Bedienungsanleitung BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 2 Kommentare und 3 Stimmen mit einer durchschnittlichen Produktbewertung von 0/100. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Smart Tech Sound tillför en interaktiv ljuddimension till BRIO World och ger barnet
möjlighet att ta kontrollen över en exibel och berikande lekupplevelse. Record &
Play Engine, ett kraftfullt batteridrivet lok fullspäckat med lekfull teknologi, är
hjälten i Smart Tech Sound. Loket tillsammans med Actiontunnlarna aktiverar
barnet och ger det möjlighet att styra leken.
Ljud, rörelse och ljus
Kontrollera riktningen på ditt Record & Play lok med de
tre svarta knapparna på lokets ovansida; framåt, stopp
och backa. Under leken kommer frontlyktorna på loket
att blinka och olika ljud spelas upp beroende på vilken
knapp du trycker på (för vidare anpassning av ljud, se
avsnittet nedan om anpassning av ljud med appen).
Sätt på loket genom att hålla ner STOP knappen i tre
sekunder tills du hör ett “wohoo” ljud. Stäng av loket
genom att hålla ner STOP knappen tills du hör ett
“naaw” ljud. Loket stängs automatiskt av efter fem
minuters inaktivitet.
1
2
Inspelnings- och uppspelningsfunktion
Anpassa leken med dina egna ljud genom att använda den röda inspelnings-
och uppspelningsknappen på ovansidan av ditt Record & Play lok. (1). Tryck på
knappen och håll den nertryckt medan du spelar in ditt eget ljud. När du vill
lyssna på ljudet, tryck på knappen igen eller låt loket köra genom den orange
”ljud” tunneln (2) så spelas automatiskt det ljud upp som du tidigare spelade in.
Du kan anpassa ljuden ännu mer om du ansluter ditt Record
& Play lok till Brio Smart Tech Sound appen där du själv kan
redigera ljuden. När du är ansluten till appen kan du välja ett
nytt ljud åt en Actiontunnel eller destination, eller så kan du
spela in dina egna ljud via appen och ladda upp dem direkt
till loket.
All information om BRIO SMART TECH SOUND appen
hittar du på App Store och Google Play!
Anpassning av ljud
När du är ansluten till Smart Tech Sound
appen, kan du anpassa ljudet från Record &
Play loket, och välja bland era olika ljud. Alla
anpassningar du gör i appen kommer att
sparas i loket tills du väljer nya ljud.
Fjärrstyrning
Med appen kan du även ärrstyra ditt
Record & Play lok. Para ihop loket med
appen och sätt igång! Du kan nu välja att
starta, stanna eller byta riktning på loket
genom appen. Du kan också välja olika
färger på frontlyktorna eller välja att lyssna
till det ljud som är inspelat i loket. Kom ihåg:
När du styr loket med ärrkontrollen så
kommer loket fortfarande att reagera på
Actiontunnlarna i layouten, eftersom fysisk
lek alltid vinner över digital lek!
Smart Tech Sound tilfører et interaktivt lydbillede til BRIO World, og giver barnet
mulighed for at tage kontrollen over en eksibel og berigende legeoplevelse.
Record & Play Engine, et stærkt batteridrevet lokomotiv pakket med legeteknologi
er helten i Smart Tech Sound. Lokomotivet aktiverer sammen med Action tunneller
barnet og giver barnet mulighed for at tage kontrol over legen.
Lyd, bevægelse og lys
Få kontrol over bevægelsen af Record & Play Engine
med de tre sorte knapper i toppen: frem, stop og
tilbage. Under legen blinker lokomotivet med lyset
og afspiller forskellige lyde, afhængig af hvilken
knap du trykker på (se mere om lydtilpasninger
herunder om app-tilslutning). Tænd for lokomotivet
ved at holde stopknappen nede i 3 sekunder, indtil
du hører en ”wohoo”-lyd. Sluk for lokomotivet ved at
holde stopknappen nede, indtil du hører en
naaw”-lyd. Lokomotivet slukker automatisk efter 5
minutters inaktivitet.
1
2
Optage- og afspillefunktion
Tilpas legen med dine egne lyde ved at bruge den røde optage- og
afspille-knap ovenpå Record & Play Engine. Tryk på den røde knap (1), og
hold den nede, mens du optager din egen lyd. Når du vil høre din optagelse,
trykker du på knappen igen, eller lader lokomotivet køre igennem den
orange ”afspil lyd Action tunnel (2), så afspilles den lyd, du har optaget.
Du kan tilpasse lyden endnu mere, hvis du tilslutter dit
Record & Play Engine til Brio Smart Tech Sound appen og
redigerer lyden. Når du er tilsluttet appen, vælger du en ny
lyd til en bestemt Action tunnel eller destination, eller
optager dine egne lyde via appen, og uploader dem direkte
til lokomotivet.
Alle oplysninger om Brio Smart Tech Sound appen
ndes i App Store og Google Play!
Tilpasning af lyde
Når du er tilsluttet Brio Smart Tech Sound
appen, kan du tilpasse lyde fra Record & Play
Engine, og vælge blandt forskellige lyde. Alle
tilpasninger, du foretager gennem appen,
bliver gemt i lokomotivet og kan bruges i
legen, indtil du vælger nye lyde.
Fjernbetjening
Med appen kan du også ernstyre dit Record
& Play Engine. Tilslut lokomotivet til appen,
og kom i gang! Du kan nu vælge at starte,
stoppe eller skifte retning på lokomotivet
ved at bruge appen. Du kan også vælge
forskellige farver på forlygterne eller vælge
at lytte til den lyd, der er optaget i
lokomotivet. Bemærk venligst! Når du styrer
lokomotivet med ernbetjeningen, reagerer
lokomotivet på Action tunnellerne på din
togbane, og tilsidesætter ernbetjeningen,
fordi fysisk leg altid vinder over digital leg!
Smart Tech Sound legger til en ekstra dimensjon i BRIO World, hvor barna selv
kontrollerer leken og endre på tingene som de selv vil.Record & Play Engine er et
kraftig batteridrevet lokomotiv full av spennende teknologi og helten i Smart Tech
Sound.Lokomotivet vil sammen med de magiske tunnelene aktivere barna og gi
dem kontroll over leken.
Lyd, bevegelse og lys
Kontroller bevegelsen til Record & Play Engine med
tre svarte knapper ovenpå: Fremover, stopp og rygg.
I løpet av leken vil lokomotivet blinke med lysene og
spille av forskjellige lyder avhengig av hvilken knapp
som det trykkes på (for ytterligere tilpasning av
lydene, se nedenfor om app-tilkobling). Slå på
lokomotivet ved å holde inne stopp-knappen i 3
sekunder til du hører en «whoo»-lyd. Slå lokomotivet
av ved å holde inne stopp-knappen til du hører en
«naaw»-lyd. Lokomotivet vil slå seg automatisk av
etter 5 minutter uten aktivitet.
1
2
Inn- og avspilling
Gjør leken mer spennende med dine egne lyder ved bruk av den røde opptak- og
avspillings-knappen oppe på Record & Play Engine. Hold inne den røde knappen
(1) når du skal spille inn lyd. For å høre på det du har tatt opp, holder du knappen
nede igjen eller lar lokomotivet passere gjennom den oransje magiske «spill av
lyd»-tunnelen (2), hvor det automatisk vil spille av lyden som du har tatt opp.
For enda ere måter å bruke lyd på, kan du velge å koble din
Record & Play Engine til Brio Smart Tech Sound-appen for å
endre lyden. Når du er koblet til appen, kan du velge en ny
lyd til en magisk tunnel eller et reisemål, eller spille inn egne
lyder med enheten og last lyden direkte inn i lokomotivet.
All informasjon om Brio Smart Tech Sound-appen
nnes i App Store og Google Play!
Tilpass lydene
Når du er koblet til Brio Smart Tech Sound-ap-
pen kan du tilpasse lydene fra Record & Play
Engine, hvor du velger fra innspilte lyder.
Tilpasningene som du gjør i appen vil lagres i
lokomotivet og brukes i leken inntil du velger
nye lyder.
Fjernkontrollen
Du kan også ernkontrollere Record & Play
Engine med appen. Koble lokomotivet til
appen og kom i gang! Nå kan du velge å
starte, stoppe eller rygge lokomotivet med
appen. Du kan også velge forskjellige farger
til frontlyktene eller velge å lytte til de
innspilte lydene i lokomotivet. OBS! Selv om
du styrer lokomotivet med appen, vil de
magiske tunnelene overstyre den fordi den
fysiske leken vil alltid vinne over den
digitale!
Smart Tech Sound lisää vuorovaikutteisen äänikerroksen, BRIO World, joka
kannustaa lapsia ottamaan vastuun mukautettavasta ja palkitsevasta
leikkimiselämyksestä. Tehokas Record & Play Engine, leikkimään kannustavaa
teknologiaa sisältävä veturi on Smart Tech Sound -sankari. Veturi ja
toimintotunnelit aktivoivat lasta ja saavat hänet ottamaan vastuun leikistään.
Ääntä, liikettä ja valoa
Record & Play Engine -veturin liikettä eteen- ja
taaksepäin sekä se pysäytetään kolmella painikkeella.
Leikin aikana veturin valot vilkkuvat, ja siitä kuuluu
erilaisia ääniä sen mukaan, mitä painiketta painetaan.
Äänien mukauttamisesta kerrotaan jäljempänä
sovelluksesta kertovassa kohdassa. Käynnistä veturi
pitämällä pysäytyspainiketta painettuna 3 sekuntia,
kunnes kuuluu veturin pillin ääni. Veturista sammutetaan
virta pitämällä pysäytyspainiketta painettuna, kunnes
kuuluu pysäytysääni. Veturista katkaistaan virta
automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä viisi
minuuttia.
1
2
Tallennus- ja toistotoiminto
Leikkimistä voi mukauttaa omilla äänillä käyttämällä Record & Play Engine-veturin
tallennus- ja toistopainiketta. Oma ääni tallennetaan pitämällä punaista painiketta
(1) painettuna. Voit kuunnella tallennettua ääntä painamalla painiketta uudelleen
tai antamalla veturin ajaa oranssin Play Sound -toimintotunnelin (2) läpi , jossa se
toistaa tallennetun äänen automaattisesti.
Record & Play Engine -veturin voi yhdistää Brio Smart Tech
Sound -sovelluksen äänimaailman muuttamiseksi. Kun veturi
on yhdistetty sovellukseen, voit valita uuden äänen tiettyyn
tunneliin tai kohteeseen tai tallentaa omia ääniäsi laitteeseen
ja ladata ne suoraan mihin tahansa veturiin.
Brio Smart Tech Sound -sovelluksen tiedot ovat App
Store- ja Google Play -palveluissa.
33971:
Kun Br -veturi on yhdistetty io Smart Tech
SoundRecord & Play Engine-sovellukseen, sen
ääniä voi mukauttaa valmiiksi tallennettujen
äänien avulla. Kaikki sovelluksen avulla tehdyt
mukautukset tallennetaan veturiin. Niitä
käytetään, kunnes valitaan uudet äänet.
Kauko-ohjain
Record & Play Engine -veturia voi
kaukosäätää sovelluksen avulla. Yhdistä
veturi sovellukseen ja lähde liikkeelle! Nyt
veturilla voi ajaa eteen- ja taaksepäin sekä
sen voi pysäyttää sovelluksen avulla. Lisäksi
voit valita ajovalojen värit tai kuunnella
veturiin tallennettua ääntä. Huomautus!
Kun veturia kauko-ohjataan, se reagoi silti
toimintatunneleihin ohittaen kauko-
ohjauksen, sillä fyysinen leikkiminen on
aina etusijalla digitaaliseen nähden.
Smart Tech Sound adds an interactive sound layer to the BRIO World, empowering
children to take charge of a customizable and
rewarding play experience. The Record
& Play Engine, a powerful battery engine fully packed with playful technology, is the
hero in Smart Tech Sound. The engine, together with the Action tunnels, activates the
child and puts the child in charge of the play.
Sound, movement and light
Control the movement of the Record & Play Engine
with the three black buttons on top; forward, stop
and reverse. During play, the engine will blink its
lights and play dierent sounds depending on
which button is pushed (for further sound
customizations, see below on app connectivity).
Turn on the engine by holding the stop button for 3
seconds until you hear a “wohoo sound. Turn the
engine o by holding the stop button until you hear
a “naaw” sound. The engine will automatically shut
down after 5 minutes of inactivity.
1
2
Record & Play function
Customize the play with your own sounds by using the red Record & Play
button on top of the Record & Play Engine. Push and hold the red button (1)
when recording your sound. To listen to your recorded sound, push the
button again, or let the engine pass through the orange “play sound” Action
tunnel (2) where it automatically plays your recorded sound.
For even more sound customization, you can choose to
connect your Record & Play engine to the BRIO SMART TECH
SOUND app to modify the sound layer. When connected to
the app, choose a new sound for a specic Action Tunnel or
destination, or record your own sounds using the device and
upload them directly to the engine.
All information about the BRIO SMART TECH SOUND
app is found on App Store and Google Play!
Customization of sounds
When connected to the Smart Tech Sound app,
you can customize the sounds of the Record &
Play Engine, chosing from dierent pre
recorded sounds. Any customization you make
with the app will be saved into the engine, and
used into the play until you choose new
sounds.
Remote control
Using the app, you can also remotely control
you Record & Play Engine. Connect the
engine to the app, and get started! You can
now choose to start, stop and reverse your
engine by using the app. You can also
choose dierent colours for the front lights
or choose to listen to the sound recorded
into the engine. Please note! When
controlling the engine remotely, the engine
will still respond to the Action tunnels in
your layout, overruling the remote control,
because physichal play always wins over
digital play!
Smart Tech Sound BRIO World erweitert die um eine interaktive Geräuschebene
und ermöglicht den Kindern ein eigenständiges, anpassbares und bereicherndes
Spielerlebnis.Die Record & Play Engine, eine kraftvolle, batteriebetriebene Lok voller
verspielter Technik, ist die Hauptgur bei der Smart Tech Sound. Zusammen mit den
Action Tunneln sorgt die Lok für ein aktives Spielen und gibt dem Kind die volle
Kontrolle über das Spiel.
Geräusche, Bewegung und Licht
Steuere die Bewegung der Record & Play Engine mit den drei
schwarzen Knöpfen auf der Oberseite: vorwärts, anhalten
und rückwärts. Während des Spielens blinken die Leuchten
der Lok und verschiedene Geräusche erklingen, je nachdem
welche Knöpfe gedrückt werden (für weitere Geräuschan-
passungen siehe unten bei der App-Konnektivität). Schalte
die Lok an, indem du den Stopp-Knopf 3 Sekunden lang
drückst, bis du ein „Huhuu“-Geräusch hörst. Schalte die Lok
aus, indem du den Stopp-Knopf 3 Sekunden lang drückst, bis
du ein „Naao“-Geräusch hörst. Die Lok schaltet sich nach 5
Minuten Inaktivität automatisch aus.
1
2
Aufnahme- und Abspielfunktion
Passe dein Spielen mit deinen eigenen Geräuschen an, indem du den roten
Aufnahme- und Abspielknopf auf der Oberseite der Record & Play Engine
verwendest. Halte den roten Knopf (1) gedrückt, während du deine Geräusche
aufnimmst. Um deine aufgenommenen Geräusche abzuspielen, drücke noch einmal
auf den Knopf oder lasse die Lok durch den orangenen „Play Sound“ Action Tunnel (2)
fahren, in dem automatisch deine aufgenommenen Geräusche abgespielt werden.
Um die Geräusche weiter anzupassen, kannst du deine Record &
Play Engine mit der Brio Smart Tech Sound App verbinden, um die
Geräuschebene zu verändern. Wenn du die Lok mit der App
verbunden hast, kannst du neue Geräusche für einen bestimmten
Action Tunnel oder einen Zielort festlegen oder mit dem Gerät
deine eigenen Geräusche aufnehmen und direkt auf die Lok laden.
Informationen über die Brio Smart Tech Sound App ndest
du im App Store und auf Google Play!
Anpassung von Geräuschen
Wenn die Lok mit der Brio Smart Tech Sound
App verbunden ist, kannst du die Geräusche der
Record & Play Engine anpassen, wobei du unter
verschiedenen vorgegebenen Geräuschen
auswählen kannst. Alle Anpassungen, die du mit
der App vornimmst, werden auf der Lok
gespeichert und beim Spielen verwendet, bis du
neue Geräusche festlegst.
Fernbedienung
Mit der App kannst du die Record & Play
Engine auch aus der Ferne steuern. Verbinde
die Lok mit der App und schon kann es
losgehen. Du kannst die Lok mit der App
starten, stoppen und umkehren. Die kannst
auch verschiedene Farben für die
Vorderleuchten auswählen oder die in der
Lok aufgenommenen Geräusche abspielen.
Bitte beachten! Bei der Fernbedienung der
Lok reagiert die Lok weiter auf die Action
Tunnel auf deiner Holzeisenbahn. Dabei wird
die Fernbedienung übergangen –
physisches Spielen gewinnt immer über
digitales Spielen!
Smart Tech Sound ajoute une dimension sonore interactive à BRIO World, et permet
aux enfants de prendre les commandes d'activités ludiques personnalisables et
gratiantes. Le Record & Play Engine, une puissante locomotive sur batterie,
véritable condensé de technologie ludique, est le héros de Smart Tech Sound. La
locomotive et les Tunnels d'action stimulent l'enfant et lui conent les rênes du jeu.
Son, mouvement et lumière
Commandez les mouvements du Record & Play Engine avec
les trois boutons noirs situés sur le dessus de l'appareil ;
marche avant, arrêt et marche arrière. Pendant le jeu, la
locomotive clignote et émet diérents sons en fonction du
bouton activé (pour davantage de sons personnalisés, voir
la section ci-dessous consacrée à la connectivité de
l'application). Allumez la locomotive en maintenant le
bouton d'arrêt enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce
que vous entendiez le son «wouhou». Pour éteindre la
locomotive, maintenez le bouton d'arrêt enfoncé jusqu'à ce
que vous entendiez le son «naaw». La locomotive s'arrête
automatiquement après 5minutes d'inactivité.
1
2
Fonction enregistrement
Personnalisez le jeu avec vos propres sons en utilisant le bouton d'enregistrement rouge
situé sur le dessus de l'appareilRecord & Play Engine. Pour enregistrer un son, appuyez sur
le bouton rouge (1) et maintenez-le enfoncé. Pour écouter le son que vous avez
enregistré, appuyez à nouveau sur le bouton ou faites passer la locomotive dans le Tunnel
d'action orange «joueur de son» (2) où le son enregistré est joué automatiquement.
Pour de nouvelles dimensions sonores, vous pouvez connec-
ter votre Record & Play Engine à l'application Brio Smart Tech
Sound. Une fois connecté à l'application, choisissez un
nouveau son pour un Tunnel d'action ou une destination
spécique, ou enregistrez vos propres sons à l'aide de
l'appareil et téléchargez-les directement dans la locomotive.
Toutes les informations sur l'application Brio Smart Tech
Sound sont disponibles dans l'App Store et Google Play!
Personnalisation des sons
Lorsque vous êtes connectés à l'application
Brio Smart Tech Sound, vous pouvez
personnaliser les sons du Record & Play
Engine en choisissant parmi divers sons
pré-enregistrés. Tous les sons personnalisés
que vous créez via l'application seront
enregistrés dans la locomotive et utilisés lors
du jeu jusqu'à ce que vous en choisissiez de
nouveaux.
Télécommande
Vous pouvez également commander votre
Record & Play Engine à distance via
l'application. Connectez la locomotive à
l'application, et c'est parti! Vous pouvez
maintenant démarrer, arrêter ou faire reculer
votre locomotive à distance. Vous pouvez aussi
y choisir diérentes couleurs de phares avant et
le son enregistré dans la locomotive. Remarque :
Lorsque vous commandez la locomotive à
distance, celle-ci répondra toujours aux Tunnels
d'action de votre conguration en premier,
devant les actions de la télécommande, car le
jeu physique l'emporte toujours sur le jeu
numérique!
Smart Tech Sound La tecnología aporta un elemento sonoro interactivo a la BRIO
World, lo que permite a los niños tomar las riendas de una experiencia de juego
personalizable y graticante. La Record & Play Engine, una potente locomotora a
pilas con tecnología de juego, incorpora la tecnología Smart Tech Sound. La
locomotora, junto con los túneles de acción, hace que el niño es involucre y tome
las riendas del juego.
Sonido, movimiento y luces
Controla el movimiento de la Record & Play Engine con los tres
botones negros situados en la parte superior: avance, retroceso
y parada. Durante el juego, se encenderán las luces de la
locomotora y se reproducirán distintos sonidos en función del
botón que se pulse (para personalizar más los sonidos, consulta
la sección sobre conectividad de la aplicación más adelante).
Para encender la locomotora, mantén pulsado el botón de
parada durante 3 segundos hasta que se emita un sonido
alegre. Para apagar la locomotora, mantén pulsado el botón de
parada hasta que se oiga un sonido triste. La locomotora se
apaga automáticamente si no se utiliza durante 5 minutos.
1
2
Función de Grabar y reproducir
Personaliza el juego incorporando tus propios sonidos con el botón de Grabar y
reproducir situado en la parte superior de la Record & Play Engine. Pulsa y mantén
pulsado el botón rojo (1) para grabar el sonido que desees. Para escuchar el sonido
que has grabado, vuelve a pulsar el botón o deja que la locomotora pase por el túnel
de acción “Reproducir sonido” (2), en el que reproducirá automáticamente el sonido.
Para personalizar más los sonidos, puedes conectar la
Record & Play Engine con la aplicación Brio Smart Tech
Sound y dispondrás de más sonidos. Cuando te conectes a
la aplicación, podrás elegir un sonido distinto para cada
túnel de acción o destino o grabar tus propios sonidos con
tu dispositivo y cargarlos directamente en la locomotora.
Puedes encontrar la información completa sobre la aplicación Brio
Smart Tech Sound en la App Store o en Google Play.
Personalización de los sonidos
Cuando te conectes a la aplicación Brio Smart
Tech Sound, podrás personalizar los sonidos de
la Record & Play Engine, eligiendo entre varios
sonidos pregrabados. Cualquier sonido
personalizado que crees con la aplicación se
guardará en la locomotora y se reproducirá al
jugar hasta que grabes otros sonidos.
Control remoto
Con la aplicación, puedes controlar la Record
& Play Engine a distancia. Conecta la
locomotora a la aplicación, ¡y listo! Con la
aplicación, puedes hacer que la locomotora
avance, retroceda y se pare. También puedes
elegir entre varios colores para los focos
delanteros o que reproduzca el sonido que
hayas grabado. Ten en cuenta: Cuando
utilices el control remoto, la locomotora
seguirá respondiendo a los túneles de
acción de la vía, anulando el control remoto,
porque el juego físico siempre prevalece
sobre el digital.
Tänk på:
Leksaken tåler inte vatten och ska ej diskas i diskmaskin.
Torka av leksaken med en ren, torr trasa för att avlägsna smuts.
Barnets hår kan lätt fastna i rörliga delar.
Andra enheter med RFID (Radio Frequency Identity) kan störa Smart produkter. Undvik att lägga t.ex. kreditkort i närheten.
Om så sker, flytta loket bort från det som stör, stäng av och sätt på igen.
Om hjulen spinner på skenan och saknar grepp, kontrollera att skenor och hjul är fria från damm. Torka med lätt fuktad trasa.
Rekommenderas endast till inomhuslek.
Säkerställ att din Smart-telefon eller platta stöder appen.
Täckningen beror på avståndet mellan loket och enheten. De har kontakt så länge den gröna lampan lyser.
Om leken avstannar i mer än fem minuter tappar appen och loket kontakten. Starta upp leken igen genom att trycka på
knapparna på ovansidan av loket.
Du kan köra loket även utan appen på en platta eller smartphone. Använd då knapparna på lokets ovansida.
Loket måste köra framåt när det ska köra uppför en skena.
Det är rekommenderat att stänga av andra Bluetoothenheter när ni kör loket.
Appen BRIO SMART TECH SOUND är gratis och kan laddas ner så många gånger du vill!
Felsökning:
1 Stäng av loket. 2 Stäng ner appen och starta om enheten. 3 Sätt på loket, starta appen och se till att de får kontakt.
4 Kontrollera batterierna om loket och appen inte får kontakt.
Installera (och byta) batterier:
Loket drivs av 2 x 1.5 V AAA batterier. Lossa skruven till
batteriluckan på baksidan av loket. Installera batterierna
som visat (+/-). Stäng batteriluckan och spänn skruven.
Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du
tar hand om din nya BRIO leksak.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple
Inc. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by BRIO AB is under license.
Denna produkt kräver en enhet med Bluetooth LE.
• Bluetooth LE Technology är inte kompatibel med icke-Bluetooth LE produkter.
• Smart Tech Sound tunnlar och destinationer är inte till fullo kompatibla med äldre Smart Tech Lok.
• Smart Tech Sound Record & Play Lok är kompatibelt med äldre Smart Tech destinationer och tunnlar.
Husk:
Legetøjet er ikke vandresistent og tåler ikke vask i opvaskemaskine. Tør legetøjet af med en ren klud for at erne fremmedlegemer.
Barnets hår kan blive fanget af bevægelige dele.
Andre enheder med RFID (Radio Frequency Identity) kan forstyrre Smart Tech produkter. Undgå at placere fx kreditkort i
nærheden.Hvis det sker, skal du flytte lokomotivet væk fra forstyrrelsen og slukke på ’OFF’ og derefter tænde på ’ON’ igen for at
aktivere det igen.
Hvis hjulene drejer rundt og ikke får ordentligt fat i skinnerne, skal du sikre dig, at skinner og hjul er fri for støv. Tør af med en let
fugtet klud.
Vi anbefaler kun brug af legetøjet indendørs.
Kontroller, at din smartphone eller tablet understøtter appen.
Dækningen afhænger af afstanden mellem lokomotiv og apparat. Forbindelsen er aktiv, så længe det grønne indikatorlys på
appen er tændt.
Efter cirka 5 minutters inaktivitet, afbrydes forbindelsen mellem lokomotiv og app. Hvis du vil begynde at lege igen, trykker du
på knapperne ovenpå lokomotivet.
Du kan køre med lokomotivet uden at bruge appen med en smartphone eller tablet blot ved at bruge knapperne ovenpå
lokomotivet.
Lokomotivet skal være indstillet til at køre fremad, når det kører op ad bakke.
Vi anbefaler, at man slukker andre Bluetooth-apparater, mens man kører med lokomotivet.
Brio Smart Tech Sound appen er gratis og kan downloades så mange gange, du har lyst!
Fejlfinding:
1 Sluk for lokomotivet. 2 Luk appen, og genstart dit apparat. 3 Tænd for lokomotivet, start appen på dit apparat, og opret kontakt.
4 Kontroller batterierne, hvis lokomotivet ikke reagerer på appen .
Isætning og udskiftning af batterier:
Lokomotivet bruger 2 x 1,5 V AAA-batterier (medfølger ikke).
Løsn skruen på batteridækslet bag på lokomotivet. Sæt
batterierne i, som vist på illustrationen (+/-). Luk batteridækslet,
og stram skruen.
Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du
passer godt på dit BRIO legetøj.
Apple og Apple-logoet er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.App Store er et varemærke, der
tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logo er varemærker, der tilhører Google Inc. Bluetooth®-mærket og logoet er
registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og BRIO AB' brug af disse mærker er underlagt licens.
Dette produkt kræver et apparat med Bluetooth LE.
Bluetooth LE teknologi er ikke kompatibel med LE-produkter uden Bluetooth.
Smart Tech Sound tunneller og destinationer er fuldt kompatible med ældre Smart Tech Lokomotiver.
Smart Tech Sound Record & Play Engine er kompatibel med ældre Smart Tech destinationer og tunneller.
Husk at:
Leken er ikke vannbestandig og må ikke vaskes i vaskemaskin. Tørk av leken med en ren klut for å erne eventuell smuss.
Barn kan lett sette fast håret i bevegelige deler.
Andre enheter med RFID (Radio Frequency Identity) kan forstyrre Smart Tech-produkter. Unngå f.eks. å plassere betalingskort i
nærheten.Hvis det skjer, må du flytte lokomotivet bort fra forstyrrelsene og slå det «AV» og deretter «PÅ» igjen for å aktivere det.
Hvis hjulene spinner og det virker som om de sitter for løst på skinnene, må du sørge for at skinnene og hjulene er frie for støv.
Tørk dem lett med en fuktig klut.
Det anbefales at leken kun brukes inne.
Kontroller at din smarttelefon eller ditt nettbrett støtter appen.
Dekningen er avhengig av avstanden mellom lokomotivet og enheten. De har forbindelse så lenge det grønne indikatorlyset
på appen lyser.
Etter ca. 5 minutter uten aktivitet, vil lokomotivet kobles fra appen. Når du vil begynne å leke igjen, trykker du på en av
knappene oppå lokomotivet.
Du kan kjøre lokomotivet uten app og smarttelefon eller nettbrett ved hjelp av knappene på taket av lokomotivet.
Lokomotivet må bevege seg fremover når det skal kjøre opp en stigning.
Vi anbefaler at du slår av andre Bluetooth-enheter når du kjører med lokomotivet.
Brio Smart Tech Sound-appen er gratis og kan lastes ned så mange ganger som du vil.
Problemløsing:
1Slå av lokomotivet. 2 Lukk appen og start enheten på nytt 3 Slå på lokomotivet og start appen på enheten din slik at de får
kontakt med hverandre. 4 Hvis lokomotivet ikke reagerer på appen, kan du kontrollere batteriene.
Innsetting og bytte av batterier:
Lokomotivet krever 2 x 1,5 V AAA-batterier (ikke
inkludert). Løsne skruen på batteridekslet på baksiden
av lokomotivet. Sett inn batteriene som vist på
tegningen (+/-). Sett på batteridekselet igjen og stram
skruen.
Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon på
hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leker
Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc. Bluetooth® ordmerke og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.
og enhver bruk av slike merker av BRIO AB gjøres på lisens.
Dette produktet krever en enhet med Bluetooth LE.
Bluetooth Le-teknologi er ikke kompatibel med ikke-Bluetooth LE-produkter.
Smart Tech Sound -tunneler og reisemål er ikke fullstendig kompatible med eldre Smart Tech lokomotiver.
Smart Tech Sound Record & Play Engine er kompatibel med eldre Smart Tech reisemål og tunneler.
Muista:
Lelu ei ole vedenkestävä, eikä sitä saa pestä astianpesukoneessa. Voit puhdistaa lelun pyyhkimällä sen puhtaalla liinalla.
Lapsen hiukset voivat helposti jäädä kiinni liikkuviin osiin.
Muut RFID-laitteet (Radio Frequency Identity) voivat häiritä Smart Tech -tuotteiden toimintaa. Vältä asettamasta esimerkiksi
luottokortteja niiden lähelle. Jos häiriöitä aiheutuu, siirrä veturi pois niiden luota, katkaise siitä ‘virta’ ja kytke siihen ‘virta’
uudelleen, jotta se aktivoituu uudelleen.
Jos pyörät pyörivät tyhjää tarttumatta kiskoihin kunnolla, varmista, että ne ja kiskot ovat pölyttömiä. Pyyhi kostealla liinalla.
Suositellaan vain sisäkäyttöön.
Varmista, että älypuhelin tai tabletti on yhteensopiva sovelluksen kanssa.
Kantama riippuu veturin ja laitteen välisestä etäisyydestä. Yhteys on käytössä, kun sovelluksen vihreä merkkivalo palaa.
Veturin ja sovelluksen yhteys katkaistaan, kun sitä ei ole käytetty noin 5 minuuttiin. Käynnistä yhteys uudelleen painamalla
jotakin veturin päällä olevista painikkeista.
Veturia voi käyttää ilman sovellusta ja älypuhelinta tai tablettia painamalla veturin päällä olevia painikkeita.
Veturin pitää olla liikkeessä eteenpäin, kun ajetaan nousevalla radalla.
Muut Bluetooth-laitteet kannattaa sammuttaa sovelluksen käytön ajaksi.
Brio Smart Tech Sound -sovellus on maksuton. Voit ladata sen niin monta kertaa kuin haluat!
Vianmääritys:
1 Katkaise veturista virta.
2 Sammuta sovellus ja käynnistä laite uudelleen.
3 Käynnistä veturi ja avaa sovellus yhteyden muodostamiseksi.
4 Jos veturiin ei saa yhteyttä sovelluksella, tarkista paristot.
Paristojen asettaminen paikalleen ja lataaminen:
veturi toimii kahdella 1,5 voltin AAA-paristolla. Ne on
hankittava erikseen. Kierrä paristokotelon veturin
takaosassa olevan kannen ruuvi auki. Aseta paristot
kuvan ohjeiden mukaan (+/-). Sulje paristokotelon kansi
ja kiristä ruuvi.
Sivustostamme brio.net saat lisätietoja siitä, kuinka pidät
parhaiten huolta kallisarvoisesta BRIO-lelustasi.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.App Store on Apple Inc:n
palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä. Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja BRIO AB käyttää merkkejä lisenssillä.
Tuotteen käyttäminen edellyttää Bluetooth LE -yhteydellä varustettua laitetta.
• Bluetooth LE -teknologia on yhteensopiva vain Bluetooth LE -tuotteiden kanssa.
• Smart Tech Sound -tunnelit ja muut kohteet eivät ole täysin yhteensopivia vanhempien Smart Tech -veturien kanssa.
• Smart Tech Sound Record & Play Engine on yhteensopiva vanhempien Smart Tech kohteiden ja tunnelien kanssa.
Keep in mind that:
The toy is not water-resistant and shall not be washed in a dishwasher.
Wipe off the toy with a clean cloth to remove any foreign materials.
The child’s hair can easily get caught in moving parts.
Other units with RFID (Radio Frequency Identity) can interfere with Smart Tech products. Avoid placing, for instance, credit cards
close by. Should that happen, move the Engine away from the disturbance and turn it ‘OFF’ and then ‘ON’ again to reactivate it.
If the wheels spin and seem like they have too loose of a grip on the tracks, make sure that the tracks and wheels are free from
dust. Wipe with a lightly damped cloth.
Only indoor play is recommended.
Make sure that your smartphone or tablet supports the app.
Range of coverage depends on the distance between engine and device. Connection will hold for as long as the green
indicator light on the app is on.
After approximately 5 minutes of inactivity, the engine and the app disconnects. To start up the play again, press one of the
buttons on the top of the engine.
You can drive the engine without the use of the app with a smartphone or tablet just by using the buttons on
top of the engine.
The engine needs to be driving in the forward direction when driving up an ascending track.
It is recommended to turn off other Bluetooth devices while running the engine.
The BRIO SMART TECH SOUND app is free and can be downloaded can be downloaded as many times you want to!
Trouble shooting:
1 Turn off the engine 2 Close the app and restart your device. 3 Turn on the engine and start the app on your device and establish
contact. 4 If the engine is not responding to the app, check the batteries.
Important:
Only adults should install and replace batteries.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the toy.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
Protect the toy from water or dampness.
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries..
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
Electrical components or batteries must not be thrown with household waste.
Please retain for future reference!
Installing (and changing) batteries:
The Engine requires 2 x 1.5 V AAA batteries.
Loosen the screw on the battery cover on
the back of the engine. Install the batteries
according to the illustration (+/-).
Close battery cover, and tighten the screw.
Please visit our website at brio.net for more information
on how to care for your prized BRIO toy.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple
Inc. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by BRIO AB is under license.
This product requires a device with Bluetooth LE.
• Bluetooth LE Technology is not compatible with non-Bluetooth LE products.
• Smart Tech Sound tunnels and destinations are not fully compatible with older Smart Tech Engines.
• The Smart Tech Sound Record & Play Engine is compatible with old Smart Tech destinations and tunnels.
Bitte nicht vergessen:
Das Spielzeug ist nicht wasserbeständig und darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Das Spielzeug mit einem sauberen
Tuch abwischen, um Fremdkörper zu entfernen.
Das Haar des Kindes kann sich in den beweglichen Teilen leicht verfangen.
Andere Einheiten mit RFID (Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen) können die Smart Tech-Produkte
beeinträchtigen. Es sollten beispielsweise möglichst keine Kreditkarten in ihre Nähe gelegt werden.Sollte dies vorkommen,
entferne die Lok aus der Nähe der Störquelle und schalten sie „AUS“ und wieder „EIN“, um sie zu reaktivieren.
Wenn die Räder sich drehen und es den Anschein hat, dass sie den Halt auf den Schienen verloren haben, solltest du
sicherstellen, dass die Schienen und Räder staubfrei sind. Mit einem feuchten Tuch abwischen.
Nur zum Spielen in Innenräumen empfohlen.
Vergewissere dich, dass dein Smartphone oder Tablet die App unterstützt.
Die Reichweite hängt vom Abstand zwischen Lok und Gerät ab. Die Verbindung bleibt solange bestehen, wie die grüne
Kontrollleuchte in der App aufleuchtet.
Nach ca. 5 Minuten Inaktivität wird die Verbindung zwischen Lok und App unterbrochen. Um das Spiel erneut zu starten, auf
die Knöpfe oben auf der Lok drücken.
Die Lok fährt auch ohne App und Smartphone/Tablet einfach durch Betätigung der Knöpfe oben auf der Lok.
Um eine Steigung zu überwinden, muss die Lok vorwärts fahren.
Es wird empfohlen, das Bluetooth-Gerät auszuschalten, während die Lok fährt.
Die Brio Smart Tech Sound App ist kostenlos und kann so oft du möchtest heruntergeladen werden.
Behebung von Fehlern:
1 Die Lok ausschalten. 2 Die App schließen und dein Gerät neustarten.
3 Die Lok einschalten und die App auf dem Gerät öffnen, um Verbindung herzustellen. 4 Wenn die Lok nicht auf die App reagiert,
die Batterien überprüfen.
Batterien einlegen und wechseln:
Die Lok benötigt 2 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten). Die
Schraube des Batteriefachs hinten an der Lok lösen. Die
Batterien wie abgebildet (+/-) einlegen. Batteriefach
schließen und die Schraube festziehen.
Auf unserer Webseite unter brio.net findest du weitere
Informationen darüber, wie du dein geliebtes BRIO-Spielzeug
pflegen kannst.
Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.App Store ist eine
Bildmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Handelsmarken von Google Inc. Die Bluetooth®-Bildmarke und
Logos sind eingetragene Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., die Verwendung dieser Bildmarken durch BRIO AB erfolgt im Rahmen
einer Lizenzvereinbarung.
Dieses Produkt benötigt ein Gerät mit Bluetooth LE.
• Bluetooth LE Technologie ist nicht kompatibel mit Produkten, die nicht für Bluetooth LE vorgesehen sind.
• Smart Tech Sound Tunnel und Reiseziele sind nicht vollständig kompatibel mit älteren Smart Tech Loks.
• Die Smart Tech Sound Record & Play Engine ist kompatibel mit alten Smart Tech Reisezielen und Tunnel.
N'oubliez pas que :
Le jouet n'est pas résistant à l'eau et ne doit pas être lavé au lave-vaisselle. Essuyez-le avec un chiffon propre pour éliminer tout
corps étranger.
Les cheveux des enfants peuvent facilement se glisser dans les pièces mobiles.
D’autres unités avec RFID (Radio Frequency Identity - Identification par radiofréquence) peuvent interférer avec les produits
SmartTech. Évitez de placer, par exemple, des cartes de crédit à proximité.Si c'était le cas, écartez la locomotive de la source de
perturbation et éteignez-la au moyen du bouton « OFF » puis rallumez-là via le bouton « ON ».
Si les roues semblent tourner dans le vide sans adhérer à la piste, assurez-vous que celles-ci ainsi que les rails sont exempts de
poussière. Essuyez légèrement avec un chiffon humide.
Il est recommandé d'utiliser ce jouet en intérieur uniquement.
Veillez à ce que votre smartphone ou votre tablette prenne en charge l'application.
La portée de la couverture dépend de la distance entre la locomotive et l'appareil. La connexion sera maintenue aussi
longtemps que le témoin vert de l'application sera allumé.
Après environ 5 minutes d'inactivité, la locomotive et l'application se déconnectent. Pour recommencer à jouer, appuyez sur
l'un des boutons situés sur le dessus de la locomotive.
Vous pouvez piloter la locomotive sans application, smartphone ou tablette, simplement à l'aide des boutons situés sur le
dessus de la locomotive.
La locomotive doit être en marche avant lorsqu'elle est sur des rails ascendants.
Il est recommandé de désactiver les autres appareils Bluetooth à proximité lorsque vous faites fonctionner la locomotive.
L'application Brio Smart Tech Sound est gratuite et téléchargeable autant de fois que vous le souhaitez !
Dépannage : 1 Mettez la locomotive hors tension. 2 Fermez l'application et redémarrez votre appareil. 3 Mettez la locomotive
sous tension et démarrez l'application sur votre appareil pour établir le contact. 4 Si la locomotive ne répond pas à l'application,
vérifiez les batteries.
Installation et remplacement des batteries :
la locomotive fonctionne avec 2 piles AAA de 1,5 V (non
incluses). Desserrez la vis sur le cache de la batterie à
l'arrière de la locomotive. Installez les piles conformément
à l'illustration (+/-). Fermez le couvercle du compartiment
à piles et serrez la vis.
Consultez notre site Web à l'adresse brio.net pour en savoir
plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.
Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.App Store est une marque
de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc. La marque et les logos Bluetooth®
sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par BRIO AB est effectuée sous licence.
Ce produit requiert un appareil équipé de Bluetooth LE.
La technologie Bluetooth LE n'est pas compatible avec les produits non Bluetooth LE. Les tunnels et les destinations
Smart Tech Sound ne sont pas intégralement compatibles avec les locomotives Smart Tech antérieures.
Le Smart Tech Sound Record & Play Engine est compatible avec les anciens tunnels et destinations Smart Tech .
Ten en cuenta lo siguiente:
• El juguete no es resistente al agua y no se puede lavar en el lavavajillas. Limpia el juguete con un trapo limpio para eliminar
cualquier resto de suciedad.
El cabello del niño puede quedar atrapado fácilmente en las partes móviles.
Otras unidades con RFID (identidad de radiofrecuencia) pueden interferir con los productos Smart Tech. Por ejemplo, evita
colocar tarjetas de crédito cerca.De darse esta situación, retire la locomotora de la zona de interferencias; apágala en el botón
“OFF” y vuelve a encenderla en el botón “ON” para que se reactive.
Si las ruedas giran y parecen tener demasiada holgura en el agarre a las vías, asegúrate de que las vías y las ruedas están libres
de polvo. Límpialas con un trapo humedecido.
Se recomienda jugar solamente en interiores.
Asegúrate de que el Smartphone o la tablet admiten la aplicación.
El alcance la cobertura depende de la distancia existente entre la locomotora y el dispositivo. El establecimiento de la conexión
se mantiene siempre que el indicador de color verde se mantenga encendido.
Después de unos cinco minutos de inactividad, la locomotora y la aplicación se desconectan. Para volver a conectarlos, pulsa
uno de los botones que hay en la parte superior de la locomotora.
Se puede utilizar la locomotora sin la aplicación y un teléfono inteligente o tablet, simplemente con los botones situados en la
parte superior.
En las cuestas, la locomotora debe ir hacia delante.
Se recomienda desconectar otros dispositivos Bluetooth cuando esté conectada la locomotora.
La aplicación Brio Smart Tech Sound es gratuita y se puede descargar tantas veces como quieras.
Solución de problemas:
1 Apaga la locomotora. 2 Cierra la aplicación y reinicia el dispositivo. 3 Enciende la locomotora, inicia la aplicación en tu dispositivo
y conéctalas. 4 Si la locomotora no responde a la acciones que ejecutas en la aplicación, comprueba las pilas.
Colocar y cargar las pilas:
Para usar la locomotora, se necesitan 2 pilas AAA de 1,5 V (no
incluidas). Afloja el tornillo que sujeta la tapa del
compartimento de las pilas en la parte trasera de la
locomotora. Instala las batería del modo indicado en la
ilustración (+/-). Cierra la tapa y aprieta el tornillo.
Consulta nuestra página web brio.net para más información
sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.App Store es una marca de
servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La palabra y los logotipos de
Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos realizado por BRIO AB se efectúa bajo licencia.
Este producto requiere un dispositivo que admita Bluetooth LE.
La tecnología Bluetooth LE no es compatible con productos sin Bluetooth LE. Los túneles y los destinos Smart Tech
Sound no son totalmente compatibles con las locomotoras Smart Tech más antiguas. La Smart Tech Sound Record &
Play Engine es compatible con destinos y túneles Smart Tech antiguos.
Viktigt!
Endast vuxna bör installera och byta batterier.
Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
Installera batterierna med korrekt polaritet.
När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
Polerna får inte kortslutas.
Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter
får inte läggas som hushållsavfall.
Spara denna information!
Vigtigt!
Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.
Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
Isæt batterierne med korrekt polaritet.
Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske.
Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
Polerne må ikke kortsluttes.
Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud
sammen med husholdningsaffald.
Gem denne vejledning!
Viktig!
Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.
Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
Sett batteriene inn med polene rett vei.
Så snart batteriene er oppbrukte, må de tas ut av produktet.
Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder.
Utsett ikke leken for fuktighet eller vann.
Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
Polene må ikke kortsluttes.
Brukte batterier og kasserte produkter eller elektronikkprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke
kastes i husholdningsavfallet.
Ta vare på denne informasjonen!
Tärkeää!
Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.
Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
Aseta paristojen navat oikein päin.
Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle.
Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
Napoja ei saa oikosulkea.
Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteenä.
Säästä nämä tiedot!
Wichtig:
Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.
Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1.5V) verwenden.
Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.
Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Important :
L’installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.
N’associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
Retirez les piles usagées du jouet.
Les terminaux d’alimentation ne doivent pas être court-circuités.
Retirez toujours les piles si le jouet n’est pas utilisé pendant une longue période.
Protégez le jouet de l’eau et de l’humidité.
N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d’être chargées.
Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l’aide d’un adulte.
Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers.
Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.
Importante:
La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.
No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo.
Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad.
No se intentarán recargar las pilas no recargables.
Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica.
Por favor, guarde este documento para consultas futuras.
DKSE NO FI EN DE FR ES
© 2020 BRIO AB/3971-896
BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
Frekvensområde: 13.553 to 13.567MHz. Produktens
maximala RF-utgångseffekt: -16.13dBuA/m at 10m.
Rango de frecuencia: 13.553 to 13.567MHz. Potencia
de salida RF máxima del producto: -16.13dBuA/m at 10m.
Plage de fréquence : 13.553 to 13.567MHz. MHz Puissance
de sortie RF maximale du produit :-16.13dBuA/m at 10m.
Frequenzbereich: 13.553 to 13.567MHz. Maximale HF-
Ausgangsleistung des Produkts: -16.13dBuA/m at 10m.
Frequency range: 13.553 to 13.567MHz. Maximum
RF output power of the product: -16.13dBuA/m at 10m.
Taajuusalue: 13.553 to 13.567MHz. Tuotteen radio-
taajuuden enimmäislähtöteho:-16.13dBuA/m at 10m.
Frekvensområde: 13.553 to 13.567MHz. Maksimal
RF-utgangseffekt på produktet: -16.13dBuA/m at 10m.
Frekvensområde: 13.553 to 13.567MHz. Produktets
maks. RF-udgangseffekt:-16.13dBuA/m at 10m.
33971 Record & Play Engine
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 4.63 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine zufrieden?
Ja Nein
0%
100%
3 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Sonja Bartl 28-12-2022
Die Anleitung ist so klein auch beim ausdrucken dass sie unlesbar ist und beim Vergrößern alles verschwommen. Wir haben dsd Geisterhaus und da funktioniert überhaupt nichts wie angegeben. Jetzt extra nochmal den gleichen Zig bestellt, da geht auch nichts.

Antworten | Das war hilfreich (0)
Renáta Tjllalová 16-12-2023
Bitte, der Zug kommt zur Weiche, wir schalten ihn um, um in die Waschanlage oder in die Tankstelle einzufahren, er bleibt stehen. Und es bringt nichts. Wenn wir den Vorwärtspfeil drücken, bewegt es sich weiter vorwärts, bis es durch die Senke außerhalb der Schiene herauskommt.

Antworten | Das war hilfreich (0) (Übersetzt von Google)

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, BRIO zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke BRIO
Modell 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine
Kategorie Spielzeug
Dateityp PDF
Dateigröße 4.63 MB

Alle Anleitungen für BRIO Spielzeug
Weitere Anleitungen von BRIO

Bedienungsanleitung BRIO 33971 Smart Tech Sound Record & Play Engine

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien