Bedienungsanleitung Auriol Z30299 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol Z30299 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 1 Stimme mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 100/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

FR/BE
NL/BE
NL/BE
FR/BE
Opmerking:
De datum kan alleen door draaien met de klok
mee worden ingesteld.
De datum moet bij voorkeur niet tussen 21:00 en
01:00 worden ingesteld omdat hij dan mogelijk
niet correct omschakelt. Als de datum toch binnen
deze tijdspanne moet worden ingesteld, kunt u
tevoren het best even een andere tijd instellen.
Deze tijd corrigeert u dan weer na het instellen
van de datum.
Druk het kroonwieltje
4
na het instellen van de
datum weer in de behuizing.
Stopwatch gebruiken
De gemeten tijd wordt weergegeven door middel van
de stopwatchwijzers
7
,
8
,
9
. Deze bewegen
onafhankelijk van de uur- en minutenwijzer
1
,
2
en de secondewijzer
10
. De stopwatch kan maximaal
een tijd tot 11 uur, 59 minuten en 59,95 seconden
weergeven.
Verwijder verbruikte batterijen per omgaande
uit het apparaat. In het andere geval bestaat
gevaar voor lekkage!
Bij negeren van de instructies kan de batterij over
zijn eindspanning heen ontladen worden. In dat
geval bestaat het gevaar dat ze gaan lekken. In
geval van lekkage van de batterij terwijl deze nog
in het product geplaatst is, dient u haar onmid-
dellijk te verwijderen om schade aan het product
te vermijden!
Batterijen horen niet thuis in het huisafval!
Iedere verbruiker is wettelijk verplicht, batterijen
volgens de voorschriften af te voeren!
Houd batterijen van kinderen verwijderd, gooi
batterijen niet in het vuur, sluit ze niet kort en
neem ze niet uit elkaar.
Vermijd het contact van huid, ogen en slijmvliezen
met batterijzuur. In geval van contact met batter-
ijzuur moeten de desbetreffende plekken met
veel water worden afgespoeld en / of moet een
arts geraadpleegd worden!
Les possibilités de recyclage des produits usés sont
à demander auprès de votre municipalité.
Pour le respect de l‘environnement, lorsque
vous n‘utilisez plus votre produit, ne le jetez
pas avec les ordures ménagères, mais
entreprenez un recyclage adapté. Pour
obtenir des renseignements et des horaires
d‘ouverture concernant les points de col-
lecte, vous pouvez contacter votre admi-
nistration locale.
Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées
conformément à la directive 2006 / 66 / EC. Les piles
et / ou l‘appareil doivent être retournés dans les centres
de collecte.
Pb
Pollution de l’environnement par
mise au rebut incorrecte des piles !
Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les
ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux
lourds toxiques et doivent être considérés comme
Si aucune des aiguilles du chronomètre se
trouve sur la position « 0 » :
Tirer la couronne
4
jusqu‘en position 2
12
.
Enfoncer la touche Start / Stop
3
pendant 2 se-
condes. L‘aiguille des 1 / 20èmes de seconde du
chronomètre effectue un tour complet. Appuyer sur
la touche
5
pour régler l‘aiguille des 1 / 20èmes
de seconde du chronomètre sur « 10 ».
Enfoncer la touche Start / Stop
3
pendant 2
secondes. L‘aiguille des secondes du chronomètre
effectue un tour complet. Appuyer sur la touche
5
pour régler l‘aiguille des secondes du chrono-
mètre sur « 12 ».
Enfoncer la touche Start / Stop
3
pendant 2
secondes. L‘aiguille des heures et minutes du
chronomètre effectue un tour complet. Appuyer
sur la touche
5
pour régler l‘aiguille des
heures et minutes du chronomètre sur « 12 ».
Remarque : les aiguilles du chronomètre se
déplacent rapidement si la touche
5
reste en-
foncée.
Enfoncer la couronne
4
dans le boîtier.
FR/BE
mortel. En cas d’ingurgitation d’une pile, il faut
immédiatement consulter un médecin.
Ne mettez pas l‘appareil en service s‘il est endom-
magé. Des appareils endommagés impliquent
un danger de mort par électrocution!
N’utilisez pas l’appareil
dans des hôpitaux ni des institutions médicales.
Ceci pourrait y entraîner un dysfonctionnement
des systèmes d’assistance à la vie.
N‘exposez pas l‘appareil
– à des températures extrêmes,
– à des vibrations importantes,
– à des sollicitations mécaniques importantes,
– aux rayons directs du soleil,
– à l’humidité.
Risque d’endommagement de l’appareil dans le
cas contraire.
Evitez un fort frottement de l‘appareil contre des
textiles. Il peut en résulter des charges électros-
tatiques influençant le résultat des mesures.
N‘oubliez pas que sont exclus de la garantie les
endommagements résultant d‘une manipulation
incorrecte, du nonrespect du mode d‘emploi ou
NL / BE NL / BE NL / BE NL / BE NL / BE NL / BE
NL / BE NL / BE
Als geen van de wijzers van de stopwatch
op “0” staat:
Trekt u het kroonwieltje
4
naar buiten tot stand
2
12
.
Drukt u gedurende 2 seconden op de start- /
stoptoets
3
. De stopwatch 1 / 20-secondewij-
zer draait een keer helemaal rond. Druk op de
toets
5
om de stopwatch 1 / 20-secondewijzer
op „10“ te zetten.
Druk gedurende 2 seconden op de start- / stop-
toets
3
. De secondewijzer van de stopwatch
draait een keer helemaal rond. Druk op de
toets
5
om de secondewijzer van de stop-
watch op „12“ te zetten.
Druk gedurende 2 seconden op de start- / stop-
toets
3
. De minutenwijzer van de stopwatch
draait een keer helemaal rond. Druk op de
toets
5
om de minutenwijzer van de stopwatch
op „12“ te zetten.
Opmerking: de wijzers van de stopwatch be-
wegen snel als u de toets
5
ingedrukt houdt.
Druk het kroonwieltje
4
weer terug in de be-
huizing.
Opmerking: druk de veerstaaf met de schuif
16
in elkaar, verwijder de sluiting
13
en ga door zoals
hierboven beschreven staat om een of meerdere
segmenten
14
direct aan de sluiting
13
te verwijderen.
Bediening
Opmerking: voordat u de tijd of de datum kunt
instellen, moeten de stopwatchweergaven
7
,
8
,
9
op „0” (12 uur) gezet worden.
Stopwatchtijden op „0” (12 uur)
zetten
Stopwatch loopt nog:
Druk op de start- / stoptoets
3
.
Druk op de toets
5
.
Stopwatch staat stil:
Druk op de toets
5
of trek het kroonwieltje
4
voorzichtig tot positie 1
11
uit de behuizing en
druk op de toets
5
.
Segmenten verwijderen(afb. D)
(modellen E / F)
Opmerking: de segmenten die kunnen worden
verwijderd, zijn gekenmerkt met een pijl (zie afb. D).
Ze zijn door middel van pennetjes met elkaar ver-
bonden. Deze pennetjes kunnen met behulp van de
reparatieset
15
in pijlrichting worden verwijderd.
Gebruik zo nodig een pincet om de pennetjes te
verwijderen.
Plaats de chronograaf met het cijferblad naar
beneden in de reparatieset
15
.
Verwijder de stiften uit het segment dat u eruit
wilt nemen (zie bovenstaande beschrijving ) en
verwijder het segment
14
.
Opmerking: als u meerder, samenhangende
segmenten
14
eruit wilt nemen, is het voldoende
om alleen de buitenste stiften te verwijderen.
Voeg het bandje weer aaneen door de losse
segmenten
14
met een stift te verbinden. Druk
de stift daartoe tegen de pijlrichting in de tegen
elkaar gelegde segmenten
14
.
Horlogeband inkorten
(modellen Z30299E / F)
Opmerking: het horlogebandje kan door de ver-
stelling van de sluiting
13
of door het verwijderen van
segmenten
14
worden ingekort. Gebruik alléén de
bijgeleverde reparatieset
15
.
Sluiting verzetten (afb. C)
(modellen E / F)
Opmerking: de sluiting
13
wordt door middel van
een veerstaaf op de plaats gehouden. Leg de chro-
nograaf in de reparatieset
15
en druk de veerstaaf
met behulp van de schuif
16
in elkaar om de slui-
ting
13
te kunnen verstellen.
Open de sluiting
13
.
Houd het veerstaafje in elkaar gedrukt (zoals
hierboven beschreven) en verzet de sluiting
13
naar wens.
Laat het veerstaafje los, zodat het in zijn uitgangspo-
sitie kan terugklikken. De sluiting
13
is nu vastgezet.
Waterdichtheid
Dit horloge is waterdicht tot 5 bar (Engels: 5 bar
water resistant) confrom DIN 8310. Afbeelding B
toont de geoorloofde toepassingsgebieden. Houd
er rekening mee dat waterdichtheid geen blijvende
eigenschap is. U dient het horloge jaarlijks en in
het bijzonder vóór bijzondere belasting te testen
omdat de ingebouwde afdichtelementen in hun
functie en in het dagelijkse gebruik slijten.
Horlogebandje aanpassen
(model Z30299C)
Opmerking: voor deze werkstap hebt u een knip-
tang nodig.
LET OP, GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN!
Let op dat u niet met uw vingers of met andere
lichaamsdelen in de kniptang klem raakt.
Stans met behulp van de kniptang een nieuw gat
op de gewenste plaats in het horlogebandje om
de lengte van het horlogebandje aan te kunnen
passen.
Beschadigingen door ondeskundig gebruik,
negeren van de handleiding of ingrepen door
nietgeautoriseerde personen zijn van de garan-
tieverlening uitgesloten.
Neem het apparaat nooit uit elkaar. Door
ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar
voor letsel voor de gebruiker ontstaan. Laat
reparaties alleen uitvoeren door een vakman.
Veiligheidsinstructies voor
het gebruik van batterijen
Verwijder de batterijen uit het apparaat als het ge-
durende een langere periode niet wordt gebruikt.
VOORZICHTIG! EXPLOSIEGE-
VAAR! Laad batterijen in géén
geval op!
Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste
polariteit! Deze wordt in de batterijvakjes aan-
gegeven.
Reinig de contacten van het product en van de
batterijen zonodig voordat u de batterijen plaatst.
LEVENSGEVAAR!
Batterijen kunnen worden ingeslikt, hetgeen
levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer een batterij
is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp
worden ingeroepen.
Gebruik het apparaat niet wanneer het bescha-
digd is. Bij beschadigde apparaten bestaat
levensgevaar door elektrische schokken!
Gebruik het apparaat
niet in ziekenhuizen of andere medische inrich-
tingen. Dit apparaat kan daar tot functiestorin-
gen bij levensbehoudende systemen leiden.
Stel het apparaat niet bloot aan
– extreme temperaturen,
– sterke vibraties,
– sterke mechanische belastingen,
– directe zoninstraling,
– vocht.
In het andere geval dreigt gevaar voor schade
aan het apparaat.
Wrijf de apparaatbehuizing niet te intensief aan
textiel. Hierdoor kan het apparaat statisch op-
geladen en het meetresultaat beïnvloed worden.
Algemene
veiligheidsinstructies
LE-
VENSGEVAAR EN GEVAAR
VOOR ONGEVALLEN VOOR
KLEINE KINDEREN EN JONGEREN! Laat
kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het
verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor ver-
stikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen
onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen
steeds verwijderd van het product. Dit product is
géén speelgoed.
Dit product mag niet worden gebruikt door per-
sonen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke vermogens of gebrek-
kige ervaring en / of kennis, tenzij een voor hun
veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht
houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft
voor het gebruik van het product. Op kinderen
dient toezicht te worden gehouden om te voor-
komen dat ze met het product spelen.
NL / BE NL / BE
9
Minutenwijzer / uurwijzer stopwatch
10
Secondewijzer
11
Positie 1
12
Positie 2
13
Sluiting
14
Segment
15
Reparatieset voor de modellen E, F
16
Schuif voor de modellen E, F
Leveringsomvang
1 chronograaf
1 reparatieset voor de modellen E, F
1 knoopcel
1 gebruiksaanwijzing
Veiligheid
BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSTECHNISCHE IN-
STRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE
EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!
NL / BE FR / BE
FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE
FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE FR / BE
FR / BE FR / BE FR / BE
Chronograaf
Inleiding
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig. Geef alle documenten mee wan-
neer het product in handen van derden
overgaat.
Doelmatig gebruik
De chronograaf geeft de tijd en de datum aan en kan
worden gebruikt als stopwatch.
Onderdelenbeschrijving
1
Uurwijzer
2
Minutenwijzer
3
Start- / stoptoets (stopwatchfunctie)
4
Kroonwieltje
5
Toets (voor tussentijd / tussentijdvrijgave en
terugzetten (Reset))
6
Datumweergave
7
Secondewijzer stopwatch
8
1 / 20 secondeweergave
des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des
métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium,
Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez
toujours déposer les piles usées dans les conteneurs
de recyclage communaux.
EMC
Désignation du produit :
Montre chronographe
N° modèle : Z30299C / E / F
Version : 08 / 2011
Version des informations : 07 / 2011
N° ident. : Z30299C / E / F072011-2
Service
FR
Service France
Tel.: 0800 919270
IAN 66976
BE
Service Belgique
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
IAN 66976
Traitement des déchets
L‘emballage et son matériel sont exclusive-
ment composés de matières écologiques.
Les matériaux peuvent être recyclés dans
les points de collecte locaux.
Démarrer le chronomètre lorsque l’objet mesuré
passe la ligne de départ. Arrêter le chronomètre
au passage sur la ligne d’arrivée.
Les secondes écoulées (par ex. 50 secondes)
sont affichées sur le cadran des secondes
7
du chronomètre.
Lire ensuite la valeur indiquée sur le tachymètre
(par ex. 72) à côté de la position respective de
l’aiguille des secondes
10
. Cette valeur indique la
vitesse de déplacement (par ex. 72 = 72 km / h).
Nettoyage et entretien
Nettoyez uniquement l’extérieur du produit, à
l’aide d’un chiffon doux sec.
Utilisation pour une course sur
5000 mètres (temps intermé-
diaires) :
Cette fonction vous permet de mesurer un temps inter-
médiaire pendant la prise de temps, celle-ci continuant
normalement.
Départ : appuyer sur la touche Start / Stop
3
.
Temps intermédiaire : appuyer sur la touche
5
.
Reprise du chronométrage : appuyer de nou-
veau sur la touche
5
.
Remarque : vous pouvez indéfiniment prendre les
temps intermédiaires et reprendre le chronométrage
en appuyant sur la touche
5
.
Arrivée : appuyer sur la touche Start / Stop
3
.
Remise à zéro : appuyer sur la touche
5
.
Tachymètre (modèles Z30299C / E)
Le tachymètre indique en km / h la vitesse de dépla-
cement d’un objet (par ex. d’une voiture) ou d’un
être vivant. Pour pouvoir directement lire le résultat,
la distance parcourue doit être de 1 km.
Chronométrage d’une course
sur 100 mètres (mesure normale) :
Départ : appuyer sur la touche Start / Stop
3
.
Arrêt : appuyer de nouveau sur la touche Start /
Stop
3
.
Remise à zéro : appuyer sur la touche
5
.
Utilisation pour une partie de
basketball (temps cumulés) :
Début du match : appuyer sur la touche Start /
Stop
3
.
Stop/arrêt de jeu : appuyer sur la touche
Start / Stop
3
.
Reprise du jeu : appuyer sur la touche Start /
Stop
3
.
Fin du match : appuyer sur la touche Start /Stop
3
.
Remarque : vous pouvez indéfiniment arrêter et
redémarrer le chronomètre en appuyant sur la
touche Start / Stop
3
.
Remise à zéro : appuyer sur la touche
5
.
Régler la date en tournant la couronne
4
dans
le sens des aiguilles d’une montre.
Remarque :
La date peut uniquement se régler en tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Ne pas régler la date entre 21:00 et 01:00
heures, le réglage peut être faussé. Si cependant,
vous désirez régler la date à cette période de la
journée, il faut auparavant régler l’heure sur une
autre période. Ne corriger l’heure qu’après le
réglage de la date.
Après le réglage de la date, enfoncer la cou-
ronne
4
dans le boîtier.
Utilisation du chronomètre
La durée mesurée est affichée par les affichages du
chronomètre
7
,
8
,
9
. Ceux-ci évoluent indépen-
damment de l’aiguille des heures et des minutes
1
,
2
et de l’aiguille des secondes
10
. Le chronomètre
peut afficher une période maximale de 11 heures,
59 minutes et 59,95 secondes.
Le chronomètre affiche le temps intermé-
diaire :
Appuyer sur la touche
5
.
Appuyer sur la touche Start / Stop
3
.
Appuyer de nouveau sur la touche
5
.
Réglage de l’heure
Tirer prudemment sur la couronne
4
pour la
mettre en position 2
12
lorsque l’aiguille des se-
condes
10
est en position «0» (12 heures).
Régler les minutes et les heures en tournant la
couronne
4
dans le sens des aiguilles d’une
montre. Veiller à ne pas actionner la touche
Start / Stop
3
, ni la touche
5
. Autrement, vous
déplacez les aiguilles du chronomètre
7
,
8
,
9
.
Après le réglage de l’heure, enfoncer la cou-
ronne
4
dans le boîtier. La montre marche à
présent avec l’heure réglée.
Réglage de la date
Tirer prudemment sur la couronne
4
pour la
mettre en position 1
11
.
sez l’âme à ressort et le poussoir
16
, retirez le
fermoir
13
et continuez comme il l’est décrit ci-
dessus.
Utilisation
Remarque : pour pouvoir régler l’heure ou la date,
il faut auparavant régler les cadrans du chrono-
mètre
7
,
8
,
9
sur « 0 » (12 heures).
Remise à zéro des cadrans du
chronomètre (12 heures)
Le chronomètre est en marche :
Appuyer sur la touche Start / Stop
3
.
Appuyer sur la touche
5
.
Le chronomètre est à l’arrêt :
Appuyez sur la touche
5
ou tirez la couronne
4
avec précaution jusqu’à la position 1
11
, et ap-
puyez sur la touche
5
.
Démontage de segments (ill. D)
(modèles E / F)
Avis : Les segments pouvant être retirés sont marqués
d’une flèche (voir ill. D). Ils sont reliés entre eux par
des goupilles. Celles-ci peuvent être sorties en les
poussant vers le haut à l’aide du kit de réparation
15
.
Pour retirer les goupilles, aidez-vous le cas échéant
d’une petite pince.
Placez le chronographe pour homme le cadran
vers le bas dans le kit de réparation
15
.
Extraire les tiges du segment que vous désirez
démonter (comme décrit plus haut) et enlever le
segment
14
.
Remarque : si vous désirez démonter plusieurs
segments
14
reliés, il suffit d’extraire les deux
tiges des extrémités.
Pour remonter le bracelet, relier les segments
14
libres par une tige. Pour cela, enfoncer la tige
dans le sens contraire à celui de la flèche dans
les segments
14
côte à côte.
Avis : Pour retirer un ou plusieurs segments
14
directement au niveau du fermoir
13
, compres-
Ajustement du bracelet
(modèles Z30299E / F)
Avis : Le bracelet peut être raccourci en déplaçant
le fermoir
13
ou en retirant des segments
14
. Utili-
sez pour cela le kit de réparation fourni
15
.
Ajustement de la fermeture
(ill. C) (modèle E / F)
Avis : Le fermoir
13
est maintenu en position par
une âme à ressort. Pour déplacer le fermoir
13
, pla-
cez le chronographe dans le kit de réparation
15
,
et compressez l’âme à ressort et le poussoir
16
.
Ouvrir la fermeture
13
.
Maintenir la lame de ressort enfoncée (comme
décrit plus haut) et ajuster la fermeture
13
comme
désiré.
Relâcher la lame de ressort pour qu’elle revienne
dans sa position initiale. La fermeture
13
est alors
fixée.
du fait que l’étanchéité à l’eau n’est pas une pro-
priété durable. Elle doit être contrôlée une fois par
an, et en particulier avant toutes sollicitations
particulières, l’efficacité des éléments d’étanchéité
intégrés diminuant au fil du fonctionnement et à
l’usage quotidien.
Adaptation du bracelet
(modèle Z30299C)
Avis : Pour cette étape de travail, il vous faut une
pince emporte-pièce.
ATTENTION RISQUE DE CONTUSIONS !
Veillez à ne pas vous prendre les doigts ou d’autres
parties du corps dans la pince emporte-pièce.
Pour adapter la longueur du bracelet, à l’aide
de la pince emporte-pièce, percez un nouveau
trou dans le bracelet à l’endroit nécessaire.
En cas de non respect de ces instructions, il se
peut que la pile se décharge au-delà sa tension
finale. Il y a alors risque d‘écoulement de la pile.
Si la pile s‘est écoulée dans l‘appareil, retirez-la
immédiatement afin d‘éviter que l‘appareil ne
soit endommagé !
Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères !
Chaque consommateur est tenu par la loi à
mettre les piles au rebut de manière adéquate !
Tenir les piles hors de portée des enfants, ne pas
les jeter dans le feu, les court-circuiter ou les dé-
monter.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les
muqueuses. En cas de contact avec l’acide, rincer
abondamment la zone à l’eau claire et / ou
contacter un médecin !
Etanchéité à l’eau
Cette montre est étanche à l’eau jusqu’à 5 bar
(en anglais: 5 bar water resistant) conformément
à la norme DIN 8310. L’illustration B montre les
domaines d’utilisation admissibles. Tenez compte
de l‘intervention sur l‘appareil de personnes non
autorisées.
Ne démontez en aucun cas l‘appareil. Des répara-
tions incorrectes peuvent être la source de dangers
importants pour l’utilisateur. Ne faites effectuer
toutes réparations que par des spécialistes.
Consignes de sécurité
relatives aux piles
Les piles longtemps inutilisées doivent être enle-
vées de l’appareil.
PRUDENCE ! RISQUE D’EXPLO-
SION ! Ne jamais tenter de recharger
les piles !
Veiller à insérer la pile en respectant la polarité cor-
recte ! Celle-ci est indiquée dans le boîtier à piles.
Au besoin, nettoyer les contacts des piles et de
l’appareil avant l’insertion.
Retirez sans délai la pile de l‘appareil si elle est
usée. Risque d‘écoulement de la pile !
Instructions générales
de sécurité
DAN-
GER DE MORT ET D’ACCIDENT
POUR LES ENFANTS EN BAS
ÂGE ET LES ENFANTS ! Ne jamais laisser les
enfants manipuler sans surveillance le matériel
d’emballage. Il existe un risque d’étouffement par
le matériel d’emballage. Les enfants sousestiment
souvent les dangers. Toujours tenir les enfants à
l’écart du produit. Ce produit n’est pas un jouet.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par
des personnes (y compris des enfants) aux facultés
physiques, sensorielles et mentales limitées, ou
manquant d’expérience ou de connaissances, à
moins d’être surveillées par une personne respon-
sable de leur sécurité ou d’avoir reçu de cette per-
sonne des instructions indiquant comment utiliser
l’appareil. Les enfants doivent être surveillés afin
de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
DANGER DE MORT !
Les piles peuvent être avalées, ce qui peut être
10
Aiguille des secondes
11
Position 1
12
Position 2
13
Fermeture
14
Segment
15
Kit de réparation pour les modèles E, F
16
Poussoir pour les modèles E, F
Fourniture
1 Montre chronographe
1 Kit de réparation pour les modèles E, F
1 Cellule bouton
1 Mode d’emploi
Sécurité
CONSERVEZ POUR LAVENIR L’ENSEMBLE DES
INSTRUCTIONS DE SECURITE ET INSTRUCTIONS!
Montre chronographe
Introduction
Soigneusement conserver ces instructions.
Remettez également ces documents aux
utilisateurs lorsque vous prêtez ce produit.
Utilisation conforme
Le chronographe indique l’heure, la date et peut être
utilisé en tant que chronomètre.
Description des pièces
1
Aiguille des heures
2
Aiguille des minutes
3
Touche Start / Stop (fonction chronomètre)
4
Couronne
5
Touche (prise de temps intermédiaire / reprise
du chronométrage / remise à zéro)
6
Affichage de la date
7
Aiguille des secondes du chronomètre
8
Cadran 20ème de seconde
9
Aiguille des minutes / heures du chronomètre
Z30299C / E / F
Stopwatch geeft de tussentijd aan:
Druk op de toets
5
.
Druk op de start- / stoptoets
3
.
Druk opnieuw op de toets
5
.
Tijd instellen
Trek het kroonwieltje
4
voorzichtig tot in
stand 2
12
uit de behuizing als de secondewij-
zer
10
op „0” (12 uur) staat.
Stel de gewenste minuut en het gewenste uur in
door het kroonwieltje
4
met de klok mee te
draaien. Let erop dat u noch de start- / stoptoets
3
noch toets
5
indrukt. Als dat toch gebeurt, be-
wegen de wijzers van de stopwatch
7
,
8
,
9
.
Druk het kroonwieltje
4
na het instellen weer in
de behuizing. De chronograaf begint nu met de
gewenste kloktijd.
Datum instellen
Trek het kroonwieltje
4
voorzichtig tot aan
stand 1
11
uit de behuizing.
Stel de correcte tijd in door het kroonwieltje
4
met de klok mee te draaien.
2
MONTRE CHRONOGRAPHE
Instructions d‘utilisation et
consignes de sécurité
CHRONOGRAAF
Bedienings- en veiligheidsinstructies
CHRONOGRAPH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
A B
1
56
7
2 3
4
8
10
9
11 12
C
13
Z30299E / F
1516
D
14
Z30299E / F
15
16
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.45 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol Z30299 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol Z30299 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
1 Bewertung

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol Z30299 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol Z30299 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol Z30299 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell Z30299
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.45 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol Z30299 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (615) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol Z30299 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien