Bedienungsanleitung Tristar FO-1107 Fondue

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Tristar FO-1107 Fondue? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

FO1107
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
|
RU | Руков
эксп
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
2
3
4
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
from 0 year to 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
This appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
The connector must be removed before the
appliance will be cleaned, please make sure
the inlet is completely dry before the unit will
be used again.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
Disconnect the mains plug from the mains
when the appliance is not in use, before
assembly or disassembly and before cleaning
and maintenance.
Cooking appliances should be positioned in a
stable situation with the handles (if any)
positioned to avoid spillage of the hot liquids.
Children shall not play with the appliance.
Surface are liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. Heating Base.
2. Thermostat control button.
3. Fondue pan with 8 forks
4. Fondue ring
BEFORE THE FIRST USE
NOTE: NEVER USE THE FONDUE POT ON ANOTHER HEATING
SOURCE THAN THE SUPPLIED HEATING BASE.
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Clean the forks and the fondue pot in warm soapy water and dry them
thoroughly.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
USE
The fondue pan is suitable for various types of fondue, such as the
classic meat fondue, as well as cheese fondue, a chocolate fondue or
a Chinese fondue (with stock).
You can preheat the ingredients in a pan before pouring it into the
fondue pot.
Fill the pan with oil, cheese, stock or chocolate, but do not put too
much in.
Place the plug into the socket and set the thermostat button to the
desired temperature.
Set the thermostat at the desired temperature.
Thermostat settings:
1. Chocolat
2. Cheese
3. Broth
4. Oil
These temperature settings are indicative. It is possible you have to to
adjust the thermostat in order to reach the ideal temperature.
As soon as the appliance has reached the set temperature, the
indicator light will go out.
While in use, the temperature light will go on and off: this shows that
the thermostat is working correctly and that the contents of the pan are
being heated at the set temperature.
Stir the fondue to make sure that it is fully melted.
Prick the food onto the fondue fork
Dip the food into the fondue and stir it into the fondue for a few
seconds.
Take the fondue fork from the fondue pot and remove the food.
To switch off the appliance, turn the thermostat dial to the minimum
temperature and remove the main plug from the wall socket.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning or maintenance, always switch off the appliance,
remove the mains plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down.
Do not immerse the appliance in water or any other liquids for cleaning.
Clean the forks and the fondue pot in warm soapy water and dry them
thoroughly.
Clean the base with a clean, dry cloth.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en
onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
De connector dient te worden verwijderd
alvorens het apparaat te reinigen. Wees er
zeker van dat de inlaat volledig droog is
alvorens het apparaat weer in gebruik te
nemen.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
Haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet in gebruik is, voordat u het gaat
monteren of demonteren en voordat u
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden gaat
uitvoeren.
Kooktoestellen moeten worden geplaatst op
een stabiele ondergrond met de handgrepen
(indien aanwezig) zodanig geplaatst dat morsen
van hete vloeistoffen wordt voorkomen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Verwarmingsbasis.
2. Thermostaatknop.
3. Fonduepan met 8 vorken
4. Fonduering
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
LET OP: GEBRUIK DE FONDUEPAN NOOIT OP EEN ANDERE
WARMTEBRON DAN DE BIJGELEVERDE VERWARMINGSBASIS.
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Reinig de vorken en de fonduepan in warm sop en droog ze grondig af.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
GEBRUIK
De fonduepan is geschikt voor verschillende soorten fondue, zoals de
klassieke vleesfondue, evenals kaasfondue, chocoladefondue of
Chinese fondue (met bouillon).
U kunt de ingrediënten in een pan voorverwarmen voordat u deze in de
fonduepan doet.
Vul de pan met olie, kaas, bouillon of chocolade, maar doe er niet te veel
in.
Plaats de stekker in het stopcontact. Zet de thermostaatknop op de
gewenste temperatuur.
Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
Thermostaatinstellingen:
1. Chocolade
2. Kaas
3. Bouillon
4. Olie
Deze temperatuurinstellingen zijn indicatief. Het is mogelijk dat u de
thermostaat moet instellen om de ideale temperatuur te bereiken.
Als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat de
indicator uit.
Tijdens gebruik gaat de temperatuurindicator aan en uit: dit geeft aan dat
de thermostaat correct werkt en dat de inhoud van de pan tot de
ingestelde temperatuur wordt verwarmd.
Roer door de fondue om ervoor te zorgen dat deze volledig smelt.
Prik het voedsel op de fonduevork.
Dip het voedsel in de fondue en roer het een paar seconden door de
fondue.
Neem de fonduevork uit de fonduepan en verwijder het voedsel.
Draai de thermostaatknop naar de minimale temperatuur en verwijder de
netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de
netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Dompel het apparaat voor reiniging niet onder in water of andere
vloeistoffen.
Reinig de vorken en de fonduepan in warm sop en droog ze grondig af.
Reinig de basis met een schone, droge doek.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par
l'intermédiaire d'un minuteur externe ou d'un
système de commande à distance séparé.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
L’adaptateur doit être retiré avant de nettoyer
l’appareil, veillez à ce que l'orifice d'entrée soit
totalement sec avant de réutiliser l'appareil.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
Débranchez la fiche secteur du secteur lorsque
l'appareil n'est pas utilisé, avant le montage ou
le démontage de même qu'avant le nettoyage
ou l'entretien.
Les appareils de cuisson devraient adopter un
positionnement stable, les poignées (le cas
échéant) étant disposées de sorte à éviter les
risques de déversement de liquides chauds.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Base de chauffage.
2. Bouton de contrôle de thermostat.
3. Caquelon à fondue avec 8 fourchettes
4. Bague à fondue
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
NOTE: N'UTILISEZ JAMAIS LE CAQUELON À FONDUE SUR UNE
AUTRE SOURCE DE CHAUFFAGE QUE LA BASE DE CHAUFFAGE
FOURNIE.
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Nettoyez les fourchettes et le caquelon à fondue à l'eau savonneuse
chaude et séchez-les soigneusement.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
UTILISATION
Le caquelon est idéal pour divers types de fondues, ainsi la fondue
bourguignonne classique mais aussi la fondue savoyarde, la fondue au
chocolat ou la fondue chinoise (au bouillon).
Vous pouvez préchauffer les ingrédients dans une casserole avant de
les verser dans le caquelon à fondue.
Remplissez le caquelon d'huile, de fromage, de bouillon ou de chocolat
mais sans exagérer.
Insérez la fiche dans la prise et réglez le bouton de thermostat à votre
convenance.
Réglez le thermostat à votre convenance.
Réglages de thermostat :
1. Chocolat
2. Fromage
3. Bouillon
4. Huile
Ces réglages de température sont indicatifs. Vous pouvez avoir à ajuster
le thermostat afin d'atteindre la température idéale.
Dès que l'appareil a atteint la température réglée, l'indicateur s'éteint.
Pendant l'usage, l'indicateur de température s'allume et s'éteint. C'est
l'indication que le thermostat fonctionne bien et que le contenu du
caquelon est chauffé à la température réglée.
Remuez la fondue pour vous assurer qu'elle a bien fondu.
Piquez les aliments sur la fourchette à fondue.
Plongez les aliments dans la fondue et remuez pendant quelques
secondes.
Sortez la fourchette à fondue du caquelon à fondue et retirez les
aliments.
Pour arrêter l'appareil, tournez la molette du thermostat sur la
température minimum et retirez la fiche secteur de la prise murale.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez
la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides pour le nettoyer.
Nettoyez les fourchettes et le caquelon à fondue à l'eau savonneuse
chaude et séchez-les soigneusement.
Nettoyez la base avec un chiffon propre et sec.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern ausgeführt werden.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Vor der Reinigung des Geräts muss der
Netzstecker gezogen werden. Bitte stellen Sie
sicher, dass der Eingang vor der
Wiederverwendung komplett trocken ist.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht
gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung bzw.
dem Zusammenbau und vor der Reinigung und
Wartung.
Das Kochgerät muss in stabiler Lage mit Griffen
(wenn vorhanden), die so positioniert sind, dass
ein Verschütten von heißen Flüssigkeiten
vermieden wird, aufgestellt werden.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Heizplatte.
2. Thermostatregler.
3. Fondue-Topf mit 8 Gabeln
4. Fondue-Ring
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
HINWEIS: VERWENDEN SIE DEN FONDUE-TOPF NIEMALS AUF
EINER ANDEREN HITZEQUELLE ALS DER MITGELIEFERTEN
HEIZPLATTE.
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Reinigen Sie die Gabeln und den Fondue-Topf in warmem Seifenwasser
und trocknen Sie die Teile gründlich.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
GEBRAUCH
Der Fonduetopf ist für verschiedene Fonduesorten wie dem klassischen
Fleischfondue sowie Käsefondue, Schokoladenfondue oder
chinesischem Fondue (mit Brühe) geeignet.
Vor dem Gießen in den Fondue-Topf können Sie die Zutaten in einer
Pfanne vorheizen.
Füllen Sie den Topf mit Öl, Käse, Brühe oder Schokolade. Füllen Sie
jedoch nicht zu viel ein.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie den
Thermostatknopf auf die gewünschte Temperatur.
Stellen Sie den Thermostaten auf die gewünschte Temperatur.
Thermostateinstellungen:
1. Schokolade
2. Käse
3. Brühe
4. Öl
Diese Temperatureinstellungen sind Anhaltswerte. Es ist möglich, dass
Sie den Thermostat einstellen müssen, um die ideale Temperatur zu
erzielen.
Sobald das Gerät seine eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die
Anzeigelampe.
Beim Gebrauch schaltet die Temperaturlampe ein und aus: dadurch wird
angezeigt, da der Thermostat einwandfrei arbeitet und der Inhalt des
Topfes auf die eingestellte Temperatur erhitzt wird.
Rühren Sie das Fondue, um sicherzustellen, dass es vollständig
geschmolzen ist.
Spießen Sie die Speise auf die Fondue-Gabel.
Tunken Sie die Speise in das Fondue und rühren Sie sie einige
Sekunden im Fondue.
Nehmen Sie die Fondue-Gabel aus dem Fondue-Topf und entfernen Sie
die Speise.
Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Thermostatregler auf die
minimale Temperatur und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
REINIGUNG UND PFLEGE
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung stets aus, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie die Gabeln und den Fondue-Topf in warmem Seifenwasser
und trocknen Sie die Teile gründlich.
Reinigen Sie den Fuß mit einem sauberen, trockenen Tuch.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.49 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Tristar FO-1107 Fondue denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Tristar FO-1107 Fondue zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Tristar FO-1107 Fondue mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Tristar FO-1107 Fondue zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Tristar zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Tristar FO-1107 Fondue in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Tristar
Modell FO-1107
Kategorie Fondue
Dateityp PDF
Dateigröße 0.49 MB

Alle Anleitungen für Tristar Fondue
Weitere Anleitungen von Fondue

Bedienungsanleitung Tristar FO-1107 Fondue

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien