Bedienungsanleitung Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv

Benötigen Sie eine Bedienungsanleitung für Ihre Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv? Unten können Sie sich die Bedienungsanleitung im PDF-Format gratis ansehen und herunterladen. Zudem gibt es häufig gestellte Fragen, eine Produktbewertung und Feedback von Nutzern, damit Sie Ihr Produkt optimal verwenden können. Kontaktieren Sie uns, wenn es sich nicht um die von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung handelt.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
ĬȬȳǺȕȸȉ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮᙀяႎុᩉႸႮ
įਦ೅ዴ
İȕǣȫǿȸદ˺Ȫȳǰ
ıȕǣȫǿȸțȫȀȸ
IJɤᏩࡈ
ijȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸ
ᲢǷǰȞŴǭȤȎȳŴȋdzȳဇᲣ
ĴȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ᲢǷǰȞŴǭȤȎȳဇᲣ
ĵȞǦȳȈ
Ķ዁ǓȪȳǰ
ᲢȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹဇᲣ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ
൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦǽȋȸဇƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ AF ƷˮፗƴǻȃȈƠƨཞ७ưǫȡȩƴ
ӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵȕǩȸǫǹȪȳǰƕ M ƴǻȃȈƞǕƯƍLJƢƱŴǫ
ȡȩƷ #( Ȣȸǿȸƕᆰ᠃ƢǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻ
ȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ 300
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẆἝἅὅဇẏ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆᡮƳ
ǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ
AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ S LJƨƸ C ƴ
ǻȃȈƠLJƢŵ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃ
ȁǛ M ƴǻȃȈƠƯᲢȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ M ƴǻȃȈƠƯᲣŴ
ȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
Ŧ
ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨ
ƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴȞȋȥǢȫ
ȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧ
ᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛ
Ҟ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳƷ #( ǫȡȩƷȔȳȈᘙᅆƸßŪàƕᘮϙ˳ƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ७Ŵ
ß
Źàƕᘮϙ˳ǑǓNj৖ЭƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ७Ŵ߯àƕᘮϙ˳ǑǓNjᢒƘ
ƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵȔȳȈᘙᅆǛМဇƠƯ৖ѣưȔȳȈӳ
ǘƤǛƢǔئӳŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯßŪàǛໜ໊ƞƤƯƘƩƞƍŵ
ἧỻ
ỽἋἼἱἕἑ
ᵆἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẆἝἅὅဇᵇ597
ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǛͳ
ƑƯƍLJƢᲢ׋ 5ŵˌɦƷɤെ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
FULLᲢСᨂƳƠᲣ 15m ᳸Đ 7m 15m
ẎἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ735
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛȕǩȸǫǹȢȸȉǛǪȸȈȕǩȸǫǹ
ƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛAF”ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 3ŵȞ
ȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻ
ȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫ
ǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢᲢ׋ 4ŵ
Ŧ
ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƕ AF ƷLJLJŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ M ƴǻȃȈ
ƢǔƱŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕׅ᠃ƠŴǫȡȩƷ AF Ȣȸǿȸƴ᝟ਃǛƔƚLJƢƷư
ƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
ƘƩƞƍŵ
ɤᏩࡈ
ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƕኵLjᡂLJǕƯƍLJƢŵɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360
ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢ(׋ 6)ŵ
ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿
1120mm F8ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿1600mm F11
ƷឬஓᢒȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵᲢƍƣǕNjȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱ
ƳǓLJƢᲣ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠLJƢŵ
ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥȸ଺Ʒ
ǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ
ἧỵἽἑὊ594
ƜƷȬȳǺƸŴȬȳǺЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕǓ˄ƚǔƜƱƸưƖLJƤǜŵȕǣȫǿȸ
ƸŴ46mm ࢲƷȕǣȫǿȸǛȕǣȫǿȸțȫȀȸƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠLJƢŵ
ἧỵἽἑὊἭἽἒὊỉ̅ဇ૾ඥ
ȕǣȫǿȸțȫȀȸƴƸƋǒƔơNJȎȸȞȫȕǣȫǿȸƕǻȃȈƞǕƯƍLJƢŵɥᢿ
ȬȐȸǛƭLJLjŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࡽƖ৷ƖŴȭȸȬȃȈ A ƕׅ᠃ƠƳƍǑ
Əƴ਀ƑƳƕǒŴȕǣȫǿȸǛ߼ƴׅ᠃ƞƤƯƸƣƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 7ŵ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƸŴȭȸȬȃȈᢿ A ƕׅ᠃ƠƳƍǑƏƴ਀ƑƳƕǒŴȕǣȫǿ
ȸǛӫƴׅ᠃ƞƤƯȭȸȬȃȈᢿ A ƴ׍ܭƞƤƯƘƩƞƍŵᲢȕǣȫǿȸƸȭȸȬȃ
Ȉᢿ A Ʊɟደƴׅ᠃ƠLJƢŵᲣ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƕܦʕƠƨǒŴ૾ӼǛ᧓ᢌƑƳƍǑƏƴØ46 Ʒᘙᅆƕ߼ͨƴƳ
ǔǑƏƴᲣȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࠀƠᡂLjӝƴ৏ƠLJƢᲢ׋ 8ŵ
Ŧ˄ޓƷǰȬȸƷȕǣȫǿȸƸǵȸǭȥȩȸPL ȕǣȫǿȸưƢŵȕǡǤȳȀȸǛƷ
ƧƖƳƕǒȕǣȫǿȸׅ᠃ȪȳǰǛׅƠƯŴNjƬƱNjјௐƕƋǒǘǕǔˮፗưજࢨ
ƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 9ŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴȕǣȫǿȸǛԃNJƨཞ७ưŴஇᑣƷࣱᏡƕႆੱưƖǔᚨᚘưƢŵ
ࠝƸȎȸȞȫȕǣȫǿȸǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵȕǣȫǿȸƕǻȃȈƞǕƯƍƳƍ
ƱŴဒឋ˯ɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛƸƣƠƨLJLJ̅ဇƢ
ǔƱŴήዴ๨ǕǍȬȳǺϋƴDŽƜǓƕλƍǔҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
Ŧȕǣȫǿȸદ˺ȪȳǰƸŴႸܤƱƠƯਦ೅ƕ˄ƍƯƍLJƢŵᡫࠝŴƲƷˮፗƴƋƬ
ƯNjನƍLJƤǜŵ
ŦࠊᝤƷ 46mm ȕǣȫǿȸNj̅ဇưƖLJƢƕŴȕǣȫǿȸ௒ƕ 5mm ǛឭƑǔNjƷ
ᲢȍǸᢿǛᨊƘᲣƸӕ˄ƚưƖLJƤǜᲢ׋ 10ŵ
ŦPL ȕǣȫǿȸƸŴ˄ޓƷݦဇȕǣȫǿȸˌٳƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
Ŧ˄ޓƷ PL ȕǣȫǿȸƸŴ˂ƷȬȳǺƴ̅ဇƢǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέᇢƴ
ȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯŴȭȃǯȍǸưᄩܱƴ׍ܭƠ
ƯƘƩƞƍᲢ׋ 11ŵ
ŦDZȸǹƴӓኛƢǔᨥƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴɥᚡƱӷơᙲ᪸ư׍ܭ
ƠƯƘƩƞƍŵ
ἉἹἽἒὊἋἚἻἕἩ
ƜƷȬȳǺƸઃ࠘଺ƴ̝МƳǷȧȫȀȸǹȈȩȃȗǛӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJƢŵ
Ტ׋ 12ᲣƷǑƏƴ 2 ̾৑Ʒӕ˄ƚ᣿φƴᄩܱƴӕ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵ
ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before using the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Ĭ Lens Hood
ĭ Focus Ring
Į Distance Scale
į Focus Index Line
İ Filter Rotator Ring
ı Filter Holder
IJ Tripod Socket
ij Focus Limiter
(for SIGMA / Canon / Nikon)
Ĵ Focus Mode Switch
(for SIGMA / Canon)
ĵ Mount
Ķ Diaphragm Control Ring
(for Nikon / PENTAX)
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the instruction booklet
for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical contacts.
Please keep these clean to ensure proper connection.
ŦWhile changing the lens, be sure to place it front end down to avoid damaging the
rear mount.
ŦIf your lens is for a Sony AF camera, be sure to set the focus ring on the lens to AF
position (fig.3) before attaching the lens to the camera body. If the lens is attached
to certain types of camera bodies while in the “M” position, there is a possibility
that this could damage the motor in the camera.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please refer
to the camera instruction book.
FOCUSING
FOR SIGMA AF, CANON AF and NIKON AF
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
(fig.2) (for Nikon AF, select the autofocus mode on your camera body).
If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to theM
position. (For Nikon AF, select the manual focus mode on your camera body as you
would do normally).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.
ŦFor Nikon mount, it is only possible to use AF with camera bodies which support
motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not function if the camera
body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually override
the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
Special allowance is made for this at the infinity setting.
ŦThe viewfinders of some Nikon AF cameras have indicators to display the focus
status. The “Ū symbol indicates that correct focus has been set, “
Ź indicates
that focus is set in front of the subject, and
Ż indicates that focus is set behind
the subject. When this AF lens is used with Nikon AF cameras in MF mode,
please adjust the lens’ focus until the “Ū symbol is visible.
FOCUS LIMITER SWITCH
This lens is equipped with a focus limiter switch, which enables the user to limit the
AF range (fig.5). It is possible to switch to the following three modes.
FULL 15m ᳸Đ 7m 15m
FOR SONY AF and PENTAX AF
Select the auto focus mode on your camera body and set the focusing ring on the
lens to the “AF” position (fig.3), your camera will now focus automatically. To focus
manually, select the manual focus mode on your camera body and set the focus ring
on the lens to “M” position (fig.4).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.
ŦEven if you set the focusing ring on the lens to the “M” position, it will rotate
automatically when the camera is set in the autofocus mode. There is a possibility
that this might damage the motor in the camera.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
Special allowance is made for this at the infinity setting.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob on the
collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera horizontally
or vertically (fig.6).
ABOUT TELE CONVERTERS
The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX (DG) or 2.0x EX (DG) Apo Tele
Converters (optional), becoming a 1120mm F8 telephoto lens or a 1600mm F11
telephoto lens respectively (both can be used in manual focus only).
ŦDo not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are
compatible.
ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR cameras.
ŦIt is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast detect” AF
mode.
FILTER
Filters cannot be mounted on the front of the lens. To attach a filter to the lens
assembly, please use the filter holder that is inserted into the lens barrel near the
rear of the lens assembly. This unit has a removable filter holder that fits a 46mm
filter.
FILTER HOLDER
A normal (clear) filter is already supplied with your Lens Filter Holder. To remove the
filter from the lens, first press together the filter holder clip. Then remove the filter
holder from the lens barrel. In order to remove the filter, you must hold Ring A in
place and then unscrew the filter turning in a counterclockwise direction (fig.7). To
install another filter, you must hold Ring A so that it cannot move and then place your
filter in the holder by turning it in a clockwise direction. To re-install the filter holder
into the lens barrel, the notation (ø46) must be on the left side of the holder while the
lens faces away from you (fig.8).
ŦA Polarizing (PL) filter is supplied with your lens as one of its accessories. The
function of this filter is the reduction of undesired reflections that are produced by
glass or water surfaces. In addition, it increases the contrast of landscape pictures
and darkens blue skies. Please turn your filter rotator ring while looking through
the viewfinder to set the desired picture taking position (fig.9).
ŦThis lens has been designed to deliver optimum performance with a filter installed
in the lens assembly. The quality of the picture decreases if the filter is not installed
inside the lens. Please, always use a filter inside the lens assembly. Stray light and
dust entering from the insertion slot of the filter holder can affect exposure and
cause poor pictures if the filter holder is not in the lens assembly.
ŦThe position of the white dot on the rotator ring is important for filters that use
rotation movement as a filtering process, such as polarizing (PL) filters.
ŦPlease check the filter dimensions before you purchase extra filters. Some of the
46mm filters have a very thick ring and impede the filter holder from being inserted
into the filter slot on the lens assembly. The thickness of the ring over its screw
must be less than or equal to 5mm (fig.10).
ŦThis lens assembly accepts only Sigma Polarizing (PL) filters. The Polarization
filters of other brands may not be adaptable to your lens assembly.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the
picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotating, then lock the
knob to fix the hood in place (fig.11).
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
SHOULDER STRAP
Please attach the shoulder strap to the slings as described in figure 12.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or
lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water, prevent
it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens approaches
room temperature.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Ĭ Streulichtblende
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Einstellindex
İ Filter-Drehring
ı Filterschublade
IJ Stativanschluß
ij Fokussierbereichsbegrenzer
(SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Fokussierschalter
(SIGMA / CANON)
ĵ Anschluß
Ķ Blendenring
(NIKON / PENTAX)
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht
auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu
vermeiden.
ŦWenn Sie das Objektiv in der Ausführung für Minolta-Kameras besitzen, stellen
Sie vor dem Ansetzen an die Kamera sicher, daß der Fokussierring in der
AF“-Position steht (siehe Abbildung 3). Wenn sich der Fokussierring beim
Ansetzen an das Kameragehäuse in der „M“-Position befindet kann es bei einigen
Gehäusetypen zu Beschädigungen des AF-Motors in der Kamera kommen.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
SIGMA AF, CANON AF und NIKON AF
Dieses Objektiv ist mit einem Sigma Hyper Sonic Motor (HSM) ausgerüstet, der die
schnelle und nahezu lautlose Fokussierung gestattet.
Für den AF-Betrieb schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die Position
AF” (Abb.2). (Im Nikon-System wählen Sie die AF-Fokussierbetriebsart bitte am
Kameragehäuse).
Wenn Sie manuell fokussieren möchten, schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die Position “
M
”. (Im Nikon-System wählen Sie die MF-Fokussierbetriebsart
bitte am Kameragehäuse)
. Die Schärfe kann nun durch Drehen des Fokussierringes
eingestellt werden.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt werden, die
Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
ŦDieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist,
können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und
zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell
einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER (SIGMA / CANON / NIKON)
Das Objektiv ist mit einem Bereichsbegrenzer ausgestattet, der den zu durchlaufenden
AF-Bereich limitiert (Abb.5). Folgende 3 Bereiche stehen zur Auswahl.
FULL 15m ᳸Đ 7m 15m
SONY AF und PENTAX AF䇷㩷
Wählen Sie am Kameragehäuse den AF-Modus und bringen Sie den Fokussierring
des Objektivs in die „AF“-Position (Abb.3). Die Scharfstellung erfolgt nun
automatisch. Um manuell zu fokussieren wählen Sie am Kameragehäuse den
Manuell-Fokus-Modus und bringen Sie den Fokussierring des Objektivs in die
M“-Position (Abb.4).
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦDer Fokussierring wird auch dann vom Autofokusmotor der Kamera bewegt, wenn
der Fokussierring auf „M“ steht, am Kameragehäuse aber der „AF“-Modus
eingestellt ist. In diesem Fall ist es möglich, daß der Autofokusmotor der Kamera
beschädigt wird.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
Stativanschluß
Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
möglich, die Kamera exakt für Hoch- oder Querformataufnahmen auszurichten.
(Abb.6)
ÜBER TELEKONVERTER
Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX oder 2.0x EX Apo Tele-
Konverter (optional), resultierend zum 1120mm F8 Tele Objektiv respektive einem
1600mm F11 Tele Objektiv, die beide manuell fokussiert werden müssen.
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
ŦWir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern DSLR
Kameras eingesetzt werden.
ŦDer Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF Modus
Kontrastvergleich betrieben wird.
FILTER
Es ist nicht möglich, Filter in den Fronttubus des Objektives zu schrauben. Um einen
Filter an dem Objektiv zu verwenden, benutzen Sie bitte die Filterschublade, die im
hinteren Objektivtubus sitzt und Filter in der Größe 46mm aufnimmt.
FILTERSCHUBLADE
Standardmäßig ist ein klarer Filter, der die Abbildung nicht beeinflußt, in das
Gewinde der Filterschublade eingesetzt. Um einen anderen Filter einzusetzen
drücken Sie zunächst die Klemme der Filterschublade und ziehen Sie diese aus dem
Objektiv. Halten Sie dann den Ring “A“ fest und schrauben Sie den eingesetzten
Filter aus dem Gewinde. (Abb.7) Auch beim Einschrauben des neuen Filters muß
der Ring “A“ festgehalten werden. Der Ring “A“ darf sich weder beim Herausnehmen
noch beim Einsetzen des Filters drehen. Beim Einsetzen der Filterschublade in das
Objektiv muß sich die Aufschrift “Ø46“ links befinden (gesehen in Aufnahmerichtung
bzw. von hinten ).(Abb.8)
ŦEin Polarisationsfilter gehört zum Lieferumfang lhres Objektivs. Mit diesem Filter
lassen sich Reflexionen auf nichtmetallischen Oberflächen (z.B. Lack, Glas oder
Wasser) reduzieren bzw. eliminieren. Außerdem lassen sich mit diesem Filter
Kontrast und Farbsättigung steigern. Bei Landschaftsaufnahmen sorgt der
Polarisationsfilter für bessere Fernsicht und sattes Himmelblau. Die Wirkung des
Filters wird durch Drehen verändert. Nutzen Sie zum Verstellen des Filters das
Filter-Drehrad. (Abb.9).
ŦDas Objektiv ist so konzipiert, daß es die optimale Abbildungsleistung bietet, wenn
ein Filter eingesetzt ist. Lassen Sie daher stets einen Filter in der Filterschublade
(standardmäßig ist ein klarer Filter eingesetzt). Befindet sich die Filterschublade
nicht im Objektiv, können Streulicht oder eindringender Staub die Abbildungsqualität
verschlechtern.
ŦDer weiße Punkt auf dem Drehring dient der Kontrolle der Fliterstellung beim
Einsatz von Filtern, deren Wirkung durch Drehen verändert wird (z.B.
Polarisationsfilter, Verlaufsfilter).
ŦBitte prüfen Sie vor dem Kauf neuer Filter deren Abmessungen. Manche Filter mit
46mm x weisen eine dicke Fassung auf, die es unmöglich machet, die mit dem
Filter bestückte Filterschublade wieder ins Objektiv einzusetzen. Die Filterfassung
darf ab Gewinde nicht dicker als 5mm sein. (Abb.10).
ŦDieses Objektiv kann nur mit Sigma Polarisations (PL) Filtern bestückt werden.
Filter anderer Hersteller lassen sich möglicherweise mit dem Objektiv nicht nutzen.
STREULICHTBLENDE
Zum Objektiv gehört eine abnehmbare Streulichtblende mit Bajonettanschluß. Die
Streulichtblende hilft, Kontrastminderungen und Reflexe zu vermeiden, die dutch seitlich
einfallendes Licht hervorgerufen werden könnten. Schieben Sie die Streulichtblende
zum Ansetzen auf das Objektiv und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
Drehen Sie dann den Feststellknopf, um die Streulichtblende zu arretieren. (Abb.11).
ŦUm das Objektiv und die Streulichtblende im Köcher unterzubringen, muß die
Streulichtblende abgenommen, umgedreht und wieder auf das Objektiv gesetzt
weden.
TRAGERIEMEN
Bitte befestigen Sie den Trageriemen so an den Ösen des Objektivs, wie es in
Abb.12 gezeigt wird.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Ŧ
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
Ĭ Pare-Soleil
ĭ Bague des distances
Į Echelle des distances
į Repère de distance
İ Bague de rotation du filtre
ı Porte-filtre
IJ Attache pour trépied
ij Limiteur de recherche
(SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Sélecteur de mise au point
(SIGMA / CANON)
ĵ Baïonnette
Ķ Bague des diaphragmes
(NIKON / PENTAX)
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦEn cas d’utilisation avec un boîtier Sony AF, assurez-vous que la bague de mise
au point de l’objectif est en position « AF » (Fig.3) avant de le placer sur l’appareil.
Sur certains types de boîtiers, le fait d’être alors en position « M » pourrait
endommager le moteur situé dans le boîtier.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
SIGMA AF, CANON AF et NIKON AF
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM) qui permet une mise au point automatique rapide et silencieuse.
Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position
“AF” (Fig.2). (Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez également le mode
autofocus sur votre boîtier).
Pour la mise au point manuelle, placez le sélecteur de mise au point en position
M”.(Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez également le mode manuel sur
votre boîtier). La mise au point se fait alors en tournant la bague de distance.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, la mise au point AF n'est possible qu'avec les
boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de celui de la
motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
Le viseur de certains boîtiers Nikon AF possède un témoin de l’état de mise
au point. Le symbole
٨ indique une mise au point correcte, “ Ź ” signifie
que la mise au point est faite devant le sujet, et “Ż qu’elle est faite en
arrière du sujet. Lorsque cet objectif autofocus est utilisé en mise au point
manuelle avec ce type de boîtier Nikon AF, tournez la bague de mise au
point jusqu’à l’apparition du symbole “٨ ”.
LIMITEUR DE RECHERCHE
Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de réduire
la plage de distance de mise au point (Fig.5). Il est possible de sélectionner 3 plages
de distances.
FULL 15m ᳸Đ 7m 15m
SONY AF et PENTAX AF䇷㩷
Sélectionnez le mode autofocus sur le boîtier et placez la bague de mise au point de
l’objectif en position « AF » (Fig.3) : l’appareil fera la mise au point automatiquement.
Pour faire la mise au point manuellement, sélectionnez le mode manuel sur le boîtier,
et placez la bague de mise au point en position « M » (Fig.4).
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
Si vous placez la bague de mise au point en position « M » lorsque le boîtier est
en mode autofocus, la bague tournera malgré tout automatiquement lors de la
mise au point et vous pourriez endommager le moteur situé dans l’appareil.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le
serrage du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner
aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (Fig.6)
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x EX
Apo (en option), qui le transforment respectivement en 1120mm F8 ou en 1600mm
F11. (en mode de mise au point manuelle seulement).
Il est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
mentionnés ci-dessus.
Il est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo EX
lorsque vous utilisez un boîtier numérique.
La mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil est en
mode AF «détection de contraste».
FILTRE
Pour installer un filtre, il faut utiliser le porte-filtre qui est situé vers I'arrière de
l'objectif. Ce porte-filtre amovible convient aux filtres de diamètre 46mm.
PORTE-FILTRE
Un filtre neutre est instaIIé d'origine dans le porte-filtre. Pour retirer le filtre, appuyez
d'abord sur les pattes du porte-filtre. Retirez ensuite le porte-filtre de l'objectif. Pour
ôter le filtre, tenez la bague A d'une main, et dèvissez le filtre en tournant dans le
sens inverse aux aiguilles d'une montre (Fig.7). Pour placer un autre filtre, tenez
fermement la bague A et vissez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre. Lorsque vous replacez le porte-filtre, l'inscription [Ø46] doit être située sur le
côté gauche en regardant l'objectif (Fig.8).
Un filtre polarisant gris (PL) est fourni avec l'objectif parmi les accessoires. La
fonction de ce filtre est de réduire les réflections indésirables produites par le verre
ou les surfaces d'eau. De plus, il accroît le contraste des paysages et densifie un
ciel bleu. Tournez la bague de rotation du filtre pendant la visée pour placer le
filtre dans la position souhaitable (Fig.9).
Cet objectif est concu pour obtenir une perfomlance optimale avec un filtre présent
dans le porte-filtre. La qualité de l'image sera dégradée s'il n'y a aucun filtre
installé dans le porte-filtre. Veillez donc à toujours placer un filtre dans Ie
porte-filtre. De plus, des lumières parasites et de la poussière entrant par le
porte-filtre vide pourraient diminuer encore la qualité des résultats.
La position du repère blanc sur la bague de rotation du filtre est importante pour
des filtres dont l'effet varie avec la rotation, tels les filtres polarisants (PL).
Vérifiez les dimensions d'un filtre avant de I'acheter. Certains filtres de diamètre
46mm possèdent un rebord très épais qui empêcheraient l'insertion du porte-filtre
dans la fente de l'objectif. L'épaisseur du bord ne doit en aucun cas dépasser
5mm (Fig.10).
Cet objectif n'accepte que les filtres polarisants Sigma. Les filtres polarisants
d'autres marques ne pourraient être insérés dans l'objectif.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est fourni avec l'objectif. Ce
pare-soleil protège des rayons parasites et de la lumière incidente. Il doit être fixé en
le tournant jusqu'à la position de blocage et en vérouillant ensuite, I’écrou de serrage
(Fig.11).
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
dètacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
BANDOULIERE
Veuillez attacher Ia bandoulière comme indiqué à la figure 12.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin
de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de l’eau,
veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments
optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de
dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans
un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
FRANÇAIS
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Ĭ Zonnekap
ĭ Scherpstelring
Į Afstandschaal
į Index teken
İ Roterende filter ring
ı Filterhouder
IJ Statief aansluiting
ij Focus Limiter
(SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Scherpstelkeuze schakelaar
(SIGMA / CANON)
ĵ Vatting
Ķ Diafragmaring
(NIKON / PENTAX)
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van
uw camera.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd
te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en
niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
Als uw objectief voor de Minolta AF Camera is, zorg er dan voor dat de focusring van
het objectief in de AF-positie staat (fig.3) voordat u het objectief op de camera
bevestigt. De mogelijkheid bestaat dat bij bepaalde type camera’s, de motor kan
beschadigen als het objectief in de “M” positie staat.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit geheel
automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Sigma AF, Canon AF en Nikon AF
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM maakt
snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk. Zet voor een autofocus de
schakelaar op de “AF-stand” (fig.2). (Voor Nikon AF : selecteer de autofocusstand op
de camerabody.) Wanneer U met de hand scherp wilt stellen zet U de focus
standschakelaar op “MF” (voor de Nikon AF selecteert U op Uw camerabody de
manual focusstand zoals gewoonlijk.) U kunt manueel de scherpstelling bijsturen door
aan de scherpstellingsring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de camera welke
de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet functioneren
indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel
handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en u
de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
In de zoeker van sommige Nikon AF camera’s geven indicators de staat van de
scherpstelling aan. Het “
Ū symbool geeft aan dat de scherpstelling correct is,
Ź geeft aan dat er voor het onderwerp is scherpgesteld, en “Ż geeft aan dat er
achter het onderwerp is scherpgesteld. Indien dit objectief wordt gebruikt op Nikon
AF camera’s die zijn ingesteld op MF bediening, draait u aan de scherpstelring tot
dat het “
Ū symbool verschijnt.
FOCUS LIMITER SCHAKELAAR
Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken indien
gewenst (fig.5). De Focus Limiter is in 3 stappen instelbaar.
FULL 15m ᳸Đ 7m 15m
Sony AF en Pentax AF
Zet de camera in de autofocus stand en de focusring van het objectief in de AF-positie
(fig.3), uw camera zal nu automatisch scherpstellen. Bij handmatig scherpstellen,
schakelt u de camera in de MF-positie (manual focus) en de focusring van het objectief
in de “M” positie (fig.4).
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Zelfs als de focusring van het objectief in de “M” positie staat, gaat de focusring
automatisch meedraaien als de camera in de AF-positie staat. De mogelijkheid
bestaat dat de motor in de camera wordt beschadigd.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de blokkeerknop
op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien waardoor de
camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal gebruikt kan worden
(fig.6).
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX (DG) of 2.0x EX (DG) Apo
Tele Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 1120mm F8 en
1600mm F11 wordt. (Beide converters zijn alleen met handmatige scherpstelling (MF)
te gebruiken)
Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt op
een Digitale Reflexcamera.
Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de camera in de
“contrast detect” AF functie is ingesteld.
FILIER
Het is niet mogelijk een filter aan de voorzijde van het objectief te plaatsen. Wij
adviseren u de filterhouder, die aan de achterzijde van het objectief is geplaatst te
gebruiken. In de filterhouder kunnen filters met 46mm draad gebruikt worden.
FILIERHOUDER
Een normaal (heider) filter is reeds voorgemonteerd in de filterhouder. Om dit filter uit
te nemen drukt u de vergrendeling van de filterhouder in. Hierna kunt u de filterhouder
uitnemen. Om het filter te verwijderen houdt u ring A vast en draait u het filter tegen de
klok in los (fig.7). Om een ander filter te plaatsen moet u ring A vast houden en het
filter plaatsen door het in de richting van de wijzers van de klok te draaien. De
filterhouder plaatst u daarna terug in het objectief waarbij het merkteken (Ø46) zich
aan de linkerzijde bevindt terwiji het objectief naar voren is gericht (fig.8).
Grijs gekleurd polarisatiefilter (PL). Filter is als accessoire meegeleverd bij uw
objectief. De functie van dit filter is het reduceren van ongewenste reflecties welke
ontstaan bij wateroppervlakten en bij glas. Het contrast bij landschapsfotografie
verhoogd en krijgteen blauwe lucht een diepere kleur. Om het gewenste effect te
krijgen draait u aan de roterende filterring terwiji u door de zoeker van de camera
kijkt (fig.9).
Dit objectief is ontwikkeld om optimaal te presteren wanneer er een filter is geplaatst.
De kwaliteit van de foto verslechtert indien er geen filter is geplaatst. Gebruik dus
altijd een filter in de filterhouder. Strooilicht en stof kunnen de beeldkwaliteit nadelig
beïnvioeden indien de filterhouder niet in het objectief is geplaatst.
De positie van de witte markeringspunt op de roterende filterring is van belang bij
het gebruik van filters welke draaibaar moeten zijn, zoals een polarisatie filter.
Controleer voordat u tot aanschaf van extra filters overgaat de afmetingen van het
filter. Sommige 46mm filters hebben een vrij dikke filterrand, welke het
terugplaatsen van de filterhouder in het objectief onmogelijk maakt. De dikte van de
filterrand beginnend boven de schroefdraad moet minder of gelijk zijn aan 5 mm
(fig.10).
Gebruik bij dit objectief alleen het originele Sigma polarisatie filter. Polarisatie filters
van de andere merken kunnen niet in dit objectief worden gebruikt.
ZONNEKAP
Een afneembare zonnekap met bajonet aansluiting is meegeleverd bij dit objectief.
Deze zonnekap voorkomt schittering van invallend licht van sterke lichtbronnen
afkomstig uit de omgeving van het te fotograferen onderwerp. Bevestig de zonnekap
en draai deze in de richting van de wijzers van de klok totdat deze vast zit, draai hierna
de knop vast om de zonnekap hiermee te vergrendelen (fig.11).
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
DRAAGRIEM
Bevestig de draagriem aan de lus zoals afgebeeld in fig.12.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil
of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor
dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen
redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur
van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Ĭ Parasol
ĭ Aro de enfoque
Į Escala de distancias
į Línea de índice
İ Aro giratorio del filtro
ı Sujeción del filtro
IJ Zapata para trípode
ij Limitador de enfoque
(SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Selector de enfoque
(SIGMA / CANON)
ĵ Montura
Ķ Anillo de diafragmas
(NIKON / PENTAX)
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
de óptica.
ŦSi su objetivo es de montura Minolta AF asegúrese de ajustar el aro de enfoque
en la posición AF antes de conectarlo al cuerpo de cámara (fig.3). Si el objetivo se
conectara a ciertos tipos de cámaras en posición “M” existe la posibilidad de dañar
el motor de la cámara.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
SIGMA AF, CANON AF y NIKON AF
La característica de este objetivo Sigma es que incorpora el motor Hipersónico
(HSM), que permite un autofoco rápido y silencioso.
Para trabajar en autofoco, coloque el selector de modo de enfoque del objetivo en la
posición "AF" (fig.2) (Seleccione el modo de autofoco en su cuerpo de cámara de
Nikon AF).
Si desea enfocar manualmente, fije el interruptor de modo de enfoque en el objetivo
en la posición "M" (para Nikon AF, seleccione el modo de enfoque manual de su
cámara como lo haría normalmente). Puede ajustar el enfoque manualmente
girando el anillo de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon solo funcionará el AF con cuerpos que soporten los
motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF estará
desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y
se pare) mientras mantenga el botón disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
Los visores de algunas cámaras fotográficas de Nikon AF tienen
indicadores que muestran el estado del enfoque. El símbolo “٨ indica que
el foco fijado es correcto, “ Ź indica está fijado por delante del tema, y “Ż
indica que el foco está detrás del tema. Cuando este objetivo AF se usa
con cámara fotográficas Nikon AF en modo MF, ajuste el foco del objetivo
hasta que sea visible el símbolo “٨ ”.
INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE
Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite limitar el
rango AF (fig.5). El interruptor tiene los tres modos siguientes.
FULL (LLENO) 15m ᳸Đ 7m 15m
SONY AF y PENTAX AF
Seleccione el modo de autoenfoque en su cámara y ajuste el aro de enfoque de su
objetivo a la posición AF (fig.3) para enfocar en modo automático. Para enfocar en
modo manual seleccione el modo manual en su cámara y ajuste “M” en el objetivo
(fig.4).
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
Si no selecciona enfoque manual en la cámara, podría girar automáticamente el
aro del objetivo aunque estuviera ajustado a “M”, pudiendo dañar el motor de la
cámara.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del
aro, el
objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u
horizontal (fig.6).
TELE CONVERTIDORES
El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo.
(Opcional), convirtiéndose en un Teleobjetivo 1120mm F8 o en un Teleobjetivo
1600mm F11 (Sólo para utilizar en enfoque manual).
No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se usan
camaras DSLR.
Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la camera
está en modo AF “Detección por contraste”.
FILTROS
No es posible montar un filtro en la parte frontal del objetivo. Para colocar un filtro al
conjunto del objetivo, utilice el cajetín del filtro que se inserta en la ranura para filtros
cerca de la parte posterior del cuerpo del objetivo. Este objetivo tiene una ranura
para filtros de 46mm.
ALOJAMIENTO PARA FILTROS
Se suministra un filtro normal (neutro) con el adaptador para filtros. Para sacar el
filtro presione primero el clip de sujeción, después saque el portafiltros del objetivo;
una vez sacado sujete el aro A y desenrosque el filtro girándolo en sentido
antihorario (fig.7). Para colocar un nuevo filtro sujete el aro A nuevamente y
enrósquelo en sentido horario. Para reinstalar el portafiltros vigile que la anotación
(Ø46) esté situada en la parte izquierda del mismo mientras el objetivo està con la
parte frontal hacia usted (fig.8).
Se suministra un filtro polarizador gris (PL) con su objetivo. La función de este
filtro es reducir los reflejos indeseados producidos por el agua o superficies
reflejantes, incrementando el contraste de los paisajes y oscureciendo el cielo.
Gire el aro del portafiltros hasta que la imagen que aparece en su visor coincida
con el efecto deseado (fig.9).
Este objetivo ha sido diseñado para ser utilizado con un filtro insertado en el
alojamiento, por tanto la calidad de la toma disminuirá si no se utiliza; al tiempo
que puede entrar polvo en el interior de la óptica causando posibles averías.
La posición del punto blanco del aro es importante, sobretodo cuando se utilizan
filtros polarizadores (PL).
Compruebe las dimensiones del filtro antes de adquirir uno nuevo. Algunos
filtros de 46mm tienen un aro demasiado grueso, impidiendo que puedan alojarse
en el portafiltros. El grosor del aro de los filtros debe ser igual o inferior a 5mm
(fig.10).
Este objetivo solo acepta filtros polarizadores de Sigma. Otros filtros pueden no
adaptarse a su objetivo.
PARASOL
Con este objetivo se suministra un parasol a bayoneta que le permite prevenir
reflejos indeseados causados por una iluminación brillante. Coloque el parasol y
gírelo hasta el tope, posteriormente fíjelo con el tornillo (fig.11).
Para guarder el objetivo y el parasol en su caja primero debe sacar el parasol y
después invertirlo en el objetivo.
CORREA
Coloque la correa por los pasadores tal como se muestra en la figura 12.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia
objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del
agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los
mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por
el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
ESPAÑOL
ਥ䬹઀᭽䎃 ଐஜᛖ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 9 – 12 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.8
ဒ 3.1° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 46mm
இݱ዁Ǔ 32 இٻࢲ X μᧈ 156.5
x
521mm
இჺજࢨុᩉ 7m ᣻ 4900g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
z APO ȬȳǺƸཎഷ˯Ў૝ǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵƜƷȬȳǺƸ஬ឋƷཎࣱɥŴݱƞƳൢණǛٶ
ݲԃljئӳƕƋǓŴƦǕƕЭͨƷȬȳǺưਘٻƞǕƯᙸƑǔƜƱƕƋǓLJƢƕŴီࠝưƸƋǓLJ
ƤǜŵLJƨŴȬȳǺƷήܖࣱᏡƴƸμƘࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
z ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
TECHNICAL SPECIFICATIONS ENGLISH
Lens construction 9 – 12 Filter Size 46mm
Angle of View 3.1°
Dimensions Dia.
g
Length
156.5g521mm
(6.16g20.5in)
Minimum Aperture 32
Minimum Focusing Distance
7m (23 ft)
Weight
4900g
(173 oz)
Magnification 1:8.8
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
z APO lenses use Special Low Dispersion glass. This special glass normally has some tiny air
bubbles but it does not affect the optical performance.
z The glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous lead and arsenic.
TECHNISCHE DATEN DEUTSCH
Glieder – Linsen 9 – 12
Größter Abbildungsmaßstab
1:8.8
Diagonaler Bildwinkel 3.1° Filterdurchmesser 46mm
Kleinste Blende 32
Abmessungen Ø ×
Baulänge
156.5
x
521mm
Naheinstellgrenze 7m Gewicht
4900g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
z In einigen Linsen der APO-Objektive finden hochbrechende und ELD-Gläser besonders niedriger
Dispersion Verwendung. Kleine Lufteinschlüsse sind bei diesen Spezialgläsern unvermeidlich.
Sie haben keinen Einfluß auf die Abbildungsleistung des Objektives.
z
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches Blei und Arsen.
CARACTERISTIQUES FRANÇAIS
Construction de l’ objectif 9 – 12 Rapport de reproduction 1:8.8
Angle de champ 3.1° Diamétre de filtre 46mm
Ouverture minimale 32
Dimension:
diamentreglongueur
156.5
x
521mm
Distance minimale de
mise au point
7m
Poids 4900g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
z Certains éléments optiques des objectifs APO sont constitués de verres avec haut indice de
réfraction et de faible dispersion. Dans cette sorte de verres, des minuscules bulles d’air peuvent
apparaître, sans aucune influence sur les performances de I’objectif.
z Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière nuisibles à l’environnement
telles que le plomb et l’arsenic.
TECHNISCHE GEGEVENS NEDERLANDS
Lensconstructie
(g
roe
p
en
elementen
)
9 – 12
Maximale vergrotings maatstaf
1:8.8
Beeldhoek 3.1° Filtermaat 46mm
Kleinste diafragma 32 Afmetingen (diam.glengte) 156.5
x
521mm
Kortste instelafstand 7m Gewicht 4900g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
z Voor Sigma APO objectieven wordt gebruik gemaakt van speciale glassoorten met een hoge
refractie index en lage dispersie karakteristieken. Het is normaal bij deze glassoorten dat er zich
zeer kleine luchtbelletjes in bevinden. Echter wordt de kwaliteit van uw objectief hierdoor op geen
enkele wijze beïnvloed.
z
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of a rsenicum.
CARACTERISTCAS ESPAÑOL
Construcción del objetivo 9 – 12 Ampliación 1:8.8
Ángulo de visión 3.1° Diámetro filtro 46mm
Apertura mínima 32 Dimensiones (diámglong) 156.5
x
521mm
Distancia mínima enfoque 7m Peso 4900g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
z Los objetivos APO utilizan unos cristales de alto indice de reflexión y baja dispersión, en algunos
elementos. Estos cristales especiales presentan normalmente unas pequeñas burbujas de aire
que no afectan al rendimiento óptico del objetivo.
z Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos para la salud ni el
medio ambiente.
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert,
daß das betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).
SIGMA (Deutschland) GmbH Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.57 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
2 Bewertungen

Mehr zu diesem Handbuch

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Handbuch für Ihr Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv zu haben. Sie können das Handbuch jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Sigma zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Handbuch Ihres Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Sigma
Modell APO 800MM F5.6 EX DG HSM
Kategorie Objektive
Dateityp PDF
Dateigröße 1.57 MB

Alle Anleitungen für Sigma Objektive
Weitere Anleitungen von Objektive

Häufig gestellte Fragen zu Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wofür steht das "f" bei Kameraobjektiven? Verifiziert
Das f-Verhältnis steht für den Kehrwert der relativen Öffnung. Das ist das Verhältnis der Brennweite des Systems zum Durchmesser der Eintrittspupille. Ein höheres f-Verhältnis bedeutet einen kleineren Eintritt und damit weniger Licht, das in die Linse gelangt.

Das war hilfreich (17) Mehr lesen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Handbuch sorgfältig durch. Die Anforderung eines Handbuchs kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Bedienungsanleitung Sigma APO 800MM F5.6 EX DG HSM Objektiv