Bedienungsanleitung Auriol IAN 66976 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol IAN 66976 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 1 Stimme mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 100/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

GB/IE
GB/IE
GB/IE GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE
GB/IE GB/IE
GB/IE GB/IE
GB/IE
GB/IE
SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Datumet bör inte ställas in mellan 21:00 och
01:00 eftersom det eventuellt kan växla på fel
sätt. Om datum ändå måste ställas in inom denna
tidsram, ställ in ett annat klockslag först. Korrigera
sedan klockslaget när datum är inställt.
Tryck in kronan
4
i boetten igen när datum är
inställd.
Använda tidtagningsuret
Tidtagningen visas med tidtagningsindikeringarna
7
,
8
,
9
. Dessa rör sig oberoende av tim- och minut-
visarna
1
,
2
och sekundvisaren
10
. Tidtagnings-
uret kan visa maximalt 11 timar, 59 minuter och
59,95 sekunder.
Användning vid 100 meterslopp
(standardtidtagning):
Start: Tryck Start / Stopp-knappen
3
.
Stopp: Tryck Start / Stopp-knappen
3
igen.
Återställning: Tryck knappen
5
.
Ställa in klockslag
Dra ut kronan
4
försiktigt ur boetten till
position 2
12
, när sekundvisaren står
10
på ”0”
(klockan 12).
Ställ in önskad minut och timme genom att vrida
kronan
4
medsols. Se till att inte trycka vare
sig Start / Stopp-knappen
3
eller knappen
5
.
Annars rör sig visarna i tidtagningsuret
7
,
8
,
9
.
Tryck in kronan
4
i boetten igen när tiden är
inställd. Klockan startar nu med inställt klock-
slag.
Ställa in datum
Dra ut kronan
4
försiktigt ur boetten till
position 1
11
.
Ställ in önskat datum genom att vrida kronan
4
medsols.
Obs:
Datumet kan bara ställas in om man vrider
medsols.
Tidtagningsurets 1 / 20-sekundvisare roterar ett
helt varv. Tryck knappen
5
för att ställa tidtag-
ningsurets 1 / 20-sekundvisare på ”10”.
Tryck start- / stopp-knappen
3
i 2 sekunder.
Tidtagningsurets sekundvisare roterar ett helt varv.
Tryck knappen
5
för att ställa tidtagningsurets
sekundvisare på ”12”.
Tryck start- / stopp-knappen
3
i 2 sekunder.
Tidtagningsurets minutvisare roterar ett helt varv.
Tryck knappen
5
för att ställa tidtagningsurets
minutvisare på ”12”.
Obs: Tidtagningsurets visare rör sig snabbt om
knappen
5
hålls tryckt.
Tryck in kronan
4
i huset igen.
Tidtagningsuret visar en mellantid:
Tryck knappen
5
.
Tryck Start / Stopp-knappen
3
.
Tryck knappen
5
igen.
taren
16
, ta bort spännet
13
och gör på samma
sätt som ovan beskrivet.
Användning
Obs: Tidtagningsindikeringarna
7
,
8
,
9
måste
ställas på ”0” (klockan 12) innan klockslag och da-
tum kan ställas in.
Ställ tidtagningsindikeringarna
på ”0” (klockan 12)
Tidtagningsuret går:
Tryck Start / Stopp-knappen
3
.
Tryck knappen
5
.
Tidtagningsuret står:
Tryck knappen
5
eller dra ut kronan
4
försiktigt
till position 1
11
ur huset och tryck knappen
5
.
Om ingen av sekundvisarna befinner sig i
”0”-position:
Dra ut kronan
4
til position 2
12
.
Tryck start- / stopp-knappen
3
i 2 sekunder.
Släpp fjädern så att den återgår till sin utgångs-
position. Spännet är nu
13
fast.
Ta bort segment (bild D)
(modell Z30299E / F)
Obs: De segment som kan tas bort är markerade
med en pil (se bild D). Dessa sitter ihop med stift.
Man kan skjuta ut dem med reparationssatsen
15
i pilens riktning. Ta hjälp av en pincetter för ta bort
stiften.
Lägg herrkronografen med urtavlan nedåt i repa-
rationssatsen
15
.
Ta bort stiftet i det segment du vill ta bort (se ovan)
och ta bort segmentet
14
.
Obs: Om du vill ta bort flera segment
14
, räck-
er det att ta bort de båda yttre stiften.
Sätt ihop armbandsklockan igen genom att sätta
ihop de lossade segmenten
14
med ett stift.
Tryck in det i motsatt riktning mot pilen i nästa
segment
14
.
Obs: Om du vill ta bort flera segment
14
direkt
vid spännet
13
, tryck ihop fjädern med påskju-
Stoppa inte in fingrarna eller andra kroppsdelar
i håltången.
Stansa ett nytt hål på önskad plats i klockans
armband om du vill anpassa armbandsklockan.
Förkorta armbandsklocka
(modell Z30299E / F)
Obs: Armbandsklockan kan förkortas genom att
justera spännet
13
eller ta bort segment
14
. Använd
medlevererad reparationssats
15
.
Justera spänne (bild C)
(modell Z30299E / F)
Obs: Spännet
13
hålls i rätt position med en fjäder.
Placera kronografen i reparationssatsen
15
och
tryck ihop fjädern med mothållet
16
för att justera
spännet
13
.
Öppna spännet
13
.
Håll fjädern sammantryck (enligt ovan) och
justera spännet
13
som önskat.
släng dem inte på eld, kortslut dem inte och ta
inte isär dem.
Undvik kontakt med huden, ögonen och slem-
hinnor. Spola omedelbart av den plats som
kommit i kontakt med batterisyran, använd rent
vatten och uppsök läkare.
Vattentäthet
Denna klocka är vattentät till fem bar (engelska:
5 bar water resistant) enligt DIN 8310. Bild B
visar ytterligare användningsområden. Observera
att vattentätheten inte är en permanent egenskap.
Vattentätheten bör kontrolleras en gång om året,
speciellt vid belastning eftersom de inbyggda
tätningskomponenternas funktion försämras i
dagligt bruk.
Anpassa armbandsklocka
(modell Z30299C)
Obs: Du behöver en håltång för detta arbetssteg.
OBSERVERA RISK FÖR KLÄMSKADOR!
Säkerhetsanvisningar
för batterier
Ta ur batterierna om produkten inte skall användas
under längre tid.
OBSERVERA! EXPLOSIONS-
RISK! Ladda aldrig batterierna!
Kontrollera att batteripolerna ligger åt rätt håll.
Dessa visas i batterifacken.
Rengör batteri- och apparatkontakter om
nödvändigt.
Ta omedelbart bort ett tomt batteri ur produkten.
Risk för att batteriet läcker föreligger.
Om detta inte beaktas kan batteriet laddas ur
utöver förekommande spänning. Risk för läckage
föreligger. Om batteriet läcker inne i produkten,
ta ur det omedelbart för att undvika skador på
produkten.
Kasta inte batterierna i hushållssoporna.
Varje användare är förpliktad att avfallshanteras
batterier enligt gällande miljöregler.
Förvara batterierna utom räckhåll för barn,
Använd inte produkten på sjuk-
hus eller i närheten av medicinsk utrustning. Detta
kan medföra funktionsstörningar i livsuppehål-
lande utrustning.
Utsätt inte produkten för
– extrema temperaturer,
– starka vibrationer,
– stark mekanisk påverkan,
– direkt solljus,
– fuktighet.
Risk för skador i produkten.
Se till att apparathuset inte gnids för häftigt mot
textil. Detta kan medföra statisk uppladdning
och påverka mätresultatet.
Garantin omfattar inte skador vilka kan härledas
till osakkunnig hantering, icke beaktande av
bruksanvisning eller otillåtet ingrepp av obehörig
person samt slitageskador.
Försök inte öppna produkten. Osakkunniga
reparationer av produkten kan innebära risker
för användaren. Låt endast behörig elektriker
reparera produkten.
Allmänna
säkerhetsanvisningar
RISK FÖR LIVS-
FARLIGA SKADOR FÖR SPÄD-
BARN OCH BARN! Låt inte barn
leka med förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk
föreligger vid hantering av förpackningsmateria-
let. Mindre barn förstår inte farorna som lurar.
Håll alltid mindre barn på avstånd. Produkten
är ingen leksak.
Barn och personer med bristande kunskaper
och eller erfarenhet samt personer med nedsatta
fysiska, motoriska hinder, handikappade personer
eller barn skall om möjligt inte använda produkten
utan uppsikt eller handledning av säkerhetsan-
svarig person. Barn skall hållas under uppsikt och
får absolut inte använda produkten som leksak.
LIVSFARA! Batterier är lätta att
svälja vilket innebär livsfara. Uppsök omedelbart
läkare om någon svalt ett batteri.
Använd aldrig en produkt som är skadad. Skadad
produkt kan medföra elstötar och livsfara.
SESE
9
Tidtagningsur Minutvisare / Timvisare
10
Sekundvisare
11
Position 1
12
Position 2
13
Spänne
14
Segment
15
Reparationssats för modell E, F
16
Mothåll för modell E, F
Leveransens omfattning
1 kronograf
1 reparationssats för modell E, F
1 knappbatteri
1 bruksanvisning
Säkerhet
FÖRVARA ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BEHOV.
Kronograf
Inledning
Förvara denna bruksanvisning på säker
plats. Se till att bruksanvisningen alltid
finns tillgänglig även vid vidare användning
av tredje man.
Avsedd användning
Kronografen visar tid och datum och kan användas
som stoppur.
De olika delarna
1
Timvisare
2
Minutvisare
3
Start- / Stopp-knapp (tidtagningsfunktion)
4
Krona
5
Knapp (för mellantid / återställning av mellan-
tid / reset)
6
Datumindikering
7
Tidtagningsur sekundvisare
8
1 / 20-sekundindikering
FIFI FI FI FI FI FI FI
Pb
Akkujen väärä hävittäminen
aiheuttaa ympäristövahinkoja!
Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat
sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja ne kuuluvat
ongelmajätekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset
merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea,
Pb = lyijy. Toimita tästä syystä vanhat paristot
kunnalliseen keräyspisteeseen.
EMC
Tuotenimike:
Kronografi-rannekello
Malli nro.: Z30299C / E / F
Versio: 08 / 2011
Tietojen päivämäärä: 08 / 2011
Tunnistenro: Z30299C / E / F082011-3
Jätehuolto
Pakkaus on ympäristöystävällista materi-
aalia, jonka voit viedä paikalliseen kierrä-
tyspisteeseen.
Saat lisätietoa käytettyjen tuotteiden jätehuoltomah-
dollisuuksista kunnan- tai kaupungintoimistosta.
Älä heitä käytettyä tuotetta talousjätteisiin.
Toimi ympäristöystäväl-lisesti toimittamalla
se asianmukaiseen jätehuoltoon. Paikalli-
sesta kunnan- tai kaupungintoimistosta saat
lisätietoa kierrätyspisteistä ja aukioloajoista.
Vie paristot ja / tai laite keräyspisteeseen.
Vialliset ja käytetyt paristot on toimitettava
kierrätykseen direktiivin 2006 / 66 / EC mukaisesti.
Palauta paristot ja / tai laite tarjolla olevaan
keräyslaitokseen.
Käynnistä ajanottokello, kun kohde tai ihminen
ohittaa lähtöpisteen. Pysäytä ajanottokello, kun
maali on saavutettu.
Lue ajanottokellon sekuntinäytöstä
7
kuluneet
sekunnit (esim. 50 s.).
Lue sitten arvo, joka on sekuntinäytön
10
vas-
taavan paikan vieressä takometrillä (esim. 72).
Tämä arvo näyttää liikkeen nopeuden (esim 72
= 72 km / h).
Puhdistus ja hoito
Puhdista tuote vain ulkopuolelta pehmeällä,
kuivalla liinalla.
Huolto
FI
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
e-mail: milomex@lidl.fi
IAN 66976
Käyttö 5000 metrin kilpajuok-
sussa (väliaikamittaus):
Tämä toiminto tarjoaa mahdollisuuden ajanoton
aikana mitata väliaikatulos normaalin ajanoton
käydessä edelleen.
Start: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Väliaika: Paina näppäintä
5
.
Väliaika-vapautus: Paina näppäintä
5
uudelleen.
Huomautus: Voit väliaikanäppäimellä
5
ottaa
väliajan ja suorittaa väliajan vapautuksen niin usein
kuin haluat.
Menettelyn päättäminen: Paina Start / Stop
-näppäintä
3
.
Palautus: Paina näppäintä
5
.
Takometri (mallit Z30299C / E)
Takometri näyttää yksikössä km / h, kuinka nopeasti
kohde (esim. auto) tai ihminen liikkuu. Jotta tulos voi-
taisiin lukea, kuljettavan matkan on oltava 1 km pitkä.
voi näyttää korkeintaan 11 tunnin, 59 minuutin
ja59,95 aikavälin.
Käyttö100 metrin kilpajuoksussa
(vakio ajanmittaus):
Start: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Stop: Paina Start / Stop -näppäintä
3
uudelleen.
Palautus: Paina näppäintä
5
.
Käyttö koripallo-ottelussa
(akkumulatiivinen ajanmittaus):
Start: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Stop / aikalisä: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Uusi startti: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Stop: Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Huomautus: Ajanottokellon uusi startti ja stop voi-
daan suorittaa niin usein kuin vain halutaan paina-
malla start / stop -näppäintä
3
.
Palautus: Paina näppäintä
5
.
Päivämäärän asetus
Vedä nuppikruunu
4
varovasti kuoresta
asentoon 1
11
.
Aseta haluttu päivämäärä nuppikruunua
4
myötäpäivään kiertämällä.
Huomautus:
Päivämäärä voidaan asettaa vain myötäpäivään
kiertämällä.
Päivämäärää ei tulisi asettaa kello 21:00 ja 01:00
välille, koska se ei silloin mahdollisesti vaihdu oi-
kein. Mikäli päivämäärä kuitenkin on asetettava
tälle ajalle, aseta kellonaika tätä ennen johonkin
muuhun aikaan. Korjaa kellonaika vasta päivä-
määrän asetuksen jälkeen.
Kun olet asettanut päivämäärän, paina nuppikruunu
4
takaisin kuoreen.
Ajanottokellon käyttö
Mitattu aika näytetään ajanottokellon näytöissä
7
,
8
,
9
. Nämä liikkuvat tunti- ja minuuttiviisareista
1
,
2
ja sekuntiviisarista
10
riippumatta. Ajanottokello
Huomautus: Ajanottokellon viisarit liikkuvat
nopeasti, jos painiketta
5
pidetään painettuna.
paina nuppi
4
taas kellon koteloon.
Ajanottokello näyttää väliajan:
Paina näppäintä
5
.
Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Paina näppäintä
5
uudelleen.
Kellonajan asetus
Vedä nuppikruunu
4
kuoresta varovasti asen-
toon 2
12
, kun sekuntiviisari
10
on asennossa
”0” (kello 12 ).
Aseta haluttu minuutti ja tunti kiertämällä nup-
pikruunua
4
myötäpäivään. Pidä huoli siitä, ettet
paina Start-/Stop -näppäintä
3
etkä näppäin-
5
. Muuten ajanottokellojen
7
,
8
,
9
viisarit liikkuvat.
Kun olet asettanut kellonajan, paina nuppikruu-
nu
4
takaisin kuoreen. Kello käynnistyy nyt
halutulla kellonajalla.
Paina näppäintä
5
.
Ajanottokello seisoo:
Paina näppäintä
5
tai vedä nuppikruunu
4
varovasti asentoon 1
11
kuoresta ja paina näp-
päintä
5
.
Ellei mikään ajanottokellon viisari ole
asennossa ”0”:
Vedä nupista
4
asentoon 2
12
asti.
Paina Start- / Stop-painiketta
3
noin 2 sekuntia.
Ajanottokello-1 / 20-sekuntiviisari kiertää koko
kierroksen. Paina painiketta
5
, kun haluat asettaa
ajanottokello-1 / 20-sekuntiviisarin asentoon ”10”.
Paina Start-/Stop -painiketta
3
2 sekuntia.
Ajanottokellon sekuntiviisari kiertää koko kier-
roksen. Paina painiketta
5
, kun haluat asettaa
ajanottokellon sekuntiviisarin asentoon ”12”.
Paina Start-/Stop -painiketta
3
2 sekuntia.
Ajanottokello-minuutti-tuntiviisari kiertää koko
kierroksen. Paina painiketta
5
, kun haluat asettaa
ajanottokello-minuutti-sekuntiviisarin asentoon ”12”.
Poista sokat nivelistä
14
, jotka haluat poistaa (ku-
ten ylempänä kuvattu) ja ota nivel pois paikoiltaan.
Huomautus: Mikäli haluat poistaa useampia
yhteen kuuluvia niveliä
14
riittää, kun poistat
vain kummankin ulommaisen sokan.
Kokoa taas kellon ranneke yhteen yhdistämällä
irralliset nivelet
14
sokalla. Paina tämä nuolen
suuntaa vastaan yhdistettyihin niveliin
14
.
Huomautus: Yhden tai useamman nivelen
14
poistamiseksi välittömästi lukolta
13
paina jousi-
tappi yhteen luistilla
16
, poista lukko
13
ja jat-
ka ylläkuvatulla tavalla.
Käyttö
Huomautus: Ennen kuin voit asettaa kellonajan
tai päivämäärän on säädettävä ajanottokellon näy-
töt
7
,
8
,
9
asentoon ”0” (kello 12 )
Ajanottokellojen näytön asetus
asentoon ”0” (kello 12)
Ajanottokello käy vielä:
Paina Start / Stop -näppäintä
3
.
Lukon säätö (kuva C)
(malli Z30299E / F)
Huomautus: Lukko
13
pidetään paikallaan jousi-
tapilla. Pane lukon
13
säätämiseksi kronografi kor-
jaussettiin
15
ja paina jousitappi yhteen luistilla
16
.
Avaa lukko
13
.
Pidä jousitappia yhteenpuristettuna (kuten ylem-
pänä kuvattu) ja säädä lukko
13
kuten haluat.
Päästä jousitappi irti, jotta se voi lukittua takaisin
lähtöasentoonsa. Lukko
13
on nyt kiinnitetty.
Nivelten poisto (kuva D)
(mallit Z30299E / F)
Huomautus: Nivelet, jotka voidaan poistaa, on
merkitty nuolella (katso kuva D). Ne on kiinnitetty
toisiinsa sokilla. Nämä voidaan työntää ulos nuolen
suuntaan korjaussetillä
15
. Ota tarvittaessa pinsetti
avuksesi sokkien poistossa.
Aseta miesten kronografi numerotaulu alaspäin
korjaussettiin
15
.
Kellon rannekkeen säätäminen
(mallit Z30299C)
Huomautus: Tähän työvaiheeseen tarvitset
reikäpihdit.
HUOMIO PURISTUMISEENJOUTUMIS-
VAARA! Varo, etteivät sormesi tai kehon muut
kehon osat joudu reikäpihtien väliin.
Lävistä kellon rannekkeen säätämiseksi reipäpih-
deillä uusi reikä kellon rannekkeen tarvittavaan
kohtaan.
Kellon rannekkeen lyhentäminen
(mallit Z30299E / F)
Huomautus: Kellon ranneke voidaan lyhentää
lukon
13
säädöllä tai nivelten
14
poistolla. Käytä
tähän toimituksen sisältämää korjaussetttiä
15
.
Paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Laki velvoittaa jokaista käyttäjää hävittämään
paristot määräysten mukaisesti!
Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Älä
koskaan heitä paristoja tuleen äläkä oikosulje
tai pura niitä!
Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin.
Jos pariston happoa joutuu iholle, huuhtele
kyseinen kohta runsaalla määrällä vettä ja / tai
mene lääkäriin!
Vesitiiviys
Tämä kello on vesitiivis viiteen bariin asti (eng-
lanniksi: 5 bar water resistant) DIN 8310 mkaisesti.
Kuva B näyttää sallitut käyttöalueet. Huomaa, ettei
vesitiiviys ole mikään pysyvä ominaisuus. Se
tulisi tarkistaa vuosittain ja ennen erityisiä kuormi-
tuksia, koska sisäänasennettujen tiiviste-elementtien
toiminto heikkenee jokapäiväisessä käytössä.
huomattavia vaaratilanteita. Anna korjaukset vain
ammattiliikkeen tehtäväksi.
Paristoja koskevia
turvallisuusohjeita
Ota paristot pois laitteesta, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan.
VARO! RÄJÄHDYSVAARA! Älä
missään tapauksessa lataa paristoja
uudelleen!
Laita paristot laitteeseen aina oikein päin. Na-
pojen oikea suunta on merkitty paristolokeroihin.
Puhdista paristo- ja laitekosketus tarvittaessa,
ennen kuin laitat paristot lokeroon.
Tyhjentynyt paristo on poistettava välittömästi
laitteesta. Se voi vuotaa paristotilaan!
Ellei näitä ohjeita noudateta, paristo voi tyhjentyä
yli loppujännitteensä. Silloin on olemassa vaa-
ra, että akku vuotaa. Jos laitteesi paristo on
päässyt vuotamaan, poista se välittömästi, näin
vältät laitteen vaurioitumisen!
Älä ota laitetta käyttöön, jos se on viallinen.
Vioittuneet laitteet merkitsevät sähköiskun aiheut-
tamaa hengenvaaraa.
Älä käytä laitetta sairaaloissa tai
muissa lääketieteellisissä laitoksissa. Tämä voi
johtaa elintoimintoja ylläpitävien laitteiden toi-
mintahäiriöihin.
Älä altista laitetta
– äärimmäisille lämpötiloille,
– voimakkaille värähtelyille,
– suurelle mekaaniselle kuormitukselle,
– suoralle auringonvalolle,
– kosteudelle.
Laite voi vioittua.
Älä anna laitteen kotelon hankautua voimakkaasti
kankaita vasten. Se voi johtaa staattiseen latau-
tumiseen ja vaikuttaa mittaustulokseen.
Huomaa, että takuu ei korvaa väärästä käsittelystä,
käyttöohjeen tietojen noudattamatta jättämisestä
tai valtuuttamattomien henkilöiden toimenpiteistä
aiheutuvia vikoja.
Älä koskaan pura laitetta osiin. Asiantuntematto-
masti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle
Yleiset turvaohjeet
HENGEN- JA
TAPATURMANVAARA PIKKU-
LAPSILLE JA LAPSILLE! Älä kos-
kaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyy-
teen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaleihin
liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein
vaarat. Pidä lapset aina loitolla tuotteesta. Tuote
ei ole lasten leikkikalu.
Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(lapset mukaan luettuina) käyttöön, joiden fyysinen,
aistimuksellinen tai henkinen kunto on rajoittunut
tai joilla ei ole kokemusta / tietoja laitteen käytöstä.
He saavat käyttää laitetta ainoastaan turvalli-
suudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa
tai jos heille on annettu opastusta laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava ja pidettävä huoli siitä,
etteivät he pääse leikkimään laitteen kanssa.
HENGENVAARA! Paristojen
nieleminen voi olla hengenvaarallista. Pariston niel-
leen henkilön on välittömästi mentävä lääkärille.
11
Asento 1
12
Asento 2
13
Lukko
14
Nivel
15
Mallien E, F korjaussetti
16
Mallien E, F luisti
Toimitukseen kuuluu
1 kronografi-rannekello
1 mallien E, F korjaussetti
1 nappiparisto
1 käyttöohje
Turvallisuus
SÄILYTÄ KAIKKI TURVA- JA MUUT OHJEET
TULEVAA TARVETTA VARTEN!
Kronografi-rannekello
Johdanto
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Anna kaikki
asiakirjat laitteen mukana mahdolliselle
uudelle omistajalle.
Määräystenmukainen käyttö
Kronografi näyttää ajan ja päivämäärän ja sitä
voidaan käyttää ajanottokellona.
Osien kuvaus
1
Tuntiviisari
2
Minuuttiviisari
3
Start- / stop -näppäin (ajanottotoiminto)
4
Nuppikruunu
5
Näppäin (väliaika / väliajan vapautus / reset
6
Päivämääränäyttö
7
Ajanottokello sekuntiviisari
8
1 / 20-sekuntinäyttö
9
Ajanottokello Minuuttiviisari / Tuntiviisari
10
Sekuntiviisari
FIFIFIFIFIFIFIFIFI
GB/IE
GB/IE
Disposal
The packaging is made entirely of recy-
clable materials, which you may dispose
of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more
details of how to dispose of your worn-out product.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it has
reached the end of its useful life and not
in the household waste. Information on
collection points and their opening hours
can be obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the
batteries and / or the device to the available collection
points.
special conditions, as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with daily use.
Adjusting the watch strap
(model Z30299C)
Note: For this step you need a hole punch.
CAUTION - DANGER OF CRUSHING!
Please ensure that you do not put your fingers or
other parts of the body between the hole punch.
In order to be able to adjust the size of the
watch strap, punch a new hole at the required
position in the watch strap with the hole punch.
Shortening the watch strap
(models Z30299E / F)
Note: The watch strap can be shortened by adjusting
the fastener
13
or removing segments
14
. To this
purpose you should use the repair set supplied
15
.
GB/IEGB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IEGB/IEGB/IEGB/IEGB/IEGB/IE
Pb
Environmental damage through
incorrect disposal of the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual do-
mestic waste. They may contain toxic heavy metals
and are subject to hazardous waste treatment rules
and regulations. The chemical symbols for heavy
metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury,
Pb = lead. That is why you should dispose of used
batteries at a local collection point.
EMC
Product description:
Chronograph Watch
Model No.: Z30299C / E / F
Version: 08 / 2011
Last Information Update: 08 / 2011
Ident no.: Z30299C / E / F082011-3
Service
GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(0,10 GBP/Min.)
IAN 66976
IE
Service Ireland
Tel: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min. (peak)
0,06 EUR/Min. (off peak))
IAN 66976
Tachymeter
(for model Z30299C / E)
The tachymeter shows in km / h how fast an object
(e.g. a car or human being) is moving. In order to
be able to read off the result directly, the distance
covered must be 1 km long.
Start the stopwatch when the object or individual
crosses the starting point. Stop the stopwatch
when the finishing point is reached.
Read off the number of seconds that have elapsed
(e.g. 50 seconds) on the seconds display of the
stopwatch
7
.
Then read off the value which is to be found next
to the corresponding position of the second hand
10
on the tachymeter (e.g. 72). This value shows
the speed of movement (e.g. 72 = 72 km / h).
Cleaning and maintenance
Clean the product on the outside only with a soft,
dry cloth.
Note: a re-start and stop of the stopwatch can be
performed as often as you like by pressing the
start / stop button
3
.
Reset: press the button
5
.
Operation during a 5000-Meter
Race (split time measurement):
This function offers you the possibility of timing an
intermediate result while you are timing the main race,
with the standard timing continuing in the background.
Start: press the start / stop button
3
.
Split time: press the button
5
.
Split time release: press the button
5
again.
Note: the split time and split time release can be
performed as often as you wish by pressing the
button
5
.
Final Stop: press the start / stop button
3
.
Reset: press the button
5
.
Using the Stopwatch
The time measured is shown by the stopwatch dis-
plays
7
,
8
,
9
. These move independently of the
hour and minute hand
1
,
2
and the second
hand
10
. The stopwatch can display a maximum
period of 11 hours, 59 minutes and 59.95 seconds.
Operation during a
100-Meter Race (standard
time measurement):
Start: press the start / stop button
3
.
Stop: press the start / stop button
3
again.
Reset: press the button
5
.
Operation for Basketball
(accumulative time measure-
ment):
Start: press the start / stop button
3
.
Stop / time-out : press the start / stop button
3
.
Re-start: press the start / stop button
3
.
Stop: press the start / stop button
3
.
After you have set the time, press the crown
4
back into the housing. The watch now starts
with the desired time.
Setting the Date
Pull the crown
4
carefully out of the housing to
position 1
11
.
Adjust the chronograph to the desired date by
turning the crown
4
in a clockwise direction.
Note:
The date can only be set by turning in a clockwise
direction.
The date should not be adjusted between 9 p.m.
and 1 a.m., as it is possible that it will not turn
over correctly. If the date has to be adjusted
during this period, change the time beforehand
to a different period. You should only correct
the time after adjusting the date.
Press the crown
4
back into the housing after
adjusting the date.
Press the start / stop button
3
for about 2 sec-
onds. The stopwatch minute / hour hand makes
a full revolution. Press button
5
to set the stop
watch minute / hour hand to “12”.
Note: The stop watch hands move quickly if
you keep button
5
pressed.
Press the crown
4
back into the housing.
The stopwatch shows the split time:
Press the button
5
.
Press the start / stop button
3
.
Press the button
5
again.
Adjusting the Time
Pull the crown
4
carefully out of the housing to
position 2
12
if the second hand
10
is in the
“0” (12 o’clock) position.
Adjust the chronograph to the desired minutes
and hours by turning the crown
4
in a clock-
wise direction. Please ensure that you do not
press the start /stop button
3
or the button
5
.
Otherwise the hands of the stopwatches will
move
7
,
8
,
9
.
Resetting the Stopwatch
Displays to “0” (12 o’clock)
The stopwatch is still running:
Press the start / stop button
3
.
Press the button
5
.
The stopwatch is not running:
Press the button
5
or pull the crown
4
carefully
out of the housing to position 1
11
and press
the button
5
.
If none of the stop watch hands is in the
“0” position:
Pull out the crown
4
to position 2
12
.
Press the start / stop button
3
for about 2 sec-
onds. The stopwatch 1 / 20 second hand makes
a full revolution. Press button
5
to set the stop
watch 1 / 20 second hand to “10”.
Press the start / stop button
3
for about 2 sec-
onds. The stopwatch second hand makes a full
revolution. Press button
5
to set the stop watch
second hand to “12”.
Place the chronograph with the dial facing
downwards in the repair set
15
.
Remove the pins of the segment that you wish to
remove (as described above) and take out the
segment
14
.
Note: If you would like to take out more than one
consecutive segment
14
, it is sufficient to remove
the two outer pins.
Connect the watch strap together again by joining
the loose segments
14
with a pin. Press this pin
against the direction of the arrow into the adjacent
segments
14
.
Note: In order to remove one or more seg-
ments
14
directly on the fastener
13
, press out
the spring bar with the slider
16
, remove the
fastener
13
and proceed as described above.
Operation
Note: Before you can adjust the time or date, the
stopwatch displays
7
,
8
,
9
have to be reset to “0”
(12 o’clock).
Adjusting the Fastener (Fig. C)
(models E / F)
Note: The fastener
13
is held in position by a spring
bar. In order to adjust the fastener
13
, place the
chronograph in the repair set
15
and press the spring
bar together with the slider
16
.
Open the fastener
13
.
Keep the spring bar squeezed together (as
described above) and adjust the fastener
13
as
desired.
Release the spring bar so that it can snap back
into the original position. The fastener
13
is now
fixed in place.
Removing Segments (Fig. D)
(models E / F)
Note: The segments which can be removed are
marked with an arrow (see Fig. D). They are connected
together with pins. These can be pushed out in the
direction of the arrow with the repair set
15
. Use a
pair of tweezers if necessary in order to remove the
pins.
battery has leaked inside your device, you should
remove it immediately in order to prevent damage
to the device!
Batteries must not be disposed of in the normal
domestic waste!
Every consumer is legally obliged to dispose of
batteries in the proper manner!
Keep batteries away from children. Do not throw
batteries into a fire. Never short-circuit them or
take them apart.
Avoid contact with the skin, eyes and mucous
membranes. Any parts of the body coming into
contact with battery acid should be rinsed off with
copious amounts of water and / or a doctor
contacted if necessary!
Watertightness
This watch is watertight to 5 bar in accordance
with DIN 8310. Figure B shows the permissible
areas of use. Please note that the watertightness
is not a permanent feature. It should be checked
annually and particularly before subjecting it to
Under no circumstances should you take the device
apart. Improper repairs may place the user in
considerable danger. Repairs should only be
carried out by specialist personnel.
Safety Instructions
for Batteries
Remove the battery from the device if it is not
going to be used for a prolonged period.
CAUTION! DANGER OF EXPLO-
SION!
The batteries must never be
recharged!
When inserting the battery, ensure the correct
polarity! This is shown in the battery compartment.
If necessary, clean the battery and device contacts
before inserting the battery.
Remove a spent battery immediately from the
device. There is an increased danger of leaks!
If the above instructions are not complied with,
the battery may discharge itself beyond its end
voltage. There is then a danger of leaking. If the
Do not use the device if it is damaged. Damaged
devices represent a danger of death!
Do not use the device in hospitals
or medical facilities, as otherwise this may result
in malfunctions of life-support systems.
Do not expose the device to
– extreme temperatures,
– strong vibrations,
– heavy mechanical loads,
– direct sunlight,
– moisture.
Otherwise there is a danger that the device will
be damaged.
Please prevent the housing of the device from
rubbing to strongly against textiles. This may result
in static charges and affect the results of the
measurements.
Please note that the guarantee does not cover
damage caused by incorrect handling, non-
compliance with the operating instructions or
interference with the device by unauthorised
individuals.
General Safety
Information
DANGER TO
LIFE AND ACCIDENT HAZARD
FOR TODDLERS AND SMALL
CHILDREN! Never allow children to play un-
supervised with the packaging material. There is a
danger of suffocation from the packaging material.
Children frequently underestimate the dangers.
Children should be kept away from the product
at all times. This is not a toy.
Children or persons who lack the knowledge or
experience to use the device or whose physical,
sensory or intellectual capacities are limited
must never be allowed to use the device without
supervision or instruction by a person responsible
for their safety. Children must never be allowed
to play with the device.
DANGER TO LIFE! Batteries
can be swallowed, which may represent a danger
to life. If a battery has been swallowed, medical
help is required immediately.
10
Second hand
11
Position 1
12
Position 2
13
Fastener
14
Segment
15
Repair set for model E & F
16
Slider for model E & F
Scope of delivery
1 chronograph watch
1 tooling kit for model E & F
1 button cell
1 directions for use
Safety
KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND
INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE!
Chronograph Watch
Introduction
Keep these instructions in a safe place. If
you pass the product on to anyone else,
please ensure that you also pass on all
the documentation.
Proper Use
The chronograph shows the date and time and can
be used as a stopwatch.
Description of Parts
1
Hour hand
2
Minute hand
3
Start/stop button (stopwatch function)
4
Crown
5
Button (for split time / split time release / reset)
6
Date display
7
Stopwatch second display
8
1 / 20 second display
9
Stopwatch minute / hour display
Z30299C / E / F
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
12
6
8
210
4
10
5
4
1
3
7
28
6
9
45
15
SEC
SEC
A B
1
56
7
2 3
4
8
10
9
11 12
C
13
Z30299E / F
1516
D
14
Z30299E / F
15
16
CHRONOGRAPH WATCH
Operation and Safety Notes
KRONOGRAF
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
KRONOGRAFI-RANNEKELLO
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
KRONOGRAF
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
CHRONOGRAPH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
3
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.41 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol IAN 66976 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol IAN 66976 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
100%
0%
1 Bewertung

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol IAN 66976 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol IAN 66976 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol IAN 66976 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell IAN 66976
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.41 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol IAN 66976 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (615) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol IAN 66976 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien