Bedienungsanleitung Zoofari IAN 87695 Hundeleine

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Zoofari IAN 87695 Hundeleine? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

IAN 87695IAN 87695
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6
D-22397 Hamburg
Version: 06/2013
Delta-Sport-Nr.: HR-1596
AUSZIEHLEINE
AUSZIEHLEINE
Bedienungsanleitung
GUINZAGLIO PER CANI
RIAVVOLGIBILE
Istruzioni d’uso
LAISSE AVEC DÉROULEUR
Notice d‘utilisation
UITROLBARE RIEM
Gebruiksaanwijzing
RETRACTABLE DOG LEAD
Instructions for use
Festellriegel
Stopptaste
Griff
Gehäuse
Gurt
Seil
Wij zullen u in ieder geval persoon-
lijk te woord staan. De garantiepe-
riode wordt na eventuele reparaties
en op basis van de garantie,
wettelijke garantie of coulance niet
verlengd. Dit geldt ook voor vervan-
gen en gerepareerde delen.
Na afloop van de garantieperiode
dienen eventuele reparaties te
worden betaald.
IAN: 87695
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
Reserve-onderdelen voor uw product vindt u
ook via:
www.delta-sport.com, rubriek Service -
reserve-onderdelen-service Lidl
Hartelijk gefeliciteerd! Met
de aankoop hebt u gekozen
voor een hoogwaardig product.
Maak u daarom voor de eerste
ingebruikname vertrouwd met het
product. Lees hiervoor deze ge-
bruiksaanwijzing aandachtig door.
Gebruik het product alleen zoals
beschreven en uitsluitend voor de
aangegeven doeleinden. Bewaar
de handleiding zorgvuldig. Als u het
product aan derden geeft, dient u
ook deze documenten te overhan-
digen.
Leveringsomvang
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Uitrolbare riem
Technische Gegevens
Lengte: 8 m
Max. gewicht van de hond: 35 kg
Normaal gebruik
Dit artikel is ontwikkeld als honden-
lijn voor honden met een gewicht tot
max. 35 kg voor particulier gebruik.
De lijn mag alleen met de hand
worden gevoerd en niet ergens aan
vast worden gemaakt!
Congratulations! With your
purchase you have decided
on a high-quality product. Get to
know the product before you start to
use it. Carefully read the following
instructions for use. Use the product
only as described and only for the
given areas of application.
Keep these instructions safe.
When passing the product on to a
third party, always make sure that
the documentation is included.
Contents
1 x Instructions for use
1 x Retractable Dog Lead
Technical Specications
Length: 8m
Maximum dog weight: 35kg
Designated Use
This article is intended for private
use as a lead for dogs with a
maximum weight of 35kg. Only use
this lead when walking the dog by
and never use it to tie a dog to a
stationary object!
Safety Advice
Danger of Injury!
Only use this article in the way it
is intended for use.
Keep the article an its packaging
well out of the reach of children.
Danger of cuts! Do not touch the
rope/the belt.
Never wrap the rope/the belt
around the bodily parts of ani-
mals or humans. This will avoid
possible strangulation or tripping
up.
Never attempt to form a noose
out of the lead and never tie it
around the dog’s neck. A noose
will tighten by itself and could
harm your dog.
Always check the lead for
damage and wear-and-tear
before each use. This article
should only be used when in
good condition.
The collar used must be robust
enough and in good condition.
If the collar ort he rope/belt tear
whilst in use, apply the brake to
the rope/belt and turn the head
to the side.
Never open the casing as the
inner spring could cause injury.
Use
Safety instructions
for Use
WARNING!
You are always responsible all
of the time for the behaviour of
your dog. Keep it under control.
Consider, in a foresighted
manner, how you can keep your
dog under control in a critical
situation.
Keep your animal at close
quarters DURING a dangerous
situation.
If other people or animals are
nearby, your dog should be
brought to heel using the
permanent stop-switch.
Dogs are a danger to wildlife
especially during the breeding
and gestation periods. Every dog
will react differently. Maintain a
responsible attitude and make
sure that your animal does not
endanger anyone or prove a
nuisance.
Basic function
Hold the article by the handle
C – the rope F/belt E runs into the
casing D without sagging.
Short stop
Press the stop button B half way
down. As long as the button remains
pressed, the dog lead is blocked.
Permanent stop
Press the stop button B down and
press the arrester bar A forwards or
press the stop button B firmly, all the
way down (the arrester bar A will
engage automatically).
Releasing the Permanent stop
Pull the arrester bar A backwards.
Bringing the dog to heel
To reel in the rope (with belt), swing
your arm forwards.
Engage the Short stop and pull the
animal towards you. Release the
Short stop and repeat the exercise
for as long as it takes for the dog is
as near as you wish it to be.
Care & storage
The article is to be cleaned regular-
ly for reasons of mechanical func-
tionality. IMPORTANT! Only clean
with water, never with abrasive clea-
ners. Afterwards, wipe dry with a
cloth. Should the rope have become
wet, pull it from the case, activate
the permanent stop and let the rope
dry. Always store the article in a
clean and dry temperature-regu-
lated room. In the even your pet
becomes ill be sure to disinfect this
product. Consult a trusted veteri-
narian for suitable sanitizers and
disinfectants.
Disposal
Please dispose of the product and
packaging in an environmentally
friendly manner, separating
different materials for recycling as
required! Dispose of this item
through an authorised disposal
company or through your local
waste disposal facilities - ask your
local authority for information if
further guidance is required. Ensure
that you comply with all regulations
currently in force.
3 Year guarantee
The product was produced with
great care and under constant su-
pervision. You receive a three-year
warranty for this product from the
date of purchase. Please retain your
receipt.
The warranty applies only to mate-
rial and workmanship and does not
apply to misuse or improper hand-
ling. Your statutory rights, especially
the warranty rights, are not affected
by this warranty.
With regard to complaints, please
contact the following service hotline
or contact us by e-mail.
Our service employees will advise
as to the subsequent procedure
as quickly as possible. We will be
personally available to discuss the
situation with you.
Any repairs under the warranty,
statutory guarantees or through
goodwill do not extend the war-
ranty period. This also applies to
replaced and repaired parts.
Repairs after the warranty are
subject to a charge.
IAN: 87695
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
You can also find spare parts for your product
at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl
Spare Parts Service
Vooral in het broedtijd en als er
jongen zijn, vormen honden
een gevaar voor wilde dieren.
Iedere hond reageert anders.
Gedraag u alstublieft verant
woordelijk en zorg ervoor, dat
niemand gevaar loopt of wordt
belemmerd.
Basisfunctie
Houd het artikel vast aan greep
C - het koord F/lijn E rolt zich op
in de behuizing D zonder losjes te
hangen.
Korte stop
Druk de stopknop B half naar
beneden. Zolang deze knop wordt
ingedrukt, wordt de hondenlijn
geblokkeerd.
Voortdurende stop
Druk de stopknop B naar beneden
en schuif dan de vergrendeling A
naar voren of druk de stopknop B
met veel druk helemaal naar
beneden (de vergrendeling A klikt
automatisch vast).
Voortdurende stop opheffen
Trek de vergrendeling A terug.
De hond naar zich toehalen
Om de lijn op te rollen (met riem)
de arm naar voren zwaaien. Korte
stop gebruiken en de hond naar
zich toehalen. Korte stop loslaten en
deze procedure zo vaak herhalen,
totdat de hond bij u is.
Onderhoud, opslag
Het artikel dient om redenen van de
functionaliteit regelmatig mecha-
nisch te worden gereinigd.
BELANGRIJK! Alleen met water
reinigen, nooit met bijtende poets-
middelen. Daarna met een doek
afdrogen. Indien het koord nat
wordt, trekt u het uit de behuizing,
activeert u de voortdurende stop en
laat u het koord drogen. Het artikel
altijd droog en schoon bij kamer-
temperatuur bewaren. Bij c.q. na
een ziekte van uw huisdier dient het
product gedesinfecteerd te worden.
Raadpleeg uw dierenarts en vraag
welke hygiëne- en desinfectiemidde-
len het meest geschikt zijn.
Afvalverwerking
Gelieve u op een milieuvriendelijke
manier van de verpakking te ontdo-
en! Doe daarvoor een beroep op
een erkend afvalverwerkingsbedrijf
of op uw gemeenteadministratie.
Houd rekening met de voorschriften
die op dat moment gelden.
3 Jaar garantie
Het product is geproduceerd met
grote zorg en onder voortdurende
controle. U ontvangt een garantie
van drie jaar op dit product, vanaf
de datum van aankoop. Bewaar
alstublieft uw aankoopbewijs.
De garantie geldt alleen voor mate-
riaal- en fabricagefouten en vervalt
bij foutief of oneigenlijk gebruik.
Uw wettelijke rechten, met name het
garantierecht, worden niet beïnvlo-
ed door deze garantie.
In geval van reclamaties dient u zich
aan de beneden genoemde service-
hotline te wenden of zich per e-mail
met ons in verbinding te zetten.
Onze servicemedewerkers zullen
de verdere handelswijze zo snel
mogelijk met u afspreken.
Veiligheidskenni-
gevingen
Verwondingsgevaar!
Gebruik het voorwerp alleen
voor zijn doelmatig gebruik.
Houd de verpakkingsmaterialen
alsok het product uit de buurt
van kinderen.
Gevaar voor snijwonden! Grijp
niet naar het koord/de lijn
.
Wikkel het koord/de lijn niet om
lichaamsdelen van het dier of
een mens, om vernauwingen of
een eventueel vallen te voorko-
men
.
Maak geen lus van de lijn en
plaats deze niet direct om de
hals van de hond. De lus trekt
zich, als deze onder spanning
staat, vanzelf dicht en kan de
hond verwonden.
Controleer het koord/de lijn voor
elk gebruik op beschadigingen
of slijtage.
Het artikel mag alleen worden
gebruikt als het onbeschadigd is.
De gebruikte halsband moet
stabiel genoeg zijn en zich
in een onbeschadigde toestand
bevinden. Indien de halsband of
het koord/de lijn tijdens het
gebruik scheuren, remt u het
terugrollende koord/lijn af en
draait u uw hoofd naar de
zijkant.
Maak de behuizing nooit open
aangezien door de bevestigde
veer het risico op letsel bestaat.
Gebruik
Veiligheidsinstructies
voor het gebruik
ATTENTIE!
Het is uw verantwoordelijkheid
om de hond te allen tijde onder
controle te houden.
Denk vooruit over hoe uw
hond zich in kritische situaties zal
gedragen.
VOORDAT eventuele gevaarlijke
situaties ontstaan kunt u de hond
het beste naar u toe halen.
Als andere mensen of dieren
in de buurt zijn, dient de hond
met geactiveerde stop langs u te
lopen.
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 1.59 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Zoofari IAN 87695 Hundeleine denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Zoofari IAN 87695 Hundeleine zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Zoofari IAN 87695 Hundeleine mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Zoofari IAN 87695 Hundeleine zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Zoofari zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Zoofari IAN 87695 Hundeleine in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Zoofari
Modell IAN 87695
Kategorie Hundeleinen
Dateityp PDF
Dateigröße 1.59 MB

Alle Anleitungen für Zoofari Hundeleinen
Weitere Anleitungen von Hundeleinen

Bedienungsanleitung Zoofari IAN 87695 Hundeleine

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien