Bedienungsanleitung SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 1 häufig gestellte Frage, 0 Kommentare und 1 Stimme mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 0/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
NL/BENL/BENL/BENL/BENL/BENL/BENL/BENL/BENL/BE
NL/BENL/BENL/BEFR/BEFR/BEFR/BEFR/BEFR/BEFR/BE
FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE FR/BE
FR/BEFR/BEFR/BEFR/BEGB/IEGB/IEGB/IEGB/IE
GB/IE GB/IE
GB/IE
GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE GB/IE
GB/IEGB/IEGB/IEGB/IEDE/AT/CHDE/AT/CH
Omvang van de levering
1 kofferweegschaal
1 batterij
1 gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR GEBRUIK VAN HET PRO-
DUCT AANDACHTIG DOOR!
BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJ-
ZING OP EEN VEILIGE PLEK!
Dit product kan door kinderen
vanaf 8 alsmede door personen
met verminderde fysieke, sensori-
sche of mentale vaardigheden of
resetten op „0,00 kg“ resp. „0,0 lb“. Nu kunt u
een volgende weging uitvoeren.
Gewichtseenheid veranderen
Druk op de ON- / OFF-knop
2
om het product
in te schakelen.
Gedurende ongeveer 1–2 seconden verschijnt
het startdisplay met alle weergaven (zie afb. B).
Drukt u in die periode nogmaals op de
ON- / OFF-knop
2
om tussen de eenheden
„kg“ en „lb“ te wisselen.
Nadat het LCD-display
1
„0,0“ en de ge-
wenste gewichtseenheid
6
wordt getoond, kunt
u beginnen met wegen, zoals beschreven in het
hoofdstuk „Wegen“.
Storingen verhelpen
= Storing
= Oorzaak
= Oplossing
Beschrijving van de onderdelen
1
LCD-display
2
ON- / OFF-knop (AAN / UIT)
3
Gesp
4
Riem
5
Gewichtsweergave
6
Gewichtseenheid
7
Batterij-indicator
8
Hold-weergave
9
Isolatiestrip
10
Batterijvakdeksel
11
Batterijvak
Technische gegevens
Meetbereik: 0,2 kg–50 kg / 0,5 lb–110 lb
Indeling: 0,05 kg / 0,1 lb
Batterij: 1 x 3 V
(gelijkstroom), knoopcel
(type CR2032)
Draagkracht: 50 kg
Kofferweegschaal
Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
product. U heeft voor een hoogwaardig product ge-
kozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het
product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor
de ingebruikname van het product met alle bedie-
nings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik
het product alleen zoals beschreven en voor de aan-
gegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle do-
cumenten bij doorgifte van het product aan derden.
Correct gebruik
Dit product is geschikt voor het wegen van bagage.
Het product is alleen bedoeld voor gebruik in
privé-huishoudens en niet voor commerciële doelein-
den. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
als gevolg van onjuist gebruik.
Opmerking: op het LCD-display
1
dient het
gewicht „0,00 kg“ resp. „0,0 lb“ te verschijnen.
Als dit niet het geval is, kunt u door opnieuw op
de ON-/OFF-knop
2
te drukken, het LCD-dis-
play
1
op „0,00 kg“ resp. „0,0 lb“ resetten.
Het veranderen van de gewichtseenheid
6
wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.
Til het product met de bagage eraan iets op.
Controleer dat het product horizontaal en uitge-
balanceerd is. Het LCD-display
1
toont het ge-
wicht van de bagage, na 2–3 seconden wordt
de weergave van het LCD-display
1
gedurende
ca. 1 minuut vastgehouden en de waarde
getoond. Gedurende deze tijd verschijnt de
hold-weergave
8
op het LCD-display
1
.
Vervolgens gaat het product automatisch uit.
Opmerking: des te zwaarder de bagage is,
des te langer het wegen duurt.
Druk op de ON- / OFF-knop
2
terwijl het
gewicht wordt weergegeven, om de weergave te
Maak de schroef aan de achterkant van het
product los.
Open het batterijvakdeksel
10
aan de achter-
kant van het product.
Verwijder de verbruikte batterij indien dit van
toepassing is.
Plaats een nieuwe batterij in het batterijvak
11
.
Opmerking: let daarbij op de juiste polariteit.
Deze staat in het batterijvak
11
aangegeven.
Sluit het batterijvakdeksel
10
en draai de
schroef met behulp van een kruiskop schroeven-
draaier weer vast.
Bediening
Wegen
Open de gesp
3
en steek de riem
4
door de
greep van de bagage. Sluit de gesp
3
weer.
Druk, voordat u de bagage optilt, op de ON-/
OFF-knop
2
om het product in te schakelen. De
riem mag daarbij niet onder spanning staan.
Reinig de contacten van de batte-
rij en van het batterijvak voordat
u de batterijen plaatst!
Verwijder verbruikte batterijen /
accu’s direct uit het product.
Ingebruikname
Opmerking: verwijder het verpakkingsmateriaal
volledig.
Opmerking: verwijder de isolatiestrip
9
voor het
eerste gebruik (zie afb. C).
Batterij vervangen (zie afb. C)
Draai het product op de andere kant en plaats
het op een zachte ondergrond om krassen aan
het product te vermijden.
Gebruik alleen batterijen / accu‘s
van hetzelfde type. Gebruik nooit
nieuwe en oude batterijen /
accu‘s door elkaar!
Verwijder de batterijen / accu‘s,
als u het product gedurende een
langere periode niet gebruikt.
Risico op beschadiging van
het product
Gebruik uitsluitend het aangege-
ven type batterij / accu!
Let bij het plaatsen op de juiste
polariteit! Deze wordt aangege-
ven in het batterijvakje!
desbetreffende plekken direct af
met voldoende schoon water en
raadpleeg onmiddellijk een arts!
DRAAG VEILIGHEIDS-
HANDSCHOENEN!
Lekkende of beschadigde batte-
rijen / accu‘s kunnen in geval van
huidcontact chemische brand-
wonden veroorzaken. Draag
daarom in dit geval geschikte
veiligheidshandschoenen.
Als de batterijen lekken dient u
deze direct uit het product te
halen om beschadigingen te
voorkomen.
Gooi batterijen / accu‘s nooit in
het vuur of water.
Stel batterijen / accu‘s nooit bloot
aan mechanische belastingen.
Risico dat de batterijen /
accus lekken
Vermijd extreme omstandigheden
en temperaturen die invloed op
de batterijen / accu‘s zouden
kunnen hebben bijv. radiatoren /
direct zonlicht.
Vermijd contact met huid, ogen
en slijmvliezen! Spoel in geval
van contact met batterijzuur de
Veiligheidsinstructies
voor batterijen / accu‘s
LEVENSGEVAAR! Houd batte-
rijen / accu‘s buiten het bereik
van kinderen. Raadpleeg bij
inslikken onmiddellijk een arts!
EXPLOSIEGEVAAR!
Laad niet oplaadbare
batterijen nooit op. Sluit de batte-
rijen / accu‘s niet kort en/of open
deze niet. Daardoor kan de
batterij oververhit raken, in brand
vliegen of exploderen.
proximité sont donc possibles. Il
peut s‘agir par ex. de téléphones
mobiles, d‘appareils radio, de
postes CB, de télécommandes et
de fours à micro-ondes. En cas
d‘affichages erronés sur l‘écran,
éloignez ces appareils de l‘envi-
ronnement du produit.
Des interférences électromagné-
tiques / émissions parasites haute
fréquence peuvent entraîner des
dysfonctionnements. En cas de
dysfonctionnements de ce type,
retirez la pile pendant quelques
instants et remettez-la en place.
een gebrek aan ervaring en ken-
nis worden gebruikt, als zij onder
toezicht staan of geïnstrueerd
werden met betrekking tot het vei-
lige gebruik van het product en
zij de hieruit voortvloeiende geva-
ren begrijpen. Kinderen mogen
niet met het product spelen. Reini-
ging en onderhoud mag niet
door kinderen zonder toezicht
worden uitgevoerd.
Controleer het product voor inge-
bruikname op beschadigingen.
Neem een beschadigd product
niet in gebruik.
Une surcharge a entraîné un dysfonctionnement
de la fonction de pesée.
Éteignez le produit puis rallumez-le.
L‘écran à cristaux liquides
1
affiche .
La pile est faible.
Remplacez la pile comme décrit sous „Remplacer
la pile“.
Le produit ne peut pas s‘allumer.
La pile est usée.
Remplacez la pile comme décrit sous „Remplacer
la pile“. Si cela ne permet pas de corriger l‘er-
reur, faites appel à un spécialiste.
Le produit contient des composants
électroniques sensibles. Certaines
interférences dues aux appareils
à transmission radio placés à
Pendant ce temps, appuyez à nouveau sur la touch
e
ON / OFF
2
pour alterner entre les unités „kg“
et „lb“.
Une fois que l‘écran à cristaux liquides
1
affiche
„0“ et l‘unité de pesée
6
souhaitée, vous pou-
vez débuter la pesée de la façon décrite dans le
chapitre „Peser“.
Problèmes et solutions
= Erreur
= Cause
= Solution
L‘écran à cristaux liquides
1
affiche .
Le produit est surchargé.
Éliminez la surcharge.
s‘affiche durablement sur l‘écran à
cristaux liquides
1
.
Soulevez maintenant légèrement le produit avec
le bagage. Assurez-vous que le produit est à l‘ho-
rizontale et équilibré. L‘écran à cristaux liquides
1
indique le poids du bagage. Après 2 à 3seco
ndes,
l‘écran à cristaux liquides
1
se fige et la valeur
reste affichée pendant env. 1minute. Pendant ce
temps, l‘affichage Hold
8
s‘affiche sur l‘écran
à cristaux liquides
1
. Puis le produit s‘éteint au-
tomatiquement.
Remarque: Plus le bagage est lourd, plus la
pesée est longue.
Appuyez sur la touche ON / OFF
2
pendant
que le poids s‘affiche pour réinitialiser l‘affichage
sur „0,0 kg“ ou „0,0 lb“. Vous pouvez à présent
procéder à une autre pesée.
Changer l‘unité de poids
Appuyez sur la touche ON / OFF
2
, pour allu-
mer le produit.
L‘écran de démarrage avec s‘affiche avec toutes
les affichages pendant 1–2 secondes (voir ill. B).
Fermez le couvercle du compartiment à pile
10
,
et serrez la vis à fond au moyen d‘un tournevis
cruciforme.
Utilisation
Pesée
Ouvrez la boucle
3
et passez la sangle
4
à
travers la poignée du bagage. Refermez la
boucle
3
.
Appuyez – avant de soulever le bagage – sur la
touche ON / OFF
2
pour mettre le produit en
marche. La sangle ne doit pas être tendue.
Remarque: L‘indication de poids „0,00 kg /
0,0 lb“ doit s‘afficher sur l‘écran à cristaux li-
quides
1
. Si ce n‘est pas le cas, vous pouvez
réinitialiser l‘affichage de l‘écran à cristaux li-
quides
1
sur „0,0 kg“ ou „0,0 lb“ en rappuyant
sur la touche ON / OFF
2
. La modification de
l‘unité de pesage
6
est décrite dans le chapitre
suivant.
Mise en service
R
emarque : Veuillez retirer entièrement les matéri
aux
composant l‘emballage.
Remarque : Avant la première utilisation, enlevez
la bande isolante
9
(voir ill. C).
Remplacer la pile (voir ill. C)
Placez le produit sur son côté opposé, et le poser
sur une surface souple, afin d‘éviter de rayer le
produit.
Desserrez la vis se trouvant à l‘arrière du produit.
Ouvrez le couvercle du compartiment à pile
10
situé au dos du produit.
Si nécessaire, enlevez la pile usée.
Placez une pile neuve dans le compartiment à
pile
11
.
Remarque: Respectez la polarité. Celle-ci est
indiquée dans le compartiment à pile
11
.
Ce produit bénéficie d‘une garantie de 3 ans à
compter de sa date d’achat. La durée de garantie
débute à la date d’achat. Veuillez conserver le ticket
de caisse original. Il fera office de preuve d’achat.
Si un problème matériel ou de fabrication devait sur-
venir dans 3 ans suivant la date d‘achat de ce produit,
nous assurons à notre discrétion la réparation ou le
remplacement du produit sans frais supplémentaires.
La garantie prend fin si le produit est endommagé
suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien
défaillant.
La garantie couvre les vices matériels et de fabrication.
Cette garantie ne s’étend ni aux pièces du produit
soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui,
par conséquent, peuvent être considérées comme des
pièces d’usure, ni aux dommages sur des composants
fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou
des éléments fabriqués en verre.
Risque d‘endommagement
du produit
Exclusivement utiliser le type de
pile / pile rechargeable spécifié.
Veillez à respecter la polarité
lorsque vous insérez les piles.
Celle-ci est indiquée dans le
compartiment à piles.
Nettoyer les contacts de la pile
et du compartiment à pile avant
d‘insérer la pile !
Retirez immédiatement les piles /
piles rechargeables usées du
produit.
Les piles défectueuses ou usagées doivent être recy-
clées conformément à la directive 2006 / 66 / CE
et ses modifications. Les piles et / ou le produit
doivent être retournés dans les centres de collecte
proposés.
Pollution de l‘environnement par
mise au rebut incorrecte des piles!
Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les
ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux
lourds toxiques et doivent être considérées comme
des déchets spéciaux.
Garantie
Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité
stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraiso
n.
En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce
produit au vendeur. La présente garantie ne constitue
pas une restriction de vos droits légaux.
devez donc porter des gants adé-
quats pour les manipuler.
En cas de fuite des piles, retirez-les
aussitôt du produit pour éviter tout
endommagement.
Utilisez uniquement des piles /
piles rechargeables du même type.
Ne mélangez pas des piles / piles
rechargeables usées et neuves !
Retirez les piles / piles rechar-
geables, si vous ne comptez pas
utiliser le produit pendant une pé-
riode prolongée.
papiers et cartons / 80–98 : matériaux
composite.
Le produit et les matériaux d’emballage
sont recyclables, mettez-les au rebut sépa-
rément pour un meilleur traitement des dé-
chets. Le logo Triman n’est valable qu’en
France.
Votre mairie ou votre municipalité vous
renseigneront sur les possibilités de mise
au rebut des produits usagés.
Afin de contribuer à la protection de l’en-
vironnement, veuillez ne pas jeter votre
produit usagé dans les ordures ménagères,
mais éliminez-le de manière appropriée.
Pour obtenir des renseignements concer-
nant les points de collecte et leurs horaires
d’ouverture, vous pouvez contacter votre
municipalité.
de les endommager, par ex. sur
des radiateurs / exposition directe
aux rayons du soleil.
Évitez tout contact avec la peau,
les yeux ou les muqueuses! En
cas de contact avec l’acide d’une
pile, rincez la zone touchée à l’eau
claire et consultez immédiatement
un médecin !
PORTER DES GANTS
DE PROTECTION! Les
piles / piles rechargeables endom-
magées ou sujettes à des fuites
peuvent provoquer des brûlures
au contact de la peau. Vous
Procédez alors comme décrit au
chapitre „Remplacer la pile“.
Nettoyage
Nettoyez le produit avec un chiffon non
pelucheux légèrement humide.
Mise au rebut
L’emballage se compose de matières recy-
clables pouvant être mises au rebut dans
les déchetteries locales. Le «point vert» n‘est
pas valable en Allemagne.
b
a
Veuillez respecter l‘identification des ma-
tériaux d‘emballage pour le tri sélectif, ils
sont identifiés avec des abbréviations (a)
et des chiffres (b) ayant la signification
suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 :
risq
uez de provoquer une sur-
chauffe, un incendie ou une
explosion.
Ne jetez jamais des piles / piles
rechargeables au feu ou dans
l’eau.
Ne pas soumettre les piles / piles
rechargeables à une charge mé-
canique.
Risque de fuite des piles /
piles rechargeables
Évitez d’exposer les piles / piles re-
chargeables à des conditions et
températures extrêmes susceptibles
Consignes de sécurité
relatives aux piles / aux
piles rechargeables
DANGER DE MORT! Rangez
les piles / piles rechargeables
hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consultez im-
médiatement un médecin !
RISQUE D‘EXPLO-
SION ! Ne rechargez
jamais des piles non rechargeab
les.
Ne court-circuitez pas les piles /
piles rechargeables et / ou ne les
ouvrez pas ! Autrement,
vous
ou mentales réduites ou manquant
d‘expérience ou de connaissances,
s‘ils sont surveillés ou s‘ils ont été
informés de l‘utilisation sûre du
produit et comprennent les risques
liés à son utilisation. Les enfants
ne doivent pas jouer avec le pro-
duit. Le nettoyage et l‘entretien du
produit ne doivent pas être effec-
tués par des enfants laissés sans
surveillance.
Avant la mise en service, vérifiez
si le produit présente des dom-
mages. Ne pas utiliser un produit
endommagé.
Contenu de la livraison
1 pèse-bagages
1 pile
1 mode d‘emploi
Consignes de sécurité
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA
NOTICE D‘UTILISATION AVANT
D‘UTILISER LE PRODUIT ! VEUILLEZ
CONSERVER CE MODE D‘EMPLOI
DANS UN ENDROIT SÛR !
Le produit peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus ainsi
que par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles
Descriptif des pièces
1
Écran à cristaux liquides
2
Touche ON / OFF (MARCHE / ARRÊT)
3
Boucle
4
Sangle
5
Affichage du poids
6
Unité de poids
7
Affichage du niveau de pile
8
Affichage Hold
9
Bande isolante
10
Couvercle du compartiment à pile
11
Compartiment à pile
Caractéristiques techniques
Plage de mesure : 0,2 kg – 50 kg / 0,5 lb – 110 lb
Graduation: 0,05kg / 0,1lb
Pile : 1 x 3 V
(courant continu),
pile bouton (de type CR2032)
Capacité de charge : 50 kg
Pèse-bagage
Introduction
Nous vous félicitons pour l‘achat de votre nouveau
produit. Vous avez opté pour un produit de grande
qualité. Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce
produit. Il contient des indications importantes pour
la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire
consciencieusement toutes les indications d‘utilisation
et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement
être utilisé conformément aux instructions et dans les
domaines d‘application spécifiés. Lors d‘une cession
à tiers, veuillez également remettre tous les documents.
Utilisation conforme
Ce produit est conçu pour le pesage de bagages. Le
produit est uniquement destiné à un usage domestique
et non à un usage commercial. Le fabricant n‘en-
dosse aucune responsabilité en cas de dommages
causés par une utilisation inappropriée du produit.
cause interference. This could be,
for example, mobile telephones,
walkie talkies, CB radios, remote
controls and microwaves. If the
display indicates a problem, move
such objects away from it.
Electromagnetic interference /
high-frequency emissions can lead
to the product failing. In cases of
the product failing to work remo
ve
the battery for a short while and
then replace it. Do this as descri-
bed in the “Replacing the battery
section.
keeps showing in the LC display
1
.
The overload has caused a malfunction in the
weighing function.
Switch the product off and on again.
The LC display
1
reads .
Low battery.
Replace the battery as described in section
“Replacing the battery“.
The product won‘t switch on.
The battery is drained.
Replace the battery as described in section
“Replacing the battery“. If this does not clear the
error, please contact a professional.
This product has delicate electro-
nic components. This means that
if it is placed near an object that
transmits radio signals, it could
The startup screen with all displays will appear
for approx. 1–2 seconds (see Fig. B). Mean-
while, press the ON/ OFF button
2
, again to
switch between the units “kg“ and “lb“.
Once the LC-display
1
reads “0“ and the
desired unit of weight
6
, you can start weigh-
ing again as described in section “Weighing“.
Troubleshooting
= Error
= Cause
= Solution
The LC-display
1
reads .
The product is overloaded.
Remove the excess load.
change the unit of weight
6
is described in the
section below.
Now slightly lift the product with the piece of lug-
gage. Make sure the product is horizontal and
balanced. The LC-display
1
will show the
weight of the piece of luggage, after 2-3 sec-
onds the LC-display
1
will freeze for approx.
1 minute and the reading will be displayed. Dur-
ing this time the LC-display
1
will read Hold in-
dicator
8
. The product will then automatically
switch off.
Note: The heavier the piece of luggage, the
longer it takes to weigh.
Press the ON / OFF button
2
whilst the weight
is being displayed to reset the display to
“0.00 kg“ or “0.0 lb“. You may now start an-
other weighing process.
Changing the unit of weight
Press the ON / OFF button
2
to switch the
product on.
Insert a new battery in the battery compartment
11
.
Note: Make sure you insert the battery with the
correct polarity. This is indicated in the battery
compartment
11
.
Close the battery cover
10
and tighten the screw
by using a cross screwdriver.
Operation
Weighing
Open the buckle
3
and feed the strap
4
through the handle on the piece of luggage.
Close the buckle
3
.
Press the ON / OFF button
2
, - before lifting the
piece of luggage - to switch the product on. The
strap must not be under tension when switching
the product on.
Note: The LC-display
1
should show a weight
of “0.00 kg“ or “0.0 lb“. If this is not the case,
press the ON- / OFF button
2
again to reset the
LC-display
1
to0.00 kg“ or “0.0 lb“. How to
Remove exhausted batteries /
rechargeable batteries from the
product immediately.
Start-up
Note: Remove all packaging materials from the
product.
Note: Remove the insulating strip
9
before first use
(see Fig. C).
Replacing the battery (see Fig. C)
Turn the product over and place it on a soft sur-
face to avoid scratching the product.
Loosen the screw located at the back of the
product.
Open the battery cover
10
on the back of the
product.
Remove the used battery, if present.
date of purchase, we will repair or replace it – at our
choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of purchase.
Please keep the original sales receipt in a safe loca-
tion. This document is required as your proof of
purchase. This warranty becomes void if the product
has been damaged, or used or maintained improperly.
The warranty applies to defects in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered
consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile
parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass
parts.
not mix used and new batteries /
rechargeable batteries.
Remove the batteries / rechargea-
ble batteries if the product will not
be used for a longer period.
Risk of damage of the product
Only use the specified type of
battery/rechargeable battery!
When inserting ensure the correct
polarity! This is shown inside the
battery compartment!
Clean the contacts on the battery
and in the battery compartment
before inserting!
Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual
domestic waste. They may contain toxic heavy metals
and are subject to hazardous waste treatment rules
and regulations.
Warranty
The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before deli-
very. In the event of product defects you have legal
rights against the retailer of this product. Your legal
rights are not limited in any way by our warranty de-
tailed below.
The warranty for this product is 3 years from the date
of purchase. Should this product show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the
thoroughly flush the affected area
with plenty of clean water and
seek immediate medical attention.
WEAR PROTECTIVE
GLOVES! Leaked or
damaged batteries / rechargea-
ble batteries can cause burns on
contact with the skin. Wear suita-
ble protective gloves at all times if
such an event occurs.
In the event of a battery leak,
immediately remove it from the
product to prevent damage.
Only use the same type of batter-
ies / rechargeable batteries. Do
The product and packaging materials are
recyclable, dispose of it separately for
better waste treatment. The Triman logo is
valid in France only.
Contact your local refuse disposal author-
ity for more details of how to dispose of
your worn-out product.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life and
not in the household waste. Information
on collection points and their opening
hours can be obtained from your local au-
thority.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC and its amend-
ments. Please return the batteries and / or the product
to the available collection points.
Never throw batteries / rechargea-
ble batteries into fire or water.
Do not exert mechanical loads to
batteries/rechargeable batteries.
Risk of leakage of batteries /
rechargeable batteries
Avoid extreme environmental con-
ditions and temperatures, which
could affect batteries / rechargea-
ble batteries, e.g. radiators/direct
sunlight.
Avoid contact with the skin, eyes
and mucous membranes. In the
event of contact with battery acid,
Cleaning
Clean the product with a slightly dampened,
lint-free cloth.
Disposal
The packaging is made
entirely of recycla-
ble materials, which you may dispose of
at local recycling facilities. The Green Dot
is not valid for Germany.
b
a
Observe the marking of the packaging
materials for waste separation, which are
marked with abbreviations (a) and num-
bers (b) with following meaning: 1–7:
plastics / 20–22: paper and fibreboard /
80–98: composite materials.
Safety instructions for
batteries /rechargeable
batteries
DANGER TO LIFE! Keep batter-
ies / rechargeable batteries out of
reach of children. If accidentally
swallowed seek immediate medi-
cal attention.
DANGER OF EXPLO-
SION! Never recharge
non-rechargeable batteries. Do
not short-circuit batteries / re-
chargeable batteries and / or
open them. Overheating, fire or
bursting can be the result.
or lacking experience and / or
knowledge, so long as they are
supervised or instructed in the
safe use of the product and
understand the associated risks.
Children should not be allowed to
play with the product. Cleaning
and user maintenance should not
be performed by children without
supervision.
Check the product for damage
before use. Never use a dam-
aged product.
Scope of delivery
1 Luggage scale
1 Battery
1 Instructions for use
Safety notices
CAREFULLY READ THE INSTRUC-
TIONS FOR USE BEFORE USING
THIS PRODUCT! KEEP THE IN-
STRUCTIONS FOR USE IN A
SAFE LOCATION!
This product may be used by chil-
dren age 8 years and up, as well
as by persons with reduced physi-
cal, sensory or mental capacities,
Parts description
1
LC-Display
2
ON- / OFF button
3
Buckle
4
Strap
5
Weight indicator
6
Unit of weight
7
Battery indicator
8
Hold indicator
9
Insulating strip
10
Battery cover
11
Battery compartment
Technical Data
Measuring range: 0.2 kg–50 kg / 0.5 lb–110 lb
Graduation: 0.05kg / 0,1 lb
Battery: 1 x 3 V
(direct current),
button cell (type CR2032)
Weight capacity: 50 kg
Luggage Scale
Introduction
Congratulations on the purchase of your new pro-
duct. You have chosen a high-quality product. The
instructions for use are a part of this product. They
contain important information concerning safety, use
and disposal. Before using the product, please fami-
liarise yourself with all the operating and safety inst-
ructions. The product must only be used as described
and for the specified fields of application. When
passing this product on to third parties, please be
sure to include all documentation.
Intended use
This product is intended for weighing luggage. This
product is only intended for private household use, not
for commercial purposes. The manufacturer is not lia-
ble for damage caused by improper use.
folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe /
20–22: Papier und Pappe / 80–98:
Verbundstoffe.
Das Produkt und die Verpackungsmateria-
lien sind recycelbar, entsorgen Sie diese
getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.
Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausge-
dienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausge-
dient hat, im Interesse des Umweltschutzes
nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie
es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über
Sammelstellen und deren Öffnungszeiten
können Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.
unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht
eingeschränkt.
Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf-
datum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon
gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den
Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler
auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –
für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garanti
e
verllt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikati-
onsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind
(z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angese-
hen werden können oder für Beschädigungen an zer-
brechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus
Glas gefertigt sind.
Batterie und setzen Sie diese er
neut
ein. Gehen Sie hierzu gemä
ß dem
Kapitel „Batterie austauschen” vor.
Reinigung
Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht
angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundli-
chen Materialien, die Sie über die örtlichen
Recyclingstellen entsorgen können. Der
Grüne Punkt gilt nicht für Deutschland.
b
a
Beachten Sie die Kennzeichnung der
Verpackungsmaterialien bei der Abfall-
trennung, diese sind gekennzeichnet mit
Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit
Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß
Richtlinie 2006 / 66 / EG und deren Änderungen
recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das
Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen
zurück.
Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Batterien!
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt
werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten
und unterliegen der Sondermüllbehandlung.
Garantie
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlini
en
sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft
geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen
Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche
Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch
es möglich, dass es durch
Funküber-
tragungsgeräte in unmittelbarer
Nähe gestört wird. Dies können z. B.
Mobiltelefone, Funksprechgeräte,
CB-Funkgeräte, Funkfernsteuerun-
gen / andere Fernbedienungen
und Mikrowellengeräte sein. Treten
Fehlanzeigen im Display auf, ent-
fernen Sie solche Geräte aus der
Umgebung des Produkts.
Elektromagnetische Störungen /
hochfrequente Störaussendungen
können zu Funktionsstörungen
führen. Entfernen Sie bei solchen
Funktionsstörungen kurzzeitig die
Entfernen Sie die Überlast.
erscheint dauerhaft im LC-Display
1
.
Eine Überlast hat eine Störung in der
Wiegefunktion verursacht.
Schalten Sie das Produkt aus und dann wieder ein.
Das LC-Display
1
zeigt .
Die Batterie ist schwach.
Ersetzen Sie die Batterie wie unter „Batterie
austauschen“ beschrieben.
Das Produkt kann nicht eingeschaltet
werden.
Die Batterie ist aufgebraucht.
Ersetzen Sie die Batterie, wie unter „Batterie aus-
tauschen“ beschrieben. Falls der Fehler damit nicht
behoben werden kann, wenden Sie sich an eine
Fachkraft.
Das Produkt enthält empfindliche
elektronische Bauteile. Daher ist
Gewichtseinheit wechseln
Drücken Sie die ON- / OFF-Taste
2
, um das
Produkt einzuschalten.
Für etwa 1–2 Sekunden erscheint das Startdis-
play mit allen Anzeigen (siehe Abb. B). Drücken
Sie währenddessen erneut die ON- / OFF-Taste
2
,
um zwischen den Einheiten „kg“ und „lb“ hin-
und herzuschalten.
Nachdem das LC-Display
1
„0” und die ge-
wünschte Gewichtseinheit
6
anzeigt, können
Sie den Wiegevorgang starten, wie es im Kapitel
Wiegen“ beschrieben ist.
Fehler beheben
= Fehler
= Ursache
= Lösung
Das LC-Display
1
zeigt .
Das Produkt ist überlastet.
Ändern der Gewichtseinheit
6
wird im folgen-
den Kapitel beschrieben.
Heben Sie jetzt das Produkt mit dem Gepäck-
stück leicht an. Vergewissern Sie sich, dass das
Produkt waagerecht und ausbalanciert ist. Das
LC-Display
1
zeigt das Gewicht des Gepäck-
stücks an, nach 2–3 Sekunden wird das LC-Dis-
play
1
für ca. 1 Minute eingefroren und der Wert
angezeigt. Während dieser Zeit erscheint die
Hold-Anzeige
8
im LC-Display
1
. Anschlie-
ßend schaltet sich das Produkt selbständig aus.
Hinweis: Je schwerer das Gepäckstück ist,
desto länger dauert der Wiegevorgang.
Drücken Sie die ON- / OFF-Taste
2
, während
das Gewicht angezeigt wird, um die Anzeige
auf „0,00 kg” bzw. „0,0 lb” zurückzusetzen.
Nun können Sie einen weiteren Wiegevorgang
vornehmen.
Hinweis: Achten Sie dabei auf die richtige Po-
larität. Diese wird im Batteriefach
11
angezeigt.
Schließen Sie den Batteriefachdeckel
10
und
ziehen Sie die Schraube mittels eines Kreuz-
schraubendrehers fest an.
Bedienung
Wiegen
Öffnen Sie die Schnalle
3
und führen Sie das
Gurtband
4
durch den Handgriff des Gepäck-
stücks. Schließen Sie die Schnalle
3
wieder.
Drücken Sie – bevor Sie das Gepäckstück anhe-
ben – die ON- / OFF-Taste
2
, um das Produkt
einzuschalten. Das Gurtband darf dabei nicht
unter Spannung stehen.
Hinweis: Im LC-Display
1
sollte das Gewicht
„0,00 kg“ bzw. „0,0 lb” erscheinen. Ist dies nicht
der Fall, können Sie durch nochmaliges Drücken
der ON- / OFF-Taste
2
das LC-Display
1
auf
„0,00 kg” bzw. „0,0 lb” zurücksetzen. Das
Inbetriebnahme
Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungs-
material.
Hinweis: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
den Isolierstreifen
9
(siehe Abb. C).
Batterie austauschen
(siehe Abb. C)
Drehen Sie das Produkt auf die andere Seite und
legen Sie es auf eine weiche Oberfläche, um ein
Verkratzen des Produkts zu vermeiden.
Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des
Produkts.
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel
10
auf der
Rückseite des Produkts.
Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie, falls
vorhanden.
Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach
11
ein.
Risiko der Beschädigung des
Produkts
Verwenden Sie ausschließlich
den angegebenen Batterietyp /
Akkutyp!
Achten Sie beim Einlegen auf die
richtige Polarität! Diese wird im
Batteriefach angezeigt!
Reinigen Sie Kontakte an der
Batterie und im Batteriefach vor
dem Einlegen!
Entfernen Sie erschöpfte Batterien /
Akkus umgehend aus dem Produkt.
in diesem Fall geeignete Schutz-
handschuhe.
Im Falle eines Auslaufens der
Batterien entfernen Sie diese
sofort aus dem Produkt, um Be-
schädigungen zu vermeiden.
Verwenden Sie nur Batterien /
Akkus des gleichen Typs. Mischen
Sie nicht alte Batterien / Akkus mit
neuen!
Entfernen Sie die Batterien / Akkus,
wenn das Produkt längere Zeit
nicht verwendet wird.
z. B. auf Heizkörpern / direkte
Sonneneinstrahlung.
Vermeiden Sie den Kontakt mit
Haut, Augen und Schleimhäuten!
Spülen Sie bei Kontakt mit Batterie-
säure die betroffenen Stellen sofort
mit klarem Wasser und suchen
Sie umgehend einen Arzt auf!
SCHUTZHAND-
SCHUHE TRAGEN!
Ausgelaufene oder beschädigte
Batterien / Akkus können bei Be-
rührung mit der Haut Verätzungen
verursachen. Tragen Sie deshalb
rien / Akkus nicht kurz und /
oder öffnen Sie diese nicht. Über-
hitzung, Brandgefahr oder Platzen
können die Folge sein.
Werfen Sie Batterien / Akkus
niemals in Feuer oder Wasser.
Setzen Sie Batterien / Akkus keiner
mechanischen Belastung aus.
Risiko des Auslaufens von
Batterien / Akkus
Vermeiden Sie extreme Bedingun-
gen und Temperaturen, die auf
Batterien / Akkus einwirken können
Beschädigungen. Nehmen Sie
ein beschädigtes Produkt nicht in
Betrieb.
Sicherheitshinweise für
Batterien / Akkus
LEBENSGEFAHR! Halten Sie
Batterien / Akkus außer Reichweite
von Kindern. Suchen Sie im Falle
eines Verschluckens sofort einen
Arzt auf!
EXPLOSIONSGE-
FAHR! Laden Sie nicht
aufladbare Batterien niemals
wieder auf. Schließen Sie Batte-
mentalen Fähigkeiten oder Man-
gel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezüglich des siche-
ren Gebrauchs des Produkts
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Produkt spielen. Reinigung
und Benutzerwartung dürfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
Kontrollieren Sie das Produkt vor
der Inbetriebnahme auf
Lieferumfang
1 Kofferwaage
1 Batterie
1 Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
LESEN SIE DIE BEDIENUNGSAN-
LEITUNG VOR BENUTZUNG DES
PRODUKTS AUFMERKSAM
DURCH! BEWAHREN SIE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG AN
EINEM SICHEREN ORT AUF!
Dieses Produkt kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder
Teilebeschreibung
1
LC-Display
2
ON- / OFF-Taste (EIN / AUS)
3
Schnalle
4
Gurtband
5
Gewichtsanzeige
6
Gewichtseinheit
7
Batterieanzeige
8
Hold-Anzeige
9
Isolierstreifen
10
Batteriefachdeckel
11
Batteriefach
Technische Daten
Messbereich: 0,2 kg–50 kg / 0,5 lb–110 lb
Einteilung: 0,05kg / 0,1 lb
Batterie: 1 x 3 V
(Gleichstrom), Knopfzelle
(Typ CR2032)
Tragkraft: 50 kg
Kofferwaage
Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Pro-
dukts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweiser Sicherheit,
Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur
wie beschrieben und für die angegebenen Einsatz-
bereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weiter-
gabe des Produkts an Dritte mit aus.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist zum Wiegen von Gepäckstücken
geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten
Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch
vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
KOFFERWAAGE / LUGGAGE
SCALE / PÈSE-BAGAGE
IAN 285847
A
1
2
3
4
B
8
7
5
C
CR2032
+
9
10
11
6
KOFFERWAAGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LUGGAGE SCALE
Operation and Safety Notes
PÈSE-BAGAGE
Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité
KOFFERWEEGSCHAAL
Bedienings- en veiligheidsinstructies
BÁSCULA PARA EQUIPAJE
Instrucciones de utilización y de seguridad
BALANÇA DE MALAS
Instruções de utilização e de segurança
VÁHA NA ZAVAZADLA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.52 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage zufrieden?
Ja Nein
0%
100%
1 Bewertung

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, SilverCrest zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke SilverCrest
Modell IAN 285847
Kategorie Gepäckwaagen
Dateityp PDF
Dateigröße 0.52 MB

Alle Anleitungen für SilverCrest Gepäckwaagen
Weitere Anleitungen von Gepäckwaagen

Häufig gestellte Fragen zu SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von SilverCrest? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von SilverCrest eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (3343) Mehr lesen
Bedienungsanleitung SilverCrest IAN 285847 Gepäckwaage

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien