Bedienungsanleitung Auriol IAN 88752 Armbanduhr

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Auriol IAN 88752 Armbanduhr? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 7 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Z31475A
Z31475B
Z31475C
Z31475D
Z31475E
Z31475F
ARMBANDUHR „SLIMLINE“
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
”SLIMLINE“ WRISTWATCH
Operation and Safety Notes
7
RUČNI SAT „SLIMLINE“
Opslužne i sigurnosne upute
РЪЧЕН ЧАСОВНИК „SLIMLINE“
Инструкции за обслужване
и безопасност
CEAS DE MÂNĂ „SLIMLINE“
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
ΡΟΛΟΪ ΧΕΙΡΟΣ „SLIMLINE“
Υποδείξει χειρισού και ασφάλεια
”Slimline“ Wristwatch
Q
Preparations for use
Q
Changing the battery
Note: Have batteries changed in a
specialist shop.
Q
Display
1
Minute hand
2
Crown
3
Second hand
4
Hour hand
5
1st position
6
2nd position
7
Date display
Q
Setting the time
and date
1. To set the time, pull the crown
2
out to the 2nd position
6
.
2. Turn the crown
2
to set the hour
and minute hands
4
,
1
.
3. When the crown
2
is pushed
back to the normal position the
second hand
3
begins to run.
4. To set the date, pull the crown
2
out to 1st position
5
. Turn the
crown
2
until the required date
is set on the date display
7
.
(Z31475F)
Q
Watertightness
J This watch has the following
water resistance classification
in accordance with DIN 8310:
Z31475A: 5 bar
Z31475B: 5 bar
Z31475C: 3 bar
Z31475D: 5 bar
Z31475E: 5 bar
Z31475F: 5 bar
Figure D shows the permissible
areas of use. Please note that the
watertightness is not a permanent
feature. It should be checked
annually and particularly before
subjecting it to special conditions,
as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with
daily use.
Q
Removing Segments
(Z31475D)
Note: The segments that can be
removed are marked with an arrow.
They are connected together with
pins. The pins can be pushed out in
the direction of the arrow.
Q
Cleaning and
maintenance
j Clean the product on the outside
only with a soft, dry cloth.
Q
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable ma-
terials, which you may
dispose of at local recy-
cling facilities.
Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn-out product.
To help protect the envi-
ronment, please dispose
of the product properly
when it has reached the
end of its useful life and
not in the household wa-
ste. Information on collec-
tion points and their ope-
ning hours can be
obtained from your local
authority.
Faulty or used batteries must be re-
cycled in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Please return the
batteries and / or the device to the
available collection points.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal of
the batteries!
Batteries must not be disposed off
with domestic waste. They may con-
tain toxic heavy metals and are sub-
ject to hazardous waste treatment
rules and regulations. The chemical
symbols of the heavy metals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
ry, Pb = lead. That is why you should
dispose of used batteries at a local
collection point.
EMC
GB/CY
GB/CY
GB/CYGB/CY
65
4
1
2
3 7
Z31475A / Z31475B
Z31475D / Z31475E
Z31475F
A
D
B C
Z31475C
2
6
3
4
1
4
1
2
6
2006 / 66 / EC predati sustavu reci-
klaže. Vratite baterije i / ili uređaj
preko ponuđenih sabirnih ustanova.
Pb
Ugrožavanje okoliša
kroz pogrešno ukla-
njanje baterija!
Baterije se ne smije uklanjati zajed-
no s kućnim otpadom. Iste mogu sa-
državati otrovne teške metale i obve-
zno ih je uklanjati sukladno
odredbama za poseban otpad. Ke-
mički znakovi teških metala su slije-
deći: Cd = kadmij, Hg = živa,
Pb = olovo. Stoga predajte istrošene
baterije na komunalno mjesto za sa-
biranje otpada.
Izjava o sukladnosti za ovaj proi-
zvod dostupna je na internet stranici
www.lidl.hr.
EMC
Q
Čišćenje i njega
j Čistite proizvod isključivo izvana
sa mekom, suhom krpom.
Q
Zbrinjavanje otpada
Pakiranje se sastoji od
ekološki prihvatljivog ma-
terijala, kojeg možete od-
ložiti preko lokalnih reci-
klažnih mjesta.
O mogućnostima zbrinjavanja dotra-
jalog proizvoda možete se informirati
pri vašem općinskom ili gradskom ko-
munalnom uredu.
Ne bacajte dotrajali proi-
zvod u smeće iz kućan-
stva, zbog zaštite okoline,
već ga predajte na mjestu
za stručno odlaganje ot-
pada. Informacije o mje-
stima za sakupljanje otpa-
da i njihovom radnom
vremenu možete dobiti pri
Vašem nadležnom općin-
skom uredu.
Oštećene ili istrošene baterije po-
trebno je sukladno smjernici
datum. (Z31475F)
Q
Nepromočivost
J Ovaj sat sadrži slijedeće uvrsta-
nje nepromočivosti sukladno
DIN 8310:
Z31475A: 5bar
Z31475B: 5 bar
Z31475C: 3 bar
Z31475D: 5 bar
Z31475E: 5 bar
Z31475F: 5 bar
Prikaz D pokazuje dozvoljena
područja primjene. Molimo vodi-
te računa, da nepromočivost nije
trajno svojstvo. Istu je potrebno
godišnje i posebno prije izni-
mnog opterećenja provjeriti, jer
ugrađeni elementi brtvila gube
svoju funkciju u svakodnevnoj
uporabi.
Q
Oduzimati odsječke
(Z31475D)
Uputa: Odsječke koje se može ot-
kloniti, označeni su strjelicom. Spoje-
ni su zaticima. Iste se može istisnuti u
smjeru strjelice.
Ručni Sat „Slimline“
Q
Pripreme za korištenje
Q
Izmjena baterije
Napomena: Baterije promijenite u
specijaliziranoj trgovini.
Q
Pokazivanje
1
Pokazivač minuta
2
Kruna
3
Pokazivač sekundi
4
Pokazivač sati
5
Pozicija 1
6
Pozicija 2
7
Pokazivanje nadnevka
Q
Namještanje vremena
i nadnevka
1. Za namještanje vremena izvucite
krunu
2
sve do pozicije 2
6
.
2. Namjestite sate i minute
4
,
1
vrtnjom krune
2
.
3. Nakon što ste ponovno pritisnuli
krunu
2
u normalni položaj,
pokazivač sekundi
3
se uključi.
4. Za namještanje nadnevka izvucite
krunu
2
sve do pozicije 1
5
.
Okrenite krunicu
2
dok se na
zaslonu
7
ne postavi pravilan
HR HR
HR HR
indicată de săgeată.
Q
Curăţare şi întreţinere
j Curăţaţi produsul numai în exte-
rior cu o lavetă moale și uscată.
Q
Înlăturare
Ambalajul este din materi-
ale ecologice, care pot fi
înlăturate în punctele
locale de reciclare.
Posibilităţi de înlăturare ale produsu-
lui dvs. le puteţi afla în localitatea
dvs. sau la administraţia locală.
Pentru protejarea mediului
înconjurător nu aruncaţi
produsul la gunoiul mena-
jer ci duceţi-l la un punct
de salubrizare corespun-
zător. Vă puteţi informa
cu privire la punctele de
colectare și orarul acesto-
ra la administraţia respon-
sabilă de aceasta.
Bateriile defecte sau consumate tre-
buie reciclate conform Directivei
2006 / 66 / CE. Înapoiaţi bateriile
și / sau aparatul prin intermediul
lui
2
până când data necesară
este fixată pe afișajul datei
7
.
(Z31475F)
Q
Etanşeitate
(rezistenţă la apă)
J Acest ceas deţine clasificarea de
etanșeitate conform DIN 8310:
Z31475A: 5 bar
Z31475B: 5 bar
Z31475C: 3 bar
Z31475D: 5 bar
Z31475E: 5 bar
Z31475F: 5 bar
Figura D ilustrează domeniile
permise de utilizare. Aveţi în
vedere că etanșeitatea nu este
o caracteristică permanentă. Tre-
buie verificată anual și în special
înaintea solicitărilor deosebite,
deoarece funcţiile elementelor
de etanșare integrate se uzează
în folosirea zilnică.
Q
Scoaterea segmentelor
(Z31475D)
Indicaţie: Segmentele care pot fi
eliminate sunt marcate cu o săgeată.
Ele sunt conectate între ele cu creioa-
ne. Acestea pot fi împinse în direcţia
Ceas De Mână „Slimline“
Q
Pregătirea pentru
folosire
Q
Schimbarea bateriei
Notă: Dispuneţi schimbarea baterii-
lor într-un magazin specializat.
Q
Afişaj
1
Afișaj minute
2
Coroană
3
Afișaj secunde
4
Afișaj ore
5
Poziţie 1
6
Poziţie 2
7
Afișaj dată
Q
Reglarea orei şi datei
1. Pentru reglarea orei trageţi
coroana
2
afară până la
poziţia 2
6
.
2. Prin rotirea coroanei
2
reglaţi
orele și minutele
4
,
1
.
3. Atunci când, aţi adus coroana
2
din nou în poziţie normală,
pornește afișajul de secunde
3
.
4. Pentru reglarea datei trageţi
coroana
2
afară până la
poziţia 1
5
. Rotiţi rotiţa ceasu-
RO RO RO
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.3 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Auriol IAN 88752 Armbanduhr denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Auriol IAN 88752 Armbanduhr zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Auriol IAN 88752 Armbanduhr mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Auriol IAN 88752 Armbanduhr zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Auriol zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Auriol IAN 88752 Armbanduhr in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Auriol
Modell IAN 88752
Kategorie Armbanduhren
Dateityp PDF
Dateigröße 0.3 MB

Alle Anleitungen für Auriol Armbanduhren
Weitere Anleitungen von Armbanduhren

Häufig gestellte Fragen zu Auriol IAN 88752 Armbanduhr

Unser Support-Team sucht nach nützlichen Produktinformationen und beantwortet Ihre häufig gestellten Fragen. Sollte Ihnen ein Fehler bei den häufig gestellten Fragen auffallen, teilen Sie uns dies bitte anhand unseres Kontaktformulars mit.

Eine der Batterien in meinem Gerät ist oxidiert. Kann ich es dennoch sicher verwenden? Verifiziert

Ja, das Gerät kann weiterhin sicher verwendet werden. Entfernen Sie zunächst die oxidierte Batterie. Tun Sie dies niemals ohne Handschutz. Reinigen Sie daraufhin das Batteriefach mit einem Wattestäbchen, das Sie in Essig oder Zitronensaft getränkt haben. Lassen Sie es trocknen und setzen Sie neue Batterien ein.

Das war hilfreich (788) Mehr lesen

Meine mechanische Uhr läuft zu schnell. Was kann ich tun? Verifiziert

Dies kann durch ein Magnetfeld verursacht worden sein. Es kann durch eine Entmagnetisierung vom einem professionellen Uhrmacher gelöst werden.

Das war hilfreich (759) Mehr lesen

Wofür stehen AM und PM? Verifiziert

AM steht für "Ante Meridiem" und bezeichnet die Zeit vor Mittag. PM steht für "Post Meridiem" und bezeichnet die Zeit nach Mittag.

Das war hilfreich (655) Mehr lesen

Wie lautet die Modellnummer meines Produkts von Auriol? Verifiziert

Obwohl ein paar Produkte von Auriol eine alternative Modellnummer haben, verfügen alle Produkte über eine IAN-Nummer, mit welcher das Produkt identifiziert werden kann.

Das war hilfreich (615) Mehr lesen

Was ist ein Chronograph? Verifiziert

Ein Chronograph ist wörtlich ein „Zeit-Schreiber“. Der Begriff wird verwendet, um Uhren zu beschreiben, die die Tageszeit anzeigen und einen bestimmten Zeitraum messen, wie eine Stoppuhr.

Das war hilfreich (568) Mehr lesen

Was ist GMT? Verifiziert

GMT steht für "Greenwich Mean Time" (manchmal auch UTC genannt, was für "Coordinated Universal Time" steht). Es ist die Zeit für den Längengrad 0, der durch Greenwich bei London verläuft.

Das war hilfreich (394) Mehr lesen

Was ist ein Quarzwerk? Verifiziert

Uhren und Armbanduhren mit einem Quarzwerk werden von einer Batterie betrieben. Diese sendet elektrischen Strom durch Quarzkristalle und bringt sie dadurch zum vibrieren. Diese Vibrationen werden an das Uhrwerk weitergegeben. Da die Vibrationen eine feststehende Frequenz haben, sind Uhren mit Quarzwerk extrem genau.

Das war hilfreich (391) Mehr lesen
Bedienungsanleitung Auriol IAN 88752 Armbanduhr

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien