Bedienungsanleitung Auriol IAN 93861 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol IAN 93861 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 1 Kommentar und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

ARMBANDUHR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
WRISTWATCH
Operation and Safety Notes
7
RUČNI SA T
Opslužne i sigurnosne upute
РЪЧЕН ЧАСОВНИК
Инструкции за обслужване
и безопасност
CEAS DE MÂNĂ
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
ΡΟΛΟΪ ΧΕΙΡΟΣ
Υποδείξει χειρισού και ασφάλεια
A
B
4
1
2
5
6
3
GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY
Wristwatch
Q
Preparations for use
Q
Changing the battery
Note: Have batteries changed in a
specialist shop.
Q
Display
1
Minute hand
2
Crown
3
Second hand
4
Hour hand
5
1st position
6
Bezel (rotating outer ring)
(Z31814A-G, L-T)
Q
Setting the time
1. To set the time, pull the crown
2
out to the 1st position
5
.
2. Turn the crown
2
to set the hour
and minute hands
4
,
1
.
3. When the crown
2
is pushed
back to the normal position the
second hand
3
begins to run.
Q
Watertightness
J This watch is watertight to five bar
in accordance with DIN 8310.
Figure B shows the permissible
areas of use. Please note that the
watertightness is not a permanent
feature. It should be checked
annually and particularly before
subjecting it to special conditions,
as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with
daily use.
Q
Timing (Z31814A-G,
L-T)
The bezel
6
is used to indicate a
period of time (e.g. jogging time).
The amount of time elapsed can be
read easily from the bezel.
j Turn the bezel
6
in anti-
clockwise direction to mark the
start of timing.
Q
Cleaning and
maintenance
j Clean the product on the outside
only with a soft, dry cloth.
Q
Disposal
The packaging is made enti-
rely of recyclable materials,
which you may dispose of at
local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal autho-
rity for more details of how to dispose of
your worn-out product.
To help protect the environ-
ment, please dispose of the
product properly when it has
reached the end of its useful
life and not in the household
waste. Information on collec-
tion points and their opening
hours can be obtained from
your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled
in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Please return the batte-
ries and / or the device to the available
collection points.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal of the
batteries!
Batteries must not be disposed off with
domestic waste. They may contain toxic
heavy metals and are subject to hazar-
dous waste treatment rules and regulati-
ons. The chemical symbols of the heavy
metals are as follows: Cd = cadmium, Hg
= mercury, Pb = lead. That is why you
should dispose of used batteries at a lo-
cal collection point.
WARRANTY
The device has been manufactured to
strict quality guidelines and meticulously
examined before delivery. In the event of
product defects you have legal rights
against the retailer of this product. Your
legal rights are not limited in any way by
our warranty detailed below.
The warranty for this device is 3 years
from the date of purchase. Should this
device show any fault in materials or ma-
nufacture within three years from the
Baterije se ne smije uklanjati zajed-
no s kućnim otpadom. Iste mogu sa-
državati otrovne teške metale i obve-
zno ih je uklanjati sukladno
odredbama za poseban otpad. Ke-
mički znakovi teških metala su slije-
deći: Cd = kadmij, Hg = živa,
Pb = olovo. Stoga predajte istrošene
baterije na komunalno mjesto za sa-
biranje otpada.
JAMSTVENI LIST
Uređaj se brižno izrađuje prema
strogim smjernicama kvalitete i prije
isporuke savjesno ispituje. U slučaju
nedostataka na ovom proizvodu, na
raspolaganju imate zakonska prava
protiv prodavača tog uređaja. Vaša
zakonska prava ovim našim jam-
stvom koje je predstavljeno u nastav-
ku, ostaju netaknuta.
Na ovaj uređaj dobivate jamstvo u
trajanju od 3 godine od datuma ku-
povine. Jamstveni rok počinje s datu-
mom kupovine. Molimo dobro saču-
vajte originalan račun s blagajne. To
je dokumentacija kao dokaz kupovi-
ne koji će se zahtijevati.
Ako u razdoblju od tri godine od da-
ekološki prihvatljivog ma-
terijala, kojeg možete od-
ložiti preko lokalnih reci-
klažnih mjesta.
O mogućnostima zbrinjavanja dotra-
jalog proizvoda možete se informirati
pri vašem općinskom ili gradskom ko-
munalnom uredu.
Ne bacajte dotrajali proi- Ne bacajte dotrajali proi-
zvod u smeće iz kućan-
stva, zbog zaštite okoline,
već ga predajte na mjestu
za stručno odlaganje ot-
pada. Informacije o mje-
stima za sakupljanje otpa-
da i njihovom radnom
vremenu možete dobiti pri
Vašem nadležnom općin-
skom uredu.
Oštećene ili istrošene baterije po-
trebno je sukladno smjernici
2006 / 66 / EC predati sustavu reci-
klaže. Vratite baterije i / ili uređaj
preko ponuđenih sabirnih ustanova.
Pb
Ugrožavanje okoliša
kroz pogrešno ukla-
njanje baterija!
resistant) sukladno DIN 8310.
Prikaz B pokazuje dozvoljena
područja primjene. Molimo vodite
računa, da nepromočivost nije
trajno svojstvo. Istu je potrebno
godišnje i posebno prije iznimnog
opterećenja provjeriti, jer ugra-
đeni elementi brtvila gube svoju
funkciju u svakodnevnoj uporabi.
Q
Označavanje
vremena (Z31814A-
G, L-T)
Lineta
6
je predviđena za označa-
vanje vremenskog razdoblja (npr.
vremensko razdoblje trčanja).
Proteklo vrijeme može se jednostavno
očitati pomoću linete.
j Okrečite linetu
6
u suprotnom
smjeru vrtnje kazaljke sata, kako
bi označili početak mjerenja
vremena.
Q
Čišćenje i njega
j Čistite proizvod isključivo izvana
sa mekom, suhom krpom.
Q
Zbrinjavanje otpada
Pakiranje se sastoji od
Ručni sat
Q
Pripreme za korištenje
Q
Izmjena baterije
Napomena: Baterije promijenite u
specijaliziranoj trgovini.
Q
Pokazivanje
1
Pokazivač minuta
2
Kruna
3
Pokazivač sekundi
4
Pokazivač sati
5
Pozicija 1
6
Lineta (okretni vanjski prsten)
(Z31814A-G, L-T)
Q
Namještanje vremena
1. Za namještanje vremena izvucite
krunu
2
sve do pozicije 1
5
.
2. Namjestite sate i minute
4
,
1
vrtnjom krune
2
.
3. Nakon što ste ponovno pritisnuli
krunu
2
u normalni položaj,
pokazivač sekundi
3
se uključi.
Q
Nepromočivost
J Ovaj sat je nepromočiv do pet
bara (engleski: 5 bar water
HR
HR HR HR HR
Q
Curăţare și întreţinere
j Curăţaţi produsul numai în exte-
rior cu o lavetă moale și uscată.
Q
Înlăturare
Ambalajul este din materi-Ambalajul este din materi-
ale ecologice, care pot fi
înlăturate în punctele
locale de reciclare.
Posibilităţi de înlăturare ale produsu-
lui dvs. le puteţi afla în localitatea
dvs. sau la administraţia locală.
Pentru protejarea mediului
înconjurător nu aruncaţi
produsul la gunoiul mena-
jer ci duceţi-l la un punct
de salubrizare corespun-
zător. Vă puteţi informa
cu privire la punctele de
colectare și orarul acesto-
ra la administraţia respon-
sabilă de aceasta.
Bateriile defecte sau consumate tre-
buie reciclate conform Directivei
2006 / 66 / CE. Înapoiaţi bateriile
și / sau aparatul prin intermediul
punctelor de colectare indicate.
Q
Etanșeitate
(rezistenţă la apă)
J Acest ceas este rezistent la apă
până la o presiune de cinci bari
(engleză: 5 bar water resistant)
conform DIN 8310. Figura B
ilustrează domeniile permise
de utilizare. Aveţi în vedere că
etanșeitatea nu este o caracteris-
tică permanentă. Trebuie verifi-
cată anual și în special înaintea
solicitărilor deosebite, deoarece
funcţiile elementelor de etanșare
integrate se uzează în folosirea
zilnică.
Q
Marcarea timpului
(Z31814A-G, L-T)
Luneta
6
este prevăzută pentru
marcarea timpului (de ex.: durata de
jogging). Cu ajutorul lunetei se poate
citi simplu perioada de timp scursă.
j Întoarceţi luneta
6
contrar sen-
sului acelor de ceasornic, pentru
a marca începutul unei măsurări
a timpului.
Ceas de mână
Q
Pregătirea pentru
folosire
Q
Schimbarea bateriei
Notă: Dispuneţi schimbarea baterii-
lor într-un magazin specializat.
Q
Afișaj
1
Afișaj minute
2
Coroană
3
Afișaj secunde
4
Afișaj ore
5
Poziţie 1
6
Lunetă (inel exterior rotativ)
(Z31814A-G, L-T)
Q
Reglarea timpului
1. Pentru reglarea orei trageţi
coroana
2
afară până la
poziţia 1
5
.
2. Prin rotirea coroanei
2
reglaţi
orele și minutele
4
,
1
.
3. Atunci când, aţi adus coroana
2
din nou în poziţie normală,
pornește afișajul de secunde
3
.
RO RO RO
date of purchase, we will repair or re-
place it - at our choice - free of charge to
you.
The warranty period begins on the date
of purchase. Please keep the original
sales receipt in a safe location. This do-
cument is required as your proof of
purchase. This warranty becomes void if
the device has been damaged or impro-
perly used or maintained.
The warranty applies to faults in material
or manufacture. This warranty does not
cover product parts subject to normal
wear, thus possibly considered consuma-
bles (e.g. batteries) or for damage to fra-
gile parts, e.g. switches, rechargeable
batteries or glass parts.
The warranty further excludes a reduc-
tion in water tightness. The state of water
tightness is not a permanent property
and should therefore be regularly
maintained. Please note, opening and re-
pairs performed by unauthorized indivi-
duals will void any warranty.
tuma kupovine ovog proizvoda na-
stane kakva greška na materijalu ili
tvornočka greška, proizvod ćemo –
prema našem izboru – besplatno
popraviti ili zamijeniti. Ovo jamstvo
se poništava, kada se proizvod ošte-
ti, nestručno koristi ili ne održava.
Jamstvo vrijedi za nedostatke na ma-
terijalu ili tvorničke pogreške. Ovo
jamstvo se ne proteže na dijelove
proizvoda, koji podliježu normalnom
trošenju i stoga se mogu smatrati
kao normalni potrošni dijelovi (npr.
baterije) ili za oštećenja na krhkim
dijelovima, npr. prekidaču, punjivim
baterijama ili takvi, koji su izrađeni
od stakla.
Iz jamstva je isto isključeno smanjiva-
nje vodonepropusnosti. Stanje vodo-
nepropusnosti nije svojstvo koje je
postojano i zbog toga se mora redo-
vito održavati. Molimo imajte na
umu, da ako uru otvaraju i poprav-
ljaju osobe, koje za to nisu ovlašte-
ne, gubite vaše jamstvo.
Pb
Dăunarea mediului
înconjurător prin
înlăturarea necores-
punzătoare a
bateriilor!
Bateriile nu au voie să fie aruncate
în gunoiul menajer. Ele pot conţine
metale grele toxice și se supun trata-
mentului deșeurilor speciale. Simbo-
lurile chimice ale metalelor grele sunt
cele care urmează: Cd = Cadmiu,
Hg = Mercur, Pb = Plumb. De
aceea, predaţi bateriile consumate
la un punct de colectare comunal.
GARANŢE
Aparatul a fost produs cu atenţie conform
unor standarde stricte de calitate și verifi-
cat înainte de livrare. În cazul defectelor
la nivelul acestui aparat aveţi drepturi le-
gale faţă de vânzătorul aparatului. Aces-
te drepturi legale nu sunt limitate de ga-
ranţia noastră prezentată în continuare.
Pentru acest aparat vă oferim o garanţie
de 3 ani începând cu data achiziţiei. Peri-
oada garanţiei începe la data achiziţiei.
Vă rugăm să păstraţi bonul de casă origi-
nal. Acesta reprezintă dovada achiziţiei.
RO RO
Dacă în decurs de trei ani de la data
achiziţiei acestui produs se înregistrează
un defect de material sau de fabricaţie,
vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul
– la alegerea noastră – aparatul. Drep-
tul de garanţie se stinge dacă produsul
este deteriorat, utilizat sau întreţinut în
mod necores punzător.
Garanţia se aplică numai pentru defecte
de material și de fabricaţie. Această ga-
ranţie nu acoperă piesele componente
ale produsului care prezintă umre norma-
le de uzură și care sunt văzute ca piese
de schimb sau deteriorările la nivelul pie-
selor casante, de exemplu întrerupătoare,
acumulatori sau piese fabricate din sticlă.
De la garanie se exclude de asemenea
pierderea etanșeităii. Nivelul de imper-
meabilitate nu este o caracteristică de
durată și de aceea trebuie întreinută pe-
riodic. Vă rugăm să luai în considerare
că dechiderea și repararea ceasului dum-
neavoastră de către persoanele neautori-
zate poate elimina dreptul dumneavoas-
tră la garanie.
93861_HR_RO_BG_GR_CY.indd 1 9/27/2013 5:31:03 PM
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.37 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol IAN 93861 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol IAN 93861 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol IAN 93861 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Zariah 18-08-2023
Meine Uhr funktionierte nicht mehr. Was soll ich machen? Kann ich es nicht einem Uhrenreparaturbetrieb mitteilen?!

Antworten | Das war hilfreich (0) (Übersetzt von Google)

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol IAN 93861 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol IAN 93861 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell IAN 93861
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.37 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol IAN 93861 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (616) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol IAN 93861 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien