Bedienungsanleitung SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

GB/CY GB/CY GB/CY
GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY
GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY GB/CY
GB/CY GB/CY GB/CY
GB/CY
GB/CY
GB/CY
RO
RORORORORORO
RO RO RO RO RO RO
RORO
exemplu: telefoane mobile, apa-
rate de transmisie, aparate radio
CB, telecomenzi cu transmisie /
alte telecomenzi şi aparatele cu
microunde. Dacă apar afişaje
eronate pe ecran, înlăturaţi astfel
de aparate din apropierea produ-
sului.
Perturbaţiile electromagnetice /
emisiile perturbatoare de înaltă
frecvenţă pot duce la deranja-
mente în funcţionare. În cazul
unor astfel de defecţiuni, scoateţi
pentru scurt timp bateria şi
Ecranul LC
1
indică .
Bateria este prea slabă.
Schimbaţi bateria în modul descris în capitolul
„Schimbarea bateriei“.
Produsul nu poate fi pornit.
Bateria este consumată.
Schimbaţi bateria în modul descris în capitolul
„Schimbarea bateriei“. Dacă defecţiunea nu
poate fi remediată astfel, adresaţi-vă unui
specialist.
Produsul este compus din suban-
sambluri electronice sensibile.
De aceea, este posibil să apară
distorsiuni cauzate de aparate de
radiotransmisie din imediata
apropiere. Acestea pot fi de
începeţi cântărirea, în modul deschris în capitolul
„Cântărire“.
Remedierea defectelor
= Eroare
= Cauză
= Remediere
Ecranul LC
1
indică .
Produsul este supraîncărcat.
Înlăturaţi greutatea excesivă.
se afişează permanent pe ecranul
LC
1
.
Supraîncărcarea a cauzat un deranjament în
cadrul funcţiei de cântărire.
Opriţi produsul şi porniţi-l din nou.
valoarea indicată, prezentând-o timp de
aprox. 1 minut. În timpul acesta, pe ecranul LC
1
se afişează Hold
8
. După aceea, produsul se
deconectează automat.
Indicaţie: Cu cât bagajul este mai greu, cu
atât durata cântăririi este mai lungă.
În timpul afișării greutăţii apăsaţi tasta
ON- / OFF
2
, pentru a reseta afișajul la
„0,00 kg” respectiv „0,0lb”. Acum puteţi realiza
o nouă cântărire.
Schimbarea unităţii de măsură
pentru greutate
Apăsaţi tasta ON- / OFF
2
, pentru a porni
produsul.
Timp de 1–2 secunde apare ecranul iniţial cu
toate afişajele (vedeţi fig. B). În acest timp,
apăsaţi din nou tasta ON- / OFF
2
, pentru a
comuta între unităţile „kg“ şi „lb“.
După ce ecranul LC
1
afişează „0” şi unitatea
de măsură a greutăţii dorită
6
, puteţi să
Utilizare
Cântărire
Deschideţi catarama
3
și introduceţi cureaua
4
prin mânerul bagajului. Închideţi din nou
catarama
3
.
Înainte de a ridica – bagajul, apăsaţi – tasta
ON- / OFF
2
, pentru a porni produsul. Banda
nu trebuie să fie tensionată în acest timp.
Indicaţie: Pe ecranul LC
1
trebuie să apară
greutatea „0,00 kg“ respectiv „0,0 lb”. Dacă
aceasta nu se afişează, puteţi reseta afişajul
ecranului LC
1
la „0,00 kg” respectiv, „0,0 lb”,
apăsând încă o dată tasta ON- / OFF
2
. Modi-
ficarea unităţii de măsură a greutăţii
6
este
descrisă în capitolul următor.
Ridicaţi puţin produsul împreună cu bagajul.
Asiguraţi-vă că produsul are o poziţie orizontală
şi că acesta stă în echilibru. Pe ecranul LC
1
se
afişează acum greutatea bagajului; după
2–3 secunde, ecranul LC
1
se opreşte la
Schimbarea bateriei
(vedeţi fig. C)
Întoarceţi produsul pe cealaltă parte şi aşezaţi-l
pe o suprafaţă moale, pentru a evita zgârierea
produsului.
Desfaceţi șurubul care se află pe partea din
spate a produsului.
Deschideţi capacul compartimentului pentru
baterii
10
de pe partea din spate a produsului.
Scoateţi bateria consumată, dacă este cazul.
Introduceţi noua baterie în compartimentul pen-
tru baterii
11
.
Notă: La introducerea bateriilor aveţi grijă la
polaritatea corectă. Aceasta este indicată în
compartimentul bateriilor
11
.
Închideţi compartimentul pentru baterii
10
și
strângeţi bine șurubul cu ajutorul unei șurubelniţe
cu cap în cruce.
Curăţaţi contactele bateriei și din
compartimentul pentru baterii
înainte de introducere!
Îndepărtaţi imediat bateriile /
acumulatorii descărcaţi din
produs.
Punerea în funcţiune
Indicaţie: Scoateţi complet materialul de ambalaj.
Indicaţie: Înainte de prima utilizare înlăturaţi
banda izolatoare
9
(vedeţi fig. C).
Folosiţi numai baterii / acumula-
tori de acelaşi tip. Nu amestecaţi
bateriile / acumulatorii vechi cu
cele noi!
Scoateţi bateriile / acumulatorii,
dacă produsul nu a fost folosit
pentru un timp îndelungat.
Riscul deteriorării produsului
Olosiţi exclusiv tipul indicat de
baterie / acumulator!
La introducerea bateriilor aveţi
grijă la polaritatea corectă!
Aceasta este indicată în comparti-
mentul pentru acumulatoare!
Evitaţi contactul cu pielea, ochii și
mucoasele! În cazul contactului
cu acidul din baterie clătiţi imediat
locul respectiv cu apă curată şi
consultaţi neîntârziat un medic!
PURTAŢI MÂNUȘI DE
PROTECŢIE! Bateriile /
acumulatorii scurse sau deterio-
rare pot cauza arsuri în cazul
contactului cu pielea. De aceea,
purtaţi în acest caz mănuşi de
protecţie corespunzătoare!
În cazul scurgerii bateriilor, scoa-
teţi-le imediat din produs pentru a
evita deteriorările.
sau nu le deschideţi. Urmarea pot
fi supraîncălzirea, pericol de
incendiu sau spargerea.
Nu aruncaţi niciodată bateriile /
acumulatorii în foc sau apă.
Nu supuneţi bateriile / acumulato-
rii unei solicitări mecanice.
Riscul este cauzat de scurge-
rea bateriilor/acumulatori
Evitaţi expunerea bateriilor /
acumulatorilor condiţiilor și tem-
peraturilor extreme, de exemplu,
așezându-le pe radiatoare / direct
în soare.
pune în funcţiune. Nu puneţi în
funcţiune un produs deteriorat.
Indicaţii de siguranţă
pentru baterii /
acumulatori
PERICOL DE MOARTE! Ţineţi
bateriile / acumulatorii la distanţă
de copii. Consultaţi imediat un
medic în caz de înghiţire!
PERICOL DE EXPLO-
ZIE! Nu încărcaţi nicio-
dată bateriile care nu sunt reîn-
cărcabile. Nu supuneţi bateriile /
acumulatorii unui scurtcircuit și/
persoanele cu capacitate fizică,
senzorială sau psihică redusă sau
lipsă de experienţă şi/sau cunoş-
tinţe, doar dacă sunt suprave-
gheaţi sau au fost instruiţi cu
privire la utilizarea sigură a pro-
dusului şi la pericolele ce pot
rezulta din acesta. Copiii nu au
voie să se joace cu produsul. Cu-
răţarea şi întreţinerea nu trebuie
realizate de către copiii nesupra-
vegheaţi.
Controlaţi produsul dacă acesta
prezintă defecte înainte de a-l
Baterie: 1 x 3 V (curent continuu),
baterie celulă (tip CR2032)
Capacitate portantă: 50 kg
Pachetul de livrare
1 Cântar pentru bagaje
1 Baterie
1 Manual de utilizare
Indicaţii de siguranţă
CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL
DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILI-
ZAREA PRODUSULUI! PĂSTRAŢI
INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE
ÎNTR-UN LOC SIGUR!
Acest produs poate fi utilizat de
copii de peste 8 ani, precum şi de
daunele, care au fost cauzate de utilizarea necores-
punzătoare a produsului.
Descrierea componentelor
1
Ecran LC
2
Tasta ON- / OFF (PORNIT / OPRIT)
3
Cataramă
4
Curea
5
Afişaj greutate
6
Unitatea de măsură pentru greutate
7
Afişaj baterie
8
Afişaj Hold
9
Benzi izolatoare
10
Capacul compartimentului pentru baterii
11
Compartiment pentru baterii
Date tehnice
Domeniu de măsurare: 0,2 kg–50 kg /
0,5 lb–110 lb
Diviziune: 0,05kg / 0,1 lb
Cântar pentru bagaje
Introducere
Vă felicităm pentru achiziţionarea noului dumnea-
voastră produs. Aţi ales un produs de înaltă calitate.
Manualul de utilizare reprezintă o parte integrantă a
acestui produs. Acesta conţine informaţii importante
referitoare la siguranţă, la utilizare şi la eliminarea
ca deşeu. Înainte de utilizarea acestui produs, famili-
arizaţi-vă mai întâi cu instrucţiunile de utilizare şi de
siguranţă. Folosiţi produsul numai în modul descris şi
numai în domeniile de utilizare indicate. Predaţi toate
documentele aferente în cazul în care înstrăinaţi
produsul.
Utilizare conform destinaţiei
Acest produs este destinat cântăririi bagajelor.
Produsul este destinat numai pentru utilizarea în gos-
podăriile private şi nu pentru utilizarea comercială.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru
date of purchase, we will repair or replace it – at our
choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of purchase.
Please keep the original sales receipt in a safe loca-
tion. This document is required as your proof of
purchase. This warranty becomes void if the product
has been damaged, or used or maintained improperly.
The warranty applies to defects in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered
consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile
parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass
parts.
Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual
domestic waste. They may contain toxic heavy metals
and are subject to hazardous waste treatment rules
and regulations.
Warranty
The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before deli-
very. In the event of product defects you have legal
rights against the retailer of this product. Your legal
rights are not limited in any way by our warranty de-
tailed below.
The warranty for this product is 3 years from the date
of purchase. Should this product show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the
The product and packaging materials are
recyclable, dispose of it separately for
better waste treatment. The Triman logo is
valid in France only.
Contact your local refuse disposal author-
ity for more details of how to dispose of
your worn-out product.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life and
not in the household waste. Information
on collection points and their opening
hours can be obtained from your local au-
thority.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC and its amend-
ments. Please return the batteries and / or the product
to the available collection points.
Cleaning
Clean the product with a slightly dampened,
lint-free cloth.
Disposal
The packaging is made
entirely of recycla-
ble materials, which you may dispose of
at local recycling facilities. The Green Dot
is not valid for Germany.
b
a
Observe the marking of the packaging
materials for waste separation, which are
marked with abbreviations (a) and num-
bers (b) with following meaning: 1–7:
plastics / 20–22: paper and fibreboard /
80–98: composite materials.
cause interference. This could be,
for example, mobile telephones,
walkie talkies, CB radios, remote
controls and microwaves. If the
display indicates a problem, move
such objects away from it.
Electromagnetic interference /
high-frequency emissions can lead
to the product failing. In cases of
the product failing to work remo
ve
the battery for a short while and
then replace it. Do this as descri-
bed in the “Replacing the battery
section.
keeps showing in the LC display
1
.
The overload has caused a malfunction in the
weighing function.
Switch the product off and on again.
The LC display
1
reads .
Low battery.
Replace the battery as described in section
“Replacing the battery“.
The product won‘t switch on.
The battery is drained.
Replace the battery as described in section
“Replacing the battery“. If this does not clear the
error, please contact a professional.
This product has delicate electro-
nic components. This means that
if it is placed near an object that
transmits radio signals, it could
The startup screen with all displays will appear
for approx. 1–2 seconds (see Fig. B). Mean-
while, press the ON/ OFF button
2
, again to
switch between the units “kg“ and “lb“.
Once the LC-display
1
reads “0“ and the
desired unit of weight
6
, you can start weigh-
ing again as described in section “Weighing“.
Troubleshooting
= Error
= Cause
= Solution
The LC-display
1
reads .
The product is overloaded.
Remove the excess load.
change the unit of weight
6
is described in the
section below.
Now slightly lift the product with the piece of lug-
gage. Make sure the product is horizontal and
balanced. The LC-display
1
will show the
weight of the piece of luggage, after 2-3 sec-
onds the LC-display
1
will freeze for approx.
1 minute and the reading will be displayed. Dur-
ing this time the LC-display
1
will read Hold in-
dicator
8
. The product will then automatically
switch off.
Note: The heavier the piece of luggage, the
longer it takes to weigh.
Press the ON / OFF button
2
whilst the weight
is being displayed to reset the display to
“0.00 kg“ or “0.0 lb“. You may now start an-
other weighing process.
Changing the unit of weight
Press the ON / OFF button
2
to switch the
product on.
Insert a new battery in the battery compartment
11
.
Note: Make sure you insert the battery with the
correct polarity. This is indicated in the battery
compartment
11
.
Close the battery cover
10
and tighten the screw
by using a cross screwdriver.
Operation
Weighing
Open the buckle
3
and feed the strap
4
through the handle on the piece of luggage.
Close the buckle
3
.
Press the ON / OFF button
2
, - before lifting the
piece of luggage - to switch the product on. The
strap must not be under tension when switching
the product on.
Note: The LC-display
1
should show a weight
of “0.00 kg“ or “0.0 lb“. If this is not the case,
press the ON- / OFF button
2
again to reset the
LC-display
1
to “0.00 kg“ or “0.0 lb“. How to
Remove exhausted batteries /
rechargeable batteries from the
product immediately.
Start-up
Note: Remove all packaging materials from the
product.
Note: Remove the insulating strip
9
before first use
(see Fig. C).
Replacing the battery (see Fig. C)
Turn the product over and place it on a soft sur-
face to avoid scratching the product.
Loosen the screw located at the back of the
product.
Open the battery cover
10
on the back of the
product.
Remove the used battery, if present.
not mix used and new batteries /
rechargeable batteries.
Remove the batteries / rechargea-
ble batteries if the product will not
be used for a longer period.
Risk of damage of the product
Only use the specified type of
battery/rechargeable battery!
When inserting ensure the correct
polarity! This is shown inside the
battery compartment!
Clean the contacts on the battery
and in the battery compartment
before inserting!
thoroughly flush the affected area
with plenty of clean water and
seek immediate medical attention.
WEAR PROTECTIVE
GLOVES! Leaked or
damaged batteries / rechargea-
ble batteries can cause burns on
contact with the skin. Wear suita-
ble protective gloves at all times if
such an event occurs.
In the event of a battery leak,
immediately remove it from the
product to prevent damage.
Only use the same type of batter-
ies / rechargeable batteries. Do
Never throw batteries / rechargea-
ble batteries into fire or water.
Do not exert mechanical loads to
batteries/rechargeable batteries.
Risk of leakage of batteries /
rechargeable batteries
Avoid extreme environmental con-
ditions and temperatures, which
could affect batteries / rechargea-
ble batteries, e.g. radiators/direct
sunlight.
Avoid contact with the skin, eyes
and mucous membranes. In the
event of contact with battery acid,
Safety instructions for
batteries /rechargeable
batteries
DANGER TO LIFE! Keep batter-
ies / rechargeable batteries out of
reach of children. If accidentally
swallowed seek immediate medi-
cal attention.
DANGER OF EXPLO-
SION! Never recharge
non-rechargeable batteries. Do
not short-circuit batteries / re-
chargeable batteries and / or
open them. Overheating, fire or
bursting can be the result.
or lacking experience and / or
knowledge, so long as they are
supervised or instructed in the
safe use of the product and
understand the associated risks.
Children should not be allowed to
play with the product. Cleaning
and user maintenance should not
be performed by children without
supervision.
Check the product for damage
before use. Never use a dam-
aged product.
Scope of delivery
1 Luggage scale
1 Battery
1 Instructions for use
Safety notices
CAREFULLY READ THE INSTRUC-
TIONS FOR USE BEFORE USING
THIS PRODUCT! KEEP THE IN-
STRUCTIONS FOR USE IN A
SAFE LOCATION!
This product may be used by chil-
dren age 8 years and up, as well
as by persons with reduced physi-
cal, sensory or mental capacities,
Parts description
1
LC-Display
2
ON- / OFF button
3
Buckle
4
Strap
5
Weight indicator
6
Unit of weight
7
Battery indicator
8
Hold indicator
9
Insulating strip
10
Battery cover
11
Battery compartment
Technical Data
Measuring range: 0.2 kg–50 kg / 0.5 lb–110 lb
Graduation: 0.05kg / 0,1 lb
Battery: 1 x 3 V
(direct current),
button cell (type CR2032)
Weight capacity: 50 kg
Luggage Scale
Introduction
Congratulations on the purchase of your new pro-
duct. You have chosen a high-quality product. The
instructions for use are a part of this product. They
contain important information concerning safety, use
and disposal. Before using the product, please fami-
liarise yourself with all the operating and safety inst-
ructions. The product must only be used as described
and for the specified fields of application. When
passing this product on to third parties, please be
sure to include all documentation.
Intended use
This product is intended for weighing luggage. This
product is only intended for private household use, not
for commercial purposes. The manufacturer is not lia-
ble for damage caused by improper use.
LUGGAGE SCALE
IAN 285847
A
1
2
3
4
B
8
7
5
C
CR2032
+
9
10
11
6
CÂNTAR PENTRU BAGAJE
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
ВЕЗНА ЗА БАГАЖ
Инструкции за обслужване и безопасност
LUGGAGE SCALE
Operation and Safety Notes
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.4 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, SilverCrest zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke SilverCrest
Modell IAN 285874
Kategorie Gepäckwaagen
Dateityp PDF
Dateigröße 0.4 MB

Alle Anleitungen für SilverCrest Gepäckwaagen
Weitere Anleitungen von Gepäckwaagen

Häufig gestellte Fragen zu SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von SilverCrest? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von SilverCrest eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (3343) Mehr lesen
Bedienungsanleitung SilverCrest IAN 285874 Gepäckwaage

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien