Bedienungsanleitung Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 3 häufig gestellte Fragen, 6 Kommentare und 9 Stimmen mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 22/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Description English
1. Control panel
2. Display
3. On/o button / on/o indicator
4. +/- buttons
5. Power button / Power indicator
6. Timer button / Timer indicator
7. Function button
8. Functions indicators
9. Cooking zone
Suitable cookware
Warning!
Do not use cookware other than mentioned in the manual
The device is suitable for at-bottom pans and pots with a bottom diameter of 12 cm to 26 cm, made of steel, stainless
steel, cast iron or enamelled iron.
The device has a protection function: if you use cookware with a diameter of less than 8 cm, the device does not operate.
Before use
Setting the power
The cooking zone can be set from 80C to 270C.
Press the power button. The power indicator comes on.
Touch the +/- buttons to increase or decrease the power.
Setting the timer
Press the timer button. The timer indicator comes on. The display shows “00:00”.
Touch the +/- buttons to increase or decrease the timer.
Press the timer button to conrm or wait until the display stops ashing.
At the end of the countdown, a beep will sound and the device will go to standby mode.
To cancel the function:
Press the on/o button to go to standby mode. The timer indicator goes o.
Press and hold the timer button to resume operation with the set power or temperature settings. The timer indicator
goes o.
Use
Insert the mains plug into the wall socket. The on/o indicator comes on. The device is in standby mode.
Place the cookware in the centre of the cooking zone.
Press the on/o button to switch on the device.
Press the function button to choose a cooking mode. Press the timer button to select the cooking mode.
After use, press the on/o button to set the device to standby mode.
Remove the mains plug from the wall socket.
Allow the device to cool down completely.
Safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
The device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning
the use of the device by a person that is responsible for their safety.
The device shall not be used by children. Keep the device and the mains cable out of the reach of children. Children shall
not play with the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not remove
the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is immersed in water
or other liquids, do not use the device again.
Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open ames.
Beware of hot parts. Wait until the device has cooled down before touching the device. The device becomes hot during
use.
Do not cover the device.
Place the device on a at, level surface. The clearance around the device must be at least 10 cm.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the
bathroom his electricity. This RCD must have a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer
for advice.
The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make
sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. If necessary, use a little neutral detergent. Thoroughly dry the
outside of the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Cooking plate does noet switch
on when pushing on / o key
Check if the powerplug is plugged in correct
Check if the fuse is in good working condition
Check the powersupply of the kitchen
Induction cooker generates
warning sound
Check if the pan is suitable for induction plate
Check if the pan is in the center of the plate
Check if the pan has a diamter of minimum 12 cm
Warning with E1 Check if the voltage is unsucient
Check functionality of power wall socket
Warning with E2 Check if the voltage level is too high
Warning with E5 Stop heating
during cooking process
Check if the envirnemont temperture is too high
Chef if the air cooling fan in bottem is blocked or not
Check if the pre set temperature is reached , if so plates switches o automaticly
Warning with E4 Check funtionality for thermostat of the cooking plate
Warning with E6 Check functionality of ventilator
Warning with E0 Check if the pan is correctly positioned in the center on the cooking plate
Check if the pan is suitable for induction plate
Warning with E3 Check if the pan is not empty on induction plate
Warning with E7 Check powersupply in kitchen
Beschrijving Nederlands
1. Bedieningspaneel
2. Display
3. Aan/uit-knop / Aan/uit-indicator
4. +/- knoppen
5. Voedingsknop / Voedingsindicator
6. Timerknop / Timerindicator
7. Functieknop
8. Functie-indicatoren
9. Kookzone
Geschikt kookgerei
Waarschuwing!
Gebruik geen ander kookgerei dan in de handleiding wordt genoemd.
Het apparaat is geschikt voor pannen en potten met een platte bodem met een diameter van 12cm tot 26cm gemaakt
van staal, roestvrij staal, gietijzer of geëmailleerd ijzer.
Het apparaat heeft een beveiligingsfunctie: bij gebruik van kookgerei met een diameter van minder dan 8cm werkt het
apparaat niet.
Voordat u het apparaat gaat gebruiken
Het vermogen instellen
De kookzone kan tussen 80°C en 270°C worden ingesteld.
Druk op de voedingsknop. De voedingsindicator gaat branden.
Druk op de +/- knoppen om het vermogen te verhogen of te verlagen.
De timer instellen
Druk op de timerknop. De timerindicator gaat branden. De display toont “00:00”.
Druk op de +/- knoppen om de timer te verhogen of te verlagen.
Druk op de timerknop om te bevestigen of wacht totdat de display stopt met knipperen.
Na het aftellen klinkt een pieptoon en gaat het apparaat naar de stand-by-modus.
De functie annuleren:
Druk op de aan/uit-knop om naar de stand-by-modus te gaan. De timerindicator gaat uit.
Houd de timerknop ingedrukt om de werking te hervatten met de ingestelde vermogens- of temperatuurinstellingen.
De timerindicator gaat uit.
Gebruik
Plaats de netstekker in het stopcontact. De aan/uit-indicator gaat branden. Het apparaat staat in de stand-by-modus.
Plaats het kookgerei in het midden van de kookzone.
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
Druk op de functieknop om een kookmodus te selecteren. Druk op de timerknop om de kookmodus te selecteren.
Druk na gebruik op de aan/uit-knop om het apparaat in stand-by-modus te zetten.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
Veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke beperking of zonder de benodigde ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies over het
gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is
ondergedompeld in water of andere vloeistoen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoen.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van
open vuur.
Pas op voor hete delen. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld alvorens het apparaat aan te raken. Het apparaat wordt
heet tijdens gebruik.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. De ruimte rond het apparaat moet minstens 10 cm zijn.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte
diameter.
Wikkel het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af.
Voor extra bescherming adviseren we een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de elektrische groep die de badkamer
van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar moet een nominale reststroom hebben die niet hoger is dan 30mA.
Raadpleeg uw installateur.
Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstrengeld kan raken
en dat niemand erover kan struikelen.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een beetje neutraal
schoonmaakmiddel. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Bakplaat schakelt niet in wanneer u
op de aan-uitknop drukt
Controleer of de stekker goed is aangesloten
Controleer of de zekering in goede staat is
Controleer de stroomvoorziening van de keuken
Inductiekookplaat genereert een
waarschuwingssignaal
Controleer of de pan geschikt is voor inductieplaten
Controleer of de pan op het midden van de plaat staat
Controleer of de pan een diameter heeft van minimaal 12 cm
Waarschuwing bij E1 Controleer of de spanning onvoldoende is
Controleer de werking van het stopcontact
Waarschuwing bij E2 Controleer of de spanning te hoog is
Waarschuwing bij E5 Stop met
verwarmen tijdens het kookproces
Controleer of de omgevingstemperatuur te hoog is
Controleer of de koelventilator in de onderzijde geblokkeerd is
Controleer of de ingestelde temperatuur is bereikt, want dan worden de platen
automatisch uitgeschakeld
Waarschuwing bij E4 Controleer de werking van de thermostaat van de bakplaat
Waarschuwing bij E6 Controleer de werking van de ventilator
Waarschuwing bij E0 Controleer of de pan goed op het midden van de kookplaat staat
Controleer of de pan geschikt is voor inductieplaten
Waarschuwing bij E3 Controleer of de pan op de inductieplaat niet leeg is
Waarschuwing bij E7 Controleer de stroomvoorziening in de keuken
Beschreibung Deutsch
1. Bedienfeld
2. Display
3. Ein-/Aus-Taste / Ein-/Aus-Anzeige
4. Tasten +/-
5. Leistungstaste / Leistungsanzeige
6. Timer-Taste / Timer-Anzeige
7. Funktionstaste
8. Funktionsanzeigen
9. Kochzone
Geeignetes Kochgeschirr
Warnung!
Verwenden Sie nur das in dieser Bedienungsanleitung erwähnte Kochgeschirr.
Das Gerät eignet sich für den Gebrauch mit Flachbodenpfannen/-töpfen mit 12 cm bis 26 cm Bodendurchmesser aus
Stahl, Edelstahl, Gusseisen oder emailliertem Eisen.
Eine eingebaute Schutzfunktion verhindert, dass sich das Gerät nur einschalten lässt, wenn Kochgeschirr mit einem
Mindestdurchmesser von 8 cm darauf platziert ist.
Vor dem Einschalten
Einstellen der Leistung
Das Kochfeld kann von 80°C bis 270°C eingestellt werden.
Drücken Sie auf die Leistungstaste. Die Leistungsanzeige leuchtet auf.
Berühren Sie die +/- Tasten, um die Leistung zu erhöhen oder zu verringern.
Einstellen des Timers
Drücken Sie auf die Timer-Taste. Die Timer-Anzeige leuchtet auf. Auf dem Display erscheint “00:00”.
Berühren Sie die +/- Tasten, um die Timer-Zeit zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken Sie zur Bestätigung auf die Timer-Taste oder warten Sie, bis das Display nicht mehr blinkt.
Am Ende des Countdowns ertönt ein Signal und das Gerät schaltet in den Standby-Modus.
Um die Funktion abzubrechen:
Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Standby-Modus aufzurufen. Die Timer-Anzeige erlischt.
Drücken und halten Sie die Timer-Taste, um den Betrieb mit den eingestellten Leistungs- oder Temperatureinstellungen
wieder aufzunehmen. Die Timer-Anzeige erlischt.
Gebrauch
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose. Die Ein-/Aus-Anzeige leuchtet auf. Das Gerät bendet sich im
Standby-Modus.
Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mitte der Kochzone.
Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf die Ein-/Aus-Taste.
Drücken Sie die Funktionstaste, um den gewünschten Koch-Modus auszuwählen. Drücken Sie die Timer-Taste, um den
gewünschten Koch-Modus auszuwählen.
Drücken Sie nach dem Gebrauch auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder nicht ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie
werden beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Gerätes
eingewiesen.
Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite
von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eingetaucht ist, entfernen Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Wandsteckdose. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr verwendet
werden.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberächen oder in die Nähe von
oenen Flammen.
Vorsicht vor heißen Teilen. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es berühren. Das Gerät wird beim
Gebrauch heiß.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und geraden Oberäche auf. Der Freiraum um das Gerät herum muss mindestens
10 cm betragen.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel mit
einem geeigneten Leiterquerschnitt.
Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schutzschalter) in dem
Stromkreis, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Dieser Fehlerstromschutzschalter muss einen Nennfehlerstrom
haben, der 30 mA nicht überschreitet. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben
zu werden.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand darin
verfangen oder darüber stolpern kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten
Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls ein wenig
neutrales Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Kochplatte wird beim Drücken
der On/O-Taste (Ein/Aus)
nicht eingeschaltet
Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist
Prüfen Sie, ob die Sicherung in gutem Zustand ist
Überprüfen Sie die Stromversorgung in der Küche
Induktionskocher gibt ein
Warnsignal ab
Prüfen Sie, ob die Pfanne für Induktionsplatten geeignet ist
Prüfen Sie, ob sich die Pfanne mittig auf der Platte bendet
Prüfen Sie, ob die Pfanne einen Mindestdurchmesser von 12cm hat
Warnung mit E1 Prüfen Sie, ob genügend Spannung anliegt
Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert
Warnung mit E2 Prüfen Sie, ob die Spannung zu hoch ist
Warnung mit E5 Heizvorgang
bricht während des Kochens
ab
Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist
Prüfen Sie, ob der Ventilator für die Luftkühlung an der Unterseite blockiert ist
Prüfen Sie, ob die voreingestellte Temperatur erreicht wurde. Die Platten werden dann
automatisch abgeschaltet
Warnung mit E4 Prüfen Sie, ob der Thermostat der Kochplatte funktioniert
Warnung mit E6 Prüfen Sie, ob der Ventilator funktioniert
Warnung mit E0 Prüfen Sie, ob die Pfanne ordnungsgemäß mittig auf der Kochplatte positioniert ist
Prüfen Sie, ob die Pfanne für Induktionsplatten geeignet ist
Warnung mit E3 Stellen Sie sicher, dass sich keine leeren Pfannen auf der Induktionsplatte benden
Warnung mit E7 Prüfen Sie die Stromversorgung in der Küche
Descripción Español
1. Panel de control
2. Pantalla
3. Botón de encendido/apagado / indicador de encendido/apagado
4. Botones +/-
5. Botón de potencia / Indicador de potencia
6. Botón del temporizador / Indicador del temporizador
7. Botón de función
8. Indicadores de función
9. Zona de cocción
Utensilios de cocina adecuados
¡Advertencia!
No utilice utensilios de cocina distintos a los mencionados en el manual
El dispositivo es adecuado para sartenes y cacerolas de fondo plano con diámetro de fondo de 12 cm a 26 cm, hechas de
acero, acero inoxidable, hierro fundido o hierro esmaltado.
El dispositivo tiene una función de protección: si utiliza utensilios de cocina con un diámetro inferior a 8 cm, el
dispositivo no funciona.
Antes del uso
Ajuste de la potencia
La zona de cocción puede ajustarse de 80°C a 270°C.
Pulse el botón de potencia. El indicador de potencia se enciende.
Toque los botones +/- para aumentar o disminuir la potencia.
Ajuste del temporizador
Pulse el botón del temporizador. El indicador del temporizador se enciende. La pantalla muestra “00:00”.
Toque los botones +/- para aumentar o disminuir el temporizador.
Pulse el botón del temporizador para conrmar o espere hasta que la pantalla deje de parpadear.
Al nal de la cuenta atrás, sonará un pitido y el dispositivo pasará al modo de espera.
Para cancelar la función:
Pulse el botón de encendido/apagado para pasar al modo de espera. El indicador del temporizador se apaga.
Pulse y mantenga pulsado el botón del temporizador para reanudar el funcionamiento con los ajustes realizados de
potencia o temperatura. El indicador del temporizador se apaga.
Uso
Inserte el enchufe de red en la toma de pared. El indicador de encendido/apagado se enciende. El dispositivo se
encuentra en modo de espera.
Coloque el utensilio de cocina en el centro de la zona de cocción.
Pulse el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
Pulse el botón de función para seleccionar un modo de cocción. Pulse el botón del temporizador para seleccionar el
modo de cocción.
Tras el uso, pulse el botón de encendido/apagado para poner el dispositivo en modo de espera.
Retire el enchufe de red de la toma de pared.
Deje que el dispositivo se enfríe completamente.
Seguridad
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
El dispositivo no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con una discapacidad física, sensorial o mental, o
que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del
dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
El dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los niños. Los
niños no pueden jugar con el dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el
dispositivo con las manos. Retire inmediatamente el enchufe de red de la toma de pared. Si el dispositivo se sumerge en
agua u otros líquidos, no vuelva a utilizar el dispositivo.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre supercies calientes ni cerca de
llamas abiertas.
Tenga cuidado con las piezas calientes. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado antes de tocarlo. El dispositivo
se calienta durante el uso.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie plana y nivelada. La holgura alrededor del dispositivo debe ser al menos 10 cm.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado.
Desenrolle siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
En caso de necesitar protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (DCR) en el
circuito eléctrico que alimenta el baño. Este DCR debe tener una corriente de funcionamiento residual nominal no
superior a 30mA. Pida asesoramiento a su instalador.
El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto
independiente.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede. Asegúrese de que el
cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
hasta que el dispositivo se haya enfriado.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. En caso necesario, utilice un poco de detergente
neutro. Seque bien el exterior del dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
La placa de vitrocerámica no se
enciende al pulsar la tecla ON/OFF
(de encendido)
Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente
Compruebe que el fusible esté en buenas condiciones
Compruebe la fuente de alimentación de la cocina
La placa de inducción emite un
sonido de advertencia
Asegúrese de que la sartén es compatible con la placa de inducción
Compruebe que la sartén esté situada en el centro del fuego de la placa
Asegúrese de que la sartén tenga un diámetro mínimo de 12cm
Advertencia con E1 Asegúrese de que el voltaje sea suciente
Compruebe la funcionalidad de la toma de corriente
Advertencia con E2 Asegúrese de que el nivel de voltaje no sea demasiado elevado
Advertencia con E5: deja de calentar
durante el proceso de cocción
Asegúrese de que la temperatura ambiental no sea demasiado elevada
Asegúrese de que el ventilador de refrigeración inferior no esté bloqueado
Compruebe si se ha alcanzado la temperatura predenida; si es así, la placa se
apaga automáticamente
Advertencia con E4 Compruebe la funcionalidad del termostato de la placa de vitrocerámica
Advertencia con E6 Compruebe el funcionamiento del ventilador
Advertencia con E0 Compruebe que la sartén esté situada correctamente en el centro del fuego
de la placa
Asegúrese de que la sartén es compatible con la placa de inducción
Advertencia con E3 Asegúrese de que la sartén no se quede vacía sobre la placa de inducción
Advertencia con E7 Compruebe la fuente de alimentación de la cocina
Description Français
1. Panneau de commande
2. Achage
3. Bouton marche/arrêt / Témoin marche/arrêt
4. Boutons +/-
5. Bouton d’alimentation / Témoin d’alimentation
6. Bouton de minuterie / Témoin de minuterie
7. Bouton de fonction
8. Témoins de fonction
9. Zone de cuisson
Ustensiles de cuisson appropriés
Avertissement!
N’utilisez pas d’autres ustensiles de cuisson que ceux mentionnés dans le manuel
L’appareil est adapté aux casseroles et poêles à fond plat d’un diamètre entre 12 cm et 26 cm en acier, en acier inox, en
fonte ou en fonte émaillée.
L’appareil intègre une fonction de protection : si vous utilisez des ustensiles de cuisson d’un diamètre inférieur à 8cm,
l’appareil ne fonctionne pas.
Avant usage
Réglage de l’alimentation
La zone de cuisson est réglable entre 80°C et 270°C.
Appuyez sur le bouton d’alimentation. Le témoin d’alimentation s’allume.
Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter /réduire la puissance.
Réglage de la minuterie
Appuyez sur le bouton de minuterie. Le témoin de la minuterie s’allume. L’achage indique “00:00”.
Appuyez sur les boutons +/- pour augmenter /réduire la minuterie.
Appuyez sur le bouton de minuterie pour conrmer ou attendez que l’achage cesse de clignoter.
À la n du décompte, un bip retentit et l’appareil passe en mode veille.
Annulation de fonction :
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode veille. Le témoin de minuterie s’éteint.
Maintenez le bouton de minuterie appuyé pour reprendre le fonctionnement avec les mêmes réglages de puissance et
de température. Le témoin de minuterie s’éteint.
Usage
Insérez la che secteur dans la prise murale. Le témoin marche/arrêt s’allume. L’appareil est en mode veille.
Placez l’ustensile de cuisson au centre de la zone de cuisson.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l’appareil.
Appuyez sur le bouton de fonction pour choisir un mode de cuisson. Appuyez sur le bouton de minuteur pour
sélectionner le mode de cuisson.
Après usage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l’appareil en mode veille.
Débranchez la che secteur de la prise murale.
Laissez l’appareil refroidir complètement.
Sécurité
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d’une utilisation inappropriée de l’appareil.
L’appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience, voire de connaissance, sauf si elles
ont pu bénécier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
L’appareil ne doit pas être utilisé par un enfant. Maintenez l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des
enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que celles décrites dans le
manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
L’appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N’utilisez pas l’appareil à des ns commerciales.
N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou d’autres récipients contenant de l’eau.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides. Si l’appareil est plongé dans l’eau ou d’autres liquides, ne le retirez
pas avec vos mains. Débranchez immédiatement la che secteur de la prise murale. Si l’appareil est plongé dans l’eau ou
d’autres liquides, ne l’utilisez pas à nouveau.
Maintenez l’appareil à l’écart des sources de chaleur. Ne placez pas l’appareil sur une surface chaude ou à proximité de
ammes nues.
Attention aux pièces chaudes. Attendez le refroidissement de l’appareil avant de le toucher. L’appareil chaue pendant
l’usage.
Ne couvrez pas l’appareil.
Placez l’appareil sur une surface plane et de niveau. Le dégagement autour de l’appareil doit être d’au moins 10 cm.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
Connectez l’appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d’un diamètre
adapté.
Déroulez toujours complètement le cordon d’alimentation et la rallonge.
Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d’installer un dispositif de courant résiduel (RCD) dans le
circuit électrique d’alimentation en électricité de la salle de bains. Ce RCD doit bénécier d’un courant nominal de service
résiduel n’excédant pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
Ne déplacez pas l’appareil en le tirant par le cordon d’alimentation. Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne
s’enchevêtre pas. Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne pend pas sur le bord d’un plan de travail et ne peut pas
être happé ou faire trébucher quelqu’un accidentellement.
N’immergez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la che secteur dans l’eau ou d’autres liquides.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l’entretien, arrêtez l’appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez que
l’appareil refroidisse.
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide. Si nécessaire, utilisez un peu de détergent neutre.
Séchez soigneusement l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chion propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
La plaque de cuisson ne s’allume
pas lorsque la touche on/o
(marche/arrêt) est actionnée
Vériez si la prise d’alimentation est correctement branchée
Vériez si le fusible est en bon état
Vériez l’alimentation de la cuisine
La plaque à induction émet un
avertissement sonore
Vériez si la poêle est adaptée aux plaques à induction
Vériez si la poêle se trouve au centre de la plaque
Vériez si le diamètre de la poêle mesure au moins 12cm
Avertissement avec E1 Vériez si la tension est insusante
Vériez que la prise murale d’alimentation fonctionne correctement
Avertissement avec E2 Vériez si le niveau de tension est trop élevé
Avertissement avec E5 Arrêtez le
chauage pendant la cuisson
Vériez si la température ambiante est trop élevée
Vériez si le ventilateur de refroidissement de l’air au fond est bloqué ou non
Vériez si la température préréglée est atteinte (si c’est le cas, les plaques
s’éteignent automatiquement)
Avertissement avec E4 Vériez que le thermostat de la plaque de cuisson fonctionne correctement
Avertissement avec E6 Vériez que le ventilateur fonctionne correctement
Avertissement avec E0 Vériez si la poêle est correctement positionnée au centre de la plaque de
cuisson
Vériez si la poêle est adaptée aux plaques à induction
Avertissement avec E3 Vériez si la poêle sur la plaque à induction est vide
Avertissement avec E7 Vériez l’alimentation dans la cuisine
Descrizione Italiano
1. Pannello di controllo
2. Display
3. Pulsante di accensione/spegnimento / indicatore di accensione/spegnimento
4. Pulsanti +/-
5. Pulsante della potenza / Indicatore della potenza
6. Pulsante del timer / Indicatore del timer
7. Pulsante della funzione
8. Indicatori delle funzioni
9. Zona di cottura
Pentole adatte
Attenzione!
Non utilizzare pentole diverse da quelle descritte nel manuale
L’apparecchio è adatto per casseruole/pentole a fondo piatto di diametro inferiore compreso fra 12 e 26 cm in acciaio,
acciaio inox, ghisa o ferro smaltato.
L’apparecchio è dotato di una funzione di protezione: se si utilizzano pentole con diametro inferiore a 8 cm, l’apparecchio
non funziona.
Prima dell’uso
Impostazione della potenza
È possibile impostare le zone di cottura fra 80 °C e 270 °C.
Premere il pulsante di impostazione della potenza. L’indicatore della potenza si accende.
Premere i pulsanti +/- per aumentare o diminuire la potenza.
Impostazione del timer
Premere il pulsante del timer. L’indicatore del timer si accende. Sul display compare il messaggio “00:00”.
Premere i pulsanti +/- per aumentare o diminuire l’impostazione del timer.
Premere il pulsante del timer per confermare o attendere nché il display non smette di lampeggiare.
Alla ne del conto alla rovescia, viene emesso un segnale acustico e il dispositivo entra in modalità standby.
Per annullare la funzione:
Premere il pulsante di accensione/spegnimento per entrare in modalità standby. L’indicatore del timer si spegne.
Tenere premuto il pulsante del timer per riprendere l’operazione con l’impostazione di potenza o temperatura.
L’indicatore del timer si spegne.
Uso
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete. L’indicatore di accensione/spegnimento si accende. Il dispositivo
è in modalità standby.
Collocare la pentola al centro della zona di cottura.
Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il dispositivo.
Premere il pulsante funzione per selezionare una modalità di cottura. Premere il pulsante del timer per selezionare la
modalità di cottura.
Dopo l’uso, premere il pulsante di accensione/spegnimento per impostare il dispositivo sulla modalità standby.
Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
Far rareddare completamente il dispositivo.
Sicurezza
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall’inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall’uso improprio del dispositivo.
Questo dispositivo non è progettato per l’uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità siche, sensoriali o
mentali ridotte, o privi di esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite da un supervisore o che abbiano
ricevuto istruzioni riguardanti l’uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla
portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all’aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non
rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il
dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superci calde o vicino a amme libere.
Porre attenzione alle parti riscaldate. Attendere che il dispositivo si sia rareddato prima di toccarlo. Il dispositivo si
riscalda durante l’uso.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana. Lo spazio libero attorno al dispositivo deve essere almeno di
10 cm.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Collegare il dispositivo a una presa a parete dotata di messa a terra. Se necessario, utilizzare una prolunga dotata di
messa a terra di diametro adeguato.
Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga.
Per un’ulteriore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) nel circuito elettrico che
fornisce elettricità al bagno. Il dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA.
Chiedere un consiglio all’installatore.
Il dispositivo non è previsto per essere azionato mediante timer esterno o telecomando.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi. Vericare
che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire fonte di
rischio di incidenti o cadute.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a parete e
attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Se necessario, utilizzare un poco di detergente neutro.
Asciugare a fondo l’esterno del dispositivo con un panno pulito e asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
La piastra di cottura non si accende
quando si preme il tasto di
accensione/spegnimento
Vericare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente
Vericare che il fusibile sia in buone condizioni di funzionamento
Vericare l’alimentazione elettrica della cucina
La piastra a induzione genera un
segnale acustico di avviso
Vericare che la padella sia adatta alla piastra a induzione
Vericare che la padella sia posizionata al centro della piastra
Vericare che la padella abbia un diametro minimo di 12 cm
Avviso con E1 Vericare che la tensione sia suciente
Vericare il funzionamento della presa di alimentazione a parete
Avviso con E2 Vericare che il livello di tensione non sia troppo elevato
Avviso con E5: interruzione del
riscaldamento durante la cottura
Vericare che la temperatura ambiente non sia troppo elevata
Vericare che la ventola di rareddamento dell’aria in basso non sia bloccata
Vericare se è stata raggiunta la temperatura preimpostata, che determina lo
spegnimento automatico della piastra
Avviso con E4 Vericare il funzionamento del termostato della piastra di cottura
Avviso con E6 Vericare il funzionamento del ventilatore
Avviso con E0 Vericare che la padella sia correttamente posizionata al centro sulla piastra
di cottura
Vericare che la padella sia adatta alla piastra a induzione
Avviso con E3 Vericare che sulla piastra a induzione non sia posizionata una padella vuota
Avviso con E7 Vericare l’alimentazione elettrica in cucina
Descrição Português
1. Painel de controlo
2. Visor
3. Botão de ligar/desligar / Indicador de ligado/desligado
4. Botões +/-
5. Botão de potência / Indicador de potência
6. Botão do temporizador / Indicador do temporizador
7. Botão de função
8. Indicadores de funções
9. Zona de cozedura
Utensílios de cozinha adequados
Aviso!
Não utilize outros utensílios de cozinha para além dos mencionados neste manual
O dispositivo é adequado para tachos e panelas de fundo plano com um diâmetro inferior de 12 cm a 26 cm, fabricados
em aço, aço inoxidável, ferro fundido ou ferro esmaltado.
O dispositivo inclui uma função de proteção: se utilizar utensílios de cozinha com um diâmetro inferior a 8 cm, o
dispositivo não funciona.
Antes de utilizar
Regular a potência
A zona de cozedura pode ser ajustada entre 80°C e 270°C.
Prima o botão de potência. O indicador de alimentação acende-se.
Toque nos botões +/- para aumentar ou reduzir a potência.
Regular o temporizador
Prima o botão do temporizador. O indicador do temporizador acende-se. O visor apresenta “00:00”.
Toque nos botões +/- para aumentar ou reduzir o tempo no temporizador.
Prima o botão do temporizador para conrmar ou aguarde até que o visor pare de piscar.
No nal da contagem, um sinal sonoro irá emitido e o dispositivo entrará no modo de espera.
Para cancelar a função:
Prima o botão de ligar/desligar para ir para o modo de espera. O indicador do temporizador apaga-se.
Prima e mantenha o botão do temporizador premido para retomar o funcionamento com a potência denida ou as
denições de temperatura. O indicador do temporizador apaga-se.
Utilização
Insira a cha na tomada de parede. O indicador de ligado/desligado acende-se. O dispositivo está no modo de espera.
Coloque os utensílios de cozinha no centro da zona de cozedura.
Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo.
Prima o botão de função para selecionar um modo de cozedura. Prima o botão do temporizador para selecionar o modo
de cozedura.
Após a utilização, prima o botão de ligar/desligar para colocar o dispositivo no modo de espera.
Retire a cha da tomada de parede.
Deixe o dispositivo arrefecer completamente.
Segurança
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
O dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas ao
nível da utilização do dispositivo por uma pessoa que seja responsável pela sua segurança.
O dispositivo não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do alcance das
crianças. As crianças não deverão brincar com o dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos. Se o dispositivo for mergulhado em água ou outros líquidos,
não o retire com as mãos. Retire imediatamente a cha da tomada de parede. Se o dispositivo for mergulhado em água
ou outros líquidos, não o volte a utilizar.
Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor. Não coloque o dispositivo sobre superfícies quentes ou próximo de
chamas desprotegidas.
Tenha cuidado com as peças quentes. Aguarde até que o dispositivo tenha arrefecido antes de tocar no mesmo. O
dispositivo aquece durante a utilização.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e nivelada. O espaço livre à volta do dispositivo deve ser de, pelo
menos, 10 cm.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Ligue o dispositivo a uma tomada de parede com ligação terra. Se necessário, utilize um cabo de extensão com ligação
terra com um diâmetro adequado.
Desenrole sempre completamente o cabo de alimentação e o cabo de extensão.
Para proteção adicional, aconselhamos a instalação de um dispositivo diferencial residual (DDR) no circuito elétrico que
alimenta a casa de banho. Este DDR deve ter uma corrente de funcionamento residual nominal inferior a 30 mA. Obtenha
aconselhamento junto ao seu instalador.
O dispositivo não se destina a ser utilizado com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto
separado.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca pendurado na extremidade de uma bancada e de que
ninguém poderá tropeçar ou pisá-lo acidentalmente.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Se necessário, utilize um pouco de detergente neutro.
Segue minuciosamente o exterior do dispositivo com um pano limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
A placa de indução não liga ao
premir a tecla de alimentação
Verique se a cha de alimentação está corretamente ligada
Verique se o fusível está em boas condições de funcionamento
Verique a fonte de alimentação da cozinha
A placa de indução emite um
som de aviso
Verique se o utensílio é adequado para a placa indução
Verique se o utensílio está no centro da placa
Verique se o utensílio tem um diâmetro mínimo de 12 cm
Aviso com E1 Verique se a tensão é demasiado baixa
Verique se a tomada elétrica funciona corretamente
Aviso com E2 Verique se a tensão é demasiado alta
Aviso com E5 Interrompa o
aquecimento durante o processo
de preparação
Verique se a temperatura ambiente é demasiado elevada
Verique se a ventoinha de arrefecimento na parte inferior está bloqueada
Verique se a temperatura denida é atingida. Se sim, a placa desliga-se
automaticamente
Aviso com E4 Verique se o termóstato da placa de indução funciona corretamente
Aviso com E6 Verique se o ventilador funciona corretamente
Aviso com E0 Verique se o utensílio está corretamente posicionado no centro da placa de
indução
Verique se o utensílio é adequado para a placa indução
Aviso com E3 Verique se o utensílio na placa de indução não está vazio
Aviso com E7 Verique a fonte de alimentação na cozinha
Beskrivelse Dansk
1. Styrepanel
2. Display
3. Tænd/sluk-knap / tænd/sluk-indikator
4. +/- knapper
5. Eektknap / Eektindikator
6. Timerknap / Timerindikator
7. Funktionsknap
8. Funktionsindikatorer
9. Kogezone
Egnet kogegrej
Advarsel!
Brug ikke andet kogegrej end det, som er beskrevet i vejledningen.
Apparatet er egnet til adbundede pander og gryder med en bunddiameter fra 12 cm til 26 cm med bund i stål, rustfrit
stål, støbejern eller emaljeret jern.
Apparatet har en beskyttelsesfunktion: Hvis man bruger kogegrej med en diameter på under 8 cm, så fungerer apparatet
ikke.
Inden brug
Indstilling af eekten
Kogezonen kan indstilles fra 80°C til 270°C.
Tryk på eektknappen. Eektindikatoren tænder.
Tryk på +/- knapperne for at øge eller sænke eekten.
Indstilling af timeren
Tryk på timerknappen. Timerindikatoren tænder. Displayet viser “00:00”.
Tryk på +/- knapperne for at øge eller sænke timerens tid.
Tryk på timerknappen for at bekræfte, eller vent indtil displayet holder op med at blinke.
Når nedtællingen er slut lyder et bip, og apparatet går i standbytilstand.
Slette funktionen:
Tryk på tænd/sluk-knappen for at gå til standbytilstanden. Timerindikatoren slukker.
Tryk og hold timerknappen for at genoptage funktionen med den indstillede eekt eller temperatur. Timerindikatoren
slukker.
Anvendelse
Sæt netstikket i stikkontakten. Tænd/sluk-indikatoren tænder. Enheden er i standbytilstand.
Placerer kogegrejet midt på kogezonen.
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden.
Tryk på funktionsknappen for at vælge en ønsket kogefunktion. Tryk på timerknappen for at vælge den ønskede
kogefunktion.
Tryk på tænd/sluk-knappen igen efter brug for at indstille apparatet i standbytilstand.
Fjern netstikket fra stikkontakten.
Lad enheden køle helt ned.
Sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Enheden er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet
eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de holdes under opsyn eller modtager vejledning i brug af enheden
af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Enheden må ikke bruges af børn. Hold enheden og netledningen uden for børns rækkevidde. Børn må ikke lege med
enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker. Hvis enheden nedsænkes i vand eller andre væsker, skal du ikke erne
enheden med hænderne. Fjern omgående netstikket fra stikkontakten. Hvis enheden nedsænkes i vand eller andre
væsker, må du ikke bruge enheden igen.
Hold enheden væk fra varmekilder. Anbring ikke enheden på varme overader eller i nærheden af åben ild.
Vær opmærksom på varme dele. Vent indtil apparatet er kølet af, før du rører ved det. Enheden bliver varmt under brug.
Dæk ikke enheden til.
Placér apparatet på en ad, plan overade. Frirummet omkring apparatet skal være mindst 10 cm.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Slut enheden til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug om nødvendigt en forlængerledning med jordforbindelse af
en passende diameter.
Rul altid netledningen og forlængerledningen helt ud.
For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlstrømsafbryder (RCD) på det elektriske kredsløb, som
forsyner badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal have en mærket rest driftsstrøm, der ikke overstiger 30mA.
Spørg din installatør til råds.
Enheden er ikke beregnet til betjening med en ekstern timer eller separat ernbetjeningssystem.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen. Sørg for, at
netledningen ikke hænger ud over kanten på bordet eller ved et uheld kan hænge fast eller faldes over.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse skal du slukke enheden, tage netstikket ud af stikkontakten og vente, indtil enheden
er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Hvis nødvendig, kan der bruges lidt neutralt rengøringsmiddel. Tør
enheden grundigt af udvendigt med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
KAIP113CBK1
Induction cooker
3
1
7
2
8
5
6
4
9
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.29 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld zufrieden?
Ja Nein
22%
78%
9 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Viktorne Erdei 07-03-2021
Was ist der Grund, während des Kochens oft ohne Grund abzuschalten?Es ist sehr unangenehm, immer darauf zu achten. Was muss getan werden, damit es funktioniert? Danke Ereiné

Antworten | Das war hilfreich (8) (Übersetzt von Google)
Lajna 20-01-2022
Wie zum Teufel bekommt man es in Gang und wie stellt man die Grade ein. Nicht einmal du weißt es

Antworten | Das war hilfreich (7) Mehr lesen (Übersetzt von Google)
Tóth Béla 19-04-2023
Gibt es für das Gerät eine ausführlichere Beschreibung und Bedienungsanleitung, da das beiliegende nur schwer lesbar ist. Wenn möglich, senden Sie es bitte per E-Mail.

Das war hilfreich (0) (Übersetzt von Google)
Lambert Miklós 29-09-2020
Das Kochfeld funktioniert bei jeder Leistung gut, aber während des Kochens (aus unbekannten Gründen und zu unterschiedlichen Zeiten) schaltet es sich aus und die Anzeige blinkt. Was ist der Grund? Wie kann man es vermeiden? Bitte antworten Sie an [email protected]

Antworten | Das war hilfreich (4) (Übersetzt von Google)
Onneli Karvanen 12-04-2021
Die Bedienungsanleitung des Gerätes ist mangelhaft. Kein Bild des Bedienfelds und der Schaltflächen. Ich habe den ganzen Tag versucht, das Gerät zum Kochen von Wasser in einem Stahlkessel zu bringen, der garantiert groß genug ist (Ø 28 cm). Es wäre sinnvoll, das gesamte Gerät wiederherzustellen, aber ich freue mich zunächst auf fachkundige Beratung.

Antworten | Das war hilfreich (0) (Übersetzt von Google)
Michael Schmidt 31-08-2023
Ich habe noch nie eine Bedienungsanleitung in der Hand gehabt die so klein geschrieben ist. Da ist jede Beilage bei Medikamenten eine Wandzeitung! Wenn man sich die Bedienungsanleitung als PDF hier heruntergeladen hat und sie mit 200% Vergrößerung auf den PC liest, ist es auch nicht erhellend. Dei Einstellungen auf dem Bedienfeld sind nicht erklärt. Das Gerät ist auch nicht erhellender. Angezeigte Zahlen sind ohne Maßangaben. Alles in allem vielleicht eine gute Kochplate. Aber schlecht gemacht.

Antworten | Das war hilfreich (0)

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Nedis zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Nedis
Modell KAIP113CBK1
Kategorie Kochfelder
Dateityp PDF
Dateigröße 0.29 MB

Alle Anleitungen für Nedis Kochfelder
Weitere Anleitungen von Kochfelder

Häufig gestellte Fragen zu Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Welche Arten von Pfannen können mit einem Induktionskochfeld verwendet werden? Verifiziert

Im Allgemeinen können alle Pfannen, die aus magnetischen Materialien bestehen, mit einem Induktionskochfeld verwendet werden. Fast alle neueren Pfannen sind für Induktionskochfelder geeignet.

Das war hilfreich (1371) Mehr lesen

Der Stecker meines Kochfeldes passt nicht in reguläre Steckdosen, was kann ich tun? Verifiziert

Viele Elektrokochfelder (Keramik und Induktion) haben einen unterschiedlichen Stecker. Das liegt daran, dass diese Geräte viel Strom benötigen. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren.

Das war hilfreich (1290) Mehr lesen

Warum gibt der Anzünder von meinem Herd ein Klickgeräusch von sich? Verifiziert

Wenn der Herd mit viel Wasser gereinigt wurde, kann es sein, dass die Bedienelemente nass geworden sind, wodurch der Anzünder ausgelöst wird. Lassen Sie die Bedienelemente einfach trocknen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, sollten Sie den Hersteller kontaktieren.

Das war hilfreich (1099) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Nedis KAIP113CBK1 Kochfeld

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien