Bedienungsanleitung Alecto EL-400 Leiter

Benötigen Sie ein Bedienungsanleitung für Ihren Alecto EL-400 Leiter? Unten können Sie das PDF-Bedienungsanleitung kostenlos auf Deutsch ansehen und herunterladen. Für dieses Produkt gibt es derzeit 0 häufig gestellte Fragen, 0 Kommentare und 0 Stimmen. Wenn dies nicht das von Ihnen gewünschte Bedienungsanleitung ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Ist Ihr Produkt defekt und bietet die Bedienungsanleitung keine Lösung? Gehen Sie zu einem Repair Café, wo es gratis repariert wird.

Bedienungsanleitung

Loading…

Voor gebruik:
Deze brandladder is geschikt voor gebruik vanaf de eerste verdieping.
Ga na welk raam u wilt gebruiken als vluchtroute. Let erop dat er onder
dat raam een vlakke muur tot de grond is. De brandladder kan alleen
gebruikt worden tegen een vlakke muur.
Controleer of de bevestigingsbeugel
in uw situatie goed aan het raam is te
bevestigen. De afstandshaken zijn in
hoogte aan te passen.
Deze zijn op drie plaatsen te beves-
tigen. Ook de breedte van de haak is
aan de breedte van de vensterbank
aan te passen. Stel de haken dus voor
gebruik in, en zorg ervoor dat deze
goed past.
Rol daarna de
ladder weer op en
plaats deze weer
in de meegelever-
de tas. De ladder
is nu klaar voor
gebruik
Creëren en plannen van een vluchtroute:
Maak een plattegrond en geef daarop alle deuren en ramen aan,
geef meteen een vluchtroute aan.
Maak iedereen die in het huis woont vertrouwd met de vluchtroute
en oefen het verlaten van het huis bij een eventuele brand.
Zorg ervoor dat bij het einde van de vluchtroute de brandladder
klaar ligt voor gebruik, en dat iedereen weet hoe de brandladder
uitgerold moet worden.
Verlaat het huis bij brand meteen volgens uw vluchtplan. Iedere
seconde telt; reageer dus snel. Maak eventueel gebruik van rook-
melders om een eventuele brand eerder te detecteren.
Open geen enkele binnendeur tijdens uw vlucht, zonder eerst te
voelen aan het deuroppervlak of de deur warm aanvoelt; open
die deur dan niet. Ook als er rook uit de kieren komt, de deur niet
openen. Kies dan een andere vluchtroute.
Als de binnendeur koud is, zet dan uw schouder ertegenaan, doe
de deur een klein stukje open en controleer of er hitte en rook
in de ruimte aanwezig is. Wees voorbereid om de deur weer dicht
te slaan in dat geval.
Als er veel rook in de lucht zit, blijf dan laag bij de grond en adem
ondiep door een liefst vochtige doek.
Bij gebruik van de ladder, het lichaam dicht bij de ladder houden.
Gebruik de ladder alleen met 1 persoon tegelijkertijd (max. 150kg)
Draag alleen in hoogste nood een kind om deze te redden.
Controleer de ladder regelmatig op loszittende onderdelen of
beschadigingen.
Als u buiten bent bel dan onmiddellijk de brandweer. (1-1-2)
Volgorde van handelen:
1. 2. 3. 4.
1. Haak op de vensterbank vastzetten.
2. Brandladder aan de gevel uitrollen.
3. Voorzichtig op de eerste treden van de brandladder gaan staan.
4. Voorzichtig naar beneden gaan.
Gebruik alleen op een vlakke muur.
Alleen van de éérste verdieping.
1 persoon tegelijkertijd.
GARANTIEBEWIJS:
Op de Alecto EL-400 heeft u een garantie van 6 Jaar na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander
ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze brandladder of de serviceafdeling van Alecto
(telefoon: (+31 (0) 73 6411 355).
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defec-
ten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien
het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid,
met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
Avant l’usage:
Cette échelle d’incendie est bien pour l’usage à partir du premier
étage.
Décidez quelle fenêtre vous voulez utilisez comme chemin de vol.
Assurez vous qu’il se trouve un mur plat sous la fenêtre jusqu’au sol.
L’échelle d’incendie peut seulement être utilisée contre un mur plat.
Assurez vous si l’étrier de xation peut bien être xée dans votre
situation. Les crochets de distance peuvent être adaptés dans
l’hauteur.
Ils doivent être xés sur 3 endroits.
La largeur du crochet peut également
être adaptée à la largeur de la banque
de fenêtre. Instituez les crochets bien
avant l’emplacement et assurez vous
qu’il convient.
Démantelez l’échelle et mettez la dans
le sac livré. L’échelle est maintenant
prête pour l’usage.
Créer et envisager un itinéraire de vol:
Faites un plan et indiquez toutes les portes et fenêtres, indiquez aussi
l’itinéraire de vol
Mettez tous les cohabitants au courant de l’itinéraire de vol et exercez
le vol en cas d’un incendie
Assurez vous que l’échelle d’incendie se trouve à la n de l’itinéraire de
vol, et que tout le monde sait comment dérouler l’échelle.
En cas d’un incendie, quittez la maison directement suivant votre
itinéraire de vol. Chaque seconde est importante, agissez donc vite.
Utilisez éventuellement des détecteurs de fumée a n de pouvoir
détecter un incendie plus vite.
N’ouvrez pas une porte pendant votre vol sans sentir si elle est chaude,
alors n’ouvrez pas la porte. N’ouvrez pas la porte si de la fumée sort en
dessous de la porte. Choisissez alors un autre itinéraire de vol
Si la porte est froide, mettez votre épaule contre la porte, ouvrez la
porte un peu et véri ez s’il y a de la chaleur ou de la fumée.
Préparez vous pour fermer la porte très vite dans ce cas.
S’il se trouve beaucoup de fumée dans l’air, restez proche du sol et
respirez super ciel de préférence par un torchon humide
Si vous utilisez l’échelle, gardez le corps près de l’échelle
Utiliser l’échelle uniquement avec 1 personne en même temps (max. 150kg)
Portez uniquement un enfant si absolument nécessaire pour le sauver
Contrôlez l’échelle régulièrement concernant des parties bougeants ou
endommages.
Si vous vous trouvez en dehors, téléphonez le service d’incendie
immédiatement (112)
Ordre d’actions:
1. 2. 3. 4.
1. xez le crochet sur la banque de fenêtre.
2. déroulez l’échelle d’incendie au mur.
3. montez prudemment les premières marches de l’échelle.
4. descendez prudemment.
utiliser seulement sur un mur plat.
seulement à partir du premier étage.
1 personne à la fois.
BON DE GARANTIE:
L’Alecto EL-400 vous donne une garantie de 6 ans après la date d’achat. Nous vous assurons pendant
cette période une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de constructions ou de matéri-
aux. Cela au jugement de l’importateur.
COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d’abord consulter le mode d’emploi. Si cela ne vous sert à rien, consul-
tez alors le fournisseur de cette échelle d’incendie ou le service après-vente d’ALECTO au 073 6411 355.
LA GARANTIE ÉCHOI:
En cas d’une utilisation incompétente, d’une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas
originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et
catastrophes naturelles. En cas de modi cations illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport
fautif de l’appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l’appareil n’est pas accompagné de ce bon
de garantie et le bon d’achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est
exclue
Brandladder
Echelle d’incendie
EL-400
Service
Help
+31 (0) 73 6411 355
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
Download Bedienungsanleitung auf Deutsch (PDF, 0.37 MB)
(Denken Sie an die Umwelt und drucken Sie diese Bedienungsanleitung nur aus, wenn es unbedingt nötig ist)

Loading…

Bewertung

Teilen Sie uns mit, was Sie über die Alecto EL-400 Leiter denken, indem Sie eine Produktbewertung verfassen. Möchten Sie Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt teilen oder eine Frage stellen? Hinterlassen Sie einen Kommentar am Ende dieser Seite!
Sind Sie mit Alecto EL-400 Leiter zufrieden?
Ja Nein
Seien Sie die erste Person, die dieses Produkt bewertet
0 Bewertungen

Diskutieren Sie über dieses Produkt mit

Hier können Sie uns Ihre Meinung zu Alecto EL-400 Leiter mitteilen. Wenn Sie eine Frage haben, lesen Sie zunächst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Anforderung eines Bedienungsanleitung kann über unser Kontaktformular erfolgen.

Mehr zu diesem Bedienungsanleitung

Wir verstehen, dass es schön ist, ein gedrucktes Bedienungsanleitung für Ihr Alecto EL-400 Leiter zu haben. Sie können das Bedienungsanleitung jederzeit von unserer Website herunterladen und selbst ausdrucken. Wenn Sie ein Originalhandbuch wünschen, empfehlen wir Ihnen, Alecto zu kontaktieren. Möglicherweise können sie ein Originalhandbuch bereitstellen. Suchen Sie das Bedienungsanleitung Ihres Alecto EL-400 Leiter in einer anderen Sprache? Wählen Sie auf unserer Homepage Ihre bevorzugte Sprache und suchen Sie nach der Modellnummer, um zu sehen, ob wir sie verfügbar haben.

Spezifikationen

Marke Alecto
Modell EL-400
Kategorie Leitern
Dateityp PDF
Dateigröße 0.37 MB

Alle Anleitungen für Alecto Leitern
Weitere Anleitungen von Leitern

Bedienungsanleitung Alecto EL-400 Leiter

Verwandte Produkte

Verwandte Kategorien