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸ
ǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
Ŧ
ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤ
ưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷ
ኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡ
ưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜ
ǿȳǛҞ਀
ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
ƘƩƞƍŵ
ᘮϙမขࡇႸႮ
ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵᲢ׋ 3ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆ
ƠƯƍLJƢŵᲢƜƷȬȳǺƴᘙᅆƞǕƯƍǔᘮϙမขࡇႸႮƸ F16 ƷLjưƢŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 4
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸ
APS-C
ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩƱƷኵӳƤư̅ဇƢǔᨥƴ
Ŵ
Ǒ
Ǔ᭗ƍᢚήјௐƕࢽǒǕǔȕȸȉǢȀȗǿȸǛ˄ޓƠƯƍLJƢ
ŵ
׋
5
ƷǑƏƴŴȬ
ȳǺƱȬȳǺȕȸȉƷ᧓ƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƯ̅ဇƠLJƢŵ
ŦȕȫǵǤǺŴӏƼ APS-H ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩŴȕǣȫȠǫȡȩƴƝ̅
ဇƷئӳƸȬȳǺȕȸȉҥ˳ưƝ̅ဇƘƩƞƍŵȕȸȉǢȀȗǿȸǛ̅ဇƢǔƱŴ
ဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơLJƢŵ
Ŧ
ઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕư
ƖLJƢᲢ׋
6
ŵᲢȬȳǺƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƨLJLJưNjŴȕȸȉǢȀȗǿ
ȸƷέᇢƴȬȳǺȕȸȉƷᡞƞ˄ƚŴƓǑƼȬȳǺǭȣȃȗƷӕǓ˄ƚƕưƖLJƢŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
ƘƩƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇ
ƘƩƞƍŵ
ŦȕȸȉǢȀȗǿȸǛƝ̅ဇƷئӳưNjŴȕǣȫǿȸƸȬȳǺƷȕǣȫǿȸƶơ
ƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍ
ŵ
ȕȸȉǢȀȗǿȸƴӕǓ˄ƚǔƱ
Ŵ
ဒ᩿ƴDZȩȬƕဃ
ơǔऀǕƕƋǓLJƢ
ŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 811 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.6
ဒ 28.6° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 77mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 86.7
x
87.6mm
இჺજࢨុᩉ 85cm ᣻ 725g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
Š
ȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Š
ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢ
ƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Ĭ
Filter Attachment Thread
ĭ Focus Ring
Į Distance Scale
į
Depth of Field Read Out Index
İ Focus Index Line
ı Focus Mode Switch
IJ Mount
ij Lens Hood
Ĵ
APS-C Hood Adapter
NIKON AF TYPE CAMERAS
This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without
an aperture ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera
combination. For more details, please refer to the camera’s instruction manual.
PENTAX AF TYPE CAMERAS
This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus
Pentax lens. Depending on the combination with camera some restrictions with
its functions may result. For more details, please refer to instruction manual of
the camera in use etc.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.
ŦMany accessories such as rear mounted teleconverters, extension tubes, etc.,
are specially made for designated lenses. Before you purchase such
accessories, please check your Sigma lens to determine that it is compatible
and that the accessories will function properly with it.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
refer to the camera instruction book.
FOCUSING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the
lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON AF , PENTAX AF and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set
the focus mode switch on the lens to the “M” position. You can adjust the focus
by turning the focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF
will not function if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (3), the depth of field zone
is shown when the aperture F16 is used.
LENS HOOD
A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood helps
to prevent flare and ghosted images caused by extraneous light. Attach the hood
and turn clockwise until it stops rotating. (fig.4)
ŦThe APS-C Hood Adapter is supplied with this lens. When using this dedicated
hood adapter with digital cameras with an APS-C size image sensor, it
provides more effective shading. Please attach the APS-C Hood Adapter
between the lens body and the lens hood. (fig.5)
ŦWhen using this lens with digital cameras with a full frame or APS-H size
image sensor as well as film cameras, please do not attach the APS-C Hood
Adapter. If you use the APS-C Hood Adapter with above cameras, vignetting
will occur.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position (fig.6). (It is
possible to attach the lens hood in the reverse position and the front lens cap
to the tip of the APS-C Hood Adapter, even if the APS-C Hood Adapter is
attached to the tip of lens.)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
ŦWhen using filters with the APS-C Hood Adapter, please attach the filter to the
filter attachment thread of the lens. If the filter is attached to the tip of the
APS-C Hood Adapter, vignetting may occur.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 8 – 11 Magnification 1: 8.6
Angle of View 28.6° Filter Size 77mm
Minimum Aperture 16
Dimensions
Dia.gLen
g
th
86.4g87.6mm
(
3.4g3.45 in
)
Minimum Focusing Distance 85cm (2.8 ft) Weight 725g (25.6 oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Ĭ Filtergewinde
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Schärfentiefenindex
İ Einstellindex
ı Fokussierschalter
IJ Anschluß
ij Gegenlichtblende
Ĵ Gegenlichtblenden-Adapter
für das APS-C Format.
KAMERAS VOM TYP NIKON AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G Typs“ (Typ
ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera
können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber
schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ
Typs“ (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer
Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen
hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
Kamera.
Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach unten ab, um
eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
Vieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes Zubehör,
wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist auf gewisse Objektive abgestimmt.
Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen Zubehörs, ob lhr Sigma Objektiv
damit kompatibel und einwandfreies Funktionieren des Zubehörs gewährleistet ist.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
(HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie
können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten
Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die
Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras
benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus
wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF (AF-S) eingestellt
ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und
zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell
einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich- Einstellung.
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich)
Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (3) wird der
Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
GEGENLICHTBLENDE
Eine abnehmbare Bajonett-Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des
Objektivs. Die Gegenlichtblende mindert wirksam Reflexionen und Geisterbilder,
die durch Streulicht verursacht werden können. Setzen Sie die Gegenlichtblende
entsprechend der Markierung am Objektiv an und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Abb.4).
Der Gegenlichtblenden-Adapter gehört ebenfalls zum Lieferumfang des Objektivs.
Wenn Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an Digitalkameras mit APS-C zum Einsatz
bringen, bewirkt dieser einen noch wirksameren Streulichtschutz. Bitte bringen Sie
den Gegenlichtblenden-Adapter zwischen Objektiv und Gegenlichtblende an (
Abb.5
).
Wenn Sie das Objektiv an Vollformat-Kameras, Kameras mit APS-H Sensorformat
oder Analog-Kameras ansetzen, verwenden Sie den Gegenlichtblenden-Adapter
bitte nicht. Wenn Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an den oben genannten
Kameras zum Einsatz bringen, würde dies Vignettierungen hervorrufen
Wenn Sie das Objektiv samt Gegenlichtblende im Objektivköcher verstauen möchten,
entfernen Sie zuerst die Gegenlichtblende vom Objektiv
,
um sie anschließend in umgekehrter
Position auf dem Objektiv zu befestigen (Abb.6). (Wenn sich die Gegenlichtblende in
umgekehrter Position auf dem Objektiv befindet, ist es dennoch möglich, den
Frontdeckel an dem am Objektiv angebrachten Gegenlichtblenden-Adapter anzubringen.)
FILTER
Bei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich bei
Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
Wenn Sie zusammen mit dem Gegenlichtblenden-Adapter Filter einsetzen möchten,
schrauben Sie den Filter bitte wie üblich in das Filtergewinde des Objektivs. Würden
Sie den Filter an dem Gegenlichtblenden-Adapter anbringen, würde dies Vignettierungen
hervorrufen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines
Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen
führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das
Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen 8 – 11
Größter Abbildungsmaßstab
1: 8.6
Diagonaler Bildwinkel 28.6° Filterdurchmesser 77mm
Kleinste Blende 16
Abmessungen Ø ×
Baulänge
86.4g87.6mm
Naheinstellgrenze 85cm Gewicht 725g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
Ĭ Filetage pour filatre
ĭ Bague des distances
Į Echelle des distances
į Echelle de profondeur de
champ
İ Repère de distance
ı Sélecteur de mise au point
IJ Baïonnette
ij Pare-Soleil
Ĵ Adaptateur format
APS-C
POUR LES BOITIERS NIKON AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles
en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode
d'emploi du boîtier.
POUR LES BOITIERS PENTAX AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
autofocus PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au mode d'emploi du boîtier.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
l’appareil.
Sur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
Il existe de mombreux accessories tels que convertisseurs, bagues-allonges,
etc... Avant leur acquisition, assurez-vous de leur compatibilité avec votre
objectif Sigma.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
NIKON AF, PENTAX AF et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point
manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en
tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est
possible qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes
ultrasonique du type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible
avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise au
point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ
(zone de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (3) indique la
profondeur de champ à l'ouverture F16.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil amovible à baïonnette est fourni avec l'objectif. Il évite les
réflexions indésirables telles que le "flare" et les lumières diffuses. Mettez le
pare-soleil en place en suivant les repères et tournez dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à son encliquetage. (fig.4)
Un adaptateur pour le format APS-C est également fourni. Il permet une
meilleure efficacité du pare-soleil lorsque l'objectif est utilisé avec un boîtier
pourvu d'un capteur de taille APS-C. Il se place entre l'objectif et le pare-soleil.
(fig.5)
N'utilisez pas cet adaptateur si le capteur du boîtier est de type plein format, ou
APS-H, ou avec un appareil argentique. Il en résulterait un vignettage
indésirable.
Pour ranger l'objectif et le pare-soleil dans leur étui, détachez le pare-soleil et
placez-le à l'envers sur l'objectif (fig.6). (il est possible de placer le pare-soleil
en position inversée et le bouchon sur l'adaptateur APS-C, si celui-ci a été
maintenu sur l'objectif).
FILTRES
N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un
filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
vignettage.
Si vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
type “circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
Les filtres doivent être vissés sur le filetage de l'objectif lui-même, même si
l'adaptateur APS-C est placé sur l'objectif. Un vignettage est susceptible
d'apparaître si un filtre est mis en place sur l'adaptateur lui-même.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de
la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un
local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de l’ objectif 8 – 11 Rapport de reproduction 1: 8.6
Angle de champ 28.6° Diamétre de filtre 77mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
diamentre×longueu
r
86.4g87.6mm
Distance minimale de mise
au point
85cm Poids 725g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRANÇAIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
gebruiken.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Ĭ Filterschroefdraad
ĭ Scherpstelring
Į Afstandschaal
į Scherptediepteschaal
İ Index teken
ı
Scherpstelkeuze schakelaar
IJ Vatting
ij Zonnekap
Ĵ
APS-C zonnekap-adapter
NIKON AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen
er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
camera.
PENTAX AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype
kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
ŦVeel accessoires zoals teleconverters, tussenringen, enz zijn vaak specifiek
voor bepaalde objectieven ontwoepen. Voordat u dergelijke toebehoren
aanschaft, is het raadzaam te controleren of uw Sigma objectief ermee
gecombineerd kan worden en er correct mee functioneert.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de
AF postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring
te draaien.
Nikon AF, Pentax AF en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
het schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken
met de camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De
AF zal niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
de camera op “One- Shot” AF(AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (3) de scherpte
zone aangegeven bij diafragma F16.
ZONNEKAP
Bij het objectief wordt een zonnekap met bajonetaansluiting geleverd. Deze helpt
“flare” en “ghosting” door invallend licht te voorkomen. Bevestig de zonnekap en
draai deze met de richting van de klok mee totdat deze vergrendelt (fig.4).
ŦBij het objectief wordt een APS-C zonnekap-adapter geleverd die in combinatie
met de zonnekap bij camera’s met een APS-C sensor voor effectieve
bescherming zorgt tegen ongewenst invallend licht. Bevestig de APS-C
zonnekap-adapter tussen het objectief en de zonnekap (fig.5).
ŦGebruik de APS-C zonnekap-adapter niet indien u het objectief gebruikt voor
digitale camera’s met een full frame of APS-H sensor of voor filmcamera’s. In
dat geval zal vignettering optreden.
ŦIndien u na gebruik het objectief in de berschermtas opbergt dient u eerst de
zonnekap te verwijderen en omgekeerd op het objectief terug te plaatsen
(fig.6). (Het is mogelijk de frontlens beschermingsdop op de APS-C
zonnekap-adapter te bevestigen).
FILTERS
ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s
wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
belichtingsregeling niet correct functioneren.
ŦDe zonnekap-adapter is voorzien van een schroefdraad om een filter te
kunnen plaatsen.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
8 – 11
Maximale vergrotings
maatstaf
1: 8.6
Beeldhoek 28.6° Filtermaat 77mm
Kleinste diafragma 16
Afmetingen
(diam.glengte)
86.4g87.6mm
Kortste instelafstand 85cm Gewicht 725g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Ĭ Rrosca para filatros
ĭ Aro de enfoque
Į Escala de distancias
į
Indice de profundidad de campo
İ Linea de indice
ı Selector de enfoque
IJ Montura
ij Parasol
Ĵ
Adaptador parasol APS-C
CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto
focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cámara en cuestión.
MARAS TIPO AF DE PENTAX
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo
auto focus de PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de
instrucciones de la cámara en cuestión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
cambie de optica.
ŦAlgunos accesorios tales como convertidores, tudos de extensión, etc., están
especialmente diseñados para un tipo de objetivos. Antes de adquirir estos
accesorios, compruebe con su objetivo Sigma la compatibilidad de estos.
MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (fig.2).Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de
la óptica en la posición “AF” (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el
selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso
contrario el AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF (ONE SHOT)
(AF-S) puede ajustar el enfoque manualmente después que el objetivo haya
enfocado automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en
ajuste infinito.
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
(zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (3), se muestra la
zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
PARASOL
Este objetivo está provisto de un parasol tipo bayoneta desmontable. Este
parasol ayuda a prevenir los reflejos y las luces parásitas. Adjunte el parasol y
gire en sentido horario hasta encajarlo. (fig.4)
El adaptador APS-C se suministra con este objetivo. Proporciona una
protección más eficaz al utilizar este adaptador con cámaras digitales con un
sensor de imagen con tamaño APS-C. Por favor, adjunte el adaptador
APS-C entre el cuerpo del objetivo y el parasol. (fig.5)
Cuando se usa este objetivo con cámaras digitales con tamaño de sensor de
cuadro completo o APS-H, así como con cámaras analógicas, por favor no
monte el adaptador APS-C. Si utiliza el adaptador APS-C con las cámaras
mencionadas, se producirá viñeteo.
A la hora de guardar el objetivo en su bolsa, primero debe quitar el parasol,
volver a colocarlo en el objetivo en posición inversa (fig.6). (Puede acoplar el
parasol en posición inversa y la tapa al frontal del objetivo incluso con
adaptador APS-C montado en el objetivo.)
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y
la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
ŦCuando use filtros con el adaptador APS-C, por favor ponga un filtro adecuado
para el tipo de objetivo. Si el filtro se monta en el adaptador APS-C, podría
producirse viñeteo.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento
de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo 8 – 11 Ampliación 1: 8.6
Ángulo de visión 28.6° Diámetro filtro 77mm
Apertura mínima 16
Dimensiones (diám
g
long)
86.4g87.6mm
Distancia mínima enfoque 85cm Peso 725g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
Ĭ Portafiltri frontale a vite
ĭ
Ghiera di messa a fuoco
Į Scala delle distanze
į Scala delle profondia
di campo
İ Indice di collimazione
ı Selettore di fuoco
IJ Innesto
ij Paraluce
Ĵ Adattatore paraluce
per APS-C
FOTOCAMERE NIKON AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
FOTOCAMERE PENTAX AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la
fotocamera sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere
attive. Per maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
istruzioni per l’uso della fotocamera).
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù la parte della
lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
ŦDiversi complementi ottici, come i convertitori di focale a montaggio posteriore,
i tubi estensori, ecc., sono realizzati espressamente per obiettivo predisposti.
Prima di procurarvi accessori del genere, accertatevi che il vostro obiettivo
Sigma sia compatibile e che funzioni correttamente con i complementi ottici di
cui trattasi.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco
ruotando la ghiera di messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
Ŧ
Per attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità AF quando
il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modali
AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
ŦQuesto obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti
ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
prevista una compensazione speciale.
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
fuoco della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (3) è
visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a F16.
PARALUCE
Assieme all’obiettivo è fornito un paraluce a baionetta staccabile. Il paraluce
serve a prevenire le immagini fantasma e il flare causato dalla luce parassita.
Inserire il paraluce e ruotare in senso orario fino all’arresto. (fig.4)
ŦLadattatore paraluce APS-C è fornito di serie assieme all’obiettivo. Il suo uso
assieme alle fotocamere digitali con sensore APS-C aumenta la protezione
delle luci. Inserire l’adattatore fra l’obiettivo e il paraluce. (fig.5)
ŦQuando si usa questo obiettivo con fotocamere digitali a pieno formato o con
formato APS-H, l’adattatore non va montato. In caso contrario l’immagine
risulterà vignettata.
ŦQuando si ripone l’obiettivo nella sua custodia bisogna togliere il paraluce e
rimetterlo al contrario (fig.6). (E’ possibile posizionare il paraluce al contrario
con il coperchietto dell’obiettivo inserito nell’adattatore APS-C).
FILTRI
ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
tipo “circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
ŦQuando si usano filtri assieme al paraluce adattatore APS-C è necessario
avvitarli alla filettatura dell’obiettivo. Se li si avvita alla filettatura dell’adattatore
l’immagine sarà vignettata.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori
di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e
i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto
da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sa adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.)
8 – 11 Rapporto d’ingrandim. 1: 8.6
Angoli di campo 28.6° Diamentro filtri 77mm
Apertura minima 16
Dimensioni (diametro× lunghezza)
86.4
g
87.6mm
Distanza min. messa fuoco
85cm Peso 725g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ITALIANO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.83 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell 85MM F1.4 EX DG HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.83 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert

Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (18) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Sigma 85MM F1.4 EX DG HSM Objektiv

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien