Bedienungsanleitung Rossmax WB100 Waage

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Rossmax WB100 Waage? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 4 häufig gestellte Fragen, 1 Kommentar und 1 Stimme mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 0/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Scale overload. (max. weight capacity is indicated on the scale). Please step
o to avoid damage.
LOW BATTERY INDICATION
Battery power is low. Please install new battery.
ADVISE FOR USE & CARE
1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use
chemical/abrasive cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low.
Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or can not turn o the scale for a long time, pleasetake o
the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not
resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose
 . (   
 ). ,     
.
  
 .   .
    
1.    ,   .    
!
2.      .
3.   ,    .
4.     ,    .
5.         .  -
  /   .
6.      .
7.     .
8.     , ,      
.    .
9.             -
 ,     3 ,    ;
  .        , -
,     .
10.      
 . (  
  ).  ,    
 .
 .   .
  
    
1.    ,   .     !
2.      .
3.   ,    .
4.    ,    .
5.         .  -
 /   .
6.      .
7.     .
8.     , ,      -
 .    .
9.            
,     3 ,    ; 
 .        ,  ,
'    .
10.      
Suprasarcină cântar. (greutatea max. admisă este indicată pe
cântar). Vă rugăm să coborâţi pentru a evita avarierea cântarului.
Bateria este aproape consumată. Vă rugăm să montaţi
o altă baterie.
INDICAREA CONSUMULUI BATERIEI
SFATURI PRIVIND UTILIZAREA ȘI ÎNTREŢINEREA
1. Platforma din sticlă este alunecoasă când este udă. Păstraţi-o uscată!
2. Staţi nemișcat în timpul cântăririi.
3. NU loviţi, nu izbiţi cântarul și nu-l lăsaţi să cadă.
4. Utilizaţi cântarul cu grijă, întrucât acesta este un instrument de precizie.
5. Curăţaţi cântarul cu o cârpă umedă și evitaţi pătrunderea apei în interiorul acestuia. NU
utilizaţi agenţi de curăţare chimici/abrazivi.
6. Păstraţi cântarul la loc răcoros și uscat.
7. Menţineţi întotdeauna cântarul în poziţie orizontală.
8. În cazul în care cântarul nu se activează, vericaţi dacă bateria este montată sau dacă
aceasta nu este consumată. Inseraţi bateria sau înlocuiţi-o.
9. În cazul în care ecranul așează un mesaj de eroare sau cântarul rămâne mult timp des-
chis, vă rugăm să scoateţi bateria pentru aproximativ 3 secunde, apoi să o montaţi din
nou pentru a elimina eroarea de program. Dacă nu puteţi rezolva problema, contactaţi
distribuitorul pentru sfaturi.
10. Nu utilizaţi cântarul în scop comercial
Kaalu ülekoormus. (maksimaalse kaalu väärtus on kaalul näidatud). Kahjustu-
se ärahoidmiseks astuge maha.
Patarei on tühi. Palun paigaldage uus patarei.
PATAREI TÜHJENEMISE NÄIT
SOOVITUSED KASUTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS
1. Niiske klaasalus on libe. Hoidke see kuivana!
2. Kaalumise ajal seiske liikumatult.
3. VÄLTIGE kaalu loopimist, löömist ja maha viskamist.
4. Kasutage kaalu ettevaatlikult, kuna see on täppisseade.
5. Puhastage kaalu niiske lapiga ning vältige vee sattumist kaalu sisemusse. ÄRGE kasu-
tage keemilisi/abrasiivseid puhastusvahendeid.
6. Hoidke kaalu jahedas ja kuivas kohas.
7. Hoidke kaalu alati horisontaalselt.
8. Kui kaalu sisselülitamine ei õnnestu, siis kontrollige patarei olemasolu ning veenduge
et paterei ei ole tühi. Paigaldage uus patarei.
9. Kui kuvaril on veatähis või kui kaalu ei saa pikema aja jooksul välja lülitada, siis võtke
patarei tarkvara vea eemaldamiseks umbes kolmeks sekundiks välja ning seejärel
asetage tagasi. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, siis võtke palun ühendust eda-
simüüjaga.
10. Ärge kasutage kaalu kommertseesmärgil.
Svari ir pārslogoti. (Maksimālais svars ir norādīts uz svariem.)Lūdzam nokāpt no svariem, lai
tos nesabojātu.
Baterija ir gandrīz tukša. Lūdzam ielikt jaunu bateriju.
BATERIJA IR GANDRĪZ TUKŠA
LIETOŠANA UN KOPŠANA
1. Slapja stikla virsma ir slidena. Tai ir jābūt sausai!
2. Sveroties ir jāstāv mierā.
3. Svarus NEDRĪKST sist vai mest.
4. Svari ir precīzs instruments, tāpēc ar tiem ir jārīkojas uzmanīgi.
5. Svarus tīrīt ar mitru drānu, un ūdens nedrīkst iekļūt svaru mehānismā. NEDRĪKST lietot
ķīmiskus/abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
6. Uzglabāt svarus vēsā un sausā vietā.
7. Svarus vienmēr uzglabāt horizontāli.
8. Ja svarus nevar ieslēgt, pārbaudīt, vai baterija ir ielikta un vai tā nav tukša. Ielikt jaunu
bateriju.
9. Ja displejā ir redzams kļūdas paziņojums vai ja svarus ilgi nevar izslēgt, lūdzam uz ap-
mēram 3sekundēm izņemt bateriju un pēc tam to ielikt atpakaļ. Ja problēmu novērst
nav iespējams, lūdzam sazināties ar izplatītāju.
10. Svarus nedrīkst lietot komerciāliem nolūkiem.
Svarstyklių perkrova. (didžiausias svoris yra nurodytas ant svarstyklių.)
Norėdami išvengti žalos, nulipkite.
PERKROVOS INDIKACIJA
Maitinimo elementas yra silpnas.
Įdėkite naują maitinimo elementą.
MAITINIMO ELEMENTO IŠKROVOS INDIKACIJA
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS PATARIMAI
1. Šlapia stiklo platforma yra slidi. Nusausinkite!
2. Sverdamiesi nejudėkite.
3. NEDAUŽYKITE, NEKRATYKITE IR NEMĖTYKITE SVARSTYKLIŲ.
4. Su svarstyklėmis elkitės itin atsargiai.
5. Svarstykles valykite drėgna šluoste, saugokite, kad į vidų nepatektų vandens. NENAU-
DOKITE cheminių/abrazyvinių valymo priemonių.
6. Svarstykles laikykite sausoje vietoje.
7. Svarstykles laikykite pastatytas horizontaliai.
8. Jeigu nepasisekė įjungti svarstyklių, patikrinkite, ar įdėtas maitinimo elementas ir ar jis
pakankamai įkrautas. Įdėkite arba pakeiskite maitinimo elementą.
9. Jeigu ekrane rodoma klaida arba jeigu negalite įjungti svarstyklių, išimkite maitinimo
elementą, palaikykite 3 sek. ir įdėkite iš naujo. Jeigu negalite išspręsti problemos,
susisiekite su pardavėju.
10. Nenaudokite komerciniais tikslais
  . ( 
    ).  ,  
 .
  
    .
,   .
     
    
1.     ,   .   !
2.      .
3.  ,    .
4.     ,      .
5.            . 
 /  .
6.       .
7.       .
8.      ,     
      .      .
9.               ,
    3 ,     ,  
   .      ,
     .
10.      .
Überlastung der Waage (Das maximale Waagengewicht ist auf der Waage ange-
geben.) Treten Sie von der Waage herunter, um Schäden zu vermeiden.
ÜBERLASTANZEIGE
Anzeige für erschöpfte Batterie
Batterieleistung ist niedrig. Legen Sie eine neue Batterie ein.
Hinweise zur Nutzung & Pege
1. Die Glasplattform kann in feuchtem Zustand glitschig sein. Halten Sie die Waage
trocken!
2. Stehen Sie während des Wiegens still.
3. Vermeiden Sie Stösse, Schlagbeanspruchung und Herunterfallen der Waage.
4. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht, da es sich um ein Präzisionsgerät handelt.
5. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch und vermeiden Sie, dass Wasser in
die Waage gelangt. Verwenden Sie keine Chemikalien und keine Scheuermittel zur
Reinigung.
6. Bewahren Sie die Waage an einem kühlen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit auf.
7. Lagern Sie die Waage immer in horizontaler Position.
8. Wenn sich die Waage einschaltet, prüfen Sie, ob die Batterie eingesetzt oder verbraucht
ist. Ersetzen Sie die Batterie, oder setzen Sie eine neue Batterie ein.
9. Wenn Fehler auf dem Display angezeigt werden oder die Waage sich nach längerer Zeit
nicht abschalten lässt, nehmen Sie die Batterie 3 Sekunden lang heraus und setzen Sie
sie dann wieder ein, um den Softwarefehler zu beseitigen. Falls Sie das Problem nicht
lösen können, konsultieren Sie bitte Ihren Händler.
10. Verwenden Sie die Waage nicht für kommerzielle Zwecke.
Surcharge de la balance. (La capacité pondéralemaxi. est indiquée sur
la balance.) Descendez de la balance pour éviter tout dommage.
INDICATION DE SURCHARGE
INDICATION DE PILE DÉCHARGÉE
La pile est déchargée. Installez une pile neuve.
CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
1. La plateforme en verre est glissante si elle est humide. Essuyez-la!
2. Restez debout pendant la pesée.
3. NE heurtez PAS la balance et NE la faites PAS tomber.
4. Prenez soin de la balance; il s'agit d'un instrument de précision.
5. Nettoyez la balance avec un chion humide et évitez toute inltration d'eau. N'utilisez
PAS d'agents de nettoyage chimiques/abrasifs.
6. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
7. Posez toujours la balance à l'horizontale.
8. Si vous ne parvenez pas à allumer la balance, vériez si la pile est installée ou susam-
ment chargée. Insérez la pile ou remplacez-la.
9. Si une erreur s'ache ou si la balance ne s'éteind pas au bout d'un long moment,
enlevez la pile pendant environ 3secondes, puis réinstallez-la. Si le problème persiste,
contactez votre revendeur.
10. Ne l'utilisez pas à des ns commerciales.
Sobrecarga de la báscula. (La capacidad máxima de carga está
indicada en la báscula). Por favor bájese de la báscula para evitar
daños.
INDICACIÓN DE SOBRECARGA
Baja capacidad de la pila. Por favor, instale una pila nueva.
INDICACIÓN DE PILA BAJA
INDICACIONES DE USO Y CUIDADO
1. La plataforma de vidrio estará resbalosa al estar mojada. ¡Manténgala seca!
2. Esté parado sin moverse durante la medición del peso.
3. NO golpee o tire la báscula.
4. Trate la báscula con cuidado ya que es un instrumento preciso.
5. Limpie la báscula con un trapo húmedo y evite que agua penetre al interior de la bás-
cula. NO use productos de limpieza químicos/abrasivos.
6. Mantenga la báscula en un lugar fresco con aire seco.
7. Siempre mantenga su báscula en posición horizontal.
8. Si la báscula no se enciende, verique si está instalada la pila o si la capacidad de la pila
es baja. Meta una pila nueva.
9. Si la pantalla visualiza un error o si la báscula no puede apagarse por un período pro-
longado, por favor saque la pila por unos 3 segundos y vuelva a instalarla después, para
eliminar el error. Si no puede resolver el problema, por favor contacte a su distribuidor.
10. No use la báscula para nes comerciales.
Balança sobrecarregada. (a capacidade máxima de peso é indicada
na balança). Desça para não danicar a balança.
INDICAÇÃO DE SOBRECARGA
A carga da bateria está fraca. Instale uma nova bateria.
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA
AVISOS SOBRE O USO E CUIDADOS
1. A plataforma de vidro cará escorregadia quando molhada. Mantenha-a seca!
2. Fique reto na balança sem se mover durante a medição do peso.
3. NÃO bata, arremesse ou deixe a balança cair.
4. Trate a balança com cuidado pois ela é um instrumento de precisão.
5. Limpe a balança com um pano úmido e evite que entre água no seu interior. NÃO use
produtos de limpeza químicos/abrasivos.
6. Mantenha a balança em local refrigerado e seco.
7. Mantenha a balança sempre na posição horizontal.
8. Se a balança não ligar, verique se a bateria está instalada ou se a carga da bateria está
fraca. Instale a bateria ou substitua a existente por uma nova bateria.
9. Se o visor exibir a ocorrência de um erro ou se não for possível desligar a balança por
muito tempo, remova a bateria por aproximadamente 3 segundos, depois instale-a no-
vamente para remover a falha do software. Se você não conseguir resolver o problema,
contate o seu revendedor para obter orientação
10. Não a utilize para ns comerciais
Przeciążenie wagi. (obciążenie maksymalne
zostało określone na wadze). Należy zejść z
wagi, aby uniknąć jej uszkodzenia.
WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZECIĄŻENIA
Bateria jest bliska wyczerpania. Należy włożyć nową baterię.
SYMBOL SŁABEJ BATERII
PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I
UTRZYMANIA PRODUKTU
1. Szklana platforma wagi może być śliska, kiedy jest mokra. Należy pamiętać, aby
platforma była zawsze sucha!
2. Podczas ważenia należy pozostawać w pozycji stojącej.
3. NIE narażać wagi na nagłe uderzenia i nie upuszczać jej.
4. Należy ostrożnie obchodzić się z wagą, która jest urządzeniem o wysokiej precyzji.
5. Waga powinna być czyszczona wilgotną ściereczką. Uważać, aby woda nie przedo-
stawała się do wnętrza urządzenia. NIE używać chemicznych/abrazyjnych środków
czyszczących.
6. Waga powinna być przechowywana w chłodnym i suchym miejscu.
7. Waga powinna być przechowywana w pozycji poziomej.
8. Jeżeli waga nie włącza się, należy sprawdzić, czy bateria została założona i nie jest
wyczerpana. W takim wypadku należy włożyć nową baterię.
9. W przypadku błędnego działania wyświetlacza lub jeżeli waga nie była używana
przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i włożyć ją ponownie po upływie około 3
sekund. Jeżeli problem występuje nadal, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
10. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych
Υπερφόρτωση ζυγαριά (έγ. επιτρεπτό βάρο φαίνεται στην ζυγαριά).
Κατεβείτε για να αποφύγετε ζηιέ.
ΕΝΕΙΞΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΣΗΣ
Η παταρία έχει πέσει. Παρακαλώ βάλτε καινούρια παταρία.
ΕΝΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΠΟΙ ΗΣΗΣ
1. Η γυάλινη επιφάνεια θα γλυστράει όταν είναι υγρή. ιατηρήστε την στεγνή!
2. Σταθείτε ακίνητοι όταν ζυγίζεστε.
3. ΜΗΝ χτυπάτε, κουνάτε ή αφήστε τη ζυγαριά να πέσει.
4. Μεταχειρίστε την ζυγαριά ε φροντίδα επειδή είναι συσκευή ακριβεία.
5. Καθαρίστε τη ζυγαριά ΄ένα νωπό πανί και εποδίστε να διεισδύσει νερό στο εσωτερικό
τη ζυγαριά. ΜΗΝ χρησιοποιείτε χηικά/σκληρά κοκκώδη καθαριστικά.
6. ιατηρείτε τη ζυγαριά σε δροσερό έρο ε ξηρό αέρα.
7. Η ζυγαριά πρέπει πάντα να βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
8. Αν δεν ανάβει η ζυγαριά, ελέγξτε αν υπάρχει παταριά ή αν έχει αδειάσει η παταρία.
Τοποθετήστε ή αντικαταστήστε ε νέα παταρία.
9. Αν υπάρχει σφάλα στην ένδειξη ή αν δεν πορείτε να σβήσετε τη ζυγαριά για πολλή
ώρα, αφαιρέστε την παταρία για περίπου 3 δευτερόλεπτα, κατόπιν ξαναβάλτε την
πίσω, για να διαγράψετε προσωρινά σφάλατα. Αν δεν πορείτε να λύσετε το πρόβλη-
α, παρακαλούε επικοινωνήστε ε τον αντιπρόσωπό σα για συβουλέ.
10. Μην την χρησιοποιείτε για επορικού σκοπού.
Baskül aşırı yüklendi. (maks. ağırlık kapasitesi baskül üzerinde
gösterilmektedir). Hasar vermemek için lütfen üzerinden inin.
AŞIRI YÜK GÖSTERGESİ
Pil gücü düşük. Lütfen yeni pil takın.
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ
KULLANIM VE BAKIM TAVSİYESİ
1. Cam platform, ıslakken kayganlaşacaktır. Kuru tutun!
2. Tartım sırasında hareketsz durun.
3. Basküle vurmayın, çarpmayın veya düşürmeyn.
4. Hassas br ölçüm aygıtı olduğundan basküle özenl davranın.
5. Baskülü neml br bezle temzleyn ve baskülün çne su grmesn önleyn. Kmyasal/
aşındırıcı temzlk maddeler KULLANMAYIN.
6. Baskülü sern yerde ve kuru havada saklayın.
7. Baskülü her zaman yatay konumda saklayın.
8. Baskül açılamıyorsa, pln takılı olup olmadığını veya pl gücünün düşük olup olmadığı-
nı kontrol edn. Pl takın veya pl yenleyn.
9. Ekranda hata varsa veya baskül uzun süre kapatılamıyorsa lütfen yaklaşık 3 sanyelğ-
ne pl çıkarın, ardından tekrar takarak yazılım hatasını gdern. Sorunu çözemezsenz
lütfen baynze danışın.
10. Ürünü tcar amaçla kullanmayın
Weegschaal overbelast. (max. gewicht wordt aangegeven
op de weegschaal). Stap ervan af om schade te voorkomen.
OVERBELASTINGSAANDUIDING
Batterij is leeg. Plaats nieuwe batterij.
AANDUIDING BATTERIJ LEEG
ADVIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
1. De glazen plaat is glad als hij nat is. Houd hem droog!
2. Blijf stil staan tijdens het wegen.
3. De weegschaal NIET onderwerpen aan slagen, schokken of laten vallen.
4. Behandel de schaal voorzichtig, het is een precisie-instrument.
5. Reinig de weegschaal met een vochtige doek en voorkom dat er water in de weeg-
schaal komt. Gebruik GEEN chemische/schurende middelen.
6. Bewaar de weegschaal op een koele, droge plaats.
7. Houd de weegschaal altijd horizontaal.
8. Als de weegschaal niet aangaat, controleren of de batterij is geïnstalleerd of leeg is.
Plaats of vervang de batterij.
9. Als er een fout op het scherm is of de weegschaal niet uit gaat, de batterij 3 seconden
uitnemen en daarna terugplaatsen om de fout te verwijderen. Als dit het probleem
niet oplost, contact opnemen met uw dealer voor hulp.
10. Niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Vekten er overbelastet. (Maks. vektkapasitet er angitt på
vekten). Gå av vekten for å unngå skade.
INDIKASJON PÅ OVERBELASTNING
Batteriet er lavt. Sett i et nytt batteri.
INDIKASJON PÅ LAVT BATTERINIVÅ
RÅD FOR BRUK OG STELL
1. Glassplaten er glatt når den er våt. Skal holdes tørr!
2. Stå helt i ro når du veier deg.
3. IKKE slå, rist eller slipp vekten i gulvet.
4. Vekten er et presisjonsinstrument og skal behandles forsiktig.
5. Rengjør vekten med en fuktig klut og unngå at det trenger inn vann i vekten. Bruk IKKE
kjemiske rengjøringsmidler med skureeekt.
6. Vekten skal oppbevares på et tørt sted og i tørr luft.
7. Vekten skal alltid oppbevares horisontalt.
8. Hvis ikke vekten lar seg slå på, må du kontrollere at batteriet er installert eller om
batterikapasiteten er lav. Sett i et nytt batteri eller skift ut det gamle.
9. Hvis det er feil på displayet eller vekten ikke lar seg slå på, skal du ta ut batteriet i ca. 3
sekunder og deretter sette det inn igjen. Dette vil kunne eliminere programfeil. Hvis du
ikke kan løse problemet, skal du kontakte forhandleren for råd.
10. Må ikke brukes til kommersielle formål
Överbelastning våg. (max. viktkapacitet finns angiven på
vågen). Kliv av för att undvika skada.
INDIKERING ÖVERBELASTNING
Batteriladdning är låg. Sätt i nytt batteri.
INDIKERING LÅG BATTERILADDNING
INFORMATION BETR. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
1. Glasytan blir halkig när den är våt. Håll den torr!
2. Stå stilla medan du väger dig.
3. Du ska INTE slå på vågen, tappa den eller utsätta den för stötar.
4. Hantera vågen varsamt eftersom den är exakt instrument.
5. Rengör den med en fuktig duk och undvik att få in vatten i den. Använd INTE kemiska/
slipande rengöringsmedel.
6. Förvara vågen på en sval plats där luften är torr.
7. Ha alltid din våg i horisontellt läge.
8. Går det inte att starta vågen så se efter om det sitter ett batteri i den, eller om bat-
teriladdningen är låg. Sätt i eller byt ut batteri.
9. Om displayen visar ett fel eller om det inte går att stänga av vågen under en lång stund
så ta ut batteriet under cirka 3 sekunder och sätt sedan in det igen för att få bort softfel.
Kontakta handlaren för råd om du inte kan lösa problemet.
10. Använd den inte för kommersiella ändamål
Vaa'alla on ylipainoa. (maks. paino on merkitty vaakaan). Astu pois vaa'alta
välttääksesi sen vaurioitumisen.
ILMAISEE YLIPAINOA
Paristossa on vähän virtaa. Asenna uusi
paristo.
ILMAISEE PARISTON ALHAISEN VARAUKSEN
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEITA
1. Lasinen pinta on liukas märkänä. Pidä se kuivana!
2. Seiso paikallasi punnituksen aikana.
3. ÄLÄ iske, lyö tai pudota vaakaa.
4. Käsittele vaakaa varoen, sillä se on tarkkuuslaite.
5. Puhdista vaaka kostealla liinalla ja vältä veden pääsemistä vaa'an sisälle. ÄLÄ käytä kemikaaleja/hankaavia
puhdistusaineita.
6. Säilytä vaaka viileässä ja kuivassa paikassa.
7. Säilytä vaaka aina vaakatasossa.
8. Jos vaaka ei kytkeydy päälle, tarkista onko paristo asennettu ja onko siinä liian vähän virtaa. Asenna paristo
tai vaihda uusi.
9. Jos näytössä on virhesanoma tai vaakaa ei saa sammutettua pitkään aikaan, ota paristo pois noin 3 sekun-
niksi. Aseta se sitten takaisin virhesanomien poistamiseksi. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ongelma ei poistu.
10. Älä käytä vaakaa kaupallisiin tarkoituksiin



















I .






















超重指示
電子秤超重
。(
最大稱重請見電子秤上的標示
。)
請即刻走下電子秤,以免損壞設備。
電池低電量顯示
電池電量低。 請安裝新電池。
使用及保養建議
1. 玻璃台面潮濕時會比較滑。 請保持台面乾燥。
2. 稱重者應保持站立姿勢不動。
3. 切勿擊打、衝擊電子秤或從高處跌落電子秤。
4. 應將電子秤視作精密儀器加以保養。
5. 使用濕布擦拭電子秤時要防止電子秤進水。切勿使用化學性/研磨性清潔
劑。
6. 電子秤應放在陰涼、乾燥、通風的地方。
7. 電子秤永遠要水平放置。
8. 如果無法打開電子秤,請檢查是否已裝入電池、電池是否電量過低, 並視
具體情形裝入或更換新電池。
9. 如果螢幕上顯示錯誤訊息或等待很長時間電子秤仍無法關閉,請取出電
池,並等待 3 秒鐘之後再裝入電池,以此解決軟性故障。 如果此方法無法
解決問題,則請就此諮詢您的經銷商。
10. 請勿將電子秤用於商業用途
Cân quá tải. (sức chịu trọng lượng tối đa được ghi trên cân). Vui lòng
bước xuống để tránh hỏng cân.
CH BÁO QUÁ TI
CH BÁO PIN YU
Pin yếu. Vui lòng lắp pin mới.
LI KHUYÊN S DNG VÀ CHĂM SÓC
1. B thy tinh s trơn trưt nu ưt. Hãy gi khô!
2. Đng yên trong khi cân.
3. KHÔNG gõ, đp hoc làm rơi cân.
4. S dng cân cn thn vì đây là mt dng c đo lưng chính xác.
5. Làm sch cân bng khăn m và tránh đ nưc rơi vào bên trong cân. KHÔNG s dng
cht ty ra hóa hc/ăn mòn.
6. Gi cân  nơi mát và khô ráo.
7. Luôn gi cân  v trí nm ngang.
8. Nu không th bt cân, hãy kim tra xem pin đã đưc lp chưa hay pin yu. Lp hoc
thay pin mi.
9. Nu có li hin th trên màn hình hoc không th tt cân trong thi gian dài, vui lòng
tháo pin ra khong 3 giây, sau đó lp li đ sa li phn mm. Nu bn không th khc
phc s c, vui lòng liên h vi đi lý đ tham vn.
10. Không s dng thit b cho mc đích thương mi.
เครื่องชั่งรับน้ำ�หนักเกิน (ค่�น้ำ�หนักสูงสุดที่รับได้ จะเเสดงบน
เครื่องชั่ง) โปรดลงจ�กเครื่องชั่งเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ย
เครื่องหมายโอเวอร์โหลด
เครื่องแสดงแบตเตอรี่อ่อน
แบตเตอรี่อ่อน โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่
คำาแนะนำาในการใช้และการดูแลรักษา
1. พื้นผิวที่เป็นแก้วอ�จลื่นห�กเปียก พื้นที่ส่วนนี้ต้องแห้งเสมอ
2. ต้องยืนนิ่งๆ ในขณะที่กำ�ลังชั่งน้ำ�หนัก
3. ห้�มทุบ โยนหรือกระแทกเครื่องชั่ง
4. ต้องจัดก�รกับเครื่องชั่งอย่�งระมัดระวังเพร�ะนี่คืออุปกรณ์ที่เน้นเรื่องคว�มถูกต้องแม่นยำ�
5. ำ�คว�มสะอ�ดเครื่องชั่งด้วยผ้�ชุบน้ำ�หม�ดๆ และระวังไม่ให้น้ำ�เข้�ไปภ�ยในเครื่องชั่ง ห้�มใช้ส�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดที่เป็นส�รเคมี/ส�รกัดกร่อน
6. เก็บเครื่องชั่งไว้ในที่เย็นและอ�ก�ศแห้ง
7. ต้องว�งเครื่องชั่งในแนวนอนเสมอ
8. ห�กเปิดเครื่องชั่งไม่สำ�เร็จ ให้ตรวจสอบว่�ใส่แบตเตอรี่แล้วหรือแบตเตอรี่อ่อนหรือไม่ ใส่แบตเตอรี่
หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
9. ห�กมีข้อผิดพล�ดบนหน้�จอหรือไม่ส�ม�รถปิดเครื่องชั่งเป็นเวล�น�น โปรดนำ�แบตเตอรี่ออกก่อน
สัก 3 วิน�ที ก่อนใส่กลับเข้�ไปใหม่เพื่อขจัดข้อผิดพล�ดเล็กๆ น้อยๆ โปรดติดต่อขอคำ�ปรึกษ�จ�
กดีลเลอร์ห�กคุณไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
10. ไม่ใช้เครื่องชั่งนี้ี้เพื่อวัตถุประสงค์ท�งก�รพ�ณิชย์
Beban timbangan berlebih. (kapasitas beban maksimal tercantum pada
timbangan). Turun dari timbangan agar timbangan tidak rusak.
INDIKASI BEBAN BERLEBIH
INDIKASI BATERAI LEMAH
Baterai lemah. Ganti dengan baterai baru.
PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PERAWATAN
1. Pelat kaca menjadi licin apabila basah. Jagalah agar tetap kering!
2. Tetaplah diam berdiri saat melakukan penimbangan.
3. JANGAN membenturkan, mengguncang atau menjatuhkan timbangan.
4. Perlakukan timbangan dengan hati-hati karena merupakan alat yang presisi.
5. Bersihkan timbangan dengan kain yang lembab dan usahakan agar air jangan sampai
masuk ke bagian dalam timbangan. JANGAN gunakan bahan pembersih kimia.
6. Tempatkan timbangan di tempat yang sejuk dan kering.
7. Selalu tempatkan timbangan dengan posisi mendatar.
8. Bila timbangan tidak hidup, periksa apakah baterai telah terpasang atau belum, atau
baterainya mungkin lemah. Pasang atau ganti dengan baterai baru.
9. Jika terdapat kesalahan pada layar atau timbangan tidak dapat dimatikan untuk
waktu yang lama, cabut baterai selama sekitar 3 detik, pasang lagi untuk mengatasi
masalah tersebut. Jika Anda tidak bisa mengatasi masalah tersebut, hubungi dealer
Anda.
10 .Jangan gunakan timbangan ini untuk tujuan komersial
저울의 중량이 초과되었습니다 . ( 저울에 표시된 값은 최대 측정
무게입니다 ). 손상을 방지하려면 저울에서 내려오십시오 .
중량 초과 표시
배터리 부족 표시
배터리가 부족합니다 . 새 배터리로 교체합니다 .
사용/관리 팁
1. 유리 발판이 젖어 있는 경우 미끄럽습니다. 건조한 상태를 유지하십시오!
2. 무게 측정 시 움직이지 말고 서 있어야 합니다.
3. 저울을 때리거나, 충격을 주거나, 떨어뜨리지 마십시오.
4. 저울은 정밀 기기이므로 조심스럽게 다루어야 합니다.
5. 젖은 천으로 저울을 닦을 때 저울 내부에 물이 들어가지 않도록 주의합니
다. 화학약품/연마제를 사용해서는 안됩니다.
6. 저울은 시원하고 건조한 장소에 둡니다.
7. 저울은 항상 수평으로 보관합니다.
8. 저울이 켜지지 않으면, 배터리가 끼워져 있는지 또는 배터리가 부족한지
확인합니다. 새 배터리를 삽입 또는 교체합니다.
9. 디스플레이에 오류가 있거나, 장시간 동안 저울이 꺼지지 않으면, 배터리
를 3초 간 빼 두었다가 다시 끼워 소프트웨어적 문제를 해결합니다. 이 문
제를 해결할 수 없으면 가까운 매장에 문의하십시오.
10. 이 제품을 상업용으로 사용하지 마십시오.
目盛の過負荷。 (最大体重容量は、目盛上に表示されています。)
損傷を防ぐには、降りてください。
過負荷の表示
電池残量不足の表示
電池は、低電力です。 新品の電池を取り付けてください。
使用と手入れのためのアドバイス
1. ガラスの台は、濡れると滑りやすくなります。 乾いた状態を保ちます。
2. 計量の経過中は、静かに立ちます。
3. ヘルスメータを打ったり、衝撃を与えたり、落とさないでください。
4. ヘルスメータは精密機器ですので、注意して扱ってください。
5. ヘルスメータを湿った布で清掃し、ヘルスメータの中に水が入るのを防ぎ
ます。 化学/研磨洗浄剤を使わないでください。
6. ヘルスメータを乾燥した涼しい場所に保管します。
7. 常にヘルスメータを水平位置に維持してください。
8. ヘルスメータが ON にならなければ、電池が入っているか、電池の電力が
低いかどうかをチェックします。 新品の電池を入れるか、交換します。
9. ディスプレイ上にエラーがあるか、長時間にわたってヘルスメータを
OFF にできなければ、約 3 秒間、電池を取り外します。それから、もう一
度電池を入れて、ソフトウェア障害を除去します。 問題を解決できなけれ
ば、ディーラーに連絡して相談してください。
10. ヘルスメータを商業目的に使わないでください。
OVERLOAD INDICATION
 
 
INDICAREA SUPRAGREUTĂŢII
ÜLEKOORMUSE NÄIT
PĀRSLODZE
OBM_IB_WB series_0_SW_ver1504
IN00X00000000000XX
* The actual item may vary from the photograps/illustrations.
Warranty Registration (Must be completed within 10 days of purchase)
Customer Name: _____________________________________________
Street Address: _________________ City: ________________________
State: _______________________ ZIP code: _____________________
Telephone: ___________________ E-mail address: _________________
Gender: Male
Female Age:
Product Information
Date of purchase: ____________________________________________
Store where purchased: ________________________________________
Price Paid (excl. Tax): __________________________________________
This instrument is covered by a 2 year guarantee from the date of purchase, batteries and accessories are not included.
The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming date of purchase
or the receipt. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage,
accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact Rossmax service.
Manufacturer: Rossmax Swiss GmbH
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
www.rossmax.com
Model: WB series
www.rossmax.com
Glass Personal Scale - Super Slim / Electronic
Instruction Manual
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.86 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Rossmax WB100 Waage denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Rossmax WB100 Waage zufrieden?
Ja Nein
0%
100%
1 Bewertung

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Rossmax WB100 Waage mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Maricela Acevez 07-06-2023
Guten Morgen, ich habe einen Rossmax Midscale. We300 und ich können kein Handbuch finden, es funktioniert nicht richtig.

Antworten | Das war hilfreich (0) (Übersetzt von Google)

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Rossmax WB100 Waage zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Rossmax zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Rossmax WB100 Waage in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Rossmax
Modell WB100
Kategorie Waagen
Dateityp PDF
Dateigröße 0.86 MB

Alle Anleitungen für Rossmax Waagen
Weitere Anleitungen von Waagen

Häufig gestellte Fragen zu Rossmax WB100 Waage

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Meine Waage zeigt ein unrealistisch niedriges Gewicht an, wenn ich mich darauf stelle. Woran liegt das? Verifiziert

Für ein optimales Resultat sollten Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche stellen. Wenn die Waage beispielsweise auf einem Teppich steht, kann dies die Messung beeinträchtigen.

Das war hilfreich (2498) Mehr lesen

Was ist der BMI? Verifiziert

"BMI" steht für "Body-Mass-Index" und wird berechnet, indem Sie Ihr Gewicht in Kilogramm durch das Quadrat Ihrer Größe in Metern teilen. So hat eine Person mit einem Gewicht von 70 kg und einer Größe von 1,75 m einen BMI von 22,86. Ein BMI zwischen 18,5 und 25 gilt als gesund.

Das war hilfreich (1785) Mehr lesen

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (762) Mehr lesen

Darf ich mit nassen Füßen auf eine Waage stehen? Verifiziert

Das hängt von der Waage ab. Falls Sie eine Diagnosewaage verwenden, müssen Ihre Füße trocken sein, damit die Messungen korrekt durchgeführt werden.

Das war hilfreich (454) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Rossmax WB100 Waage

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien