Bedienungsanleitung Auriol IAN 91943 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol IAN 91943 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Z31632A
Z31632B
Z31632C
Z31632D
Z31632E
Z31632F
WRISTWATCH
Operation and Safety Notes
KARÓRA
Kezelési és biztonsági utalások
NÁRAMKO HODINKY
Pokyny pro obsluhu a
bezpečnostní pokyny
ROČNA URA
Navodila za upravljanje
in varnostna opozorila
NÁRAMK OVÉ HODINKY
Pokyny pre obsluhu a
bezpečnostné pokyny
ZEGAREK
Wskazówki dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa
4
Z31632A / Z31632B
Z31632D / Z31632E
Z31632F
A
C
B
Z31632C
2
5
3
4
1
1
5
4
3
2
GB GB GB
GB
Wristwatch
Q
Preparations for use
Q
Changing the battery
Note: Have batteries changed in a
specialist shop.
Q
Display
1
Minute hand
2
Crown
3
Second hand
4
Hour hand
5
1st position
Q
Setting the time
1. To set the time, pull the crown
2
out to the 1st position
5
.
2. Turn the crown
2
to set the hour
and minute hands
4
,
1
.
3. When the crown
2
is pushed
back to the normal position the
second hand
3
begins to run.
Q
Watertightness
J This watch has the following
water resistance classification
in accordance with DIN 8310:
Z31632A: 5 bar
Z31632B: 5 bar
Z31632C: 3 bar
Z31632D: 5 bar
Z31632E: 5 bar
Z31632F: 5 bar
Figure C shows the permissible
areas of use. Please note that the
watertightness is not a permanent
feature. It should be checked
annually and particularly before
subjecting it to special conditions,
as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with
daily use.
Q
Removing Segments
(Z31632B)
Note: The segments that can be
removed are marked with an arrow.
They are connected together with
pins. The pins can be pushed out in
the direction of the arrow.
Q
Cleaning and
maintenance
j Clean the product on the outside
only with a soft, dry cloth.
Q
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable ma-
terials, which you may
dispose of at local recy-
cling facilities.
Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn-out product.
To help protect the envi-
ronment, please dispose
of the product properly
when it has reached the
end of its useful life and
not in the household wa-
ste. Information on collec-
tion points and their ope-
ning hours can be
obtained from your local
authority.
Faulty or used batteries must be re-
cycled in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Please return the
batteries and / or the device to the
available collection points.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal of
the batteries!
Batteries must not be disposed off
with domestic waste. They may con-
tain toxic heavy metals and are sub-
ject to hazardous waste treatment
rules and regulations. The chemical
symbols of the heavy metals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
ry, Pb = lead. That is why you should
dispose of used batteries at a local
collection point.
Uszkodzone lub zużyte baterie mu-
szą być poddane procesowi recyklin-
gu zgodnie z wytyczną
2006 / 66 / EC. Baterie i / lub ur-
dzenie należy zdać w lokalnym
punkcie zbiorczym.
Pb
Zagrożenie dla śro-
dowiska na skutek
niewłaściwego usu-
wania baterii!
Baterii nie wolno wyrzucać do od-
padów komunalnych. Mogą one za-
wierać trujące metale ciężkie i dlate-
go należy je traktować jak odpady
niebezpieczne. Chemiczne symbole
metali ciężkich są następujące: Cd =
kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego
też zużyte baterie należy przekazy-
wać do komunalnych punktów groma-
dzenia odpadów niebezpiecznych.
Q
Czyszczenie
i pielęgnacja
j Niniejszy produkt należy czyścić
jedynie zewnętrznie za pomocą
miękkiej suchej ścierki.
Q
Usuwanie
Opakowanie wykonane
jest z materiałów przyja-
znych środowisku, które
można usuwać w miejsco-
wych punktach przetwa-
rzania materiałów
wtórnych.
Informacje o możliwościach doty-
czących wyrzucania otrzymać
można w urzędzie miejskim lub
gminnym.
Nie należy wyrzucać zu-
żytego produktu, w celu
ochrony środowiska, do
domowego kosza na śmie-
ci, lecz w odpowiednio do
tego przeznaczonych miej-
scach. Informacji o punk-
tach zbiorczych i ich go-
dzinach otwarcia udziela
odpowiedni urząd.
następującą klasyfikację
wodoszczelności zgodnie z
normą DIN 8310:
Z31632A: 5 bar
Z31632B: 5 bar
Z31632C: 3 bar
Z31632D: 5 bar
Z31632E: 5 bar
Z31632F: 5 bar
Rysunek C przedstawia dopusz-
czone zakresy zastosowania.
Należy mieć na uwadze, że
wodoszczelność nie jest trwałym
przymiotem. Powinna ona b
co rocznie kontrolowana, a
zwłaszcza przed szczegόlnymi
obciążeniami ze względu na to,
że zabudowane elementy
uszczelniające tracą z czasem
oraz przez codzienny użytek
swoją funkcjonalność.
Q
Usuwanie segmentów
(Z31632B)
Wskazówka: Segmenty, które
można usunąć oznakowane są
strzałką. Są one połączone sztyfta-
mi. Można je wysunąć w kierunku
strzałki.
Zegarek
Q
Uruchomienie
Q
Wymiana baterii
Wskazówka: Wymiany baterii
dokonuj w specjalistycznym sklepie.
Q
Wyświetlacz
1
Wskazówka minutowa
2
Główka naciągowa
3
Wskazówka sekundowa
4
Wskazówka godzinowa
5
Pozycja 1
Q
Nastawianie czasu
1. Do nastawienia czasu pros
wyciągnąć główkę naciągową
2
do poz. 1
5
.
2. Pokręcając główką naciągową
zegarka
2
nastawić godziny i
minuty
4
,
1
.
3. Po wciśnięciu główki naciągowej
zegarka
2
ponownie w jej
położenie normalne, wystartuje
wskazówka sekundowa
3
.
Q
Wodoszczelność
J Niniejszy zegarek posiada
PL PL PL PL
léket az ajánlott gyűjtőcégeken
keresztül.
Pb
Az elemek hibás
mentesítése miatt
előálló környezeti
károsodások!
Az elemeket nem szabad a háztartá-
si szeméttel mentesíteni. Mérge
hatású nehézfémeket tartalmazhat-
nak és ezért különleges kezelöést
ígénylő hulladékoknak számítanak.
A nehézfémek szimbólumai a követ-
kezők: Cd = kádmium, Hg = higany,
Pb = ólom. Ezért juttassa el az el-
használt elemeket egy községi
gyűjtőhelyre.
Q
Tisztítás és ápolás
j A terméket csak kívülről tisztítsa
meg egy puha és száraz kendővel.
Q
Megsemmisítés
A csomagolás környezet-
barát anyagokból áll, me-
lyeket a helyi újrahaszno-
sító gyűjtőhelyeken tud
leadni.
A kiszolgált termék megsemmisítésé-
nek lehetőségeiről tájékozódjon a köz-
ségi vagy városi önkormányzatnál.
A kiszolgált terméket a
környezetvédelem érdeké-
ben ne dobja a háztartási
hulladékba, hanem gon-
doskodjon a szakszerű
hulladékkezelésről. A
gyűjtőhelyekről és azok
nyitvatartási idejéről az il-
letékes önkormányzatnál
tájékozódhat.
A hibás vagy elhasznált elemeket a
2006 / 66 / EC irányelv
értelmébenreciklálni kell. Juttassa
vissza az elemeket és / vagy a készü-
Q
Vízhatlanság
J Ez az óra a következő DIN
8310 szerinti vízhatlansági
besorolással rendelkezik :
Z31632A: 5 bar
Z31632B: 5 bar
Z31632C: 3 bar
Z31632D: 5 bar
Z31632E: 5 bar
Z31632F: 5 bar
A C-ábra a megengedett
alkalmazási területeket mutatja.
Kérjük vegye figyelembe, hogy
a vízhatlanság nem maradandó
tulajdonság. Azt évente és külö-
nösen különleges terhelések előtt
meg kell vizsgálni, mivel a be-
épített tömítési elemek működési
képességei a mindennapi hasz-
nálat folyamán legyengülnek.
Q
Szegmensek
eltávolítása
(Z31632B)
Utalás: Azok a szegmensek, ame-
lyeket el lehet távolítani, nyílakkal
vannak megjelölve. Azok nyílakkal
vannak egymással összekötve. Ezek
a csapszegek a nyíl irányában kitol-
hatók.
Karóra
Q
Előkészületek
használat előtt
Q
Elemcsere
Megjegyzés: Az elemcserét
végeztesse el egy szaküzletben.
Q
Jelzés
1
Percmutató
2
Korona
3
Másodpercmutató
4
Óramutató
5
1. helyzet
Q
Az időpont beállítása
1. A pontos idő beállításához
húzza ki a koronát
2
a 1.
helyzetig
5
.
2. A korona
2
csavarásával állítsa
be az órákat és a perceket
4
,
1
.
3. Mihelyt a koronát
2
újra visz-
szanyomta a normál helyzetbe,
a másodpercmutató
3
beindul.
HU
HU HU HU SI
Ročna ura
Q
Priprava za uporabo
Q
Zamenjava baterije
Opomba: Baterije zamenjajte v
specializirani trgovini.
Q
Prikaz
1
Minutni kazalec
2
Kronica
3
Sekundni kazalec
4
Urni kazalec
5
Pozicija 1
Q
Nastavljanje časa
1. Za nastavljanje časa kronico
2
potegnite ven do položaja 1
5
.
2. Z vrenjem kronice
2
nastavite
ure in minute
4
,
1
.
3. Takoj ko kronico
2
potisnete
nazaj v normalni položaj, sekun-
dni kazalec
3
začne teči.
Q
Vodotesnost
J Ta ura ima naslednjo klasifikacijo
vodotesnosti v skladu z
DIN 8310:
Z31632A: 5 bar
Q
Odstranitev
Embalaža je sestavljena
iz okolju prijaznih materi-
alov, ki jih lahko reciklira-
te preko krajevnih otokov
za recikliranje.
O možnostih odstranjevanja izrablje-
nih električnih naprav vprašajte na
vaši občinski ali mestni upravi.
Ko je vaš izdelek odslužil,
ga zaradi varovanja okolja
ne odvrzite med hišne od-
padke, temveč ga odstrani-
te okolju prijazno. O zbirnih
mestih in njihovih delovnih
časih se lahko pozanimate
pri vaši občinski upravi.
Pokvarjene ali iztrošene baterije je
treba reciklirati v skladu z direktivo
2006 / 66 / EC. Baterije in / ali na-
pravo oddajte na enem od ponujenih
zbirnih mestih.
Pb
Škoda na okolju za-
radi napačnega od-
stranjevanja baterij!
Baterij se ne sme odstraniti skupaj s hi-
Z31632B: 5 bar
Z31632C: 3 bar
Z31632D: 5 bar
Z31632E: 5 bar
Z31632F: 5 bar
Slika C prikazuje dovoljena
območja uporabe. Prosimo upo-
števajte, da vodotesnost ni trajna
lastnost. Vsako leto in še posebej
pred posebnimi obremenitvami
jo je potrebno testirati, ker lahko
delovanje vgrajenih tesnilnih
elementov v vsakodnevni uporabi
popusti.
Q
Odvzemanje
segmentov
(Z31632B)
Opozorilo: Segmenti, ki se jih lah-
ko odstrani, so označeni s puščico.
Med seboj so združeni z zatiči. Le-te
se lahko potisne ven v smeri puščice.
Q
Čiščenje in nega
j Izdelek čistite samo zunanje z
mehko, suho krpo.
SI SI
ARMBANDUHR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.29 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol IAN 91943 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol IAN 91943 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol IAN 91943 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol IAN 91943 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol IAN 91943 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell IAN 91943
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.29 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol IAN 91943 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (615) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol IAN 91943 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien