Bedienungsanleitung Florabest IAN 61054 Sonnenschirm

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Florabest IAN 61054 Sonnenschirm? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

GB GB PL
SIHUHUPLPL
J Należy zwrócić uwagę, aby parasol przeciw-
słoneczny stał zawsze na stabilnym, równym
podłożu. W przeciwnym razie może dojść do
urazów i / lub szkód materialnych.
J
Parasol przeciwsłoneczny należy
zamykać przy silnym wietrze lub
nasilających się porywistych
podmuchach.
J Nie pozostawiać parasola przeciwsłonecznego
bez nadzoru. Niespodziewany silny wiatr może
spowodować szkody.
J Parasol przeciwsłoneczny należy zamykać w
czasie wiatru, opadów śniegu lub deszczu i
ewentualnie naciągnąć pokrowiec ochronny.
J Nie należy wieszać na parasolu żadnych
przedmiotów (np. odzieży).
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO URA-
ZU! Podczas otwierania i zamykania produktu
należy się upewnić, że nikt nie znajduje się w
jego zasięgu.
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO
POŻARU! Nie rozpalać ognia (np. pieca
ogrodowego / grilla) pod parasolem lub w
jego bezpośrednim otoczeniu.
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO URA-
ZU! Po żadnym pozorem nie stosować produktu,
gdy jest uszkodzony.
Q
Obsługa
Q
Montowanie parasola
przeciwsłonecznego
j Połączyć górny drążek parasola
2
z drążkiem
dolnym
3
(patrz ilustracja A). Zabezpieczyć
połączenie wciskając w dół dźwignię
6
.
Wskazówka: Zwracać uwagę, aby górny
drążek parasola przeciwsłonecznego
2
10 cm
był włożony do drążka dolnego
3
.
j Zamontować parasol przeciwsłoneczny w
przeznaczony do tego stojak. W tym celu
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
stojaka na parasol przeciwsłoneczny.
Wskazówka: Przestrzegać zawsze instrukcji
bezpieczeństwa i wskazówek producenta.
Wskazówka: Zwracać uwagę, aby stojak
parasola przeciwsłonecznego posiadał ciężar co
najmniej 25 kg, a dolny drążek
3
był włożony
do niego na głębokość 40 cm. W przeciwnym
razie parasol może się wywrócić i ulec uszko-
dzeniu. Stojak parasola przeciwsłonecznego
nie jest objęty zakresem dostawy.
j Otworzyć parasol przeciwsłoneczny do góry,
aż się wyczuwalnie i słyszalnie zatrzaśnie.
j Przesunąć osłonę kolanka
4
do góry i delikat-
nie przechylić parasol przeciwsłoneczny w
kierunku padania promieni słonecznych (patrz
ilustracja B).
Q
Demontowanie parasola
przeciwsłonecznego
j Ustawić parasol przeciwsłoneczny w pozycji
pionowej i przesunąć osłonę kolanka
4
na dół.
j Nacisnąć przycisk odryglowujący
5
i zamknąć
parasol (patrz ilustracja C).
j Następnie wyjąć parasol przeciwsłoneczny ze
stojaka.
j Poluzować drążki parasola
2
i
3
wciskając
dźwignię
6
do góry i rozłączyć je (patrz
ilustracja D).
Q
Czyszczenie
j Produkt należy czyścić lekko wilgotną, nieme-
chacącą się szmatką. Przy większym zabru-
dzeniu można namoczyć szmatkę w wodzie
mydlanej.
j Do czyszczenia nie używać środków chemicz-
nych, szorujących lub ostrych przedmiotów. W
przeciwnym razie produkt może zostać uszko-
dzony.
j Produktu nie zanurzać nigdy w wodzie ani w
innej cieczy. W przeciwnym razie produkt może
zostać uszkodzony.
Parasol przeciwsłoneczny
Q
Wstęp
Proszę zapoznać się z produktem przed
jego pierwszym użyciem. W tym celu
należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgod-
nie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Pro-
simy o zachowanie instrukcji io jej dobre przecho-
wywanie. W przypadku przekazania produktu w
ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także
wszystkich należących do produktu instrukcji i innych
dokumentów.
Q
Użycie zgodne
z przeznaczeniem
Produkt jest przeznaczony do prywatnego wyko-
rzystania jako ochrona przeciwsłoneczna na dworze.
Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie
zmian produktu nie jest dozwolone i może prowa-
dzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
użycia produktu niezgodnego z jego przeznacze-
niem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku
komercyjnego.
Q
Opis części
1
Parasol przeciwsłoneczny
2
Górna część drążka parasola
przeciwsłonecznego
3
Dolna część drążka parasola
przeciwsłonecznego
4
Osłona kolanka
5
Przycisk odryglowujący
6
Dźwignia
Q
Dane techniczne
Rozmiar: ok. ø 155 cm
Q
Zawartość zestawu
1 x parasol przeciwsłoneczny
1 x drążek parasola przeciwsłonecznego
1 x instrukcja obsługi
Wskazówki dot.
bezpieczeństwa
Przechowuj wszystkie wskazówki
dotyczące bezPieczeństwa oraz in-
strukcje na Przyszłość!
J
OSTRZEŻENIE!
NIEBEZ-
PIECZEŃSTWO WYPADKU I
UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE
DZIECI! Nie zostawiać dzieci bez nadzoru z
materiałem pakunkowym i produktem. Niebez-
pieczeństwo uduszenia się materiałem pakun-
kowym i zagrożenie życia poprzez uduszenie.
Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebez-
pieczeństwa sytuacji. Produkt przechowywać z
dala od dzieci.
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO URA-
ZU! Należy upewnić się, czy wszystkie elementy
są w dobrym stanie i czy zostały zamontowane
prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi nie-
bezpieczeństwem zranienia się. Uszkodzone
części mogą wpłynąć negatywnie na bezpie-
czeństwo i funkcję produktu.
UWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!
Produkt nie jest zabawką ani drabinką do wspi-
naczek! Należy upewnić się, czy nikt, a w szcze-
lności dzieci, nie podciągają i nie wieszają
się na produkcie. Produkt może się przewrócić.
Następstwem tego mogą być urazy i / lub
szkody materialne.
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WY-
WRÓCENIA! Należy zawsze zwracać uwa-
gę na stabilność produktu. Należy włożyć pa-
rasol przeciwsłoneczny w przeznaczony do
tego stojak / tulejkę. W przeciwnym razie para-
sol przeciwsłoneczny może się przewrócić,
czego następstwem mogą być urazy lub szkody
materialne. Wyposażenie parasola nie obej-
muje stojaka ani tulei mocującej do stojaka.
CAUTION! DANGER OF FIRE! Do not
operate an open flame device (e.g. garden
oven or grill) under or close to the product.
CAUTION! DANGER OF INJURY! Never
use the product if it is damaged.
Q
Use
Q
Assembling the parasol
j Fit the upper pole
2
of the sunshade and the
lower pole
3
of the sunshade into each other
(see Fig. A). Secure the connection by pushing
the lever
6
down.
Note: Ensure that the upper pole
2
pene-
trate at least 10 cm into the lower pole
3
.
j Fit the parasol into a suitable parasol stand.
Proceed in line with the directions for use for
the parasol stand.
Note: Always comply with the safety and
operating instructions of the manufacterer.
Note: Ensure that the parasol stand has a
minimum weight 25 kg. The lower pole
3
must
penetrate at least 40 cm into the parasol stand.
Non-observance of this advice could cause the
parasol to overturn, resulting in injury and / or
damage. A parasol stand is not included.
j Push the parasol upwards until you feel and
hear it click into place.
j Push the anti-bending casing
4
up and care-
fully bend the parasol to one side according to
the direction of the sun’s rays (see Fig. B).
Q
Dismantling the parasol
j Put the parasol into an upright position and
push the anti-bending casing
4
down again.
j Press the release button
5
and close the para-
sol (see Fig. C).
j Take the parasol out of the parasol stand.
j Release the poles
2
and
3
of the sunshade
from one another by pushing the lever
6
up
and pulling them apart (see Fig. D).
Q
Cleaning
j Clean the product using a slightly moist, fluff-
free cloth. For more stubborn dirt you may also
apply a weak soap solution to the cloth.
j Do not use chemical cleaners, scouring agents
or sharp objects for cleaning the device, other-
wise the product could be damaged.
j Never immerse the device in water or other liq-
uids, otherwise the product could be damaged.
Q
Disposal
The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for
more details of how to dispose of your worn-out
product.
Product Description:
Parasol
Model No.: Z29737A/Z29737B
Version: 12 / 2010
Last Information Update: 10 / 2010
Ident.-No.: Z29737A/B102010-4
J Semmit ne akasszon a termékre (pl. ruhát).
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyo-
sodjon meg a termék nyitásánál és összecsuká-
sánál, hogy senki se tartózkodjon a nyitási ill.
összecsukási területen.
VIGZAT! TŰZVESZÉLY! Ne használjon
nyílt lángot (pl. kerti tűzhely / grill) a termék
alatt vagy szorosan mellette.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Semmi
esetre se használja a terméket, ha az sérült.
Q
Kezelés
Q
A napernyő összeszerelése
j Dugja egymásba a felső napernyőrúdat
2
és
az alsó napernyőrúdat
3
(lásd az A ábrát).
Biztosítsa a kötést az emelt
6
lefelé
nyomásával.
Utalás: Ügyeljen arra, hogy a felső napernyő-
rúd
2
10 cm-re hatoljon az alsó ernyőrúdba
3
.
j Szerelje be a napernyőt egy megfelelő naper-
nyőállványba. Ezt a napernyőállvány haszná-
lati utasítása szerint végezze.
Utalás: Tartsa be mindig a gyártó biztonsági
utalásait és az uatsításait.
Utalás: Ügyeljen arra, hogy a napernyő lábának
a súlya legalább 25 kg legyen és az alsó nap-
ernyő-rúd legalább 40 cmre hatoljon abba.
Ellenkező
3
esetben az ernyő felborulhat és
megkárosodhat. Napernyő láb nem része a
szállítmánynak.
j Nyissa fel a napernyőt, amíg az érezhetően és
hallhatóan bekattan.
j Tolja fel a billentővédőt
4
és döntse óvatosan
oldalra a napernyőt a napsugárzásnak megfe-
lelően (lásd B ábra).
Q
A napernyő szétszerelése
j Hozza a napernyőt függőleges helyzetbe és
tolja a billentővédőt
4
újra le.
j Nyomja meg a kioldógombot
5
és csukja
össze a napernyőt (lásd C ábra).
j Vegye ki a napernyőt a napernyőállványból.
j Oldja ki egymásból az
2
és
3
napernyőrúdakat, az emelt
6
felfelé
nyomásával és húzza azokat szét (lásd a D
ábrát).
Q
Tisztítás
j A terméket enyhén nedves, szálat nem engedő
kendővel tisztítsa. Erősebb szennyeződésnél
benedvesítheti a kendőt híg szappanoldattal is.
j Ne használjon a tisztításhoz kémiai tisztítósze-
reket, súrolószert vagy éles tárgyakat. Ellenkező
esetben a termék károsodhat.
j Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más
folyadékba. Ellenkező esetben a termék káro-
sodhat.
Q
Mentesítés
A csomagolás környezetbarát anyagok-
ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési
helyeken mentesíthet.
A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről
tájékozódjon a községi vagy városi önkormányzatnál.
Termékmegnevezés:
Napernyő
Modell-sz.: Z29737A/Z29737B
Verzió: 12 / 2010
Az információk állása: 10 / 2010
Azon.-sz.: Z29737A/B102010-4
Napernyő
Q
Bevezetés
Az első használat előtt ismerje meg a
terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen
a használati utasítást és a biztonsági
tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a
megadott felhasználási területe-ken alkalmazza. Ezt
a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a
terméket harmadik személynek továbbadja, adja át
neki a teljes dokumentációt is.
Q
Rendeltetésszerű használat
A termék szabadtéri magáncélú napernyőnek készült.
A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakí-
tása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a
termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetés-
szerű használatból fakadó károkért a gyártó nem
vállal felelősséget. A termék nem ipari felhaszná-
lásra készült.
Q
Alkatrészjegyzék
1
Napernyő
2
Felső napernyőrúd
3
Alsó napernyőrúd
4
Billentővédő
5
Kioldógomb
6
Emelt
Q
Műszaki adatok
Mérete: kb. ø 155 cm
Q
Szállítási terjedelem
1 x napernyő
1 x napernyőrúd
1 x kezelési útmutató
Biztonsági figyelmeztetés
Őrizze meg valamennyi biztonsági
tudnivalót és utasítást a jövŐ idŐ
számára!
J
FIGYELMEZTETÉS!
ÉLET -
ÉS BALESETVESZÉLY KISGYER-
MEKEK ÉS GYERMEKEK SZÁ-
MÁRA! Soha ne hagyjon gyermekeket felügye-
let nélkül a csomagolóanyaggal és a termékkel.
A csomagoló-anyagok fulladás. és életveszé-
lyesek, mert a gyermek megfojthatja magát. A
gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyt.
Tartsa távol gyermekeit a terméktől.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyo-
sodjon meg róla, hogy a darabok sérülésmen-
tesek és az összeszerelés szakszerűen történt.
Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély
áll fenn. A károsodott elemek befolyásolhatják
a biztonságot és a működést.
VIGZAT! Ne hagyja a gyermekeket fel-
ügyelet nélkül! A termék nem mászóka és nem
játékszer! Gondoskodjon arról, hogy személyek,
különösen gyerekek, ne kapaszkodjanak fel a
termékre. A termék felborulhat. Sérülések és /
vagy anyagi károk keletkezhetnek.
VIGZAT! BORULÁSVESZÉLY! Mindig
ügyeljen arra, hogy a termék stabilan álljon.
Állítsa be a napernyőt egy arra alkalmas nap-
ernyőállványba / talphüvelybe. Ellenkező eset-
ben a napernyő felborulhat és sérüléseket, ill.
anyagi károkat okozhat. Napernyő-állványt,
vagy földbeszúrható hüvelyt a szállítmány nem
tartalmaz.
J Figyeljen arra, hogy a napernyő szilárd, sík
talajon álljon. Ellenkező esetben sérüléseket és /
vagy anyagi károkat okozhat.
J
Csukja le a napernyőt élénkülő szél-
nél vagy közeledő viharnál.
J Ne hagyja a nyitott napernyőt felügyelet nélkül.
Meglepetésszerűen feltámadó erős szél károkat
okozhat.
J Csukja le a napernyőt szélben, havazásnál, ill.
esőben, és adott esetben húzzon rá védőhuzatot.
Q
Utylizacja
Opakowanie składa się z materiałów
nieszkodliwych dla środowiska, które
można usuwać w miejscowych firmach
recyklingowych.
Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego
produktu otrzymacie w administracji gminy lub
miasta.
Oznaczenie produktu:
Parasol przeciwsłoneczny
Nr modelu.: Z29737A/Z29737B
Wersja: 12 / 2010
Stan informacji: 10 / 2010
Numer identyfikacyjny: Z29737A/B102010-4
Sončnik
Q
Uvod
Pred montažo se seznanite z izdelkom.
V ta namen natančno preberite navodilo
za montažo in varnostna navodila.
Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in
samo v predviden namen. To navodilo dobro
shranite. V primeru izročitve izdelka tretjim jim dajte
tudi dokumentacijo.
Q
Uporaba v skladu z določili
Izdelek je predviden za osebno uporabo kot sonč-
nik na prostem. Drugačna uporaba od opisane ali
sprememba izdelka ni dovoljena in lahko privede
do poškodb in / ali poškodb izdelka. Za poškodbe,
nastale zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec
ne prevzema odgovornosti. Ta izdelek ni predviden
za profesionalno uporabo.
Q
Opis sestavnih delov
1
Sončnik
2
Zgornja cev sončnika
3
Spodnja cev sončnika
4
Zaščita pred pregibanjem
5
Gumb za sprostitev
6
Vzvod
Q
Tehnični podatki
Velikost: pribl. ø 155 cm
Q
Obseg dobave
1 x sončnik
1 x cev sončnika
1 x navodila za uporabo
Varnostna navodila
varnostna navodila in oPozorila
shranite za Prihodnjo uPorabo!
J
OPOZORILO!
SMRTNA
NEVARNOST IN NEVARNOST
NESREČE ZA DOJENČKE IN
OTROKE! Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora
z embalažo in izdelkom. Obstaja nevarnost
zadušitve zaradi embalažnega materiala in
življenjska nevarnost zaradi zadavitve. Otroci
pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otrok nikoli
ne spuščajte v bližino izdelka.
POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preve-
rite, če so vsi deli nepoškodovani in strokovno
zmontirani. V primeru nestrokovne montaže
obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli
lahko vplivajo na varnost in delovanje.
POZOR! Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora!
Izdelek ni plezalo ali igralo! Zagotovite, da se
nihče ne vzpenja po izdelku, predvsem otroci.
Izdelek se lahko prevrne. Posledica so lahko
poškodbe in / ali materialna škoda.
POZOR! NEVARNOST PREVRNITVE!
Vedno poskrbite, da bo izdelek stabilno po-
stavljen. Sončnik postavite v ustrezno stojalo
za sončnik / tulec v tleh. V nasprotnem primeru
se sončnik lahko prevrne in posledica so lah-
ko poškodbe in materialna škoda. Stojalo za
sončnik ali talni tulec nista vsebovana v obsegu
dobave.
J Pazite, da bo sončnik stal na trdni, ravni podlagi.
V nasprotnem primeru so posledica lahko
poškodbe in / ali materialna škoda.
J
Sončnik ob močnejšem vetru ali
bližajočem nevihtnem vetru zaprite.
J Odprti sončnik morate imeti vedno pod nadzo-
rom. Nepričakovan močan veter lahko povzroči
škodo.
J Pri vetru, snegu ali dežju sončnik zaprite in po
potrebi nanj nataknite zaščitni tulec.
J Na izdelek ne obešajte predmetov (npr. oblačil).
POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preden
izdelek odprete ali zaprete, se prepričajte, da
Parasol
Q
Introduction
Before using the device for the first time,
take time to familiarise yourself with the
product first. Read the following assembly
instructions and safety instructions carefully. Only
use the product as instructed and only for the indicated
field of application. Keep instructions in a safe place.
Submit all documents to a third party if distributing
the product.
Q
Proper use
The product is intended for use as sun protection in
an outdoor domestic environment. Any use other
than that described or any modification of the
product is not permissible and may result in injury
and / or damage to the product. The manufacturer
is not liable for damage caused by improper use.
The product is not intended for commercial use.
Q
Description of parts
and features
1
Parasol
2
Upper parasol pole
3
Lower parasol pole
4
Anti-bending casing
5
Release button
6
Lever
Q
Technical Data
Dimensions: approx. ø 155 cm
Q
Included items
1 x Parasol head
1 x Parasol pole
1 x Operating instruction
Safety advice
keeP all the safety advice and
instructions in a safe Place for
future reference!
J
WARNING!
RISK OF LOSS
OF LIFE OR ACCIDENT TO IN-
FANTS AND CHILDREN! Never
leave children unsupervised with the packaging
material or the product. The packaging material
presents a suffocation hazard and there is a risk
of loss of life from strangulation. Children often
underestimate danger. Always keep the product
out of reach of children.
CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure that
all parts are undamaged and have been assem-
bled appropriately. Risk of injury exists if assem-
bled incorrectly. Damaged parts can affect
safety and function.
CAUTION! Do not leave children unattend-
ed. The product is not a climbing frame or toy.
Make sure that nobody, in particular children,
climbs on the product. The product could tip
over resulting in injury or damage.
CAUTION! DANGER OF TIPPING OVER!
Please make sure that the product will be fixed
in an parasol stand which is positioned on a
firm, flat ground. The parasol stand is not a part
of the delivery.
J
Ensure that the parasol is standing on a solid,
level surface and cannot roll away, resulting in
injury or damage.
J
Close the parasol in strong winds or
approaching squalls/gusts of wind.
J
Never leave the open parasol unattended.
Sudden gusts of wind could cause damage.
J
Close the product in windy weather, snow or
rain and pull a protective sleeve over it, if
necessary.
J
Do not hang any objects (e.g. clothing) from
the product.
CAUTION! DANGER OF INJURY! Before
opening or closing the product ensure that no
person is within the opening or closing zone.
PARASOL
Operation and Safety Notes
PARASOL PRZECIWSŁONECZNY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
NAPERNYŐ
Kezelési és biztonsági utalások
SLUNEČNÍK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SLNEČNÍK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
SONČNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
SONNENSCHIRM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Z29737A
Z29737B
4
B B
A
C
D
4
5
4
1263
6
23
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.38 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Florabest IAN 61054 Sonnenschirm denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Florabest IAN 61054 Sonnenschirm zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Florabest IAN 61054 Sonnenschirm mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Florabest IAN 61054 Sonnenschirm zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Florabest zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Florabest IAN 61054 Sonnenschirm in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Florabest
Modell IAN 61054
Kategorie Sonnenschirmen
Dateityp PDF
Dateigröße 0.38 MB

Alle Anleitungen für Florabest Sonnenschirmen
Weitere Anleitungen von Sonnenschirmen

Bedienungsanleitung Florabest IAN 61054 Sonnenschirm

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien