Bedienungsanleitung Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Elektrische Insektenfalle
TSA0160 / TSA0161
Elektrická plácačka
TSA0160 / TSA0161
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Elektrisches Netz
2. LED Aktivitätsanzeige
3. Taste EIN [ON]
4. Batteriefachdeckel
5. Handle
POPIS ZAŘÍZENÍ
1. Elektrická plácačka na hmyz
2. Indikátor provozu
3. Vypínač
4. Kryt baterie
5. Rukojeť
SICHERHEITSANLEITUNGEN
1. Berühren Sie nicht den oberen Teil des Geräts. Risiko eines
elektrischen Schlages.
2. Nach dem Loslassen der Taste EIN [ON] besteht weiterhin
Gefahr.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren
Substanzen.
4. Richten Sie das Netz nicht auf Menschen oder Tiere.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Benutzer
Herzprobleme hat, schwanger ist oder eine andere Krankheit
hat. Im Zweifelsfall einen Arzt konsultieren.
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Gerät keinem
Kontakt mit Wasser aus.
7. Reinigen Sie den Gri mit einem weichen, leicht feuchten Tuch
ohne Scheuermittel. Nehmen Sie die Batterien heraus, bevor
Sie das Gerät reinigen.
8. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Das Gerät ist kein
Spielzeug.
9. Das Gerät kann nur zum Neutralisieren von Insekten
verwendet werden.
10. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit
nicht benutzt wird.
11. Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
BATTERIEN EINLEGEN
1. Önen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie zwei AA Batterien ein, unter Beachtung der
korrekten Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach.
BETRIEB
Die Klatsche neutralisiert iegende Insekten: Mücken, Fliegen,
schwarze Fliegen, Motten usw.
Um ein Insekt zu neutralisieren, berühren Sie dieses mit dem
Netz, während Sie die rote Taste gedrückt halten.
Rote LED zeigt an, dass das Gerät funktioniert.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Nedotýkejte se horní částí zařízení. Může to způsobit úraz
elektrickým proudem.
2. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nastává také po
spuštění zařízení.
3. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek.
4. Síťovinu nemiřte na jiné osoby nebo domácí zvířata.
5. Nepoužívejte zařízení, pokud máte problémy se srdcem, jste
těhotná nebo máte jiné zdravotní potíže. V případě
pochybností se poraďte se svým lékařem.
6. Zařízení není voděodolné. Nevystavujte zařízení působení
vody.
7. Rukojeť čistěte měkkým, mírně vlhkým hadříkem bez použití
žíravých látek. Před čištěním je eba vyjmout baterie.
8. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
9. Zařízení je určeno pouze k neutralizaci hmyzu.
10. Pokud se zařízení nebude delší dobu používat, vyjměte z něj
baterie.
11. Nekombinujte nové a použité baterie.
INSTALACE BATERIÍ
1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte baterie v souladu s polaritou.
3. Zavřete kryt baterie
OBSLUHA
Tlapka neutralizuje létající hmyz: komáry, mouchy, můry atd.
Chcete-li zlikvidovat hmyz, dotkněte se ho sítí a podržte
červené tlačítko.
Červená LED dioda signalizuje provoz zařízení.
Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dam normalem Haushaltsmüll entsorgt werden
darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen
Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht
durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie
das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stoichen
Ressourcen zu fördern.Private Nutzer sollten den Händler, bei dem
das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf
umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer
sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen
des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht
zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne
Čeština
Správná likvidace výrobku
(opotřebované elektrické a elektronické vybavení)
Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají,
poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je
zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním
odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní
prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace
odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a
zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného
využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací
ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude
bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou
kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili,
nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou
kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy.
Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.
Vyrobeno v ČLR pro LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polsko.
1
45
23
1
45
23
Owners manual
Electric insect swatter
TSA0160 / TSA0161
PRODUCT DESCRIPTION
1. Electric net
2. Activity LED
3. ON button
4. Battery compartment cover
5. Handle
SAFETY INSTRUCTIONS
1. Do not touch the upper part of the device. Risk of electric
shock.
2. Danger is still present after releasing the ON button.
3. Do not use the device near ammable substances.
4. Do not point the net at people or animals.
5. Do not use the device if user has cardiac problems, is
pregnant, or has other illness. If there are any doubts, consult
a doctor.
6. The device is not waterproof. Do not expose the device to
contact with water.
7. Clean the handle with soft, slightly damp cloth, without any
abrasive agents. Take out the batteries before cleaning the
device.
8. Keep the device away from children. The device is not a toy.
9. The device can be used only for neutralizing bugs.
10. Take out the batteries if the device is not going to be used for
a long time.
11. Do not mix new and old batteries.
BATTERY INSTALLATION
1. Open the battery compartment.
2. Install two AA batteries, according to polarity.
3. Close the battery compartment.
OPERATION
The swatter neutralizes ying bugs: mosquitoes, ies, black ies,
moths, etc.
To neutralize a bug, touch it with the net while holding the red
button.
Red LED indicates that the device is working.
English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries
with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that
it should not be disposed with other household wastes at the end
of its working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate
this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. Household
users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government oce, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product should not
be mixed with other commercial wastes for disposal.
Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
1
45
23
Manuel d’utilisation
Tapette Raquette Electrique
TSA0160 / TSA0161
DESCRIPTION DE LAPPAREIL
1. Grille électrique
2. Diode d’activité
3. Interrupteur
4. Couvercle du compartiment à piles
5. Poignée
SÉCURITÉ
1. Ne pas toucher la partie supérieure de l’appareil. Ceci
comporte un danger délectrocution.
2. Le danger d’électrocution reste présent une fois la touche
relâchée aussi.
3. Ne pas utiliser l’appareil à proximité de substances
inammables.
4. Ne pas diriger la grille vers les hommes ou les animaux.
5. Ne pas utiliser l’appareil, si l’utilisateur soure de troubles
cardiaques, est enceinte ou soure d’autres troubles. En cas de
doutes, consulter un médecin.
6. L’appareil n’est pas imperméable. Ne pas exposer l’appareil au
contact avec l’eau.
7. Nettoyer la poignée régulièrement à l’aide d’un chion doux
humide sans utiliser de produits caustiques. Nettoyer
l’appareil, lorsque les pile sont retirées.
8. Garder l’appareil hors de portée des enfants. L’appareil n’est
pas un jouet.
9. L’appareil est destiné à éliminer les insectes.
10. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période de
temps, retirer les piles.
11. Ne pas combiner les piles neuves et anciennes.
INSTALLATION DES PILES
1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Placer deux piles AA, selon les pôles.
3. Fermer le couvercle du compartiment à piles
UTILISATION
La tapette élimine les insectes volants : les moustiques, les
mouches, les simulies,les papillons de nuit, etc.
Pour éliminer un insecte, le toucher avec la grille en maintenant le
bouton rouge pressé.
Ladiode rougesignale le fonctionnement de l’appareil.
France
Élimination appropriée du produit
(déchets déquipements électriques et électroniques
Les marquages apposés sur le produit ou dans les textes y
correspondants indiquent que l’appareil, une fois le délai d’usage
passé, doit etre éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour
éviter les eets néfastes sur l’environnement et la santé humaine,
suite a une élimination de déchets non contrôlée, veuillez séparer
le produit des autres déchets et recycler de maniere responsable,
pour promouvoir la réutilisation des matériaux comme une
pratique durable. Pour de plus amples informations concernant le
lieu et le recyclage en toute sécurité du produit, les utilisateurs
dans les ménages doivent contacter le distributeur chez qui ils ont
acheté le produit ou une autorité locale compétente dans le
domaine. Les utilisateurs dans les entreprises doivent contacter
leur fournisseur et vérier les conditions du contrat d’achat. Ne pas
éliminer le produit avec d’autres déchets commerciaux.
Fabriqué en RPC pour LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul.
Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
1
45
23
Εγχειρίδιο χρήσης
Ηλεκτρική Εντομοσκοτώστρα
TSA0160 / TSA0161
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1. Ηλεκτρικό δίχτυ
2. LED δραστηριότητας
3. Κουμπί ON
4. Κάλυμμα χώρου μπαταριών
5. Λαβή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Μην αγγίζετε το πάνω μέρος της συσκευής. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
2. Ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει μετά την απελευθέρωση
του κουμπιού ON.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ουσίες.
4. Μηνστρέφετε την εντομοσκοτώστρα σε ανθρώπους ή ζώα.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο χρήστης έχει καρδιακά
προβλήματα, είναι έγκυος ή έχει άλλη ασθένεια. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
6. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε
επαφή με νερό.
7. Καθαρίστε τη λαβή με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί, χωρίς
λειαντικά μέσα. Βγάλτε τις μπαταρίες πριν καθαρίσετε τη
συσκευή.
8. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η συσκευή δεν είναι
παιχνίδι.
9. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθείμόνογια εξουδετέρωση
εντόμων.
10. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
11. Μην αναμιγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA, με τη σωστή πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η εντομοσκοτώστρα εξουδετερώνει τα ιπτάμενα έντομα:
κουνούπια, μύγες, μαύρες μύγες, σκώρους κ.λπ.
Για να εξουδετερώσετε ένα έντομο, αγγίξτε το με το δίχτυ
κρατώντας το κόκκινο κουμπί.
Το κόκκινο LED δείχνει ότι η συσκευή λειτουργεί.
Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που
εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι
δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο
τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη
του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη
διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων
και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί
χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής
πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το
γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το
πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες
θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να
ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμπορικά
απόβλητα για διάθεση.
Κατασκευάστηκε στην Κίνα για το LECHPOL Zbigniew Leszek,
Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.
1
45
23
CS DE EN FR GR
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.62 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Teesa zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Teesa
Modell TSA0161
Kategorie Ungeziefer-abwehr
Dateityp PDF
Dateigröße 0.62 MB

Alle Anleitungen für Teesa Ungeziefer-abwehr
Weitere Anleitungen von Ungeziefer-abwehr

Bedienungsanleitung Teesa TSA0161 Ungeziefer-abwehr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien