Bedienungsanleitung Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

5
4
2
1
3
2
5
4
3
1
6
4
2
1
5
3
Description English
The insect killer uses the UV-A LED lamps to attract insects to the device. The insects are electrocuted
upon touching the inner grid of high electric voltage.
1. UV light
2. Electric grid
3. Outer grill
4. Tray
5. Hook / Chain
6. On/O switch
Use
Hang or place the lamp in the desired location.
Insert the mains plug into the wall socket.
The UV light illuminates and attracts insects to the device.
Remove the tray to remove the insects.
Technical data
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Input voltage 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Grid voltage 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Input power 4 W 6 W 16 W
Efective range 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lamp type F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Light type UV-A UV-A UV-A
Cord Length 1 m 1 m 1 m
Safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the device and the mains cable
out of the reach of children younger than 8 years. Children shall not play with the device.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not
remove the device with your hands. Immediately remove the mains plug from the wall socket. If the device is
immersed in water or other liquids, do not use the device again.
Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open ames.
Do not use the device near explosive or ammable materials.
Keep your hands away from the grid. Do not insert ngers, pencils or other objects through the guard.
Before moving the device, always remove the mains plug from the wall socket. Do not pull the mains cord.
For replacement, use lamps of the same type and rating only.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of a suitable diameter.
Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make
sure that the mains cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Warning!
Before cleaning or maintenance, switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the
device has cooled down.
Do not cover the device while is used.
Do not use the device in garages, barns, stables or simillar places.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not insert any metal objects into the device.
Clean the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Beschrijving Nederlands
De insectendoder maakt gebruik van UV-A ledlampen om insecten naar het apparaat te lokken. De
insecten worden bij aanraking van het binnenste raster dat onder hoge elektrische spanning staat
geëlektrocuteerd.
1. UV-licht
2. Elektrisch raster
3. Buitenste rooster
4. Opvangbak
5. Haak / Ketting
6. Aan/uit-schakelaar
Gebruik
Hang of plaats de lamp op de gewenste plaats.
Plaats de netstekker in het stopcontact.
De UV-lamp geeft licht en lokt insecten naar het apparaat.
Verwijder de opvangbak om de insecten te verwijderen.
Technische gegevens
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Ingangsspanning 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Rasterspanning 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Ingangsvermogen 4 W 6 W 16 W
Eectief bereik 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Type lamp F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Soort licht UV-A UV-A UV-A
Snoerlengte 1 m 1 m 1 m
Veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan
of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze
ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële
doeleinden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water
bevatten.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is
ondergedompeld in water of andere vloeistoen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik
het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoen.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt
van open vuur.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve of brandbare materialen.
Houd uw handen uit de buurt van het raster. Steek geen vingers, potloden of andere voorwerpen door de
beschermkap.
Verwijder voor het verplaatsen van het apparaat altijd de netstekker uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer.
Gebruik ter vervanging lampen van hetzelfde type en dezelfde specicaties.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de
netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden
vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Gebruik indien nodig een geaard verlengsnoer met een geschikte
diameter.
Wikkel het netsnoer en het verlengsnoer altijd volledig af.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in de war kan
geraken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk
verstrengeld kan raken en dat niemand erover kan struikelen.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat
het apparaat is afgekoeld.
Bedek het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Gebruik het apparaat niet in garages, schuren, stallen of dergelijke plaatsen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw
apparaat.
Steek geen metalen objecten in het apparaat.
Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
Beschreibung Deutsch
Der Insektenvernichter arbeitet mit LED-Lampen Typ UV-A. Diese locken Insekten zum Gerät. Berührt
das angelockte Insekt das innere Gitter, wird ein Stromschlag mit hoher Spannung ausgelöst und das
Insekt so getötet.
1. UV-Lampe
2. Elektrogitter
3. Schutzgitter
4. Wanne
5. Haken / Kette
6. Ein-/Aus-Schalter
Gebrauch
Hängen oder stellen Sie die Lampe an einem geeigneten Ort auf.
Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
Die UV-Lampe leuchtet und lockt Insekten zum Gerät.
Entnehmen Sie die Wanne, um die getöteten Insekten zu entfernen.
Technische Daten
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Eingangsspannung 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Gitterspannung 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Eingangsleistung 4 W 6 W 16 W
Wirkbereich 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lampentyp F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Lichttyp UV-A UV-A UV-A
Kabellänge 1 m 1 m 1 m
Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch
die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen
beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der
Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die
Wasser enthalten.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wenn das Gerät in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eingetaucht ist, entfernen Sie das Gerät nicht mit Ihren Händen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Wandsteckdose. Wenn das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wurde, darf es nicht mehr
verwendet werden.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen fern. Legen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberächen oder in die Nähe von
oenen Flammen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Materialien.
Halten Sie Ihre Hände vom Gitter fern. Stecken Sie nicht die Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das
Schutzgitter.
Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie nicht am
Netzkabel.
Ersetzen Sie das Leuchtmittel ausschließlich mit einem neuen Leuchtmittel gleichen Typs und mit identischen
technischen Kennwerten.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Verbinden Sie das Gerät mit einer geerdeten Wandsteckdose. Verwenden Sie ggf. ein geerdetes Verlängerungskabel
mit einem geeigneten Leiterquerschnitt.
Wickeln Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel immer vollständig ab.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte hängt und sich niemand
darin verfangen oder darüber stolpern kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
Betrieben Sie das Gerät nicht Garagen, Scheunen, Ställen o.Ä.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Stecken Sie keine metallischen Objekte in das Gerät.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen
trockenen Tuch ab.
Descripción Español
El matainsectos utiliza las lámparas LED UV-A para atraer insectos al dispositivo. Los insectos se
electrocutan al tocar la rejilla interior de alta tensión eléctrica.
1. Luz UV
2. Rejilla eléctrica
3. Rejilla exterior
4. Bandeja
5. Gancho / Cadena
6. Interruptor de encendido/apagado
Uso
Cuelgue o coloque la lámpara en el lugar deseado.
Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
La luz UV se enciende y atrae los insectos al dispositivo.
Retire la bandeja para quitar los insectos.
Datos técnicos
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Tensión de entrada 230 V CA 230 V CA 230 V CA
Tensión de rejilla 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Potencia de entrada 4 W 6 W 16 W
Alcance real 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Tipo de lámpara F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Tipo de luz UV-A UV-A UV-A
Longitud de cable 1 m 1 m 1 m
Seguridad
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por
no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso
del dispositivo de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión. Mantenga el
dispositivo y el cable de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el
dispositivo.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
No utilice el dispositivo en exteriores. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el
dispositivo con las manos. Retire inmediatamente el enchufe de red de la toma de pared. Si el dispositivo se sumerge
en agua u otros líquidos, no vuelva a utilizar el dispositivo.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre supercies calientes ni cerca de
llamas abiertas.
No utilice el dispositivo cerca de explosivos o materiales inamables.
Mantenga las manos alejadas de la rejilla. No meta los dedos, lapiceros u otros objetos por la protección.
Antes de mover el dispositivo, retire siempre el enchufe de red de la toma de pared. No tire del cable de red.
Para la sustitución, utilice únicamente lámparas de mismo tipo y características nominales.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o
el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico
autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra
de un diámetro adecuado.
Desenrolle siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede. Asegúrese de que el
cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere
hasta que el dispositivo se haya enfriado.
No cubra el dispositivo durante el uso.
No coloque el dispositivo en garajes, establos, graneros o lugares similares.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No introduzca objetos metálicos en el dispositivo.
Limpie el dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Description Français
L'insecticide emploie des lampes LED UV-A pour attirer les insectes dans l'appareil. Les insectes sont
électrocutés par contact avec la grille intérieure sous haute tension.
1. Lumière UV
2. Grille électrique
3. Grille extérieure
4. Plateau
5. Crochet / Chaîne
6. Interrupteur Marche/Arrêt
Usage
Suspendez ou placez la lampe à l'endroit souhaité.
Insérez la che secteur dans la prise murale.
La lumière UV s'allume et attire les insectes vers l'appareil.
Retirez le plateau pour vous débarrasser des insectes.
Caractéristiques techniques
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Tension d'entrée 230 V CA 230 V CA 230 V CA
Tension de grille 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Tension d'entrée 4 W 6 W 16 W
Portée utile 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Type de lampe F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Type de lumière UV-A UV-A UV-A
Longueur de cordon 1 m 1 m 1 m
Sécurité
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
le manuel.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
L'appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en
cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de l'appareil en toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être conés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus
et sont sous surveillance. Maintenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8
ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de
l'eau.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Si l'appareil est plongé dans l'eau ou d'autres liquides, ne le
retirez pas avec vos mains. Débranchez immédiatement la che secteur de la prise murale. Si l'appareil est plongé
dans l'eau ou d'autres liquides, ne l'utilisez pas à nouveau.
Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur. Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité
de ammes nues.
N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières explosives ou inammables.
Maintenez vos mains à l'écart de la grille. N'insérez pas les doigts, des crayons ou d'autres objets à travers la
protection.
Avant de déplacer l'appareil, débranchez-le toujours de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
Pour le remplacement, utilisez uniquement des lampes de type et de classe identiques.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d'un
diamètre adapté.
Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut
pas être happé ou faire trébucher quelqu'un accidentellement.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez que
l'appareil refroidisse.
Ne couvrez pas l'appareil pendant l'usage.
N'utilisez pas l'appareil dans les garages, étables, écuries ou lieux similaires.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
N'insérez aucun objet métallique dans l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion propre et sec.
Descrizione Italiano
La lampada insetticida utilizza le lampade a LED UV-A per attirare gli insetti sul dispositivo. Gli insetti
vengono folgorati quando toccano la griglia interna ad alta tensione elettrica.
1. Luce UV
2. Griglia elettrica
3. Griglia esterna
4. Vassoio
5. Gancio / Catena
6. Interruttore On/O
Uso
Appendere o collocare la lampada nella posizione desiderata.
Collegare la spina di alimentazione alla presa a parete.
La luce UV illumina e attira gli insetti sul dispositivo.
Rimuovere il vassoio per eliminare gli insetti.
Dati tecnici
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Tensione di ingresso 230 V CA 230 V CA 230 V CA
Tensione griglia 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Potenza in ingresso 4 W 6 W 16 W
Copertura ecace 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Tipo di lampada F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Tipo di luce UV-A UV-A UV-A
Lunghezza cavo 1 m 1 m 1 m
Sicurezza
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità siche, sensoriali
o mentali, o con mancata esperienza o conoscenza, sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate istruzioni
riguardo all'uso in sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell'uso. Gli interventi di pulizia
e manutenzione da parte dell'utente, non devono essere eseguiti da bambini al di sotto degli 8 anni e senza
supervisione. Conservare il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8
anni. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo viene immerso in acqua o in altri liquidi, non
rimuovere il dispositivo con le mani. Rimuovere immediatamente la spina di alimentazione dalla presa a parete. Se il
dispositivo viene immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare il dispositivo.
Tenere il dispositivo a distanza da fonti di calore. Non collocare il dispositivo su superci calde o vicino a amme
libere.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali esplosivi o inammabili.
Mantenere le mani distanti dalla griglia. Non inserire dita, matite o altri oggetti attraverso la protezione.
Prima di spostare il dispositivo, scollegare sempre la spina di alimentazione dalla presa a parete. Non tirare il cavo
elettrico.
Per la sostituzione, usare esclusivamente lampade dello stesso tipo e valore nominale.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel
caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta
nominale del dispositivo.
Collegare il dispositivo a una presa a parete dotata di messa a terra. Se necessario, utilizzare una prolunga dotata di
messa a terra di diametro adeguato.
Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Vericare che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato nel bordo di sporgenze o ripiani e non possa costituire
fonte di rischio di incidenti o cadute.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non coprire il dispositivo durante l’uso.
Non usare il dispositivo in garage, granai, stalle o luoghi simili.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non inserire oggetti metallici nel dispositivo.
Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
Descrição Português
O eletrocutor de insetos utiliza lâmpadas LED UV-A para atrair os insetos para o dispositivo. Os insetos
são eletrocutados quando tocam na grelha interior de alta tensão.
1. Luz UV
2. Grelha elétrica
3. Grelha exterior
4. Tabuleiro
5. Gancho / Corrente
6. Interruptor de ligar/desligar
Utilização
Pendure ou coloque a lâmpada no local pretendido.
Insira a cha na tomada de parede.
A luz UV acende-se e atrai os insetos para o dispositivo.
Retire o tabuleiro para retirar os insetos.
Dados técnicos
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Tensão de entrada 230 V CA 230 V CA 230 V CA
Tensão da grelha 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Potência de entrada 4 W 6 W 16 W
Alcance efetivo 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Tipo de lâmpada F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Tipo de luz UV-A UV-A UV-A
Comprimento do cabo 1 m 1 m 1 m
Segurança
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
das descritas no manual.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela
inobservância das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidade física,
sensorial ou mental diminuída ou falta de experiência e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou recebam
instruções relativas à utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza
e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças a não ser que tenham idade superior a
8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o dispositivo e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com
idade inferior a 8 anos. As crianças não deverão brincar com o dispositivo.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Não utilize o dispositivo no exterior. O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos. Se o dispositivo for mergulhado em água ou outros líquidos,
não o retire com as mãos. Retire imediatamente a cha da tomada de parede. Se o dispositivo for mergulhado em
água ou outros líquidos, não o volte a utilizar.
Mantenha o dispositivo afastado de fontes de calor. Não coloque o dispositivo sobre superfícies quentes ou próximo
de chamas desprotegidas.
Não utilize o dispositivo perto de materiais explosivos ou inamáveis.
Mantenha as mãos afastadas da grelha. Não insira dedos, lápis ou outros objetos na proteção.
Antes de deslocar o dispositivo, retire sempre a cha da tomada de parede. Não puxe pelo cabo.
Para substituição, utilize apenas lâmpadas do mesmo tipo e com a mesma classicação.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do
dispositivo.
Ligue o dispositivo a uma tomada de parede com ligação terra. Se necessário, utilize um cabo de extensão com
ligação terra com um diâmetro adequado.
Desenrole sempre completamente o cabo de alimentação e o cabo de extensão.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não
ca emaranhado. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca pendurado na extremidade de uma bancada e
de que ninguém poderá tropeçar ou pisá-lo acidentalmente.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não cubra o dispositivo quando está a ser utilizado.
Não utilize o dispositivo em garagens, celeiros, estábulos ou outros locais semelhantes.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não insira qualquer tipo de objeto metálico no dispositivo.
Limpe o dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano limpo
e seco.
Beskrivelse Dansk
Insektdræberen benytter UV-A-LED-lys til at tiltrække insekter til anordningen. Insekterne dræbes ved
elektrisk stød når de kommer i berøring med det indre gitter med højspænding.
1. Ultraviolet lys
2. Elektrisk gitter
3. Udvendig gitterrist
4. Bakke
5. Krog / kæde
6. Tænd/sluk-kontakt
Anvendelse
Hæng eller sæt lampen det ønskede sted.
Sæt netstikket i stikkontakten.
UV-lyset tænder og tiltrækker insekterne til anordningen.
Tag bakken ud for at erne insekterne.
Tekniske data
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Indgangsspænding 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Spænding i risten 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Indgangseekt 4 W 6 W 16 W
Eektiv rækkevidde 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lampe-type F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Lys-type UV-A UV-A UV-A
Ledningslængde 1 m 1 m 1 m
Sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i
vejledningen.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Enheden må anvendes af børn i alderen 8 år og opefter, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de holdes under opsyn eller undervises i brug af enheden på en
sikker måde og forstår de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn med mindre de er
ældre end 8 år og under opsyn. Hold enheden og netledningen uden for rækkevidden af børn på under 8 år. Børn må
ikke lege med enheden.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Brug ikke enheden udendørs. Enheden er kun beregnet til indendørs brug.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker. Hvis enheden nedsænkes i vand eller andre væsker, skal du ikke
erne enheden med hænderne. Fjern omgående netstikket fra stikkontakten. Hvis enheden nedsænkes i vand eller
andre væsker, må du ikke bruge enheden igen.
Hold enheden væk fra varmekilder. Anbring ikke enheden på varme overader eller i nærheden af åben ild.
Brug ikke enheden i nærheden af eksplosionsfarlige eller brændbare materialer.
Hold hænderne væk fra gitteret. Stik ikke ngrene, blyanter eller andre genstande gennem afskærmningen.
Inden apparatet yttes skal stikket altid ernes fra stikkontakten. Træk ikke i netledningen.
Ved udskiftning må man kun bruge lamper af samme type og eektområde.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Slut enheden til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug om nødvendigt en forlængerledning med jordforbindelse
af en passende diameter.
Rul altid netledningen og forlængerledningen helt ud.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen. Sørg for, at
netledningen ikke hænger ud over kanten på bordet eller ved et uheld kan hænge fast eller faldes over.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse skal du slukke enheden, tage netstikket ud af stikkontakten og vente, indtil
enheden er kølet ned.
Anordningen må ikke tildækkes når den er i brug.
Anordningen må ikke benyttes i garager, lader, stalde eller lignende steder.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Man må ikke stikke metalgenstande ind i anordningen.
Rengør enheden med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Beskrivelse Norsk
Insektdreperen bruker UV-A LED-lamper for å tiltrekke seg insekter. Insektene blir utsatt for elektrisk støt
når de kommer i kontakt med det indre metallnettet.
1. UV-lampe
2. Elektrisk metallnett
3. Ytre rist
4. Oppsamlingsbrett
5. Krok / Kjede
6. På/av-bryter
Bruk
Heng eller sett lampen på ønsket sted.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
UV-lampen lyser og tiltrekker seg insekter til enheten.
Ta ut oppsamlingsbrette for å erne døde insekter.
Tekniske data
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Inngangsspenning 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Spenning på metallnett 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Inngangsspenning 4 W: 6 W: 16 W:
Eektiv rekkevidde 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lampetype F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Lystype UV-A UV-A UV-A
Ledningslengde 1 m 1 m 1 m
Sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Enheten kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på
erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av enheten
på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og holdes under tilsyn. Hold enheten og strømkabelen utenfor rekkevidde for barn under
8 år. Barn skal ikke leke med enheten.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller
defekt.
Ikke bruk enheten utendørs. Enheten er kun ment for innendørs bruk.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske. Hvis enheten blir senket i vann eller andre væsker skal du ikke ta enheten
ut med hendene. Ta umiddelbart støpselet ut fra stikkontakten. Hvis enheten blir senket i vann eller andre væsker
skal du ikke bruke enheten igjen.
Hold enheten unna varmekilder. Ikke plasser enheten nær varme overater eller åpne ammer.
Ikke bruk enheten i nærheten av eksplosive eller antennbare materialer.
Hold hendene borte fra metallnettet. Ikke stikk ngre, penner eller andre gjenstander gjennom panelet.
Før enheten yttes, må støpselet alltid kobles fra stikkontakten. Ikke trekk i strømledningen for å trekke ut støpselet.
Bruk lamper av samme type og klassisering når de skal skiftes.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Koble enheten til en jordet stikkontakt. Hvis det er nødvendig skal du bruke en jordet forlengelseskabel med
passende diameter.
Strømkablene og forlengelseskabelen skal alltid vikles ut fullstendig.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe. Påse at
strømkabelen ikke henger over kanten på en arbeidsbenk og at den ikke kan bli utilsiktet trukket i eller snublet over.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles
ned.
Ikke dekk til enheten under bruk.
Ikke bruk enheten i garasje, låve, stall eller lignende steder.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke stikk metallgjenstander inn i enheten.
Rengjør enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Beskrivning Svenska
Insektsdödaren använder en UV-A-LED-lampa för att attrahera insekter. Insekterna dödas av en elektrisk
ström när de vidrör det inre nätet med hög elektrisk spänning.
1. UV-lampa
2. Elektriskt nät
3. Yttre nät
4. Bricka
5. Krok / kedja
6. På-/Av-reglage
Användning
Häng eller placera lampan på önskad plats.
Sätt i nätkontakten i vägguttaget.
UV-lampan lyser och attraherar insekter.
Ta bort brickan för att ta bort insekterna.
Tekniska data
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Ingående spänning 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Spänning i nät 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Ingående eekt: 4 W 6 W 16 W
Eektiv räckvidd 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lamptyp F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Ljustyp UV-A UV-A UV-A
Sladdlängd 1 m 1 m 1 m
Säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, känsel- eller mental
förmåga eller med brist på erfarenheter och kunskap om de är under övervakning eller har blivit tilldelade
instruktioner gällande användandet av enheten på ett säkert sätt och med förståelse för eventuella faror. Rengöring
och användarunderhåll ska inte genomföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara
enheten och nätkablarna utom räckhåll för barn under 8 år. Barn ska ej leka med enheten.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.
Använd inte enheten utomhus. Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor. Om enheten nedsänks i vatten, förytta inte enheten med dina
händer. Dra ut nätkontakten från vägguttaget direkt. Om enheten nedsänks i vatten, använd inte enheten igen.
Håll enheten borta från värmekällor. Placera inte enheten på varma ytor eller nära öppen eld.
Använd inte enheten nära explosiva eller brännbara material.
Håll dina händer borta från de nätet. Stoppa inte in ngrar, pennor eller andra föremål genom skyddet.
Innan du yttar på enheten, koppla alltid ur strömkontakten från vägguttaget. Dra inte i sladden.
Vid byte, använd endast lampor av samma typ och klass.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Anslut enheten till ett jordat vägguttag. Om nödvändigt, använd en jordad förlängningssladd av lämplig diameter.
Rulla alltid ut hela nätkabeln och förlängningssladden.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig. Se till att nätkabeln
inte hänger över arbetsytans kant så att den inte råkar fasta eller välta.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Varning!
Innan rengöring och underhåll, stäng av enheten, ta ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har
kylts av.
Täck inte över enheten när den används.
Använd inte enheten i garage, lador, stall eller liknande platser.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
För ej in metallföremål in i enheten.
Rengör enhetens med en mjuk, fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
Kuvaus Suomi
Hyönteishävitin käyttää UV-A LED-lamppuja hyönteisten houkuttelemiseen laitteeseen. Hyönteiset
kuolevat sähköiskuun koskettaessaan korkeajännitteistä sisäverkkoa.
1. UV-valo
2. Sähköverkko
3. Ulompi verkko
4. Tarjotin
5. Koukku / ketju
6. Päällä/pois-kytkin
Käyttö
Ripusta tai aseta lamppu haluttuun paikkaan.
Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
UV-valo syttyy ja houkuttelee hyönteiset laitteeseen.
Poista hyönteiset poistamalla tarjotin
Tekniset tiedot
INKI110CBK4 INKI110CBK6 INKI110CBK16
Tulojännite 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Verkon jännite 800 - 1000V 800 - 1000V 1500 - 1600V
Ottoteho 4 W 6 W 16 W
Tehokas alue 30 m
2
50 m
2
50 m
2
Lampputyyppi F4T5/BL F6T5/BL F8T5/BL (2x)
Valotyyppi UV-A UV-A UV-A
Virtajohdon pituus 1 m 1 m 1 m
Turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisti- tai mentaalisia rajoitteita
tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, jos he ovat valvonnassa tai jos turvallisuudestaan vastaava henkilö on
opastanut heitä laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa
laitteen puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto pois alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta. Lasten ei saa leikkiä laitteella.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite
välittömästi.
Älä käytä laitetta ulkona. Laite sopii vain sisäkäyttöön.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite on upotettu veteen tai muuhun nesteeseen, älä poista
laitetta käsin. Irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta. Jos laite on uponnut veteen tai muuhun nesteeseen, älä
käytä laitetta uudestaan.
Pidä laite pois lämmönlähteistä. Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.
Älä käytä laitetta lähellä räjähtäviä tai palavia materiaaleja.
Pidä kätesi pois verkosta. Älä työnnä sormiasi, kyniä tai muita esineitä suojuksen läpi.
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Älä vedä virtajohdosta.
Vaihtaessasi lamppuja käytä vain saman tyyppisiä ja tehoisia lamppuja.
Sähköturvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan. Käytä tarvittaessa teholtaan (johtopoikkileikkaukseltaan) riittävää
maadoitettua jatkojohtoa.
Pura aina virtajohto ja jatkojohto kokonaisuudessaan auki.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan. Varmista, ettei virtajohto
roiku työpinnan reunan yli, jossa siihen voidaan jäädä vahingossa kiinni tai kompastua.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
Varoitus!
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite on jäähtynyt, ennen kuin puhdistat ja huollat sitä.
Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
Älä käytä laitetta autotalleissa, ladoissa, talleissa tai vastaavissa paikoissa.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Älä työnnä metalliesineitä laitteeseen.
Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
INKI110CBK4 / INKI110CBK6 / INKI110CBK16
UV Insect Killer
INKI110CBK4
INKI110CBK16
INKI110CBK6
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.93 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Nedis zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Nedis
Modell INKI110CBK16
Kategorie Ungeziefer-abwehr
Dateityp PDF
Dateigröße 0.93 MB

Alle Anleitungen für Nedis Ungeziefer-abwehr
Weitere Anleitungen von Ungeziefer-abwehr

Bedienungsanleitung Nedis INKI110CBK16 Ungeziefer-abwehr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien